NIMA Marketing A hfd 32.2

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat zijn twee benamingen voor vertekeningen van de antwoorden van een enquête?
  • antwoordtendentie
  • bias
 2. Wat is een ander woord voor antwoordtendentie?
  bias
 3. Wat is een ander woord voor bias?
  antwoordtendentie
 4. Noem vijf oorzaken van fouten in een enquête
  • non-respons
  • foutieve interpretatie door respondent
  • foutieve interpretatie door enquêteur
  • selectie van de respondenten
  • beïnvloeding door de enquêteur
 5. Wat is non-respons?
  Geen of onvolledig antwoord op een enquête
 6. Wanneer wordt non-respons een groot probleem?
  Als een bepaalde groep niet antwoordt en daardoor de representativiteit van het onderzoek wordt aangetast
 7. Waarom is het belangrijk om de reden van non-respons te achterhalen?
  Om er met de interpretatie van de gegevens rekening mee te kunnen houden
 8. Wat gebeurd er als een ondervraagde meerdere keren achterelkaar gedwongen is een negatief antwoord te geven?
  Men zal (onterecht) een positief antwoord geven
 9. Hoe kan de selectie van respondenten de mist ingaan?
  Men richt zich onbewust meer op mensen die gemakkelijk antwoorden, uit een bepaalde doelgroep
 10. Hoe kan een enquêteur de antwoorden van een ondervraagde verkeerd interpreteren?
  Ze denken te horen wat ze graag willen horen
 11. Op welke twee manieren delen we de soorten vragen in?
  • open vragen en gesloten vragen
  • directe en indirecte vragen
 12. Omschrijf de open vraag
  De ondervraagde kan geheel vrij antwoorden en hoeft niet te kiezen uit een aantal voorgelegde opties
 13. Waarvoor past men open vragen toe?
  • verkrijgen van meningen
  • als er heel veel antwoorden mogelijk zijn
 14. Welke soort vragen stelt men als men een mening wil weten?
  open vragen
 15. Welk soort vragen stelt men als er heel veel mogelijke antwoorden zijn?
  open vragen
 16. Hoe verwerken we open vragen?
  we delen ze in in klassen of categorieën, oftewel coderen
 17. Wat is het coderen van open vragen?
  De antwoorden categoriseren of indelen in klassen
 18. Omschrijf de gesloten vraag
  Een vraag waarbij men moet kiezen uit een aantal antwoorden
 19. Hoe noemen we een vraag waarbij men moet kiezen tussen twee voorgelegde opties?
  dichotome vraag
 20. Wat is een dichotome vraag?
  een vraag waarbij men moet kiezen tussen twee antwoorden
 21. Wat is een multiple choice vraag?
  Een vraag waarbij men 1 optie kiest uit een aantal (meer dan twee) voorgelegde opties
 22. Wat is een ander woord voor multiple choice vraag?
  meerkeuzevraag
 23. Wat is een ander woord voor meerkeuzevraag?
  multiple choice vraag
 24. Hoe noemen we de multiple choice vraag waar er ook een of meer opties zijn die niet opgelegd zijn maar open voor eigen invulling?
  half openvragen
 25. Omschrijf meervoudige vragen
  Men kan meerdere opties uit een aantal opgelegde opties kiezen
 26. Hoe noemen we de vraag waarbij men meerdere opties kan kiezen?
  meervoudige vraag
 27. Wat is het verschil tussen de directe en indirecte vraagstelling?
  De directe vraag gaat over de ondervraagde, de indirecte vraag gaat over de derde persoon, maar wel met als doel het gedrag of de motieven van de ondervraagde te achterhalen
 28. Waarvoor gebruikt men de indirecte vraagstelling?
  Voor gevoelig liggende onderwerpen
 29. Welke vraagstelling gebruikt men voor gevoelige onderwerpen?
  indirecte vraagstelling
 30. Wat is een andere benaming voor indirecte vraagstelling?
  derde-persoontechniek
 31. Wat is een ander woord voor derde persoontechniek?
  indirecte vraagstelling
 32. Aan welke 5 eisen dient de vraagformulering te voldoen?
  • gebruik begrijpelijke taal
  • stel geen suggestieve vragen
  • laat vragen niet op meerdere manieren interpreteerbaar zijn
  • vraag geen twee dingen tegelijk
  • stel duidelijke vragen
 33. Welke zes regels gelden er voor de opbouw van de vragenlijst?
  • logisch verloop
  • begin met makkelijke, inleidende vragen
  • stel daarna de moeilijkere vragen
  • gebruik de funneltechniek: eerst een algemene vraag en dan specificeren
  • stel vragen die irritant kunnen zijn als laatste
  • hou het zo kort mogelijk
 34. Wat is de funneltechniek?
  Eerst algemene vragen stellen, dan inzoomen en specificeren
 35. Hoe noemen de opbouw van een vragenlijst waarbij men eerst algemene vragen stelt en dan specifiekere?
  funneltechniek
 36. Wat gaat er vooraf aan de pilot-study?
  prepilot
 37. Omschrijf de prepilot
  Een verkennend onderzoek met interviews om mogelijke antwoorden van de vragenlijst te achterhalen.
