NIMA Marketing A hfd 28

 1. Wat betekent verkopen in juridische zin?
  de eigendomsoverdracht van goederen
 2. Wat betekent verkopen in economische zin?
  goederen ruilen tegen geld
 3. Wat betekent verkopen in psychologische zin?
  het overtuigen van de koper
 4. Hoe noemen we het verkoopproces dat aan de koop voorafgaat?
  psychologische verkoop
 5. Wat is psychologische verkoop?
  de consument ervan overtuigen dat hij in zijn eigen belang handelt door het besproken artikel te kopen
 6. Wat is de definitie van verkopen?
  Het overbrengen van een boodschap door beïnvloeding.
 7. Wat dient het belangrijkste koopmotief te zijn voor de koper?
  Dat hij in het eigen belang handelt
 8. In welke twee groepen kunnen we de vormen van verkoop indelen?
  persoonlijk en onpersoonlijk
 9. Wat is het kenmerk van persoonlijke verkoop?
  de communicatie is in twee richtingen
 10. Wat is persoonlijke verkoop?
  direct contact tussen verkoper of vertegenwoordiger en de klant
 11. Wat is het kenmerk van onpersoonlijke verkoop?
  het eenrichtingsverkeer binnen de communicatie
 12. Wat is de definitie van persoonlijke verkoop?
  Het is een instrument van de marketingcommunicatie. Het omvat persoonlijke contacten, zonder tussenkomst van media, tussen ondernemingen en haar afnemers met als doel het sluiten van transacties
 13. In welke twee groepen kunnen we de persoonlijke verkoop indelen?
  actief en passief
 14. Hoe noemen we de verkoopvorm waarbij de vertegenwoordiger naar de detaillist gaat?
  actieve verkoop
 15. Wat is actieve verkoop?
  persoonlijke verkoop waarbij de verkoper het initiatief neemt
 16. Wat is passieve verkoop?
  Persoonlijke verkoopvorm waarbij de afnemer het initiatief neemt
 17. Wat is verkoop aan de finale consument meestal?
  persoonlijke, passieve verkoop
 18. Wat is een ander woord voor passieve verkoop?
  receptieve verkoop
 19. Wat is een ander woord voor receptieve verkoop?
  passieve verkoop
 20. Wie is de laatste uitvoerder in de schakel van marketingtaken?
  de vertegenwoordiger
 21. Welke twee soorten doelstellingen onderscheiden we binnen de persoonlijke verkoop?
  kwantitatief en kwalitatief
 22. Wat is het verschil tussen de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van de persoonlijke verkoop?
  Kwalitatieve doelstellingen hebben invloed op de lange termijn, kwantitatieve doelstellingen hebben invloed op de korte termijn
