Marketing NIMA A Hfd 29

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geef de definitie van direct marketing
  Marketingvorm die gericht is op het tot stand komen van een specifieke transactie of het opbouwen of onderhouden van een duurzame relatie tussen aanbieder en afnemer. De meest typerende kenmerken van de invulling van de marketing instrumenten zijn directe communicatie en/of directe levering.
 2. Wat is het belangrijkste kenmerk van direct marketing?
  rechtstreekse communicatie
 3. Wat is het belangrijkste voordeel van direct marketing?
  de flexibiliteit wat betreft het inspelen op de wensen en behoeften van de klant.
 4. Kent dm marges voor de tussenhandel?
  nee
 5. Welke vorm van marketing kent kredietfaciliteiten voor de afnemers, dm of gewone marketing?
  dm
 6. Welke vorm van marketing heeft vaste (advies)prijzen, gewone marketing of dm?
  gewonen marketing
 7. Zijn dm artikelen doorgaans hoog geprijsd?
  nee, scherp juist
 8. Welke vorm van marketing is gangbaar voor merkartikelen, gewone marketing of dm?
  gewone marketing
 9. Hoe worden dm artikelen gedistribueerd?
  direct, door de aanbieder per post naar de klant
 10. Welk soort marketing voert vooral themareclame, gewone marketing of dm?
  gewone marketing
 11. Welke drie zaken hadden invloed op het ontstaan van dm?
  • ontstaan postorderbedrijven
  • toepassen individuele dm-technieken
  • inschakeling computertechnieken
 12. Hoe noemen we mensen die handelen in adressenlijsten?
  listbrokers
 13. Wat zijn listbrokers?
  mensen die handelen in adressenlijsten
 14. Op welke twee niveaus in de organisatie kan men dm toepassen?
  • organisatie- of marketingniveau (strategisch)
  • instrumentenniveau (operationeel)
 15. Wat bedoelen we met strategisch dm bedrijven?
  Dm op organisatorisch- of marketingniveau, dus een duurzame relatie opbouwen met de afnemers.
 16. Wat is dm op operationeel niveau?
  dm met korte termijndoelstellingen
 17. Noem 4 achtergronden van de keuze voor dm
  • te weinig mogelijkheden binnen distributie
  • technisch complex product
  • ontwikkelingen in de communicatietechnologie
  • de wens zich te onderscheiden van de concurrentie
 18. Welke ontwikkeling in de economische omgeving heeft positief bijgedragen aan dm?
  de daling van het vrij besteedbare inkomen in de jaren 80 (dm is goedkoper door ontbreken marges tussenhandel)
 19. Welke drie technologische ontwikkelingen hebben een positieve invloed op dm?
  • toenemend gebruik automatisch betalen
  • toenemend gebruik nieuwe informatietechnologie m.b.t. adressenbestanden
  • nieuwe mediatechnologieën
 20. Welke sociaal/culturele ontwikkelingen hebben een positieve invloed op dm?
  individualisering
 21. Welke drie ontwikkelingen in de demografische omgeving hebben een positieve invloed op dm?
  • toenemend aantal vrouwen op arbeidsmarkt (geen tijd voor shoppen)
  • toenemend aantal een- en tweegezinshuishoudens, waar beiden werken (ook geen tijd)
  • vergrijzing
 22. Welke ontwikkelingen binnen de detailhandel zorgt voor een toenemende vraag naar dm artikelen?
  • - afnemende service in winkels
  • - afneming winkelplezier door o.a. drukte
  • - assortimentsinkrimping
 23. Welke vijf factoren hebben een negatieve invloed op dm?
  • terughoudendheid consument
  • producten met breekbaarheid of bederfelijkheid 
  • voorzichtigheid van producenten
  • mogelijke reactie bedreigde tussenhandel
  • houding van consumentenorganisaties
 24. Noem de 6 vormen van dm
  • - dm met overwegend gebruik van massamedia (couponadvertenties)
  • per post/brief
  • telefonisch
  • persoonlijke verkoop (colportage etc.)
  • interactieve apparatuur (inet)
  • combinaties van bovengenoemde
 25. Geef de definitie van rechtstreekse reclame.
  Alle geadresseerde en ongeadresseerde reclame-uitingen die rechtstreeks aan de doelgroep zijn gericht. Reclameboodschap en reclamemedium vallen samen.
