Akut patient

The flashcards below were created by user rosenberg82 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Akut glaukom
  • >40-50 år,
  • langsynet/”plusbriller”, ”pupildilatation” (mydratikum, mørker,
  • parkinson-medicin)

  Symptomer:

  • Smerter,
  • nedsat syn, regnbueringe, ensidig hvp., kvalme og opkast

  Kliniske fund:

  • Ciliær rødme,
  • øget IOT, øget forreste kammer, lysstiv pupil, middeldilateret.

  Undersøgelser:

  (gonioskop/slagskygge)

  Akut behandling (5 min):

  • Pilokarpin,
  • Betablokker og/eller alfaadrenerge, carboanhydrasehæmmere Diamox

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • Pilokarpin
  • x4/time + evt. glycerol/mannitol

  Udredning/behandling/prognose:

  • Tryksænkende medicin, perifer iridotomi, filtrerende
  • kirurgi
 2. Keratit, hornhindebetændelse
  • Bakterier
  • (kontaktlinser!), virus (HSV1), amøber, svampe, immunologisk

  Symptomer:

  • Smerter,
  • lyssky, tåreflåd (nedsat syn)

  Kliniske fund:

  • Blandingsrødme,
  • ulcuscornea?, uklar cornea med infiltrat

  Undersøgelser:

  • Flourescein
  • (dendritikategning), spaltelampe

  Akut behandling (5 min):

  • Kloramfenikol,
  • men ved pseudomonas: flourokinolon, Ciprofloxacin/aminoglykosid.

  • Keratitisdendritica:
  • aciclovir.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • ØL indenfor
  • 12 timer (mistanke om bakteriel)

  • AB + pupildilaterende skopolamin, der modvirker
  • synekier? Modvirker irisspasme- altså
  • smertestillende..
 3. uveitis anterior: Iritis/Iridocyklit
  Unge, oftest non-infektiøs(HLA-B27, Reiters, Becterew)

  Symptomer:

  • Ciliære
  • smerter, lyssky, synssløring

  Kliniske fund

  • Ciliær
  • injektion, lille lysreagerende pupil, hypopyon, evt kantet pupil pga synekier

  Undersøgelser:

  • Spaltelampe,
  • sikre sig det ikke er infektiøs betinget

  Akut behandling (5 min):

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • Steroid
  • øjendråber + mydriatikum skopolamin

  • Undgå iris
  • bombé

  Udredning/behandling/prognose:

  • Et attak af få ugers varighed: systemisk udredning:
  • rtg thorax, RtgSI-led,
  • (ANA, SLE, RA)
 4. Penetrerende traume
  • Forreste
  • kammer:

  • - Nedsatsyn
  • - Hyphæma
  • - Affladet forreste kammer
  • - Dråbeformet pupil
  • - Uklar linse

  Bagerste:

  • - Subkonjunktival blødning
  • (obs ved traume og hos børn)

  Ikke teste IOT

  Akut behandling (5 min):

  Steril klap + hård skal – tetanus. Fastende.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  Transport til ØL.
 5. Blow-Out
  Triade

  - Føleforstyrrelse (n.infraorbitalis)

  - Nedsat bevægelighed (dobbeltsyn)

  - Enoftalmus

  Undersøgelser:

  • CT (også
  • mhpZygoma(ØNH) og orbitaloft (neurologer)

  MR, medmindre mistanke om metalfremmedlegeme

  Akut behandling (5 min):

  CT og opstart af AB + tetanus

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  Transport til ØL
 6. Nethindeløsning
  • Stigende
  • alder, nærsynethed, kirurgi, traumer

  Symptomer:

  • ”fluer”,
  • rullegardin. Lysglimt (ved rifter i retina)

  Kliniske fund:

  • Synsfeltudfald
  • (ofte nedadtil). Foveacentralis oftest til sidst. Metamorfopsier.

  Undersøgelser:

  • Oftalmoskopi
  • viser blafrende tæppe,

  Akut behandling (5 min):

  • Sengeleje +
  • ”øjeimmobilisering” indtil akut ØL.

  Udredning/behandling/prognose:

  • Udløsende
  • årsag findes og behandles.

  • Kirurgi:
  • Ekstern: Bånd om corpus vitreum, trykker retina på plads

  • Intern: Vitrektomi: Arvæv fjernes og erstatts med
  • silikoneolie eller gas.
 7. Post-septal cellulit / orbital flegmone
  Symptomer:

  • Almen
  • tilstand påvirket. Dobbeltsyn.

  Kliniske fund:

  • Svært at
  • skelne fra præseptal, men skal mistænkes ved påvirket visus, lejring/proptose
  • og motilitet

  Undersøgelser:

  • CT (spredning
  • og differentiering fra præseptal)

  Akut behandling (5 min):

  • Indlæggelse +
  • AB i.v. bredspektret

  Udredning/behandling/prognose:

  Kirurgisk evakuering af bihuler (ØNH)
 8. ArteritisTemporalis
  • Autoimmun
  • vaskulit, med præference for øjets eller kraniets eksterne arterier.

  Symptomer:

  • Akut / gradvist
  • indsættende synstab.

  Kliniske fund:

  • Øm og
  • fortykket arterie. Tyggeclaudiocatio, hp. Almene symptomer (træthed, vægttab,
  • feber)

  Undersøgelser:

  SR og CRP.

  Akut behandling (5 min):

  Steroid 1mg/kg

  Udredning/behandling/prognose:

  • Biopsi evt. x flere. Steroid i flere år, justeres
  • pbga. af klinisk respons + SR/CRP.
 9. Forgiftninger – generelle foranstaltninger
  Aktivt kul:

  • Op til 2
  • timer efter toksisk giftdosis

  • Op til 24
  • timer ved forsinket ventrikeltømning

  • Uspecifik
  • binding til mange gifte, men uvirksom overfor: Alkohol, stærk syre/base, jern,
  • lithium.

  • Kontraindiceret
  • ved ubeskyttede luftveje

  Ventrikeltømning v/sonde:

  • indikationer (hvis kul ikke er indiceret)

  Op til 1 time, medmindre forsinket ventrikeltømning.

  Kontraindiceret ved ubeskyttede luftveje

  Brækmiddel til børn v/jerntabletforgiftning

  Blodprøver ved til monitorerering: S-PCM, S-ethanol, S-Jern, S-salicylat.
 10. PCM-forgiftning
  • Toksisk dosis
  • ca. 8 g. Laveste dødelige er (vist) ca. 13 g. Lavere hos pt. med nedsat
  • Leverfunktion.

  Symptomer:

  • Leversvigt –
  • kvalme/opkast, comahepaticum.

  Undersøgelser:

  • S-PCM, lever
  • og galdetal og prothrombin.

  Akut behandling (5 min):

  • N-acetylcysteinopstartes
  • på mistanke om indtag > 100mg/kg.(8g ved 80kg). Efter instruks. Hurtigt
  • indløb indledende.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • NAC-drop justeres efter instruks og efterr et døgn efter ALAT. Leversvigt à kontakt hepaologisk afdeling mhp evt.
  • transplantation
 11. Opioid-forgiftning
  Hyppig narkomaner

  Symptomer:

  • Sedation,
  • respirationsdepression, kredsløbskollaps.

  Kliniske fund:

  Små pupiller

  Undersøgelser: Ingen

  Akut behandling (5 min):

  • Aflåst
  • sideleje og observation. Evt. forsøgeNalaxon (2-3 refrakte doser af 0,4mg iv.)
  • Kortvarig effekt heraf.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • Observation
  • pga. nalaxonvirkningsophør. Evt. give s.c. hvis pt. vil forlade afd.
 12. Benzodiazepin
  forgiftning
  Symptomer:

  • Sedation og
  • respirationsdepression. Der skal høje doser til, eller disponering til resp. Insufficiens.