 38. Hoe noemen we het onderzoek voorafgaand aan de pilot-study?
  prepilot
 39. Hoe noemen we het onderzoek voorafgaand aan het opstellen van de definitieve vragenlijst?
  pilot-study of proefenquête
 40. Wat zijn de twee belangrijkste doelen van een proefenquête of pilot-study?
  • fouten in de vragenlijst achterhalen
  • meten hoeveel tijd het invullen van de lijst in beslag neemt
 41. Wat is een hulpmiddel bij het coderen van open vragen?
  het codeboek
 42. Wat is het codeboek?
  Het overzicht van de gecodeerde antwoorden van een vragenlijst
 43. Hoe geven we de resultaten van een onderzoek weer?
  In een frequentietabel
 44. Noem drie voorbeelden van een frequentietabel
  • lijndiagram
  • staafdiagram
  • cirkeldiagram
 45. Omschrijf een crossing
  Twee of drie vragen worden gecombineerd om te kijken of er een verband is tussen de vragen.
 46. Wat is een ander woord voor crossing?
  kruistabel
 47. Wat is een ander woord voor kruistabel?
  crossing
 48. Waarvoor worden schalen met name gebruikt?
  Het meten van gevoelens, opinies etc.
 49. Noem de 4 schaaltypen
  • nominale schaal
  • ordinale schaal
  • intervalschaal
  • ratioschaal
 50. Wat is een nominale schaal?
  Een schaaltype zonder ordening tussen de schaalwaarden. Het doel is de schaalwaarden te onderscheiden.
 51. Leg simpel uit wat een nominale schaal doen
  We plakken een naamkaartje op de verschillende schaalwaarden
 52. Kan men rekenkundige bewerkingen toepassen op de nominale schaal?
  nee
 53. Wat is een ordinale schaal?
  Een schaaltype waarbij er een rangorde tussen de schaalwaarden is, maar geen gelijke intervallen.
 54. Wat is een ander woord voor ordinale schaal?
  rangordeschaal
 55. Wat is een ander woord voor rangorde schaal?
  ordinale schaal
 56. Hoe noemen we de schaal waarbij we slechts een naamkaartje toekennen aan de verschillende schaalwaarden?
  nominale schaal
 57. Hoe noemen we het schaaltype waarbij we de schaaltypen ordenen, zonder dat er een gelijke afstand is tussen de intervallen tussen de schaalwaarden?
  ordinale schaal of rangorde schaal
 58. Omschrijf de intervalschaal
  Een schaaltype met ordening tussen de schaalwaarden waarvan de intervallen gelijk zijn. Er is geen vast (natuurlijk) nulpunt.
 59. Hoe noemen we de schaal met gelijke intervallen, maar zonder natuurlijk nulpunt?
  intervalschaal
 60. Noem twee voorbeelden van de intervalschaal
  • jaartelling
  • Celsius
 61. Omschrijf de ratioschaal
  Een schaaltype met rangorde met gelijke intervallen en een natuurlijk nulpunt. Men kan ermee meten.
 62. Welke schaal is een meetlat?
  De ratioschaal
 63. Welke schaal heeft een rangorde, gelijke intervallen en een natuurlijk nulpunt?
  de ratioschaal
 64. Hoe noemen we de 4 schaaltypen tegenwoordig?
  • nominaal meetniveau
  • ordinaal meetniveau
  • interval meetniveau
  • ratio meetniveau
 65. Op welke twee manieren kunnen we de schaaltypen indelen?
  • verbaal en non-verbaal
  • unipolair en bipolair
 66. Wat is het verschil tussen unipolaire en bipolaire schalen?
  bij unipolair is er aan een kant een uiterste, bij bipolair aan twee kanten van de lijn
 67. Hoe noemen we een schaal met aan 1 kant een waarde/variabele?
  een unipolaire schaal
 68. Noem de drie schaaltechnieken
  • semantische differentiaal
  • Likert-schaal
  • Stapel-schaal
 69. Noem twee andere benamingen van de semantische differentiaal
  • Osgood-schaal
  • semantische contrastparen
 70. Noem twee andere benamingen van de Osgood-schaal
  • semantische differentiaal
  • semantische contrastparen
 71. Noem twee andere namen voor de semantische contrastparen
  • semantische differentiaal
  • Osgood-schaal
 72. Omschrijf de semantische differentiaal
  Een ordinale, bipolaire schaal met 5 tot 7 punten. De ondervraagde dient aan te geven in hoeverre hij de woorden bij een bepaald onderwerp vindt passen
 73. Hoe noemen we de ordinale, bipolaire schaal waarbij men moet aangeven in hoeverre men de woorden bij een bepaald onderwerp vindt passen.
  • Osgood-schaal
  • semantische differentiaal
  • semantische contrastparen
 74. Voor het meten van wat is de semantische differentiaal geschikt?
  het meten van attitudes
 75. Met welke schaaltechniek kunnen we attitudes meten?
  • semantische differentiaal
  • semantische contrastparen
  • Osgood-schaal
 76. Welke twee bipolaire, ordinale schaaltechnieken kennen we?
  • Osgood schaal
  • Likert schaal
 77. Omschrijf de Likert schaal
  Bipolaire, ordinale schaal waarbij ondervraagde aangeeft in hoeverre hij het eens is met de stelling
 78. Hoe noemen we de schaal waarbij de ondervraagde aangeeft in hoeverre hij het eens is met een stelling?
  Likert schaal
 79. Worden de Likert schaal en Osgood schaal als intervalschalen gebruikt?
  ja
 80. Wat is een andere naam voor Stapel-schaal?
  scalometer
 81. Wat is een andere naam voor scalometer?
  Stapel-schaal
 82. Omschrijf de scalometer
  non-verbale, ordinale, unipolaire schaal. Variant op de semantische differentiaal. In het midden van een verticale staat een woord en men kruist zijn mening op de lijn aan
Author
ID
280064
Card Set
NIMA Marketing A hfd 32.2
Description
NIMA Marketing A hfd 32.2
Updated
Show Answers