 26. Hoe noemen we reclame waarbij het reclamemedium en de reclame boodschap samenvallen?
  rechtstreekse reclame
 27. Hoe noemen we alle geadresseerde en niet geadresseerde reclame-uitingen die rechtstreeks aan de doelgroep worden gericht?
  rechtstreekse reclame
 28. Noem een aantal voorbeelden van rechtstreekse reclame
  direct mail, direct non-mail, onder ruitenwisser, handouts, toonbankdisplay, etc
 29. Wat is brievenbusreclame?
  Geadresseerde of ongeadresseerde reclame die via de brievenbus wordt verspreid, zonder gebruik te maken van andere media, zoals kranten of tijdschriften
 30. Hoe noemen we de reclame die via de post wordt verspreid en geen gebruik maakt van bvb kranten en tijdschriften?
  brievenbusreclame
 31. Onder welke noemer vallen direct-mail en direct non-mail?
  brievenbusreclame
 32. Hoe noemen we de geadresseerde rechtstreekse reclame die voornamelijk per post wordt verstuurd?
  direct mail of postreclame
 33. Wat is een andere term voor postreclame?
  direct mail
 34. Wat is een andere term voor direct mail?
  postreclame
 35. Wat is het verschil tussen brievenbusreclame en direct mail?
  Direct mail is geadresseerd.
 36. Wat is direct mail of postreclame?
  Alle geadresseerde rechtstreekse brievenbusreclame
 37. Wat zijn voor de marketing nuttige eigenschappen van direct mail?
  • mogelijkheid segmentatie en selectie doelgroep
  • flexibele verschijningsvorm (oplage, inhoud, meezenden premiums)
  • impactvol
  • interne kwaliteitsbewaking is mogelijk
  • interne bepaling van inschakelingstijdstip
  • heeft een respons mogelijkheid
 38. Noem drie voorbeelden van direct mail
  • brief
  • catalogus
  • bestelformulier
 39. Hoe noemen we een brief/mail waarin producten van verschillende aanbieders worden aangeprezen?
  combimailing
 40. Wat is combimailing?
  Een brief/mail waarin producten van verschillende aanbieders worden aangeprezen
 41. Hoe noemen we de ongeadresseerde rechtstreekse reclame?
  direct non-mail
 42. Wat is direct non-mail?
  ongeadresseerde rechtstreekse brievenbusreclame
 43. Hoe noemen we ongeadresseerde rechtstreekse brievenbusreclame?
  direct non-mail
 44. Noem de drie vormen van direct mail
  • direct non-mail
  • direct advertising
  • direct response advertising
 45. Hoe noemen we rechtstreekse reclame die niet door de brievenbus gaat?
  direct advertising
 46. Noem voorbeelden van direct advertising
  op productverpakking, brochure in de winkel, folder onder ruitenwisser
 47. Wat is direct advertising?
  rechtstreekse reclame die niet door de brievenbus gaat.
 48. Wat is direct response advertising?
  Alle vormen van rechtstreekse reclame waarbij de consument om een reactie wordt gevraagd
 49. Hoe noemen we de rechtstreekse reclame waarbij de consument om een reactie wordt gevraagd?
  direct response advertising
 50. Wat is datamining?
  Het zoeken naar strategische informatie in onze databases
 51. Hoe noemen we het zoeken in de databases naar strategische informatie?
  datamining
 52. Wat zijn uiteindelijke doelen van datamining?
  • klanten profielen aanmaken, bepalen wie in welk product geïnteresseerd zou zijn, gedrag voorspellen, etc
 53. Hoe noemen we de bundeling van verschillende databases in een organisatie?
  datawarehouse
 54. Wat is een datawarehouse?
  de bundeling van verschillende databases binnen een organisatie
 55. Welke wet beschermd de consument bij direct marketing?
  Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
 56. Wie controleert de naleving van de WBP?
  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP)
 57. Welke verplichtingen heeft iemand die persoonsgegevens registreert volgens de WBP?
  • gegevens moeten verwerkt worden volgens WBP
  • degene wiens gegevens verzameld worden, moet hierover en over het doel worden geïnformeerd
  • alleen onder strikte voorwaarden mogen gegevens voor iets anders dan het doel worden gebruikt
