Pathology : Lec - Infection & Infectious disease

The flashcards below were created by user Shinra_Akira on FreezingBlue Flashcards.

 1. Infection disease คืออะไร?
  • Localized or systematic symptoms
  • ที่เกิดจาก Pathogenic organism
  • ที่เข้ามา และแบ่งตัวในร่างกายเรา
 2. infection ต่างจาก inflammation อย่างไร?
  • infection หมายถึงเฉพาะ ติดเชื้อจาก สิ่งมีชีวิต เท่านั้น
  • ส่วน inflammation หมายถึงทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
 3. คนเราจะติดเชื้อได้ต้องมีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง - 3 ข้อ
  • 1. host
  • 2. pathogen
  • 3. Environmental factor

  • ทำให้บางคนก็ติดโรค บางคนก็ไม่ติด ไรเงี้ย
 4. Human pathogens มีอะไรบ้าง - เยอะ!
  เรียงลำดับตามขนาด

  1. Prion

  2. Viruses

  • 3. Chlamydiae
  • 4. Rickettsiae
  • 5. Mycoplasma

  6. Bacteria

  • 7. Fungi
  • 8. Protozoa
  • 9. Helminths
 5. Prion คืออะไร
  • cellular protein ที่ ผิดปกติ ไป
  • สามารถกลายเป็น infectious agent ได้
 6. Prion สามารถทำให้ร่างกายติดเชื้อได้อย่างไร (กลไก)
  • Prion จะไปเหนี่ยวนำโปรตีนที่ปกติในเซลล์ให้ผิดปกติไปด้วย เกี่ยวข้องกับ Mutation ของ gene 
  • และถ้ามี จำนวนมากๆ ก็จะรวมกลุ่มกัน ทำให้เกิดโรคได้
 7. Chlamydiae / Rickettsiae / Mycoplasma
  ทั้งหมดนี้คล้ายๆ bacteria แต่
  ตัวใดที่ไม่มี cell wall
  Mycoplasma
 8. Chlamydiae / Rickettsiae / Mycoplasma
  ทั้งหมดนี้คล้ายๆ bacteria แต่
  ตัวใดที่ไม่มี ATP
  Chlamydiae
 9. Chlamydiae / Rickettsiae / Mycoplasma
  ทั้งหมดนี้คล้ายๆ bacteria แต่
  ตัวใดที่เป็น Obligate intracellular pathogens
  Rickettsiae
 10. pathogen ใดทำให้เกิด pneumonia
  Mycoplasma
 11. pathogen ใดทำให้เกิด Sexual transmitted diseases
  Chlamydiae
 12. pathogen ใดทำให้เกิด Rock mountain spotted fever และ Thyphus
  Obligated intracellular rickettsiae
 13. virus / chlamydiae / rickettsiae / mycoplasma
  อะไรไม่เข้าพวก (ที่อยู่)
  • mycoplasma เพราะอยู่ extracellular
  • ตัวอื่นเป็น obligated intracellular ทั้งหมด
 14. Normail Flora สามารถเป็น host barrier กั้นการติดเชื้อได้อย่างไร
  มี competitive กับ pathogen ทำให้เติบโตได้ไม่เต็มที่
 15. ปกติแล้ว intact skin จะไม่เป็น route of entry ของ pathogen แต่ มีอยู่โรคหนึ่งที่สามารถติดได้โดย direct contract โดยไม่จำเป็นต้องมีแผล คือ
  กลากเกลื้อน
 16. Spread of infection มีหลายทาง ได้แก่
  • 1. local spread เช่น สิว
  • 2. Lymphatic
  • 3. Hematogenous
  • 4. in tissue fluid
  • 5. neural

  + spread
 17. Hematogenous spread ไปทางกระแสเลือด
  ถามว่าถ้าคนปกติมี bac อยู่ในเลือด คนคนนั้นจะถือว่าติดเชื้อหรือไม่?
  • ไม่
  • เพราะคนเราสามารถมี transient bacteremia ได้
  • คือพบ bac เล็กน้อย หลังจากโดนมีดบาด , ถอนฟัน
  • ซึ่งร่างกายสามารถกำจัดได้เอง
 18. มีปรสิตในกระแสเลือดเรียกว่าอะไร?
  Parasitemia
 19. มี Fungus ในกระแสเลือดเรียกว่าอะไร
  Fungemia
 20. Dissemination of microbes หลังจากที่เข้ามาในร่างกายคนเราแล้ว คืออะไร?
  เข้าทางเดียวกันแต่จะมีอวัยวะที่จำเพาะในการติดเชื้อต่างกัน