 23. Noem een aantal voorbeelden van kwalitatieve doelstellingen
  • pionieren
  • introduceren nieuwe producten bij handel
  • helpen tussenhandel doorverkoop
  • technisch advies geven aan afnemers
  • verzamelen marktinformatie
 24. Noem een aantal voorbeelden van kwantitatieve doelstellingen van persoonlijke verkoop
  • vastleggen te realiseren omzet
  • afleggen van bepaald aantal bezoeken
  • werven bepaald aantal klanten
  • bewaken verkoopkosten
 25. Wat is pionieren?
  het zoeken en werven van nieuwe klanten
 26. Hoe noemen opzoek gaan naar nieuwe klanten?
  pionieren
 27. Wat zijn suspects?
  personen die (nog) geen interesse in ons hebben getoond
 28. Hoe noemen we personen die geen interesse in ons product hebben getoond?
  suspects
 29. Wat zijn sales leads?
  Personen die interesse in ons product of onze organisatie hebben getoond
 30. Hoe noemen we mensen die interesse in onze organisatie hebben getoond?
  sales leads
 31. Hoe noemen we organisaties waarmee we in onderhandeling zijn?
  prospects
 32. Wat zijn prospects?
  personen waarmee we in onderhandeling zijn
 33. Op welke twee manieren kunnen we ons klanten bestand in kaart brengen?
  • verkoopinformatiesystemen
  • klantenpiramide
 34. Wat brengt een klantenpiramide in kaart?
  wie wel en niet klant is en hoe belangrijk de klanten zijn
 35. Hoe deelt de klantenpiramide de klanten in?
  A, B en C
 36. Hoe noemen we de mate waarin een klant trouw is aan onze organisatie of ons product?
  customer loyalty
 37. Wat is customer loyalty?
  organisatie/merkentrouw
 38. Met welk instrument kan met de customer loyalty verhogen?
  relatiemarketing
 39. Hoe noemen we de marketingactiviteiten gericht op klanten behoud?
  retentiemarketing
 40. Wat is retentiemarketing?
  marketingactiviteiten gericht op klanten behoud
 41. Wat zijn de belangrijkste twee taken van de vertegenwoordiger?
  verkoopfunctionaris met als taak producten te verkopen en contracten te sluiten.
 42. Wat zijn neventaken van de vertegenwoordiger?
  pionieren, voorlichten, orders opnemen, merchandising, selling-out-activiteiten, demonstraties en service verlenen
 43. Noem de vijf soorten vertegenwoordigers
  • orderophaler
  • merchandiser
  • missionary salesman
  • accountmanager
  • verkoopteam
 44. Wat is een ander woord voor order ophaler?
  order picker
 45. Wat is een ander woord voor order picker?
  order ophaler
 46. Wat doet de order picker?
  bezoekt bv wekelijks winkels om orders op te nemen
 47. Hoe noemen we de vertegenwoordiger die wekelijks orders opneemt bij de klant?
  order ophaler
 48. Wat doet de merchandiser?
  Hij verzorgt de display van de producten van de organisatie in de winkel
 49. Hoe noemen we de vertegenwoordiger die de display in de winkel verzorgt?
  merchandiser
 50. Wat doet de missionary salesman?
  pionieren
 51. Welke vertegenwoordiger pioniert?
  de missionary salesman
 52. Hoe noemen we de vertegenwoordiger die een of enkele grote accounts beheert?
  de accountmanager
 53. Wat doet de accountmanager?
  is verantwoordelijk voor de relatie met de grotere accounts
 54. Wanneer zet men een verkoopteam in?
  bij grote projecten
 55. Op welk niveau staat de verkoopdirecteur?
  hetzelfde als de marketingdirecteur
 56. Wat is de taak van de verkoopdirecteur?
  verantwoordelijkheid nemen voor alle verkooptaken
 57. Wat is het verschil tussen de verkoopleider en de verkoopdirecteur?
  verkoopleider voert uit, de directeur is verantwoordelijk
 58. Wat doet de verkoopleider?
  hij leidt de verkooporganisatie
 59. Welke vertegenwoordiger heeft veel technische kennis?
  sales engineer
 60. wat is het kenmerk van de sales engineer?
  hij heeft veel technische kennis
 61. Hoe noemen we de algemene, traditionele vertegenwoordiger?
  sales representative
 62. wat is een sales representative?
  de meest algemene vertegenwoordiger
 63. Wat is de definitie van accountmanagement?
  een verkoper die verantwoordelijk is voor de analyse, planning, implementatie, controle en evaluatie van de verkoopactivteiten, gericht op een of meer grote afnemers
 64. Waar ligt de nadruk wat betreft de termijn van het verkoopresultaat bij een vertegenwoordiger en bij een accountmanager?
  • vertegenwoordiger: korte termijn
  • accountmanager: lange termijn
 65. Wie van de vertegenwoordiger en accountmanager is een productspecialist en wie niet?
  vertegenwoordiger wel, accountmanager niet
 66. Op welke niveaus (klanten) werken de vertegenwoordiger en de accountmanager?
  vertegenwoordiger op inkoopniveau, accountmanager zit hoger
 67. Wie werkt in een team, de vertegenwoordiger of de accountmanager?
  accountmanager
 68. Welke twee soorten accountdoelen kennen we?
  • accountomzetdoelstellingen
  • accountwinstbijdragedoelstellingen
 69. Wat is het verschil tueen accountomzetdoelstellingen en accountwinstbijdragedoelstellingen?
  Accountwinstbijdragedoelstellingen houden rekening met de accountkosten, accountomzetdoelstellingen doen dit niet
