Dahiliye

 1. Multipotent kök hücrenin yüzey markerı nedir?
  CD34
 2. Beyaz küre dağılımı nasıldır?
  • Nötrofil+çomak:%60
  • Lenfosit:%30
  • Monosit:%6
  • Eosinofil:%3
  • Bazofil:%1
 3. Erişkinde hemoglobin ve hematokrit değerleri nedir?
  • Erkekte Hb>13
  • Kadında Hb>12
  • Gebede Hb>11

  Hematokrit Hb'in 3 katı
 4. Erişkinde MCV ve MCHC değerleri nedir?
  • MCV: 80-100
  • MCHC: 32-36
 5. Gözyaşı hücresi nedeni nedir?
  Myelofibrozis
 6. Sola kaymanın daha ağır formları nelerdir?
  • Lökomoid reaksiyon: immatür myeloid hücreler kana çıkar
  • Lökoeritroblastik tablo: eritroid seri de kana çıkar
 7. Hipokrom mikrositer anemi nedenleri?
  • DEA
  • Talasemi
  • Kronik hastalık anemisi
  • Sideroblastik anemiler (pirisoksin eksikliği)
  • Pb ve Al zehirlenmesi
  • Bakır eksikliği
 8. Makrositer anemi nedenleri?
  • Megaloblastik anemiler
  • MDS
  • Hipotiroidi
  • Hemolitik anemiler (retikülositoz)
  • Orotik asidüri
  • Kemik iliği yetmezliği
 9. Nükleositoplazmik disosiasyon hangi anemilerde görülür?
  Megaloblastik anemilerde
 10. Vit B12 metabolizması nasıldır?
  • Kobalamin:
  • Asit
  • R-faktoru
  • Pankreatik enzimler
  • İntrinsik faktör
  • Terminal ileum
  • Transkobalamin
 11. Erişkinde kemik iliği aspirasyonunun yetmeyip biyopsi gereken durumlar?
  • Myelofibrozis
  • Aplastik anemi
 12. Erişkinde aplastik anemi nedenleri nelerdir?
  • İdiyopatik (en sık)
  • İlaçlar (kloramfenikol, fenitoin)
  • Virüslerden en sık seronegatif hepatit virüsleri
 13. İlaçlara bağlı immün hemolitik anemi sınıflandırması nasıldır?
  • -Gerçek (metildopa tipi): sıcak tip hemoliz
  • -Haptem tipi: penisilin ve aspirin
  • -İmmün kompleks tipi: kinidin
 14. PNH tanısı nasıl konulur?
  • Ham testi
  • Flow sitometri
  • İmmunfenotiplendirme
 15. Erişkinde PNH'ın en sık ölüm nedeni nedir?
  Venooklüziv olaylar (Budd-Chiari en sık)
 16. Koagülasyonun bütün steplerini aktive eden, amplifikasyon faktörü hangisidir?
  Trombin
 17. Antitrombin 3 antikoagülan özelliğini hangi faktörler üzerinden gösterir?
  F 9a, 10a, 11a, trombin
 18. PTZ (INR) neyi ölçer?
  Ekstrinsik yolu (3,7) ve ortak yolu (1,2,5,10)
 19. aPTT neyi ölçer?
  İntrinsik yolu (8,9,11,12,vWF) ve ortak yolu (1,2,5,10)
 20. Kronik ITP tedavisi nasıldır?
  • İlk seçenek steroid
  • En etkili tedavi splenektomi
  • Rituksimab kullanılabilir
  • IVIG ve anti-D Ig acil durumlarda kullanılabilir
 21. HÜS triadı nedir?
  • Mikroanjiyopatik hemolitik anemi
  • Abuk böbrek yetmezliği
  • Trombositopeni
 22. TTP kliniği nasıldır?
  • HÜS bulguları + nörolojik belirtiler + ateş
  • (ABY ve ateş hep olmayabilir)
 23. HÜS ve TTP'nin DİK'ten farkı nedir?
  PT ve aPTT normaldir veya hafif uzamıştır.
 24. Hemofilili hastalarda en sık görülen enfeksiyon hangisidir?
  HCV
 25. vWF hangi faktörü stabilize eder?
  F8'i stabilize eder, bu yüzden vWH'nda F8 düzeyleri düşer
 26. Herediter tromboz nedenlerinin en sıkları hangileridir?
  • 1) F5 Leiden mutasyonu (APC rezistansı)
  • 2) Protrombin gen mutasyonu
 27. En sık kazanılmış trombofili nedeni nedir?
  Antifosfolipid sendromu
 28. Heparinin etki mekanizması ve antidotu nedir?
  AT3'ü aktive eder, antidotu protamin sülfat
 29. HITT sendromu patogenezi ve tedavisi?
  Heparin verilen hastada antikor gelişmesiyle yaygın trombozlar olur.