  • ex. - poliomyelitis ไปสมอง CNS
  •      - Chicken pox หรือ yaw ไป skin
  •      - mump ไป salivary gland
 21. Transmission of disease มีสองแบบ ได้แก่
  • 1. Horizontal transmission
  • 2. Vertical transmission
 22. Horizontal transmission คือ
  ติดต่อจากคนสู่คน ผ่านการสัมผัส ไอ จาม เลือด ไรเงี้ย
 23. vertical transmission คือ
  และแบ่งเป็นสองทาง คือ
  • ติดต่อจากแม่สู่ลูก
  • - transplacental infection
  • - ลูกกินนมแม่
 24. Pathogens ใดมี specific genes coding
  viruses
 25. Viruses สามารถทำให้เกิดโรคได้อย่างไรบ้าง
  (3 ข้อ)
  • 1. cell necrosis
  • 2. cytomorphological changes***
  •     - เกิดการสร้าง inclusion body ในเซลล์
  •     - มีการรวมตัวกันเป็น Giant cell
  • 3. Latent viral infection *** อันนี้น่าห่วงสุด!
 26. virus สามารถทำให้เกิด cell necrosis ได้อย่างไร?
  • 1. แทรกซึมเข้าไปทำลายเอง
  • 2. ทำให้เซลนั้นๆมี viral antigens บนผิวเซล
  •     จากนั้นระบบ immune ของร่างกายก็จะมาฆ่าเซลนั้นไป
 27. Bac ทำให้เกิดโรคได้อย่างไร
  • 1. ทำให้เซลตายโดยตรง
  • 2. ปล่อย endotoxin (-)
  •            exotoxin (+)
  • 3. สร้าง enz. ที่ทำลายเนื้อเยื่อ
  • 4. vasculitis >>> ischemic nacrosis
  • 5. กระตุ้น immune system ให้มาทำลายมัน และก็ทำลายเนื้อเยื่อของโฮสต์ไปด้วย
 28. เปรียบเทียบ endotoxin กับ exotoxin
  • endotoxin : - จาก -
  •                  - เป็น lipopolysaccharide บน out cell wall ของ แบคแกรมลบ
  •                  - bac อยู่ตรงไหนก็ทำลายตรงนั้น

  • exotoxin : - จาก +
  •                - เป็น secreted protein
  •                - แผ่ไปทำลายเซลที่อยู่ไกลออกไปได้ด้วย
 29. Pilli ของ bac ใช้ทำอะไร?
  จับกับ mucosa แล้วผ่านเข้าเนื้อเยื่อ
 30. Scladed Skin Syndrome จาก Staphylococcus aureus เกิดจาก virulent factor ใด?
  Exotoxin
 31. Disseminated intravacular coagulation : DIC
  เกิดจากอะไรของ bac
  endotoxin
 32. สารที่ bac ปล่อยออกมาทำลายเนื้อเยื่อ
  เช่น Hyaluronidase คืออะไร?
  Aggressins
 33. Glomerulonepritis เป็นโรคที่เกิดได้อย่างไร... 
  และเกิดจาก pathogens ตัวไหน?
  เกิดจากมี immune complexes ไปสะสมที่เนื้อเยื่อของไต เมื่อระบบภูมิคุ้มกันมาทำลาย ก็จะทำลายเนื้อเยื่อไปด้วย

  เกิดจาก Bacteria ที่ปล่อย antigen ออกมา
 34. Tissue response to infection มี 7 แบบ ได้แก่...
  • 1. Acute inflammation
  • 2. Chronic inflammation
  • 3. Suppurative inflammation

  • 4. combined suppurative and granulomatous inflammation
  • 5. Chronic inflammation with scarring

  • 6. necrotizing inflammation
  • 7. cytopathic-cytoproliferative inflammation*
 35. ใน acute inflammation
  cellular response ต่อ bacteria มีเซลใดมาก
  • neutrophils
  • หรือ mononuclear cell บ้าง
 36. ใน acute inflammation
  cellular response ต่อ virus กับ rickettsiae มีเซลใดมาก
  Lymphocyte
 37. ใน acute inflammation
  cellular response ต่อ tissue parasite มีเซลใดมาก
  Eosinophils*
 38. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 1
  acute supurative inflammation เพราะมี neutrophil และ หนอง
 39. จุดเด่นสามข้อของ Chronic Suppurative inflammation คือ
  • 1. progressive tissue destruction
  • 2. fibrosis
  • 3. multiple abscess
 40. ยกตัวอย่าง Chronic suppurative inflammation แบบที่เกิดตามมาจาก acute suppurative inflammation
  osteomyelitis
 41. ถ้าติดเชื้อจาก madurella fungus จะทำให้เกิด response แบบใด

