Genel Cerrahi

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. GIS fistüllerinin en sık nedenleri nelerdir?
  • Geçirilmiş operasyon (en sık)
  • Travma
  • İntraabdominal enfeksiyon
  • Granülomatöz barsak hastalıkları
 2. GIS fistülünün kapanmasını zorlaştıran faktörler nelerdir?
  • Proksimalde ve yüksek debili olması
  • Traktın kısa olması
  • Traktın epitelize olması
  • Aktif granülomatöz barsak hastalığı, apse, yabancı cisim, tümör varlığı
  • RT öyküsü
  • Distalindeki barsak segmentinde obs olması
 3. Akut mesenter iskemisinin nedenleri nelerdir?
  • SMA embolisi (en sık neden)
  • SMA trombozu (en mortal olan)
  • Nonokluziv mezenter iskemi (NOMİ)
  • SMV trombozu
 4. SMA embolisinin kliniği nasıldır?
  Şiddetli ve ani başlangıçlı ağrıya rağmen batın muayenesi normaldir
 5. SMA trombozunun kliniği nasıldır?
  • Önceki stenozlarda kollateraller oluştuğu için klinik daha siliktir
  • Yemek sonrası karın ağrıları hikayesi önemlidir
 6. Mezenterin en sık kistik tümörleri nelerdir?
  • Benign: Seröz kist
  • Malign: Lenfanjiyosarkom
 7. Mezenterin en sık solid tümörleri nelerdir?
  • Benign: Lipom
  • Malign: Liposarkom
 8. Akut karında ilk yapılacak tetkik nedir?
  ADBG
 9. Özefagusun darlıkları nelerdir?
  • 1. darlık: Giriş, en dar yer
  • 2. darlık: Trakea bifurkasyonu
  • 3. darlık: Diyafragma
 10. DÖS'ün tedavisi nedir?
  Özefagomyotomi
 11. Özefagusun en sık divertikülü nedir?
  Zenker (ÜÖS'in hemen üstünde)
 12. Duodenal ülserin cerrahi tedavi seçenekleri ve üstünlükleri nelerdir
  • Proksimal gastrik vagotomi (yüksek selektif): Morbidite az ama nüks olabilir
  • Trunkal vagotomi + antrektomi: Morbidite çok yüksek ama en başarılısı
 13. Mide karsinomunda hangi faktörler etyolojidd rol oynar?
  • H. pylori
  • p53 mut
  • APC/β-catenin
 14. Erken mide kanseri tanımı nedir?
  Submukozayı aşmamış kanser (Metastaz olsa bile prognozu iyidir)