  Undersøgelser: ingen

  Akut behandling (5 min):

  • Aflåst
  • sideleje og observation. Der kan overvejes flumazenil (op til 5-6 refrakte
  • doser 0,3 mg iv). Kan udløse kramper(!), og kan fjerne diazepam som
  • behandlingsmulighed, såfremt pt. efterfølgende bliver udadreagerende.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • Observation, undgå aspiration. Understøtte
  • vejrtrækning såfremt det mod forventning skulle blive nødvendigt
 13. TCA + SSRI forgiftning
  TCA:

  -  Sedation, coma, kramper

  - Kardielle: sinustakykardi, grenblok, øget QRS, forlænget QT, Ventrikulærarytmi/VF

  - Holter monitorering

  - IV. Natriumbikarbonat.

   

  SSRI

  - Sedation, coma,

  • serotonergt syndrom: Skiftende bevidsthed, autonom
  • instabilitet, tremor, myoclonus, hyperthermi.
 14. Salicylat forgiftning
  • Toksisk dosis
  • 10g. Letal noget højere.

  Symptomer:

  • Mavesmerter,
  • hyperventilation, øresusen, delir,

  Kliniske fund:

  • Acidose, lav
  • prothrombin.

  Undersøgelser:

  • ABG: fuldt
  • kompenseret metabolisk acidose.

  • S-salicylat,
  • vejledende for behandling:

  Behandling:

  S-salicylat > 4,5 --> dialyse

  • S-salicylat> 2,5  --> alkalisering af urin
  • (natriumbikarbonat)

  S-salicylat< 2,5 --> ingen.
 15. Kokain/amfetamin forgiftning
  Symptomer:

  • Agitation,
  • agressivitet, tremor, hypertension, takykardi, ventrikulæreekstrasystolerà

  • Kramper,
  • rigiditet, svær hypertension, VF/VT, kardieliskæmi, hypertermi

  Obersvation:

  • Puls og BT.
  • Temperatur. Holtermonitorering, BS.

  Behandling:

  • Ingen
  • antidot. Overvej sederende behandling med diazepam obs. Anæstesi backup.

  • O2, iv.
  • Glucose (evt. tiamin)

  • Blodtrykket
  • behandles med labetalol

  Nitroglycerin ved angina pectoris

  • Hypertermi
  • med aktiv nedkøling.

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  Rabdomyolyse ved forcerede diureser 2-3 ml/kg/time
 16. Eksacerbation KOL
  • Infektion
  • (viral, bakteriel- Hæmophilus influenzae,
  • Moraxella catarrhalis)

  Symptomer:

  • Øget dyspnø,
  • øget ekspektorat volumen og purulens samt hoste (dage)

  Kliniske fund:

  • Pibende
  • vejtrækning, rhonchi, forlænget ekspirium, sekretraslen

  Undersøgelser:

  ABG

  Akut behandling (5 min):

  • Ilt (sat
  • 88-92%, evt ny ABG mhp CO2-ophobning)

  • Inh.
  • kombination beta2-agonist + ipratropium, eksCombivent

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • Inh. gentages
  • hvert 20. min

  • Systemisk
  • steroid, Solu-medrol 80 mg iv

  evt AB iv / po Amoxicillin/clavulansyre, Bioclavid

  NIV:

  - pH <7,35 + pCO2 >6 kPa og

  • - forværring i dyspnø
  • eller 
  • - RF >25
  • eller
  • - PaO2 <7 kPa uden ilttilskud

  Udredning/behandling/prognose:

  • Rtg thorax (emfysem,
  • affladede diafragma-kupler, udtynding af de perifere lungekar)

  Prednisolon 37,5 mg po i 10 dage
 17. Status asthmaticus
  Dårlig medicin-compliance, infektion, allergisk reaktion 

  Symptomer:

  Åndenød, trykken i brystet, hoste (timer-dage)

  • Kliniske fund:
  • Takypnø, accessoriske respirationsmuskler, takykardi, pibende vejrtrækning, forlænget
  • ekspirium, rhonchi

  Faretegn: cyanose, hypoxi, bevidsthedspåvirkning, normokapni, silent chest

  • Undersøgelser:
  • ABG, peak-flow (<50% af forventet værdi)

  • Akut behandling
  • (5 min):
  • Ilt 10-15 l/min maske med reservoir
  • Inh. kombination beta2-agonist + ipratropium

  Efterfølgende behandling (1 --> 24 timer)

  Inh. gentages hvert 20. min

  Steroid, Solu-medrol 80 mg iv

  evt magnesiumsulfat iv (1,2-2,0 mg)

  Observation af vitale parametre, ABG, PEF hvert 15. min.

  Udredning/behandling/prognose:

  Rtg thorax

  Prednisolon 37,5 mg po i 10 dage
 18. Trykpneumothorax
  Traume mod thorax, overtryksventilering, sekundært til spontanpneumothorax

  • Symptomer:
  • Udtalt dyspnø, brystsmerter, angst (hyperakut debut)

  • Kliniske fund:
  • Takykardi (kompenserer for faldende CO), halsvenestase (komprimeret venøst tilbageløb), subkutant emfysem, ensidig hypersonore, ensidig manglende respirationslyde

  • Undersøgelser:
  • (-)

  • Akut behandling (5 min):
  • Aflastning vha stor venflon i IC2 midtklavikulærlinien

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  Pleuradræn svt IC5 midtaksillærlinien (papilniveau)

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Rtg thorax (mediastinal overskydning)
 19. Akut hjerteinsufficiens - Lungeødem
  AMI, dekompenseret kronisk hjerteinsufficiens, klapsygdom, chorda-ruptur, akut takyarytmi

  • Symptomer:
  • Hviledyspnø (min-timer)

  • Kliniske fund:
  • Akut påvirket, cyanose, skummende ekspektorat, bilateral grov krepitation

  • Undersøgelser:
  • EKG (obs AKS, arytmi), EKKO, koronarmarkører

  • Akut behandling (5 min):
  • Lejring, ilt 15 l/min
  • Nitro + Furosemid 40-80 mg iv (gentages) + morfin 2,5 mg iv

  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • Evt inf. Nitroglycerin iv

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Find og behandle udløsende årsag

  • Rtg. thorax (alveolært ødem, Kerley B
  • lines, pleural effusion, kardiomegali og fremtrædende kar i overlapperne)
 20. Lungeemboli
  Nylig immobilitet/kirurgi, cancer, graviditet, familiær disposition

  • Symptomer:
  • Akut dyspnø, respirationssynkrone stingsmerter, hæmoptyse (hyperakut)

  • Kliniske fund:
  • Takypnø, takykardi, tegn på DVT, halsvenestase, evt hypotension 

  • Undersøgelser:
  • ABG, EKG (SI-QIII-TIII,
  • negative T-takker i V2-V4, evt RBBB), D-dimer. Spiral-CT med kontrast.

  (EKKO, ved hæmodynamisk påvirkning)

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  • Efterfølgende behandling (1 à24 timer)
  • Hæmodynamisk påvirket ->Trombolyse, alteplase + UFH. Alt. embolektomi

  Ellers LMH, Fragmin 200 IE/kg sc.