  • de gegevens moet goed worden beveiligd
  • gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig
 58. Hoe noemen we de respons op bvb een mailing of couponverspreiding?
  redemptie
 59. Wat is redemptie?
  de respons op bv een mailing
 60. Hoe noemen we het afhandelen van de redemptie?
  fulfilment
 61. Wat is fulfilment?
  Het afhandelen van de redemptie, meestal door externe bedrijven
 62. Wat is de conversie?
  het aantal orders ten opzichte van de redemptie
 63. Hoe noemen we de naar aanleiding van bv een couponactie uiteindelijke orders?
  conversie
 64. Noem de 6 direct marketing kengetallen
  • CPM kosten per duizend
  • RPM respons per duizend
  • OPD orders per duizend
  • CPR kosten per respons
  • CPO kosten per order
  • break-evenanalyse
 65. Hoe noemen we de kosten per duizend ook wel?
  CPM
 66. Wat is CPM?
  kosten per duizend
 67. Hoe noemen we de respons per duizend ook wel?
  RPM
 68. Wat is RPM?
  respons per duizend
 69. Hoe noemen we de orders per duizend?
  OPD
 70. Wat is OPD?
  orders per duizend
 71. Wat is WBP?
  wet bescherming persoonsgegevens
 72. Wat is CBP?
  college bescherming persoonsgegevens
 73. Hoe noemen we de kosten per respons?
  CPR
 74. Wat is CPR?
  kosten per respons
 75. Wat zijn de kosten per order?
  CPO
 76. Wat is CPO?
  kosten per order
 77. Is telemarketing een marketing of communicatie instrument?
  communicatie
 78. Geef de definitie van telemarketing
  Het systematisch gebruiken van de telefoon als marketingcommunicatie-instrument
 79. Wat is het systematisch gebruiken van de telefoon als marketingcommunicatie-instrument?
  telemarketing
 80. Welke twee vormen van telemarketing kennen we?
  • inbound
  • outbound
 81. Wat is inbound telemarketing?
  de organisatie wordt gebeld
 82. Wat is outbound telemarketing?
  De organisatie belt iemand op
 83. Onder welke soort communicatie valt telemarketing?
  interactieve massacommunicatie
 84. Wat zijn twee belangrijke eigenschappen van telemarketing?
  het is direct (meetbaar, controleerbaar) en persoonlijk
 85. Waarvoor kan men telemarketing zoal inzetten?
  • mailing aankondigen
  • afspraken maken voor persoonlijk verkoopgesprek
  • follow up van mailing verzorgen
  • service verlenen
  • klachten oplossen
 86. Hoe noemen we de verkoop via de telefoon?
  teleselling
 87. Wat is teleselling?
  verkoop via de telefoon
 88. Hoe noemen we verkoop via tv?
  teleshopping
 89. Wat is teleshopping?
  verkoop via tv
 90. Wat is meetbaar, teleselling of telemarketing?
  telemarketing
 91. Waarbij wordt een scrpit gebruikt, teleselling of telemarketing?
  telemarketing
 92. Zijn de gesprekken bij telemarketing of teleselling meer beheersbaar (ook kwa tijd)
  telemarketing
 93. Waarbij heb je veel vakkennis nodig, telemarketing of teleselling?
  teleselling
 94. Wat levert de beste resultaten op, telemarketing of teleselling?
  Eerst teleselling, maar later telemarketing
 95. Voor wie is one-to-one marketing geschikt?
  • aanbieders met weinig afnemers met gedifferentieerde behoeften
  • door ontwikkeling in communicatie technologie ook mogelijk voor aanbieders met veel afnemers met gedifferentieerde behoefte
 96. Waarvoor is one-to-one marketing niet geschikt?
  Aanbieders met een product waar een homogene behoefte voor is.
 97. Wat is een ander woord voor customer marketing?
  customer focus
 98. Wat is een ander woord voor customer focus?
  customer marketing
 99. Wat is customer focus?
  Gepland proces dat gebruik maakt van een klantendatabase en een geïntegreerde mix van methoden en media om meetbare resultaten te realiseren.
 100. Hoe noemen we het geplande proces dat gebruik maakt van een klantendatabase en een geïntegreerde mix van methoden en media om meetbare resultaten te realiseren.
  customer focus
 101. Met welk instrument kunnen we klantenbehoud realiseren?
  customer focus of customer marketing
 102. Wat is het doel van customer focus?
  klantenbehoud
 103. Wat is een groot voordeel van interactieve marketing?
  de consument kan zelf bepalen welke informatie hij wil zien.
Author
ID
279047
Card Set
Marketing NIMA A Hfd 29
Description
Marketing NIMA A Hfd 29
Updated
Show Answers