Küçük Stajlar

 1. Eksternal otitin en sık formu ve etkeni nedir?
  • Diffüz (yüzücü kulağı)
  • Psödomonas
 2. Kronik diffüz eksternal otit etkeni nedir?
  Aspergillus niger
 3. Malign eksternal otit etkeni nedir?
  Psödomonas
 4. AOM en sık etkenler nelerdir?
  • En sık: Pnömokok
  • <2 yaş: H. influenza
 5. AOM'nin eksüdasyon safhasında miringotomi nereden yapılır?
  Arka alt kadran
 6. AOM'de hangi safhalarda miringotomi endikasyonu vardır?
  • Eksüdasyon (mutlak)
  • Süpürasyon (rölatif)
 7. AOM'nin en sık komplikasyonları nedir?
  • Mastoidit (en sık)
  • Menenjit (en sık intrakranyal, totalde 2. en sık)
  • Fasyal paralizi (2. en sık ekstrakranyal)
 8. Gradenigo sendromu nedir?
  • AOM'ye bağlı gelişen
  • -Tek taraflı periorbital ağrı (5. KS)
  • -Diplopi (6. KS)
  • -Persistan otore
 9. AOM'ye bağlı subperiostal apselerin yerleşimi ve özel adları nedir?
  • En sık postauriküler bölgede görülür
  • SCM'ye yayılırsa Bezold apsesi yapar
  • Digastrik kasın v. posterioruna yayılırsa Citelli apsesi yapar
 10. Çocuklarda işitme azlığının en sık nedeni nedir?
  Seröz OM
 11. Kulağa ventilasyon tüpü hangi kadrana takılır?
  Ant inf
 12. KBB'nin hangi tümörlerinden biyopsi alınmaz?
  • Glomus jugulare
  • Anjiyofibrom
  • Pleomorfik adenom (parotis)
 13. Orta kulağın en sık benign tümörü nedir?
  Glomus jugulare
 14. Nabızla senkron pulsatil tinnitus hangi hastalıkta görülür?
  Glomus jugulare
 15. Glomus jugularenin tipik bulgusu nedir?
  Pnömotil otoskopta basınç artırıldığında kitlenin beyazlaşması (Brown işareti)
 16. Periferik vestibüler hastalıkların ortak bulguları nedir?
  • B/K
  • Vertigo
  • Nistagmus
 17. BPPV'de Dix-Hallpike bulguları nedir?
  • Nistagmus <1 dk sürer
  • Test tekrarlandığında nistagmusun şiddeti ve süresi azalır
 18. Meniere (endolenfatik hidrops) hastalığının belirtileri nelerdir?
  • Vertigo
  • Kulak dolgunluğu
  • İşitme kaybı
  • Tinnitus
 19. Vertibüler nörit etyolojisi ve bulgusu nedir?
  • ÜSYE veya AGE'yi takiben çıkar
  • Nistagmus tek bulgudur
  • 48 saat içinde spontan rezolüsyona uğrar
 20. Labirentitin vestibüler nöritten farkı nedir?
  SNİK yapar (vestibüler nöritte İK olmaz)
 21. Perilenf fistülünün spesifik belirtileri nedir?
  • Semptomlar progresif kötüleşir
  • Yüksek ses baş dönmesini artırır (Tulio fenomeni)
 22. Otoskleroz risk faktörleri nelerdir? Lezyon genelde nerdedir?
  • Flor eksikliği
  • Gebelik
  • Osteogenezis imperfekta
  • Lezyon genelde oval pencerededir
 23. Otosklerozda Schwartze belirtisi nedir?
  Venöz konjesyona bağlı zar altında pembe görünüm
 24. Otosklerozun tipik bulguları nedir?
  • Speech diskriminasyon bozulmaz
  • Kohlear otosklerozda 2000 Hz'te kemik yolunda düşme olur (Charcot çentiği)
  • On-off belirtisi (stapes refleksinin kaybolması)
 25. Temporal kemik kırığı hangi tip işitme kaybı yapar?
  • Longitudinal kırık: İTİK (membranı etkiler)
  • Transvers kırık: SNİK (kohleayı etkiler)