  Udredning/behandling/prognose:

  (Wells score), spiral-CT med kontrast, (perfusions-ventilationsskintigrafi)

  VKA i 3-12 mdr. Evt trombofiliudredning
 21. Faresignaler ved akut åndnød efter ABC-behandling
  - Stridor

  - RF <10 eller >30

  - Hypoxæmi pO2 < 8 kPa og/eller sat <90% (aldersafhængigt)

  - Acidose pH <7,30

  -Hyperkapni pCO2 (nedsat alveolær ventilation eks udtrætning)

  - Hypotension

  - Manglende fremgang eller forværring

   

  Anæstesi/Intensivafdeling
 22. SHOCK generelt
  Generaliseret hypoperfusion og laktatdannelse

  Kliniske fund:

  • - SBT <90 mmHg
  • - Laktat >4 mmol
  • - nedsat perfusion
  • (kølige ekstremiteter/ marmorering, varme)
  • - Bevidsthedspåvirkning
  • - Takykardi
  • - Takypnø og/eller hypokapni
  • - TD <0,5 ml/kg/time

  • Undersøgelser:
  • ABG
  • Ekg (arytmi, AMI)
  • EKKO (klapinsufficiens, tamponade)
  • FAST-UL (blødning)

  • Akut behandling (5 min):
  • Erkend at pt har shock
  • Stabilisere ABC

  • - Væsketerapi:
  • 1000 ml NaCl/Ringer hvert 15.-30. min
  • NB faldende sat og stigende RF 

  • - Vasoaktiv:
  • Adrenalin 100 mikrogram (giv 1 ml 1 ml + 9 ml NaCl), kan gentages

  Identificere shocktype

  Efterfølgende behandling (1 --> 24 timer)

  Specifik behandling
 23. Hypovolæmisk shock
  • Blødning, tab af ekstracellulærvolumen
  • (GI-tab) -> nedsat preload

  • Kliniske fund:
  • Kompensatorisk takykardi og perifer vasokonstriktion (kølig, bleg, svedende, forlænget kapillærrespons). Senere BT-fald

  • 4 Kategorier
  • I (750ml), HR<100, BT normal, RF let øget
  • II (til 1500), HR > 100, BT normal, RF >20
  • III(til 2000), HR > 120, BT falder, RF > 30
  • IV (>2000),  HR > 140, BT lavt, RF >35
  • - når HR "bliver større" end BT, er det alvorlig!

  • Undersøgelser:
  • FAST, rtg thorax
  • Type + BAS, hgb, thrombocytter, INR

  Akut behandling (5 min):

  Se generel

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  • SAG-M – FFP –
  • TK (2:2:1)

  Kirurgi
 24. Kardiogentshock
  • ”Pumpesvigt”
  • AMI (pumpesvigt af ve ventrikel)
  • Takyarytmi (afkortet diastole og udtrætning afmyokardiet), Akut klapinsufficiens (chorda ruptur, endokarditis) -> nedsat SV

  • Symptomer:
  • Brystsmerter?
  • Lungeødemsymptomer?

  • Kliniske fund:
  • Hypotension, perifer vasokonstriktion (kølig, bleg, svedende, forlænget kapillærrespons),
  • svag og hurtig puls

  • Undersøgelser:
  • Ekg (arytmi, AMI)
  • Ekko (mekanisk-/klapinsufficiens)
  • Koronarmarkører

  • Akut behandling (5 min):
  • Kontakt invasivt kardiologisk center (RH)
  • Lejring (liggende/let eleveret hovedgærde)
  • Ilt
  • Morfin 2,5 mg iv
  • Ionotropika / vasopressor (intensiv regi)
  • - Dobutamin(CO), NA(BT),
  • Dopamin(begge), Adrenalin(begge),

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  Mekanisk cirkulationsstøtte

  • - Left Ventricular Assist Devices, LVAD
  • - (Impella-pumpe)

  • Akut KAG
  • Respirator (lav tærskel pga højt respirationsarbejde)

  DC-konvertering / Amiodaron (takyarytmi)
 25. Anafylaktisk shock
  Allergisk reaktion -> massiv vasodilatation

  • (lægemidler,
  • nødder, skaldyr, insektstik, røntgenkonstraststof)

  • Quinckesangioødem
  • - NB ACEi

  • Symptom:
  • Kløe

  • Kliniske fund:
  • Generaliseret urticaria og ødem, varme og rødme, synkebesvær, hæshed, stridor, hoste
  • (sek-min)

  • Akut behandling (5 min):
  • Trendelenburg
  • Ilt
  • Adrenalin 0,5 mg im (gentages,
  • evt inh. ved angioødem)
  • inh.Beta2-agonist
  • Væsketerapi

  • Efterfølgende behandling (0 til 24 timer)
  • Antihistamin, Tavegyl, 2 mg iv/im

  Systemisk steroid, Solu-medrol, 80 mg iv

  Udredning/behandling/prognose:

  • CAVE-notering
  • EpiPen ved udskrivelse
  • Allergologisk udredning
 26. Sepsis og Septisk schock
  SIRS er tilstede hvis 2 af 4 er opfyldt:

  • - Temp  < 36°C eller > 38°C
  • - Puls > 90
  • - RF < 20 eller PaCO2 < 4,3 kPa
  • - Leukocytter< 4mia/L eller > 12 mia/L

  • Sepsis såfremt der er infektion eller
  • begrundet mistanke hertil.

  Svær sepsis, ved tegn til organdysfunktion, hypoperfusion (laktat, oliguri, påvirket sensorium) eller hypotension (se generelt).

  Septisk shock, behandlingsrefraktær på 2L NaCl.

  • Symptomer:                   
  • Alt fra lettere alment påvirket til comatøs afhængigt af agens og sværhedsgrad.

  • Kliniske fund:
  • Enten som varm og fugtige (hyperdynamisk)
  • Eller kold og klam (hypodynamisk) – dårligere prognose. Bevidstshedspåvirket, febril.

  • Undersøgelser:
  • Fokusjagt:
  • Blod, urin, LP, trakealsug, podninger, UL, GU, PUT, LUT,seponér iv.adgang,
  • kateter mv.

  • Akut behandling (5 min):
  • O2 og opsætning af i.v. NaCl

  Efterfølgende behandling (0 -->24 timer)

  • Efter bloddyrkning, opstart AB, bredspektret
  • (f.eks.: Cefuroxim 1,5g x3 + Gentamycin 5mg/kg x1 + evt. metronidazol 500 mg x 3)

  Terapimål:

  • - SaO2 > 92 % og PaO2 > 9 kPa
  • - SBT > 90 mmHg, MABT > 65mmHg
  • - Timediurese > 0,5ml/kg
  • - Normalisering af metabolisk acidose (BE og laktat)
  • - Hgb> 6 mmol/L

  Ved forværring eller manglende fremgang indenfor 2-4 timer --> intensiv
 27. Obstruktiv shock
  • ”Svigtende
  • fyldning af hjertet”

  Trykpneumothorax

  Tamponade

  LE

  Kliniske fund:

  • Halsvenestase, hypotension, paradoks puls (svagere
  • under inspiration)

  % lungestase

  • (Specifkke
  • symptom)

  Akut behandling (5 min):

  • Aflastning –
  • se trykpneumothorax

  • Tamponade –
  • perikardiocentese
 28. Meningokoksygdom
  • Symptomer:
  • Akut medtaget, påvirket bevidsthed.

  • Kliniske fund:
  • Feber, petekkier og/eller ekkymoser. Evt. NRS

  • Undersøgelser:
  • Ingen umiddelbart. Behandles på klinisk mistanke (< 15 min)

  • Akut behandling (5 min):
  • Inj. Benzylpenicillin 3 MIE bolus over 5 min

  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • Understøttende og symptomatisk behandling

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Profylaktisk behandling af familie (20mg/kg~500) Ciprofloxacin
 29. Meningit
  Symptomer:

  Dage med feber + almen utilpashed, evt. primær infektion (pneumoni, sinuit, otit). Forværring med hp. Og lysskyhed. Kvalme/opkast.

  • Kliniske fund:
  • Høj feber, ændret bevidsthed, NRS.
  • Primær infektion (otit, sinuit, pneumoni). Makulopapuløst udslæt.

