Marketing NIMA A hfd 34

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de definitie van statistiek?
  Statistiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de waarneming, de bestudering en de analyse van massaverschijnselen.
 2. Wat is de definitie van beschrijvende statistiek?
  Het deel van statistiek dat zich bezighoudt met de verwerking en weergave van feiten, zodat een goed overzicht van de gegevens ontstaat.
 3. Wat is verklarende statistiek?
  Het deel van de statistiek dat de samenhang tussen bepaalde verschijnselen verklaart of voorspellingen doet
 4. Uit welke twee delen bestaat statistiek?
  beschrijvende en verklarende statistiek
 5. Noem de 5 doelen van statistiek
  • bepalen omvang van de totale massa
  • bepalen structuur van een massa
  • opstellen van prognoses
  • bepalen van correlaties tussen verschijnselen
  • maken van algemeen-economische en bedrijfseconomische vergelijkingen
 6. Wat is correlatie?
  samenhang tussen verschijnselen
 7. Waar heeft de statistiek altijd betrekking op?
  massaverschijnselen
 8. Hoe noemen we de verzameling elementen waar een onderzoek betrekking op heeft?
  populatie of universum
 9. Wat is de populatie of het universum?
  De verzameling van elementen waar een onderzoek betrekking op heeft
 10. Wat is een andere naam voor populatie?
  universum
 11. Wat is een andere naam voor universum?
  populatie
 12. Hoe noemen we het onderzoek waarbij alle elementen uit de populatie betrokken zijn?
  integraal onderzoek
 13. Wat is integraal onderzoek?
  Onderzoek waaraan alle elementen uit de populatie deelnemen
 14. Hoe noemen we het onderzoek waarbij slechts een deel van de populatie wordt onderzocht?
  steekproef onderzoek
 15. Met welke twee stappen begint men bij statistisch onderzoek?
  • kenmerken operationeel maken om er variabelen van te maken
  • beschrijven welke waarden de variabelen kunnen aannemen
 16. Welke twee soorten variabelen kennen we?
  • discrete variabelen¬†
  • continue variabelen
 17. Wat is het verschil tussen discrete en continue variabelen?
  Continue variabelen zijn oneindig (in nauwkeurigheid) en discrete variabelen niet.
 18. Wat zijn grootteklassen?
  Verzamelde gegevens rangschikken naar grootte
 19. Hoe noemen we de rangschikking van gegevens naar grootte?
  grootteklassen
 20. Wat is de frequentieverdeling?
  De verdeling van frequenties over verschillende klassen
 21. Hoe noemt men het aantal waarnemingen per klasse?
  absolute frequentie
 22. Hoe noemt men het aantal waarnemingen per klasse plus het aantal waarnemingen onder die klasse?
  cumulatief absolute frequentie
 23. Wat is het verschil tussen de absolute frequentie en de cumulatief absolute frequentie?
  De absolute frequentie is het aantal waarnemingen van een bepaalde klasse, de cumulatieve absolute frequentie is het aantal waarnemingen van een bepaalde klasse, plus alle klassen daaronder
 24. Hoe noemen we het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde binnen een klasse?
  de klassenbreedte
 25. Wat is de klassenbreedte?
  Het verschil tussen de laagste en de hoogste waarde binnen een klasse
 26. Geef de definitie van klasse
  Een verzameling van identieke of ongeveer gelijke meetwaarden.
 27. Hoe noemen het punt tussen twee verschillende klassen?
  klassengrens
 28. Hoe bereken je de relatieve frequentie of relatieve frequentieverdeling?
  klasse frequentie gedeeld door totale frequentie, maal 100%
 29. klasse frequentie gedeeld door totale frequentie, maal 100%, waarvan is dit de formule?
  relatieve frequentie(verdeling)
 30. Wat is het probleem als niet alle klassenbreedten even breed zijn?
  Dan kun je ze niet met elkaar vergelijken
 31. Hoe kunnen we ongelijke klassenbreedte vervormen zodat ze vergelijkbaar zijn?
  Door naar de frequentiedi
Author
ID
280392
Card Set
Marketing NIMA A hfd 34
Description
Marketing NIMA A hfd 34
Updated
Show Answers