 26. Miks tip işitme kaybı yapan hastalıklar nelerdir?
  • Otoskleroz
  • Kronik otit
  • Sup semisirküler kanal dehissansı
 27. Akustik nörinom en sık hangi sinirlerden köken alır?
  • 1) 8. KS
  • 2) 5. KS
  • 3) 7. KS
 28. Ani işitme kaybı tanımı nedir? Genelde hangi frekanstadır?
  • 3 gün içinde ardışık 3 frekansta 30 dB
  • Genelde 4000 Hz seviyesindedir
 29. Temporal kemiğin hangi tip kırığında fasyal paralizi daha sıktır?
  Transvers
 30. Temporal kemiğin hangi tip kırığında otoraji daha sıktır?
  Longitudinal
 31. Akut süpüratif siyaladenit en sık hangi bezde gözlenir ve etkeni nedir?
  • En sık parotiste olur
  • Etken S. aureustur
 32. Siyalolitiyazis en sık hangi bezde görülür?
  Submandibular
 33. Parotiste simetrik şişlik, üveit ve bilateral fasyal paralizi hangi hastalıktır ve hangi hastalığa eşlik eder?
  • Uveoparotid ateş (Heerfordt sendromu)
  • Sarkoidozun bulgusudur
 34. Yemekten önce preauriküler bölgede kızarıklık ve terleme hangi hastalığı düşündürür? Patogenez nedir?
  • Frey (aurikulotemporal) sendrom
  • Travma, cerrahi, inflamasyon nedeniyle parasempatik sinir lifleriyle sempatik liflerin anastomozu sonucu oluşur
 35. Tükrük bezi tümörlerinin malignite potansiyeli neye göre değişir?
  Bezin boyutu küçüldükçe malignite potansiyeli artar
 36. Tükrük bezi tümörleri en sık hangi bezde görülür?
  Parotis
 37. En sık benign tükrük bezi tümörleri nelerdir?
  • En sık: Pleomorfik adenom
  • Çocuklarda en sık: Hemanjiyom
 38. En sık bilateral tükrük bezi tümörü nedir?
  Kist adenoma lenfomatozum papillare (Warthin tm)
 39. Lenfomaya dönüşebilen tükrük bezi tümörü nedir?
  Kist adenoma lenfomatozum papillare (Warthin tm)
 40. Genelde ve tek tek tükrük bezlerinde en sık malign tm nedir?
  • Genelde ve parotiste: Mukoepidermoid tm
  • Sublingual ve minörlerde: Adenoid kistik karsinom (silindiroma)
 41. Adenoid kistik karsinom bulguları nedir?
  Perinöral yayılıma bağlı ağrı ve fasyal paralizi
 42. Tükrük bezlerinin çocukta ve erişkinde en sık tümörleri nelerdir?
  • Çocukta: Mukoepidermoid tm
  • Erişkinde (ve genelde): Pleomorfik adenom
 43. Retrofarengeal apseyi peritonsiller ve parafarengealden ne ayırır?
  Trismusun olmayışı
 44. Tonsillektominin mutlak endikasyonları nelerdir?
  • Uyku ile ilgili solunum boz (en sık)
  • Kronik obs tonsil hipertrofisi
  • Malignite şüphesi
  • Peritonsiller apse (>1 kez)
  • Hemorajik tonsilit
 45. Tonsillektomi kontrendikasyonları nelerdir?
  • Kanama diatezi
  • Yarık damak
  • Polio epidemileri
  • Akut enfeksiyon
 46. Tonsilla palatinayı en çok besleyen ve en sık kanayan arterler nelerdir?
  • Fasyal a:
  • -Tonsiller a (en çok besleyen)
  • -Palatina asendens (en sık kanayan)
 47. Juvenil nazofarengeal anjiyofibrom kimlerde görülür? Belirtisi ve prognozu nasıldır?
  • Genç erkeklerde görülür
  • Burun kanamasıyla gelir
  • Spontan regrese olur
 48. Nazofarenksin en sık kanseri ve etyolojisi nedir?
  • SCC
  • EBV
 49. Nazofarenks ca ilk ve son belirtileri nedir?
  • İlk
  • 1) Tek taraflı seröz OM ve buna bağlı İTİK
  • 2) Post servikal üçgende ağrısız LAP
  • Son: Disfaji
 50. Larinksin en sık konj anomalisi nedir?
  Laringomalazi (konj stridorun en sık nedenidir)
 51. Supraglottik hava basıncının arttığı kişilerde (cam üfleyicisi, trompetçi, kr öksürük) valsalva ile belirginleşen boyun kitlesi nedir?
  Laringosel
 52. Larinks kanserinin en sık ve en iyi yerleşim yeri neresidir?
  Glottik
 53. Burun kanamasının en sık nedenleri ve en sık kanayan arter nedir?
  • Erişkinde HT
  • Çocukta travma en sık neden
  • En sık a. sphenopalatina kanar
 54. Sinüzit en sık hangi sinüslerde yerleşir?
  • Çocukta ethmoid
  • Erişkinde maksiller
 55. Akut sinüzitin en sık komplikasyonları nelerdir?
  • 1) Kronik sinüzit
  • 2) Periorbital apse (ant ethmoidal sinüzitte sık)
 56. Pott puffy tümörü nedir?
  Frontal sinüzitin komplikasyonu olarak gelişen osteomyelittir
 57. Sinüs tümörleri en sık yerleşimi ve kliniği nedir?
  • En sık maksiller sinüse yerleşir
  • Tek taraflı burun tıkanıklığı, kanlı pis kokulu rinore olur
 58. Fasyal sinirin ilk 3 dalı ve harabiyetindeki bulgular nedir?
  • 1) n. petrosus major (gözyaşı sekresyonu olmaz)
  • 2) n. stapedius (hiperakuzi)
  • 3) n. korda timpani (dilin ön 2/3lük kısmında tat duyusu kaybolur)
 59. Herpes zoster otikusta (Ramsey Hunt sendromu) hangi gangliyon tutulur?
  Genikulat
 60. Bilateral fasyal paralizinin en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) Guillain Barre
  • 2) Sarkoidoz
 61. Uyku apne sendromunda prognozu ne belirler?
  Kardiyak komplikasyonlar
 62. Uyku apnesinin tanısında en değerli test nedir?
  Polisomnografi
Author
Farash
ID
279630
Card Set
Küçük Stajlar
Description
asd
Updated