  • Viral meningit:
  • initielt oftest mindre dramatisk, men kan også debutere med kramper og
  • personlighedsændring.

  • Undersøgelser:
  • LP (M+D+R, protein og glucose), Bloddyrkning, blodglucose. (Kernig + Brudzinskis tegn).

  • Encephalitmistanke:
  • PCR for HSV, EEG, MR/CT, intrathecaltest.

  • Akut behandling (5 min):
  • Purulent: (dexamethason + ampicilin + ceftriaxon)

  • Serøs:
  • Symptomatisk, ved mistanke om encephalit: Acyclovir10mg/kg x3 (HSV-1/2)

  Efterfølgende behandling (1 -->24 timer)

  Observation: Resp. Insufficiens, kramper, stigende ICP, bevidstløshed --> intensiv.
 30. Pneumoni
  Community aquired,nosokomiel, aspiration eller pneumoni hos den immunsupprimerede. Adskiller sig ikke klinisk.

  • Symptomer:
  • Produktiv hoste, stingsmerter, konfusion, feber

  • Kliniske fund:
  • CRB65 (Confusion, Rf (>30), Bt(<90), 65år). 3-4 point: svær pneumoni.

  • Undersøgelser:
  • Rtg. thorax,
  • bloddyrkning (ved sepsis). Sputum (D+R). ABG.

  • Akut behandling
  • (5 min):
  • O2, og understøttende behandling, inkl væske

  • Efterfølgende behandling (0 -->24 timer)
  • Pneumokokker: penicillin
  • Mycoplasma: makrolid
  • Legionella: makrolid
 31. Malaria
  • Plasmodium falciparum er den livsfarlige og vil altid manifestere sig senest 3 mdr. efter
  • eksponering.

  • Symptomer:
  • Influenzalignende symptomer, feber --> cerebral påvirkning ved kompliceret malaria.

  • Kliniske fund:
  • Cerebral påvirkning, shock, hæmolyse

  • Undersøgelser:
  • Udstryg + dråbepræparat. Thrombocytter.
  • hgb!

  behandling (0 til24 timer)

  Afhænger af % parasitinficerede erythrocytter

  < 5% tbl. proguanil/atovaquon

  > 5%inj. artesunat (speciallægeordineret)

  Alt. Kinin-infusion. Obs EKG-monitorering
 32. AKS STEMI
  Anamnese:

  Symptomdebut, prodromer, varighed karakter af smerter. Dyspnø og hjertebanken.

  • Undersøgelser:
  • EKG i ambulance og ved ankomst 12-afledninger.

  1) ST-elevation (>1mm) i minimum 2 sammenhørende afledninger.

  • V2-V3: >0,15mm (kvinde) - >0,2mm (>40 år mand) - >2,5mm (<40år mand).
  • 2) LBBB.

  Troponiner + CKMB. Lipider, HbA1C, blodsukker.

  EKKO, specielt ved hæmodynamisk ustabil eller differentialdiagnostisk.

  • Akut behandling (5 min): 
  • ASA (300mg) + Ticagrelor (180mg)

  10.000 IE ufraktioneretheparin (før primær PCI)

  • Symptomatisk:
  • MONA
  • Evt. furix, metoclopamid, betablokker

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  < 12timer til primær PCI

  > 12timer som NSTEMI-regi (men konfereres)

  Sjældent indikation for thrombolyse (alteplase)
 33. Supraventrikulær takykardi
  • Smalle QRS (<0,12 s/3 tern)
  • - Sinustakykardi: Positiv P-tak før hver QRS, HR<140/min
  • - AFLI: Uregelmæssig, ingen P-takker,
  • paroksystisk/persisterende/permanent
  • - AF:
  • 1:1 HR >240/min, sjælden
  • 2:1 hyppig, demaskering hvis tvivl
  • >3/1 altid synlig savtakket-linie

  • - AVNRT (antidrom)
  • - WPW (ortodrom): i SR delta-tak og kort PQ

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  • Efterfølgende behandling (1 - 24 timer)
  • Vagale manøvre
  • Adenosin (3-5mg) iv -> demaskerer
  • flagrelinie ved 2:1 AF, samt bryder WPW og AVNRT 

  Digoxin -> akut frekvensregulering ved AFLI/AF og manifest hjerteinsufficiens

  • Betablokkere:
  • po, metoprolol -> akut frekvensregulering ved AFLI/AF, CAVE hjertesvigt

  Amiodaron (5mg/kg) --> konvertering + frekvensregulerende

  DC-konvertering i GA -> AFLI/AF (<48 timer)
 34. Perikardit
  Symptomer:

  Skarpe, respirationssynkrone brystsmerter, lindres i siddende/foroverbøjet stilling

  • Kliniske fund:
  • Perikardiel gnidningslyd (maks. ve sternalrand, forstærkes og persisterer ved insp.)

  • Undersøgelser:
  • Ekg (hængekøjformede ST-elevationer i flere afl. - evt. low voltage ved tamponade)

  Ekko (evt.perikardieekssudat)

  • Akut behandling (5 min):
  • Stabilisering ABC

  Analgetika: ASA, pcm + evt. ibuprofen


  • Efterfølgende behandling (1 - 24 timer)
  • Indlæggelse mhp observation for myokarditis, arytmi (telemetri)
  • Ved purulent: bredspektret AB (obs TB)

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Rtg. thorax (ia)
  • Perikardiocentese ved behov
 35. Endokardit
  • Klapprotese, kongenit hjertesygdom, iv. stofmisbrug (S. Aureus, S. Epidermidis
  • (fremmedlegeme), non-hæmolytiske streptokokker)

  • Symptomer:
  • Almensymptomer, springende feber, dyspnø, 

  • Kliniske fund:
  • Kardiel mislyd, hjerteinsufficiens, sekundære embolitegn (splinters, apopleksi/TCI, vasculitis)

  • Undersøgelser:
  • Tandstatus
  • Blod D+R x 3
  • (1-12 timers interval) + andre foci
  • TTE og/eller TEE

  Akut behandling (5 min):

  • Efterfølgende behandling (1 à24 timer)
  • AB iv (eks meropenem/vancomycin + gentamicin) i uger

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Kirurgisk sanering

  Endokarditisprofylakse
 36. Aortadissektion
  Hypertension, arteresklerose, Marfans syndrom

  Type A / B - (+/- aorta ascendens)

  • Symptomer:
  • Hyperakut debut, skærende retrosternale smerter, ud i ryggen, kan ”vandre”, evt synkope

  • Kliniske fund:
  • Ofte forhøjet BT
  • Evt vekslende/assymmetriske pulsudfald - alle 4 ekstremiteter
  • Evt. Ekg iskæmi (højresidig)

  Undersøgelser:

  TTE (aortainsufficiens, perikardieekssudat)

  TEE/CT med kontrast

  • Akut behandling (5 min):
  • Stabilisere ABC
  • STEMI?

  Morfin iv 5mg, refraktære doser

  Sænkning af BT til 100-120 mmHg, labetalol, Trandate iv

  • Efterfølgende behandling (0 til 24 timer)
  •  
  • Type A - akut kirurgi (thoraxkirurg)

  Type B - Konservativ behandling (sænke blodtryk), kirurgi ved tegn til visceral iskæmi, blødning, refraktære smerter
 37. AKS: NSTEMI/UAP
  Anamnese:

  Symptomdebut, prodromer, varighed karakter af smerter. Dyspnø og hjertebanken.

  • Undersøgelser:
  • EKG i ambulance og ved ankomst 12-afledninger.
  • Ingen STEMI eller LBBB
  • ST-depression eller inverteret T-tak. Uspecifikke forandring eller normalt EKG.