 15. Mide ca cerrahi tedavisinde en çok kullanılan LN disseksiyonu nedir?
  D2
 16. GIS'in en sık sarkomu nedir, en sık nerede görülür ve medikal tedavisi nedir?
  • GIST
  • Mide
  • İmatinib
 17. Postgastrektomi sendromları nelerdir?
  • Erken dumping
  • Geç dumping
  • Efferent ans
  • Afferent ans
  • Alkalen reflü gastrit
  • Anemi, kanser
 18. Erken ve geç dumpingin ana nedeni ve tedavisi nedir?
  • Erken: Hipovolemi, cerrahi
  • Geç: Hipoglisemi, medikal
 19. Efferent ve afferent ans sendromları özellikleri nelerdir?
  • Efferent: Erken ağrı olur, kusmayla rahatlamaz
  • Afferent: Geç ağrı olur, kusmayla rahatlar
 20. Gastrektomi sonrası alkalen reflü gastritin tedavisi nedir?
  Roux-en-y diversiyon
 21. Peyer plaklarında perforasyon oluşturan enfeksiyon etkeni nedir?
  Tifo
 22. USG'de yalancı böbrek (psödokidney) görüntüsü hangi hastalıkta olur?
  Tbc enteriti
 23. Enterokromaffin hücrelerin GIS'te en çok bulundukları yerler nerelerdir?
  Duodenum, terminal ileum, appendix
 24. Karsinoid tümörlerin prognozu neye bağlıdır?
  • 1) Lokalizasyona
  • 2) Tümör çapına
 25. Karsinoid tümörlerin metastaz yapma sıklığı hangi organda en çoktur?
  Kolon yerleşimlilerin metastaz riski yüksektir
 26. Karsinoid tümör tedavisi nedir?
  • <2 cm: segmenter rezeksiyon
  • >2 cm: Barsak segmenti ve LN'ları içeren mezenterin geniş rezeksiyonu
 27. Karsinoid sendrom tanısı nasıl konur?
  İdrarda 5-HİAA tayiniyle (serotonin için)
 28. Kısa barsak sendromunun en sık nedeni nedir?
  MVO
 29. Çocukta ve erişkinde apendisitin en sık nedeni nedir?
  • Erişkin: Fekalit
  • Çocuk: Lenfoid hipertrofi
 30. Karsinoid sendroma en sık yol açan karsinoid tümör yerleşimi neresidir?
  İleum
 31. Volvulus GIS'te en sık nereyi tutar?
  Sigmoid kolon
 32. İntestinal volvulus radyolojik görünümü nasıldır?
  • ω-halkası
  • Ters U
  • Gaga
 33. Divertikül kolonun en sık hangi kısmında olur?
  Sigmoid
 34. Erişkinde masif alt GIS kanamalarının en sık nedeni nedir?
  Divertikül
 35. Erişkinde alt GIS kanamalarının en sık nedeni nedir?
  • <60 yaş: Divertikül
  • >60 yaş: AV malformasyon
 36. Divertikülit sonucu en sık hangi fistül oluşur?
  • Kolovezikal
  • Kolovezikal fistül de en sık divertikülite sekonder oluşur
 37. Divertikülozisin en sık komplikasyonu nedir?
  Divertikülit
 38. Kronik lokalize intestinal iskemi en sık nereyi tutar?
  • En sık kolon
  • Kolonda en sık splenik fleksura ve sol kolon
 39. Radyasyon enteritinin en sık komplikasyonu nedir?
  Striktür
 40. AIDSli hastada en sık acil abdominal cerrahi endikasyonu nedir?
  CMV koliti
 41. Kolon ca ne zaman karsinoma in situdan invaziv kanser aşamasına geçer?
  Muskularis mukozayı aşarsa
 42. FAP şüphesi olanlar patognomonik bulgu nedir?
  Retina pigment epitelinde hipertrofi
 43. HNPCC (Lynch) sendromu tanı kriterleri nelerdir?
  • En az 3 akrabada kolon ca (biri 1. derece)
  • En az 2 ardışık kuşakta görülmesi
  • Akrabaların en az birinde <50 yaşında görülmesi
 44. Kolon ca gelişiminde önemli mutasyonlar nelerdir?
  • APC (5q21, del 5q)
  • K-RAS
  • p53
  • SMAD2 & 4
 45. Kolon ca makroskopik alt tipleri nelerdir?
  • Polipoid (en iyi)
  • Ülseratif
  • Nodüler
  • Skiröz
  • Linitis plastika (en kötü)
 46. Kolon ca evrelemesinde önemli noktalar nelerdir?
  • Mukozayı aşarsa evre 2 (Duke B)
  • LN tutulursa evre 3 (Duke C)
 47. Kolon ca'da en önemli prognostik faktör nedir?
  LN tutulumu
 48. Rektum ca'da hangi cerrahi yöntem kullanılır?
  Total mezorektal eksizyon
 49. Kolon ca'da KT endikasyonu nedir?
  Evre 3&4
 50. İnternal ve eksternal hemoroidlerin klinik farkları nedir?
  • İnternalde ağrı olmaz
  • Eksternal tromboze olunca ağrı olur
 51. Anal fissürün komponentleri nelerdir?
  • Hipertrofiye anal polip
  • Ülser
  • Skin tag
 52. Anorektal bölge apseleri en sık nerede yerleşir?
  Perianal boşlukta
 53. At nalı apse nedir?
  Anorektal apsenin rektumu arkadan sararak çift taraflı şikayete neden olmasıdır
 54. Perianal fistüllerin en sık tipi nedir?
  İntersfinkterik
 55. İB ve kolon obstrüksiyonlarının en sık nedeni nedir?