 70. Noem een aantal werkzaamheden van de accountmanager
  • tailor-made-activiteiten ontwikkelen
  • ontwikkelt merchandisingplannen
  • adviseert verkoopleiding
  • adviseert zijn accounts
 71. Uit welke zes onderdelen bestaat het accountplan?
  • accountanalyse en accountprofiel
  • doelstellingen per account
  • beleid
  • actieplan
  • controle resultaten
  • bijsturing
 72. Wat zijn drie voorbeelden van zaken die het accountprofiel bepalen?
  • winkelformule
  • klantenbestand
  • het aantal filialen
 73. Waaruit bestaat het actieplan van de accountplanning?
  de invulling van de 6 P's
 74. Welke drie gegevens zijn nodig om de omvang van de buitendienst te bepalen?
  • bezoekcapaciteit van de vertegenwoordigers
  • aantal afnemers van de organisatie
  • bezoekfrequentie per afnemer
 75. Welke drie zaken hebben invloed op de bezoekcapaciteit?
  • aantal beschikbare bezoekuren per jaar per vertegenwoordiger
  • gemiddelde bezoekduur
  • gemiddelde reistijd
 76. Wat is de formule voor het aantal vertegenwoordigers?
  aantal afnemers maal bezoekfrequentie gedeeld door bezoekcapaciteit per vertegenwoordiger
 77. Zitten er lager in de bedrijfskolom meer of minder afnemers dan daarboven?
  hoe lager, hoe meer
 78. Waarom is het belangrijk de klanten met regelmaat te bezoeken?
  Om een blijvend contact te onderhouden
 79. Hoe drukken we de bezoekfrequentie uit?
  In aantal bezoeken per jaar
 80. Wat bedoelen we met bezoekfrequentie is 4?
  de klant wordt 4 keer per jaar bezocht
 81. Welke vier indelingen van de organisatie van de buitendienst kennen we?
  • geografische indeling
  • indeling naar product of productgroep
  • indeling naar afnemers
  • indeling naar verkooptaken
 82. Wat is een andere naam voor geografische indeling?
  rayonindeling
 83. Wat is een andere naam voor rayonindeling?
  geografische indeling
 84. Wat is een nadeel van de rayonindeling bij de verkooporganisatie?
  er is geen ruimte voor specialisatie
 85. Wat is een nadeel van de buitendienstindeling naar product?
  een afnemer wordt soms door verschillende vertegenwoordigers van dezelfde organisatie bezocht
 86. Bij welke 3 soorten ondernemingen past de indeling van de buitendienst naar product goed?
  • technisch gecompliceert assortiment
  • sterk gediversifieerd assortiment
  • zeer breed assortiment
 87. Bij welke 3 soorten organisaties past de indeling van de buitendienst naar afnemers?
  • ondernemingen met afnemers op verschillende (niet geografische) gebieden. Zoals een ijsleverancier met als klanten restaurants en schoolkantines┬á
  • ondernemingen met afnemers op verschillende niveaus
  • ondernemers met afnemers die zeer verschillende hoeveelheden afnemen
 88. Wanneer is het handig de buitendienst in te delen naar verkooptaken?
  als de verkoopprocedure of het product technisch complex is
 89. Waar zorgt de DMU voor?
  dat het bedrijf beter tegemoet kan komen aan de wensen van de afnemers
 90. Welke twee modellen kennen we binnen het verkoopgesprek?
  • AIDAS
  • VOCATIO
 91. Waar staat AIDAS voor?
  • Attention
  • Interest
  • Desire
  • Action
  • Satisfaction
 92. Waar staat VOCATIO voor?
  • Verkenning van behoeften afnemer
  • Omschrijving van behoeften afnemer
  • Confrontatie product
  • Argumentatie van vertegenwoordiger
  • Tegenwerpingen van afnemer ontzenuwen
  • Instemming van afnemer
  • Overeenstemming
 93. Wat is een hulpmiddel bij het verkoopgesprek?
  sellogram
 94. Wat is een sellogram?
  een hulpmiddel voor het verkoopgesprek
 95. Hoe ziet een sellogram eruit?
  de behoeften van de afnemer staan op de horizontale as, de eigenschappen van de propositie op de verticale as. Waar er overeenstemming is, zet men plusjes
 96. Geven we in een sellogram de eigenschappen van het product weer?
  nee, van de propositie
Author
Sophie1984
ID
278606
Card Set
NIMA Marketing A hfd 28
Description
NIMA Marketing A hfd 28
Updated