  • Troponiner + CKMB (definitorisk ia ved UAP)
  • Lipider, HbA1C, blodsukker.

  EKKO, ved hæmodynamisk ustabil eller differentialdiagnostisk.

  Akut behandling (5 min):

  ASA (300mg) + Ticagrelor (180mg)

  Fondaparinux (2,5mg s.c)

  • Symptomatisk:
  • MONA-B
  • Evt. furix, metoclopamid,

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  • NSTEMI/UAP:
  • KAG/PCI (<få timer/<72 timer/ elektivt):

  afhænger af en række faktorer, herunder: persisterende smerter, IHS, EKG-dynamik, troponiner,  arytmi, m.fl.

  Hvis ikke KAG --> myokardieskintigrafi eller arbejdstst.
 38. AV-blok
  Grad 1: Forlænget PR (>220)

  • Grad 2/type1 (Wenchebach): gradvist forlænget PR --> enkelt kompleks falder ud
  • (fysiologisk)

  Grad 2/type2 (Mobitz II): Kompleks falder pludseligt ud. Risiko for:

  Grad 3: komplet AV-blok. Ingen sammenhæng P og QRS.

  • Symptomer:
  • Synkoper, nærsynkoper, svimmelhed, konfusion 

  • Kliniske fund:
  • Ved intermitterende anfald kan EKG være normalt. Tegn til hjertesvigt.

  • Undersøgelser:
  • Holter-monitorering.
  • Medicinsk induceret? (se-digoxin).

  EKKO, arbejdsEKG

  • Akut behandling (5 min):
  • (atropin 0,5 mg-1,0 mg iv)
  • (isoprenalin infusion)

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  Ved grad 2 (type 2) og 3. grads AV-blok og symptomer --> akut til pacemakercenter.

  Asymptomatisk konfereres med kardiolog.

  Evt. zoll-pacing
 39. Trykpneumothorax
  Symptomer:

  Brystsmerter, hyperventilation, angst

  • Kliniske fund:
  • Dyspnø, halsvenestase, cyanose, takykardi, trakeal deviation, hypersonore ved
  • perkussion, ensidigt fravær af respirationslyd. Subkutant emfysem.

  • Undersøgelser:
  • Behandles på klinisk mistanke (max ABG)

  • Akut behandling (5 min):
  • Venflon i IC 2 midtklavikulært (top af ribben), hvis ingen aflastning gentages procedure på modsatte side

  100% O2

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  Anlæggelse af pleuradræn midtaxillært IC 5 + kontrolrtg.

  Ingen bobler i dræn i 24 timer, og det kan seponeres.

  Udredning/behandling/prognose:

  Som oftest på baggrund af traume, men kan også være følge af spontan pneumothorax

  OBS: Rtg. verificeret kappepneumothorax> 3 cm behandles efter samme princip.
 40. Perikardietamponade
  • Traume
  • (aortadissektion, perikardit)
  • --> væskeansamling i perikardiet
  • --> ↓fyldning  --> ↓CO

  • Kliniske fund:
  • Kompensatorisk takypnø, takykardi, halsvenestase, shock, svage hjertelyde

  • Undersøgelser:
  • Ekg (low-voltage), EKKO

  • Akut behandling (5 min):
  • Pericardiocentese UL-vejledt
  • Evt. "i blinde" xyphoideus/ve.curvatur sigtende imod venstre skulder, konstant aspiration
  • + dræn + kontrolrtg.


  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • ABC
 41. Traumekald
  • Kort anamnes (fra ambulance)
  • - Erkendte fysiske læsioner
  • - Fysiologiske parametre
  • - Traumemekanisme (højenergi, penetrerende læsioner)

  • Præhospitalt:
  • A ntal (børn/voksne)
  • T raume
  • M ekanisme
  • I njury
  • S igns/vitale parametre
  • T reatment

  • Undersøgelser:
  • ABG, type/BAS-test, evt s-toksikologi
  • Rtg. Thorax/bækken/(cervikalcolumna)
  • UL-FAST

  • Akut behandling (5 min):
  • A (inkl. immobilisering af cervikalcolumna/halskrave)
  • B  (trykpnneumothorax, hæmothorax)
  • C (inkl. stabilisering af synlig
  • blødning)
  • D (GCS, pupiller, resp. hjernestammereflekser)
  • E (inkl. ”log roll”)
  • Analgetika

  Efterfølgende behandling (0  til 24 timer)

  • Balanceret blodkomponentbehandling (SAG-M FFP TK 3:3:1),
  • KAD, Evt AB iv, Tetanus

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Traume-CT, Eksplorativ laparotomi
 42. Accidentiel hypothermi
  32-35°C (mild), 28-32°C (moderat), < 28°C (svær)

  • Symptomer + kliniske fund:
  • Siger ikke nødvendigvis noget om graden af hypothermi.

  Mild: ↑ RF, BT og puls, konfusion, ataksi, forlænget QT. Kuldediurese.

  • Moderat: ↓ RF, BT og Puls, prog. bevidsthedstab og dilaterede pupiller. Paradoks afklædning.
  • J-tak og risiko for arytmi. Kuldediurese.

  • Svær: Coma (EEG), arefleksi, à apnø, pulmonalt ødem, acidose pga.
  • nedsat renal perfusion/H+udskillelse.

  • Undersøgelser:
  • GCS>8/<8 og ophørt/egen cirkulation

  • OBS
  • konkurerende årsager til begge
  • Temperatur i øret

  • Sikre dødstegn: rigor mortis, livores, cadaverositas, masseratio
  • (inklusiv K+>10 mmol)

  • Akut behandling (5 min):
  • ALS (under 30 grader: 1 stød/ % medicin)
  • 30-35°C normalt stød, halv dosis medicin.

  • Opvarmning:
  • passiv/aktiv, varme væsker, bair-hugger, ECC, pleuraskyl

  1-2°C / time, ALS fortsætter til 35°C
 43. Forbrændinger
  Kliniske fund:

  1. grads: Erythem (solskoldning)

  2. grads (sup.):Epidermis + øverste dermis. Lysrødt, bleger ved tryk. Smertefuld, fugtigt, bullae. Heler uden ar.

  • 2. grads (prof.):Epidermis + dybt i dermis.
  • Højrødt, bleger ikke ved tryk.Smertefri?
  • fugtigt, bullae. Heler med store ar.

  3. grads: inklusiv hele dermis. Nekrose, avitalt væv. Smertefrit. Vådt/tørt. Mange farver.

  • Undersøgelser:
  • % BSA estimering.
  • OBS (hoved: barn 18%/voksen (9%)

  Cirkulære forbrændinger? Inhalationsskader? CO/cyanidforgiftning.

  • Akut behandling (5 min):
  • Skylle til smertefrihed (15°C). Konferere med BV.

  O2. Hyperbar på RH ved COhbg> 20 % eller cyanidforgiftning (+cyanokit) med CNS/kardielle symptomer.

  • Væsketerapi (Parklands formel): 4ml x kg x BSA% (ringerlaktat).
  • 50 % inden for 8t. 100 % før 24t.
 44. Ileus (mekanisk)
  Adhærencer fra tidl. kirurgi, inkarcereret/stranguleret hernie, tumor

  • Symptomer:
  • Diffuse turevise smerter, meteorisme, kvalme/opkastninger, afførings-/flatusstop

  • Kliniske fund:
  • Metalliske tarmlyde
  • (Ingen tarmlyde ved paralytisk)
  • Tab af kalium, H+, og Cl-. --> metabolisk alkalose

  • Undersøgelser:
  • CT/OOA (dilaterede tarmslynger, væskespejl i forskellige niveauer for samme
  • tarmslynge, ingen luft i rectum. T- ”pengeruller, perler på snor”, ingen luft i
  • colon)
  • ABG

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC
  • (væsketerapi)

  • Analgetika
  • Aflastende ventrikelsonde til svag sug (obligatorisk inden OOA)
  • Væsketerapi, elektrolytkorrigering
  • AB ved bakteriel overvækst - feber?