  Image Upload 2
  Chronic suppurative inflammation
 42. ติดเชื้อ actinomyces ที่เป็น แกรมบวก rod แบบไม่สร้าง endospore จะทำให้เกิด response แบบใด
  Chronic suppurative inflammation ตั้งแต่แรกเริ่มเลย
 43. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 3
  • Chronic suppurative inflammation เพราะมี
  • - amorphous eosinophil meterial ตรงกลาง
  • - ล้อมรอบด้วย Immunoglobulin
  • - เกิดจาก filamentous bacteria
 44. Pathagens ใด มักทำให้เกิด Chronic inflammation
  • - virus
  • - intracellular bacteria
  •   ex. Chlamydiae, Rickettsiae

  อะไรก็ตามที่อยู่ในเซลอ่ะ*
 45. ทำไม Pathogen จึงทำให้เกิด Chronic inflammation แทนที่จะเกิด Acute inflammation
  เพราะบางที pathogens ก็ทำให้เกิด cellular damage ที่เล็กๆน้อยๆ เกินกว่าที่จะกระตุ้น acute inflammation (จึงมักเกิดกับพวกที่อยู่ในเซลอยู่แล้ว)

  บางครั้ง ก็เกิดจาก acute สู้ไม่ไหว ยืดเยื้อเป็น Chronic
 46. Chronic inflammation สามารถแบ่งออกได้อีก 3 แบบ คือ
  1. Chronic granulomatous inflammation

  • 2. Chronic inflammation with diffuse proliferation of macrophages
  • 3. Chronic inflammation with lymphocytes and plasma cells
 47. Chronic granulomatous inflammation เกี่ยวข้องกับ hypersensitivity type ใด
  4
 48. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 4

  Image Upload 5
  • Chronic inflammation ชนิด
  • Chronic granulomatous inflammation

  • - มี activated macrophage (Epithelioid cell)
  • - มี repair ด้วย fibrosis ไปพร้อมๆ กับ necrosis
  • - เกิดจาก pulmonary tuberculosis
 49. นี่คือโรคอะไร และเกิดจาก response แบบใด

  Image Upload 6

  Image Upload 7

  Image Upload 8
  • miliary tuberculosis
  • เกิดจาก chronic granulomatous inflammation

  จากเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
 50. ถ้าหากมีการติดเชื้อ Mycobacterium leprae ในคนที่เป็น immunocompromised host จะเกิดการตอบสนองแบบใด
  Chronic inflammation with diffuse proliferation of macrophages
 51. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 9
  คนนี้ป่วยเป็นโรค Lepromatous leprosy

  Chronic inflammation with diffuse proliferation of macrophage
 52. เราจะแยก chronic inflammation สองประเภท ออกจากกันได้อย่างไร?

  1. chronic granulomatous inflammation
  2. chronic inflammation with diffuse proliferation of macrophage
  • 1. - epithelioid cell, fibrosis, อาจมีnecrosis
  •     - granuloma

  • 2. - macrophage
  •     - ไม่สร้าง granuloma
 53. ทำไม chronic inflammation with diffuse proliferation of macrophage จึงมีแต่ macropahge ทำเข้ามาทำงาน?

  Image Upload 10
  เกิดใจคนไข้ที่ deficient cell-mediated immune response และ ไม่มี T-cell lymphokines

  • คือ granuloma เป็นการตอบสนองที่ถูกต้องต่อเชื้อ แต่เชื้อพวกนี้ต้องรอให้ host แย่ก่อนจึงติด จึงมีการตอบสนองอย่างนี้
 54. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 11
  Chronic inflammation with lymphocyes and plasma cells
 55. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 12
  Chronic inflammation with lymphocyes and plasma cells
 56. Chronic inflammation with lymphocyes and plasma cells มักเกิดจาก virus หรือ bacteria มากกว่ากัน เพราะอะไร?
  • virus เพราะ อะไรไม่รู้ว่ะ
  • แต่อาจจะเป็นเพราะมันไปกระตุ้น adaptive immune response โดยตรงโดยไม่ผ่าน neutrophil ก็เป็นได้นะ
 57. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 13
  Combined suppurative and granulomatous inflammation

  • - stellate abscess granuloma
  • เป็น abscess ที่เป็นแฉกๆ ไม่กลม
  • ตรงกลางเป็นกลุ่ม neutrophil
 58. ยกตัวอย่างโรคที่เกิดจาก Combined suppurative and granulomatous inflammation
  • cat - scratch disease
  • เกิดจาก Bartonella hensellae

  • Meliodosis
  • Burkholderia pseudomallei

  Deep fungal infection ก็ได้เหมือนกัน
 59. response แบบใดที่ เป็นรูปแบเฉพาะ ของ
  virus-mediated damage to individual host cell
  Cytopathic-cytoproliferative inflammation
 60. Cytopathic-cytoproliferative inflammation
  ทำให้เกิดอะไรได้บ้าง - 4 ข้อ
  • 1. Inclusion body formation
  • 2. Giant cell formation

