Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Liposarkomun histolojik tipleri nedir?
  • İyi diferansiye (en iyi)
  • Miksoid/yuvarlak hücreli
  • Pleomorfik (en kötü)
 2. Liposarkomda en sık izlenen kromozomal anomali nedir?
  T(12;16)
 3. Hızlı büyüyen tümörler nelerdir?
  • Nodüler fascitis
  • Sistosarkoma filloides
  • Burkitt
  • Keratoakantoma
 4. Fibrosarkomun histolojik görünümü nedir?
  Hering bone paterni
 5. Süperfisyal fibromatozlar nelerdir?
  • Palmar (ör Dupuytren)
  • Plantar
  • Penil (ör Peyronies)
 6. Gebelikle ilişkili derin fibromatoz tipi nedir?
  Abdominal tip
 7. APC mutasyonu izlenen derin fibromatoz tipi nedir?
  İntraabdominal tip
 8. Sinovyal sarkomda en sık izlenen translokasyon nedir?
  T(x;18): prognozla ilişkisiz
 9. Submukozal tabakada hiperselüler cambium tabakası tarzı tutulum hangi tümöre özgüdür?
  Embryonel tip rabdomyosarkom
 10. Büyüme plağının en sık hastalığı nedir?
  Akondroplazi
 11. Ölümle sonuçlanan cüceliğin en sık nedeni nedir?
  Tanatoforik cücelik
 12. Osteogenezis imperfektanın patogenezi nedir?
  Tip 1 kollojenin anormal sentezi
 13. Osteogenezis imperfektanın tiplerinin prognozu nasıldır?
  Tip 2 kötü prognozludur, IU ölüm görülür. Diğer tiplerinde yaşam süresi normaldir
 14. Osteoklastlarda karbonik anhidraz 2 defekti hangi hastalıkta görülür?
  Osteopetrozis
 15. Konj cüceliğin en sık nedeni nedir?
  Akondroplazi
 16. Dissecting osteitis nedir?
  ⬆️PTH'de 2.-3. parmakların orta falanks radyal kısımlarındaki tipik radyolojik görüntü
 17. Osteitis fibroza kistika nedir?
  ⬆️PTH'de eriyen kemiğin yerini fibröz dokunun almasıdır
 18. Brown tümörü patogenezi nedir?
  ⬆️PTH nedeniyle zayıflamış alanlarda kırıkların içine kanamalar nedeniyle hemosiderin birikiminin yol açtığı görünüm
 19. Paget hastalığı (osteitis deformans) formları ve en sık tutulum yerleri nedir?
  • Poliostotik form (sık): omurga
  • Monostatik form: tibia
 20. Paget hastalığının evreleri nedir?
  • Osteoklastik evre
  • Mikst evre
  • Osteosklerotik evre
 21. Paget hastalığı için patognomonik histolojik görünüm nedir?
  Mozaik paternde kemik gelişimi
 22. Paget hastalığının en sık komplikasyonu nedir?
  Kemiklerin chalstik tipi tebeşir kırıkları
 23. Ortasında radyolüsen nidus bulunan benign kemik tümörleri nedir?
  • Osteoid osteom
  • Osteoblastom
 24. Olgun hyalin kıkırdaktan gelişen benign kemik tm nedir?
  Enkondrom
 25. Enkondromun tipik radyolojik bulgusu nedir?
  El-ayak kemiklerinde C veya O ring bulgusu
 26. Olier hastalığı nedir?
  Multipl kondrom + kemik deformiteleri
 27. Kalsifiye chicken wire (tavuk ayağı) görünümğ hangi kemik tümöründe görülür?
  Kondroblastom
 28. Kondrosarkom en sık hangi kemikleri tutar?
  Proksimal kemikleri
 29. Kondrosarkomun en sık izlenen histolojik tipi nedir?
  Konvansiyonel (hyalin/miksoid) tip
 30. Dev hcli tm'ün (osteoklastomanın) en önemli histolojik bulgusu nedir?
  Çok sayıda osteoklast benzeri dev hcler ve arada neoplastik mononükleer hcler
 31. Daima soliter olan kemik tm nedir?
  Kondrosarkom
 32. Ewing sarkomda en sık görülen translokasyon nedir?
  T(11;22)
 33. Kordomanın en sık yerleşim yeri neresidir?
  Servikal ve sakral vertebra
 34. Anevrizmal kemik kistinin tipik translokasyonu nedir?
  17q13
 35. Mavi kemik lezyonları hangi hastalıkta izlenir?
  Anevrizmal kemik kistinde kıkırdak benzeri matriks üretimine bağlı
 36. Fibröz doku içinde rastgele yerleşimli çin harfleri gibi immatür kemik fragmanları hangi hastalıkta görülür?
  Fibröz displazi
 37. Osteoartritte en erken histolojik bulgu nedir?
  Kondrositlerin büyümesi ve disorganizasyonu
 38. Osteoartritin en karakteristik bulgusu nedir?
  Eklem kıkırdağında fibrilasyon ve yarıklanmalar
Author
ID
279641
Card Set
Patoloji
Description
a
Updated
Show Answers