  Efterfølgende behandling (1 - 24 timer)

  • C- Indhældning (volvulus- ”fuglenæb”), tumor "æbleskrog",
  • NB cæcum >12 cm risiko for perforation og peritonit

  Laparotomi med frilægning af tarm, evt resektion med stomi. Husk stomimarkering forud for OP

  • Udredning/behandling/prognose:
  • NB KRC
 45. Perforeret hulorgan (ulcus)
  NSAID, alkohol

  • Symptomer:
  • Hyperakut indsættende øvre abd. smerter

  • Kliniske fund:
  • Peritoneal, musculaire défense

  • Undersøgelser:
  • OOA (fri luft over levern), venstre sideleje.
  • Mistanke om blødende ulcus:
  • Skylning af ventrikel med blod.
  • Gastroskopi

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  • Hæmodynamisk ustabil:
  • Laparotomi med sutur (Bilroth II)

  • Ulcus, blødende:
  • Mindre blødning: medicin, væske(blod), evt. endoskopisk intervention (injektion, klips, koagulation).
  • Eradikationsbehandling (PPI, clarithromycin, amoxicillin)
 46. Appendicit
  Symptomer:

  Smerter oftest højre fossa, evt. med vandring fra periumbilicalt (timer til dag). Kvalme og opkast. (sub)febrilia. Diarré evt.

  • Kliniske fund:
  • Palpationsømhed (McBurneys)--> peritoneal --> defence. Subfebrilia/let feber. Takykardi.

  • Undersøgelser:
  • Klinisk diagnose. Observation for forværring. Psoasømhed? Infektionstal? UL? CT?

  • Akut behandling (5 min):
  • Smertestillende (morfin) og fastende

  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • Diagnostisk lapaoskopi. Ved
  • perforation/abcess/gangrænøs app. gives AB: cefuroxim 3g + metronidazol 1,5 g
  • peroperativt og hhv. 1,5g +  500 mg i 3d.
  • efter OP
 47. Akut Cholecystit
  Symptomer:

  • Smerter er  murrende og konstante, forværres ved dyb inspir. Kvalme og opkast. Flere dages varende almen utilpashed og
  • (sub)febrilia.

  • Kliniske fund:
  • Palpationsømhed på galdeblærestedet. Lokal peritoneal. Evt. mærke blæren (Murphys tegn).

  Icterus (choledochuslithiasis).

  Sepsis ved perforation! Cholascos.

  • Undersøgelser:
  • UL af lever/galdeveje (subakut)
  • Urinstix
  • ERCP ved mistanke om choledochulithiasis.

  • Akut behandling (5 min):
  • Morfin og faste. Ved feber og mistanke gives

  AB: cefuroxim 1,5g x 3 + metronidazol 500mg x 1

  Efterfølgende behandling (1  til 24 timer)

  Planlægges subakut laparoskopisk cholecystektomi (under 5 dages anamnese). Ved perforation --> akut OP.

  Over 5 dages anamnese: konservativ behandling: AB i 7d og kontrol af bp. Evt. drænage (UL-vejledt). Cholecystektomi efter 2-3 måneder.
 48. Akut Pancreatit
  Symptomer:

  • Pludseligt (over timer) opståede svære smerter i epigastriet, evt. strålende til ryg.
  • Kvalme og opkast. Alkohol- eller galdestensanamnese? Medicin?

  • Kliniske fund:
  • Alment medtaget, evt. miserisk, smerteforpint. Svær sygdom kan medføre shock. Palpationsømhed --> defence.

  Ikterus ved galdestenspankreatit.

  • Undersøgelser:
  • Amylase og lipase, UL lever/galdeveje.

  • OOA eller CT differentialdiagnostisk. Ransons eller Glasgow-score (blodprøver+alder+pO2) prædikterer
  • sværhedsgrad og risiko for sepsis.

  • Akut behandling (5 min):
  • Fastende til diagnose. Understøttende intensiv behandling, smertestillende.

  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • Alkohol: symptomatisk behandling (+Tiamin, b-combin). Flydende kost.

  Galdesten: ERCP

  • Ved svær pankreatit: dynamisk CT senere i forløbet mhp. visualisere evt. nekroser. + AB
  • (bredspektret).

  Ved nekroser/abcesserkan der udføres kirurgi.
 49. Cholangit
  Symptomer:

  • Akut indsættende smerter under højre kurvatur, konstante. >39°C. Tidligere
  • stents? Tumor?

  • Kliniske fund:
  • Palpationsømhedàperitoneal. Evt. svær sepsis (↓BT, takykard, konfus). Ikterisk. Høj feber.

  • Undersøgelser:
  • Standard abdominal bp + bloddyrkning.

  UL lever/galdeveje (konkrementer + dilatation)

  Evt. MRCP

  • Akut behandling (5 min):
  • Faste, NaCl, morfin.

  • Efter bloddyrkning, AB: cefuroxim 1,5g x 3 + metronidazol 500mg x 1 (sepsis: +
  • gentamicin)

  Efterfølgende behandling (1  til 24 timer)

  ERCP mhp stenfjernelse eller stentanlæggelse.

  PTC (perkutan transhepatisk cholangiografi) – sjældent, aflastning og stent via leveren.
 50. Blødende varicer
  Kliniske fund:

  • Frisk blødning fra mund.
  • Cirrhose stigmata: spidernavi(afgørende for varicer), hepato- splenomegali, caput medusa, ikterus, ascites, palmart erythem,
  • negleforandringer, dårlig ET.

  • Undersøgelser:
  • Bp(hgb, INR, Thrmobocytter), hgb 

  • Akut behandling (5 min):
  • Glypressin 2mg i.v. hver 4. time.

  Ikke tilstrækkelig effekt --> sengstaken sonde

  • Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)
  • Profylaktisk AB (ciproxin i 7d)

  Banding, sklerosering

  • Ved ukontrollabel blødning må overvejes transjugulærintrahepatisk shunt (TIPS)
  • overvejes.
 51. Diabetisk ketoacidose
  • Symptomer:
  • CNS-påvirkning, tørst, polyuri, mavesmerter og opkast, vægttab, træthed, takykardi.
  • Udløsende infektion – men sjældent feber.

  • Kliniske fund:
  • Peritoneal, CNS påvirket

  • Undersøgelser:
  • ABG, se-blodsukker, urinstix (ketoner+inf.). GCS.

  • Fokus-jagt
  • (bloddyrkning, urindyrkning, rtg thorax, GU, podninger, LP)

  • Akut behandling og efterfølgende:
  • Ved koma – kontakt intensiv

  • Væske: 7-10L NaCl+isoton glukose første
  • døgn

  • Insulin: 0,2 IE/kg iv OG 0,2IE/kg i.m. OG derefter 0,1 IE im/time
  • indtil BS <15mmol.

  Når BS < 15mmol, isoton glukose 100ml/time + fortsat insulin. Blodsukkeret holdes 10-15.

  • Kalium:
  • Påbegyndes før K kendes med 250ml KNaCl/time.
  • Herefter justeres pbga se-K.