  • İB: Postoperatif adezyonlar
  • Kolon: Tümör
 56. Ogilvie sendromunun (akut kolonik psödoobs) organik nedene bağlı obs'dan farkı nedir?
  • Distansiyon vardır ama
  • Karın ağrısı, B/K, hava-sıvı seviyeleri olmaz
 57. İntestinal obstrüksiyonlarda erken dönem mortalitesinin en sık nedeni nedir?
  Sıvı-elektrolit dengesizliği
 58. Kolonik obstrüksiyonda perforasyon en sık nereden gerçekleşir?
  Çekum (en geniş segment)
 59. KC'in pyojenik apselerinin en sık kaynağı neresidir?
  Asendan biliyer enfeksiyonlar
 60. KC adenomu rezeksiyon endikasyonu nedir?
  • >4 cm
  • Gebelik planı olan
  • Kanayan
 61. Siroza bağlı gelişmeyen KC kanseri nedir?
  Fibrolamellar ca (genç yaş, AFP yükselmez, prognoz daha iyi)
 62. KC metastazının rezeksiyonuyla prognoza pozitif katkı sağlanan kanserler nelerdir?
  • Kolon
  • Wilms
 63. Presinuzoidal intrahepatik portal HT nedenleri nelerdir?
  • Şistosomiyazis
  • Konjenital hepatik fibrosis
  • Sarkoidoz
  • Gaucher
 64. ALP'nin tek başına yükselmesi ne düşündürür?
  Kitle lezyonu
 65. Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK) yapılması için şart nedir?
  Safra yolları dilate olmalı
 66. Akut kolesistitte en duyarlı yöntem nedir?
  HIDA sintigrafisi
 67. Kolesistitte kolesistektomiyi kaldıramayacak hastalarda tedavi seçeneği nedir?
  Perkütan kolesistostomi
 68. Mirizzi sendromu nedir?
  Safra kesesi taşlarının koledoka dıştan bası yapmasıdır
 69. Biliyoenterik fistüller en sık nereye açılır?
  Duodenum
 70. Aschoff-Rokitansky sinüsleri hangi hastalıkta görülür?
  Kronik kolesistit
 71. Kolanjit için Charcot triadı ve Reynolds pentadı nedir?
  • Charcot: Sağ üst kadran ağrısı, ateş, sarılık
  • Reynolds: Charcot + septik şok + nörolojik bulgular
 72. Koledok kistlerinde KC transplantasyonu endikasyonu nedir?
  Tip 5 (Caroli hastalığı)
 73. Kolanjiyokarsinomun en sık yerleşim yeri nedir?
  Hepatik duktus bifurkasyonunda (Klatskin tümörü)
 74. Akut pankreatitte başvurudan 48 sonra kötü prognoz kriterleri nelerdir?
  • Hct'te düşme>%10
  • Ca<8
  • BUN>5
  • PaO2<60
  • Baz açığının negatif yönde büyümesi
  • >6 L sıvı sekestrasyonu
 75. Akut pankreatitin en sık komplikasyonu nedir?
  Psödokist
 76. Kronik pankreatitte cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • Refrakter ağrı
  • Obstrüksiyon
  • Kanser şüphesi
  • Portal HT, psödokist
 77. Pankreasın malign potansiyel taşımayan kistik tm nedir?
  Seröz kistadenom
 78. Pankreasın kistik tümörlerine yaklaşım nasıldır?
  Hepsi rezeke edilir (benign-malign ayrımı yapılamaz)
 79. Pankreas ca'da en sık belirti nedir?
  Kilo kaybı
 80. Pankreas ca'da en değerli tümör markerı nedir?
  CA 19-9
Author
ID
279623
Card Set
Genel Cerrahi
Description
asd
Updated
Show Answers