  • 3. Epithelial cell proliferation
  • 4. Latent viral infection***
 61. การที่เซลซึ่งติดเชื้อ virus สร้าง inclusion body นั่นหมายความว่าอย่างไร
  เกิด viral replication ภายในเซลล์
 62. inclusion body ที่เซลล์สร้างขึ้นมีสองแบบ คือ
  • 1. intranuclear inclusion body
  • 2. intracytoplasmic inclusion body
 63. virus ใด สามารถทำให้เกิดได้ทั้ง intranuclear และ intracytoplasmic inclusion body
  cytomegalovirus (CMV)
 64. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 14
  cytopathic-cytoproliferative inflammation

  - มี inclusion body
 65. นี่คือโรคที่เกิดจาก virus ใด

  Image Upload 15
  • Measle virus
  • ทำให้เกิด giant cell formation ได้
 66. นี่คือโรคที่เกิดจาก virus ใด

  Image Upload 16
  • Human papilloma virus (HPV)
  • ทำให้เกิด condyloma accuminata
  • จาก endothelial cell proliferation
 67. นี่คือ response แบบไหน?
  เพราะอะไร?

  Image Upload 17
  cytopathic-cytoproliferative inflammation

  - มี endothelial proliferation > Koilocyte
 68. จากรูปแสดง Koilocyte จาก Pap smear ของ cervix
  ถามว่าเป็น endothelial cell ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

  Image Upload 18
  - nucleus ใหญ่ขึ้น
 69. Latent viral infection ทำให้เกิดผล 2 อย่าง คือ
  • 1. reactivation
  • 2. Oncogenesis
 70. Varicella zoster virus ทำให้เกิด โรคงูสวัด
  มีความน่ากลัวตรง reactivation
  ซึ่งเชื้อจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใน...และทำให้เกิดรอยโรคตาม...
  • - dorsal nerve root ganglion
  • - dermatome ของ nerve นั้นๆ
 71. Latent viral infaction ที่ทำให้เกิด neoplasm คือเชื้อ... ซึ่งมีความสามารถในการ...
  • - human papilloma virus (HPV)
  • - oncogenesis
 72. นี่คือ response แบบไหน?

  Image Upload 19
  necrotizing inflammation
 73. สิ่งที่ necrotizing inflammation ต่างจาก response อื่นๆ คือ
  • มีการทำลาย tissue รุนแรง
  • ไม่ค่อยพบ inflammatory cell
 74. นี่คือ response แบบไหน?

  พบ fibrosis
  Image Upload 20
  chronic inflammation with scarring

  - chronic cholecyetitis
 75. final common pathway of many infections.
  หมายถึง response แบบใด
  chronic inflammation with scarring
 76. 4 stages of infection :
  • 1. incubation
  • 2. prodromal stage
  • 3. acute illness
  • 4. convalescence
 77. "incubation คือระยะที่เชื้อแบ่งตัวแล้วแต่ยังไม่เกิดอาการใดๆ และจะกินเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้น"

  ถูกต้องหรือไม่?
  • ผิด!
  • "incubation คือระยะที่เชื้อแบ่งตัวแล้วแต่ยังไม่เกิดอาการใดๆ และจะกินเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้น"

  สามารถยาวนานได้ถึงหลายปี แล้วแต่เชื้อ
 78. การติดต่อ (contagious) จะเด่นชัดในระยะใดมากที่สุด
  3. Acute illness
 79. "Prodromal stage คนป่วยจะเริ่มมีอาการเล็กน้อย แบบพอทนได้ แต่ระยะนี้จะไม่แพร่เชื่อ เนื่องจากอาการยังไม่รุนแรงพอ"

  ถูกต้องหรือไม่?
  • ผิดค่ะลูก
  • "Prodromal stage คนป่วยจะเริ่มมีอาการเล็กน้อย แบบพอทนได้ แต่ระยะนี้จะไม่แพร่เชื่อ เนื่องจากอาการยังไม่รุนแรงพอ"

  ระยะนี้ก็มีการแพร่แล้วเว้ย!
 80. ระยะใดที่ทำให้คนป่วยต้องลากสังขารมาหาหมอ
  3. Acute illness
 81. tissue จะมีการ healing ในระยะใด?
  4. convalescence
 82. ชั้นตอนของการ Diagnosis of infectious disease ได้แก่อะไรบ้าง?
  • 1. Clinical history
  • 2. Physical examination
  • 3. Laboratory investigation
Author
ID
277804
Card Set
Pathology : Lec - Infection & Infectious disease
Description
Mid term 1/2557
Updated
Show Answers