  Antibiotika

  Ventrikelsonde ved kvalme og opkast
 52. Abdominalt aorta aneurisme
  Især mænd >50 år, hypertension, rygning, familiær disposition, arteriosklerose

  • Symptomer:
  • Asymptomatisk indtil ruptur- mavesmerter umbilikalt/ryggen

  • Kliniske fund:
  • Præ-/shockeret, abd. pulserende udfyldning

  • Undersøgelser:
  • UL – FAST (fri væske hvis intraabd. ruptur), aorta abd. >3 cm
  • Type, BAS-test

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  Balanceret blodkomponentbeh. (2:2:1)

  Efterfølgende behandling (1 til24 timer)

  • Kontakt karkirurg!
  • Laparotomi med karprotese eller endovaskulær stentgraft

  Udredning/behandling/prognose:

  • CT-abdomen med kontrast, inddragende nyrearterier? Årlige kontroller.
  • 5-5,5 cm, eller vækst 1cm/år: kirurgi

  • Mortalitet 80-90% ved rumperet AAA - kun
  • retroperitoneal blødning overlever
 53. Ekstrauterin graviditet
  ”Tubaskade” (tidl. opr. i lille bækken, underlivsinfektion), kunstig befrugtning

  • Symptomer:
  • Nedre abd. smerter og/eller vaginalblødning hos fertil kvinde

  • Kliniske fund:
  • Akut påvirket, slimømhed/peritoneal, (GU: ensidig adnexømhed, rokkeømhed)

  • Undersøgelser:
  • Urin/s-hCG
  • Type, BAS-test
  • FAST-UL

  • Akut behandling (5 min):
  • Stabilisering ABC

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  Akut laparoskopi med tubektomi eller salpingektomi

  Såfremt ikke akut påvirket – konservativ beh. Methotrexat

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Vaginal-UL
  • Anti-D hvis Rh negativ og GA >8. uge
  • Kontrol faldende s-hCG
 54. Cauda equina syndrom
  Akut (diskusprolaps), gradvist (metastaser)

  • Kliniske fund:
  • - Urinretention
  • NB overløbsinkontinens
  • - Nedsat sensibilitet i ridbukseområdet (perianalt)
  • - Nedsat ano-kutan og ano-anal refleks (+ tonus og voluntær kontraktion)
  • - Afførings-/flatusinkontinens
  • - (Bilateral parese sv t S1 (tågang), manglende achillessenerefleks)

  • Undersøgelser:
  • UL-blære, RE
  • Akut MR (alt. CT-myeolografi)

  • Akut behandling (5 min):
  • Kontakt neurokirurg mhp operation
  • Anlæg KAD, faste

  • Udredning/behandling/prognose:
  • God prognose hvis frilægning <6-24 timer
 55. Medullært tværsnitssyndrom
  Traume, metastaser

  • Kliniske fund:
  • Komplet : Totalt bortfald af alle motoriske,
  • sensoriske og autonome funktioner ud for og nedenfor læsionen med skarp sensibilitetsgrænse.
  • Spinal shock med hyporefleksi, slap
  • parese og atonisk blæreparalyse (efter 2-6 uger supranukleære symptom)

  • Partiel: Halvsidig, Brown-Sequards syndrom:
  • Ipsilateralt tab af stillings- og vibationssans (BLM), kontralateral tab af smerte- og temperatursans (tr. Spinothalamicus), ipsilateral parese af UE.

  • Undersøgelser:
  • Akut MR

  • Akut behandling (5 min):
  • Steroid?

  • Efterfølgende behandling (1 à24 timer)
  • Dekomprimerende kirurgi. (alt. stråleterapi ved metastaser)
 56. Akutte rygsmerter (<2 uger/24 timer)
  Med eller uden radikulære smerter

  • Anamnese:
  • Debut, tidligere, traume, sphincter

  • Myogene sm.:
  • Uden spec. Dermatom

  • Ossøse sm.:
  • Osteoporose, spondylolistese, spondylit, tumor

  • Diskogene
  • sm.:

  Kliniske fund undersøgelser ved radikulære:

  Myogene: sm. ved bevægelse.

  Ossøse: aktivt og passivt, perkussionsømhed

  Diskogene: strakt ben test, følger dermatomer

  • Undersøgelser:
  • Ved ossøse:
  • Rtg, bas. Fosfatase, infektionstal
  • Parese af sphincter --> MR
  • (se caudaequina)

  Ellers reumatolog (ved radikulære)

  • Efterfølgende behandling (1  til 24 timer)
  • Smertetrappe, mobilisering, hjem

  Diskogene smerter --> fysioterapi
 57. Septisk Monoartrit (urica i parantes)
  • Monoartrit:
  • Septisk, (Arthtitisurica), reaktiv, debut af kronisk (RA, PsA, SpA)

  • Symptomer:
  • Smerter i få dage, alment påvirket, febril, inflammationstegn. (1 dag ved urica)

  • Kliniske fund:
  • Inflammationstegn, febrilia, bevægelsesindskrænkning.

  (tophi)

  • Undersøgelser:
  • CRP, infektionstal.

  • Ledpunktur
  • til D+R+M for krystaller.

  • Akut behandling (5 min):
  • Ved neg. for krystaller eller hvis tvivl --> AB efter venyler (i.v.dicloxacillin 500mg x 4).
  • Analgetika

  (Colchicin + steroid + NSAID)

  Efterfølgende behandling (1 à24 timer)

  Immobilisering --> mobilisering

  (Allopurinol, diæt)
 58. Addison krise
  1) seponering af langvarig steroidbehandling

  2) Akut forværring af kronisk binyrebarkinsuff.

  3) Binyrebarkblødning (eks. Meningokoksepsis)

  Autoimmunsygdom, korreleret med ex. DM.

  • Symptomer:
  • Træthed, kvalme, opkast, diarre, abdominalsmerte, svimmelhed,

  • Kliniske fund:
  • Lavt BT, hyperpigmentering, hypoglykæmi, hyponatriæmi, hyperkaliæmi

  • Undersøgelser:
  • Synachten-test

  • Akut behandling:
  • Hydrokortison (stimulerer også mineralokortikoiderne) 10-20 mg
  • Korrigere elektrolytterne

  • Efterfølgende behandling:
  • Øget dosis i belastningssituationer (stress, feber, eksamen)
 59. Hypocalcæmi (sjælden)
  • 1) D-vitaminmangel (PTH høj)
  • 2) Hyperventilation
  • 3) Nyresinsuff.
  • 4) Strumektomi (parathyroideainsuff.)
  • 5) hypomagnesæmi
  • 6) akut pancreatit

  • Symptomer:
  • Irritabilitet af neuromuskulære apparat. Paræstesier, karpopedal spasmer. Chvosteks tegn.

  • Undersøgelser:
  • Se-ca (ioniseret og total),
  • magnesium, amylase basisk fosfatase, PTH

  • Akut behandling (5 min):
  • Calciumglukonat. 
  • Behandle pbga. årsag 1-6.
 60. Hypercalcæmi
  • 1) Primær hyperparathyroidisme
  • 2) malign sygdom (PTH-producerende)
  • 3) Thiazid-, D-vitaminforgiftning.

  • Symptomer og klinik:
  • Tørst, polydipsi, polyuri, dehydrering,
  • oliguri --> anuri, muskoloskeletal ømhed. CNS: sløvhed, konfusion --> coma.
  • Kardielle arytmier --> hjertestop.

  • Undersøgelser:
  • Se-ca (ioniseret og total),
  • magnesium, amylase basisk fosfatase, PTH
  • EKG

  • Akut behandling (5 min):
  • Væske: NaCl
  • 2-4 L i første døgn. > 4L ved svær hypercalcæmi.

  • Diureser: KAD
  • + Furix (ved tegn til overhydrering)

  Stop evt. forgiftning, sanér medicinliste.