  Tedavide lepirudin, argotroban, fondaparinuks gibi ilaçlar kullanılır
 30. ve DMAH tedavi takibi neyle yapılır?
  • Heparin: aPTT
  • DMAH: F10a
 31. Eritrosit transfüzyonu endikasyonları nedir?
  • Yaşlılarda Hb<10
  • Gençlerde Hb<8
  • Veya hemodinamik instabilite
 32. Depo kanında hangi faktörleri yoktur?
  F5, F8 ve trombosit
 33. IgA eksikliği olanlarda hangi tür transfüzyon yapılır?
  Yıkanmış eritrosit verilir
 34. Trombosit transfüzyonu endikasyonu?
  • <20.000
  • minor cerrahide <50.000
  • major cerrahide <100.000
 35. Taze donmuş plazma ne içerir?
  Koagülasyon faktörlerini içerir (5 ve 8 dahil)
 36. Erişkinde kuru ilik (kemik iliğinde fibrozis) yapan nedenler nelerdir?
  • Myelofibrozis
  • Hairy cell lösemi
  • Waldenström
  • AML-M7
 37. Hangi eritroid öncülde Hb sentezi başlamıştır?
  Polikromatofilik eritroblast
 38. Erişkin hastada nedeni bulunamayan DEA tanısında neler düşünülmelidir?
  • H. pylori gastriti
  • Atrofik gastrit
  • Çölyak
 39. Zieve sendromu nedir?
  • Siroz
  • Hiperlipidemi
  • Hemolitim anemi
 40. MDS medikal tedavisi nedir?
  • 5-azasitidin
  • Lenalidomid (del 5q olanlarda)
 41. MDS'de en sık görülen genetik anomali nedir?
  Del 5q
 42. Paroksizmal soğuk hemoglobinürisinin en sık nedeni nedir?
  Enfeksiyoz mononükleozis
 43. Herediter hemorajik telanjiektazi (Rendu-Osler-Weber sendromu) patogenezi nedir?
  • OD geçer
  • En sık şikayet burun kanamasıdır
  • Pulmoner AV fistüller olabilir
 44. Akut ITP'nin kronikten farkı nedir?
  Akutta splenomegali olabilir, steroide yanıt iyidir
 45. ITP Kİ bulgusu nedir?
  Genç megakaryositler artmış, bunlardan trombosit çıkışı azalmıştır
 46. Refrakter ITP'de hangi ilaçlar kullanılabilir?
  • Rituksimab
  • TPO agonistleri (romiplostim, eltrompobag)
 47. TTP'de patogenez nedir?
  ADAMTS 13 mut nedeniyle yıkılamaya dev vWF multimerleri
 48. Hemofilide hangi kanama bulgusu olmaz?
  Peteşi
 49. DVT ve PTE'de tetikleyen faktör geçiciyse antikoagülan profilaksisi ne kadar yapılır?
  • DVT: 3 ay
  • PTE: 6 ay
 50. ALLlerin immünfenotiplendirmeye göre sınıflandırılmasında yüzey Agleri nelerdir?
  • Pre B-ALL: CD19, cALLA(CD10), sitoplazmik Ig
  • B-ALL: yüzey Ig
  • T-ALL: CD2,5,7
 51. AML'de kötü prognoz göstergesi genetik bulgular nelerdir?
  • İnv 3
  • Del 7
 52. Erişkinde AML'de ilk remşsyondan sonra yüksek doz sitarabin endikasyonları nelerdir?
  • t(8;21)
  • İnv 16
 53. KLL evrelemesi nasıldır?
  • KLLSAT
  • Lenfositoz
  • LAP
  • SM
  • Anemi
  • Trombositopeni
 54. KLL'de hangi enfeksiyonlar daha sık görülür?
  • Kapsüllü bakteri enfeksiyonu sıktır
  • En sık ölüm nedeni pnömokoksik pnömoni
 55. KLL benign lenfositoz nedenlerinden nasıl ayırt edilir?
  CD5+ olmasıyla
 56. Hairy cell lösemide en etkili kemoterapötik nedir?
  Kladribin
 57. Multiple myelomun prognozu en kötü tipi nedir?
  IgD tipi
 58. Ekstramedüller plasmositom en sık nerede yerleşir?
  Solunum sisteminde
 59. Erişkinde VKSS'nin en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) AC kanserleri (en sık SCLC)
  • 2) Lenfomalar
 60. VKSS'nin en ölümcül komplikasyonu nedir?
  Trakeal obstrüksiyon
 61. Paraneoplastik olarak en sık hiperkalsemi yapan tümör nedir?
  NSCLC
Author
Farash
ID
279606
Card Set
Dahiliye
Description
asd
Updated