8. Zuiver redeneren

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is een redenering?
  Een redenering is de combinatie van standpunt en de onderbouwing met argumenten.
 2. Wat zijn de drie onderdelen van een redenering?
  Een redenering bestaat uit drie delen: stelling, waarneming en conclusie.
 3. Wat is een redeneerfout?
  Een redenering bestaat uit drie delen: stelling, waarneming en conclusie. De drie onderdelen moeten wel juist zijn, anders is er sprake van een redeneerfout.
 4. Wat verstaan we onder een argumentatiestructuur?
  De wijze waarop argumenten ten opzichte van het standpunt en ten opzichte van elkaar worden gerangschikt, noemen we de argumentatiestructuur.
 5. Welke argumentatiestructuren zijn er?
  Er zijn vier argumentatiestructuren, die ook in combinatie met elkaar voorkomen: enkelvoudige argumentatie, onderschikkende argumentatie, nevenschikkende argumentatie, meervoudige argumentatie.
 6. Hoe noemen we een argumentatiestructuur met slechts één argument?
  enkelvoudige argumentatie
 7. Wat is het verschil tussen een meervoudige en nevenschikkende argumentatie?
  In de nevenschikkende argumentatie zijn de argumenten samen voldoende overtuigend en afzonderlijk niet.
 8. Waaruit bestaat een ondergeschikte argumentatie?
  argument en subargument
 9. Hoe kun je een type redenering herkennen?
  De vraag stellen: Wat is het inhoudelijk verband tussen standpunt en argumenten?
 10. Wat is een valkuil van argumentatie op grond van gezag?
  De deskundige is niet deskundig of de bron wordt verkeerd aangehaald.
 11. Samenvatting I.
  Een redenering is de combinatie van standpunt en de onderbouwing met argumenten. Een redenering bestaat altijd uit drie delen: stelling, waarneming en conclusie. Die drie onderdelen moeten wel juist zijn, anders is er sprake van een redeneerfout.
 12. Samenvatting II.
  De wijze waarop argumenten ten opzichte van het standpunt en ten opzichte van elkaar worden gerangschikt, noemen we de argumentatiestructuur. Er zijn vier argumentatiestructuren, die ook in combinatie met elkaar voorkomen: enkelvoudige argumentatie, onderschikkende argumentatie, nevenschikkende argumentatie, meervoudige argumentatie.
 13. Samenvatting III.
  Hoe argument en standpunt inhoudelijk met elkaar verbonden zijn, noemt men het argumentatieschema of het type redenering. Daarvan kennen we nu de volgende: argumentatie op basis van gezag, argumentatie op basis van een voorbeeld, argumentatie op basis van een vergelijking, argumentatie op basis van oorzaak-gevolg  en de argumentatie op basis van voordelen-nadelen.
Author
ID
280044
Card Set
8. Zuiver redeneren
Description
zuiver redeneren
Updated
Show Answers