Course 1-2-3-4-5

The flashcards below were created by user goktug20 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Its my problem
  • 是 我的 问题
  • shi wo de wenti
  •     /         /
 2. Its my mistake
  • 是 我的 错误
  • shi wo de cuowu
  •                    
 3. email
  • 电子邮件
  • dianzi youjian
  •      /   /  
 4. send / recieve (email-msg-etc)
  • 发 - 受
  • fa - shou
  •  -      
 5. send letter
  send cargo
  • 寄信 
  • jixin
  •  

  • 寄快递
  • ji kuaidi
  •        
 6. Cargo send out ?
  • 快递 寄 去 了 吗?
  • kuaidi ji qu le ma ?
  •          
 7. take shower
  • 洗澡
  • xizao
  • / /
 8. washing machine
  • 洗衣机
  • xiyiji
  • / - -
 9. fridge
  • 冰箱
  • bing xiang
  •   -     -
 10. (for email) sender - reciever
  • 发件人
  • fa jian ren
  •  -      /
  • 收件人
  • shuo jian ren
  •            /
 11. Tall - Short
  • 高  -  矮
  • gao - ai
  •   -     /
 12. high  -  low
  • 高  -  低
  • gao - di
  •   -      -
 13. long  -  short (
  • 长  -  短
  • chang - duan
  •    /          /
  • Chang (also means lenght)
 14. good  -  bad
  • 好  -  坏 、差
  • hao - huai / cha
  •  /              -
 15. light  -  dark (color)
  shallow - deep (alcak derin)
  • 浅  -  深
  • qian - shen
  •   /        -
 16. heavy  -  light
  • 重  -  轻
  • zhong - qing
  •            -
 17. I am small (my height is small)
  • 我 个子 矮
  • wo gezi ai
  •  /      /
 18. This way is the shortest (most)
  • 这 条 路 最 短
  • zhe tiao lu zui duan

  • Tiao is measure word in here
  • zui - most
 19. best in quality
  • 质量 最好
  • zhiliang  zui hao
  •               /

  zhiliang - quality
 20. low water level
  • 低水位
  • di shuiwei
  •  -     /  /

  shuiwei - water level
 21. dont go far !
  • 别 走 远了 
  • bie zuo yuan le
  •   /   /     /

  bie - dont
 22. how far from here ?
  • 离 这儿 多 远?
  • li zhe er duo yuan
  • /           -    /
 23. From my home to office not far
  • 我 家 里 办公室 不 远
  • wo jia li bangongshi bu yuan
 24. bad habbit
  • 坏 习惯
  • huai xiguan
  •      /  

  xiguan - habbit
 25. fish (curumus)
  • 鱼 坏了
  • yu huai le
  •  /      

  huai (burda became bad, broken olarak da kullaniliyor)
 26. sig su (derin olmayan)
  • 浅水
  • qian shui
  •  /      /
 27. light blue - dark blue
  • 浅蓝 - 深蓝
  • qian lan - shen lan
  •   /   /
 28. what is your weight ?
  • 你 多 重 ?
  • ni duo zhong
 29. light (hafif)
  oil lighter than water
  • 油 比 水 轻
  • you bi shui qing
  •   /   /     /  -

  you - oil
 30. fat - this
  • 胖  -  瘦
  • pang - shou
  •   /          \
 31. He is getting fat
  • 他 胖 起来 了
  • ta pang qilai le
  •  -   \      \/   

  qilai - to stand up / get up
 32. older than him
  • 比 他 年长
  • bi ta nianzhang
  • \/  -     /    \/
 33. happy - sad
  • 开心  -  伤心
  • kaixin - shangxin
  •   -  -       -      -
 34. glad  -  not glad
  • gao xing - nan guo
  •   -    \        /     \
  • 高兴  -  难过
 35. wide - narrow
  • 宽  -  窄
  • kuan - zhai
  •   -          \/
 36. this street/road very wide
  • 这 条 马路 很 宽
  • zhe tiao malu hen kuan
  •    \    /     \/ \  \/      -
 37. hard  -  soft
  • 硬  -  软
  • ying - ruan
  •  \        \/
 38. soft chair
  • 软 椅
  • ruan yi
  •   \/   \/
Author
ID
279457
Card Set
Course 1-2-3-4-5
Description
Course 1-2-3-4-5
Updated
Show Answers