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  • Telemetri 
  • Solu-medrol (ved malign sygdom)

  Bisfosfonat (hæmmer knogleresorptionen, 2-5 dage til virkning)

  calcitonin (øger calciumudskillelsen via nyrer) (miacalcic)
 61. Tandskade (i morgen vs akut)
  I morgen:

  • - Kronefraktur uden pulpablottelse (gem fragment i saltvand)
  • - Mælketænder
  • - Subluxation, ikke displaceret

  • Konfereres med vagthavende tandlæge
  • - Luxation/avulsion
  • (tanden skylles i NaCl, sættes på plads og afsted.
  • - Proc. alveolaris
  • - Kæbefraktur
  • - Gingivalæsion m. rodblottelse.
  • - Kronefraktur med pulpablottelse
 62. Epistaxis
  Anterior (kan visualiseres): skadestue

  Posterior (kan ikke): ØNH

  90% i Kiesselbachs plexus

  • Undersøgelser: 
  • Estimer blodtab
  • INR, Type + BAS, hgb, thrombocytter. BT.

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  Ro, sidde op, is, spytbakke, komprimer

  • Efterfølgende behandling (1 à24 timer)
  • - Meche med adrenalin + LA
  • - Ætsning

  Ved svær/bagre: ballon, gazetamponade + indl. ØNH
 63. Akut epiglottit
  Symptomer og kliniske fund:

  • Kan vare få timer med stigende Temp. 39°C, synkesmerter, dyspnø (stridorøs), trismus,
  • spytflåd.

  • Undersøgelser:
  • Fauces inspiceres ”uden at røre”, indtil der er intubationsberedskab / trakeotomiberedskab.

  • Akut behandling (5 min):
  • Sidde opunder transport – altid med læge.

  • AB: Ampicillin i.v. / Cefuroxim
  • O2 ved hypoksi
 64. Hovedtraume
  OBS AK-beh., alkohol/rusmidler, >65 eller <2 år m. fl.

  • Symptomer:
  • Bevidsthedstab (varighed), posttraumatisk amnesi, kvalme/opkastninger, fotofobi, hvp, kramper?

  • Kliniske fund:
  • GCS?
  • Neurologiske udfaldssymptom? Sværhedsgrad
  • minimal(15)
  • let(14-15) < 5 min bevidsthedstab
  • middel(9-13) el. fokalt, eller > 5min bevidsthedstab
  • svær(3-8) eller faldende GCS
  • – se algoritme

  • Undersøgelser:
  • Neurologisk us.

  CT-cerebrum

  Akut behandling (5 min):

  • ABCDE
  • NB hypotension og hypoxi

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  • Commotio-regime
  • (fald ≥2 GCS-> re-CT-c), indlæggelse/observation i eget hjem

  Kraniotomi ved intrakraniel blødning

  Komplikationer:

  • Epiduralt hæmatom (se også separat kort)
  • : Lettere hovedtraume, kraniefraktur overriver a. meningea media, linseformet ansamling. ”Talk and die”- symptomfrit interval op til 24 timer. Transtentoriel herniering NB pupildifferens. 

  • Akut subduralt hæmatom: Symptomer udvikles i løbet af de første timer,
  • commotioneret pt. Halvmåneformet ansamling.
 65. Forhøjet ICP
  Normalt CPP= 5-15 mmHg (CPP=MAP-ICP)

  • Symptomer:
  • Hvp, opkastning, kognitive forstyrrelser (apati, hukommelse- og
  • koncentrationssvækkelse, konfusion)
  • Ataksi

  • Kliniske fund:
  • GCS, papilødem

  • Undersøgelser:
  • CT/MR

  • Akut behandling
  • (5 min):
  • ABC
  • (intubation ved GCS <9)

  • Lejring (hovedgærdet eleveres 20 grader)
  • MAP >80 mmHg

  • Efterfølgende behandling (0 til 24 timer)
  • Kontakt neurokirurg
  • Hyperventilation
  • Mannitol 10-20% iv (1 g/kg)
  • Evt Methylprednisolon 100 mg iv (tumorødem)
 66. Status epilepticus
  Krampeanfald varighed >30 min eller gentagne anfald uden tilbagevendende bevidsthed. Kongenit, tumor, hovedtraume, medicinsvigt, CNS-infektion

  • Symptomer:
  • Partielt (simpelt/komplekst/sek. generaliseret), generaliseret

  • Undersøgelser:
  • A-pkt (BS)
  • s-AEP

  • Akut behandling:
  • ABC (Stesolid 20 mg rektalt)

  0-10 min:Diazepam, Stesolid, 10 mg iv, evt x2

  • (Tiamin + B-combin)
  • (50 ml glukose 50% iv)

  • 10-30 min: 
  • Tilkald anæstesi/BV
  • Valproat 20-40 mg/kg iv (maks
  • 6000 mg)
  • og/eller
  • Phosphenytoin 20 mg/kg iv (maks 150 mg/min, NB telemetri)

  • >30 min:Generel anæstesi,
  • kontinuerlig EEG-overvågning

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Obs for bevidstløse med non-konvulsiv status epilepticus
  • CT/MR- cerebrum mhp udløsende årsag
 67. Apopleksi cerebri
  Infarkt (85%), intracerebral blødning (10%)

  • Symptomer: Pludseligt opstået, fokale
  • A nsigte, hængende mundvig, kan ikke smile
  • K rop, kan ikke holde armen løftet
  • U dtale, kan ikke sige simpel sætning
  • T id (<4,5 time?)

  • Undersøgelser:
  • CT-cerebrum% kontrast (udelukke ICH),
  • MR (vurdering af penumbraen)

  • Akut behandling (5 min):
  • ABC

  • Efterfølgende behandling (0 til 4,5 timer)
  • Trombolyse, Alteplase, 0,9 mg/kg
  • (maks 90 mg, 10% som bolus, resten over 1 time)

  Trombektomi (storkarsokklusion ved CTa, <6-8 timer

  ASA 300 mg Hvis der ikke gives thrombolyse

  • Overflytning til apopleksiafsnit
  • - Insulin til BS <10 mmol

  • Ved ICH:
  • Labetalol (SBT<140 mmHg)

  Kirurgi (>50 ml, faldende GCS, cerebellar blødning)

  • Vandtest (NB aspirationsrisiko)
  • KAD (NB urinretention)

  • Udredning/behandling/prognose:
  • - EKG (AFLI),
  • - EKKO,
  • - UL- aa. carotis (embolikilde)

  Risikofaktorer, sekundær profylakse (Clopidogrel 75mg, statiner, antihypertensiva)
 68. SAH
  • Aneurisme (70%, cirkulus arteriosus Willisi),
  • a-v malformationer (10%), hovedtraume

  Symptomer: Hyperakut hvp, ”pistolskud”/ ”smæld i nakken”, i forbindelse med fysisk aktivitet

  • Kliniske fund:
  • Evt. bevidsthedspåvirkning, neurologiske udfaldssymptom, NRS

  • Undersøgelser:
  • CT-c (diffus blødning i subarachnoidalrummet, evt spredning til ventrikler)

  • LP, xantochromi (CT ia og klinisk mistanke,
  • >6-12 timer)

  • Akut behandling (5 min):
  • ABCD - se forhøjet ICP

  Kontakt neurokirurg

  Analgetika

  • Efterfølgende behandling (0 til 24 timer)
  • Tranexamsyre (Cyklokapron 1g hver 6. time)

  CT-angiografi og efterfølgende kirurgi (clipping) eller endovaskulær (coiling) af aneurismer mhp. re-blødning

  Calciumantagonist, Nimodipin, mod karspasme
 69. Epiduralblødning
  A. meningea media læderes i forbindelse med traume og kraniefraktur.

  • Symptomer:
  • Hovedtraume og bevidsthedstab (kortvarigt)
  • -frit interval - 24 timer
  • Tegn til ↑ICP --> herniering

  • Kliniske fund:
  • Fokale udfald, faldende GCS, 
  • Ved herniering: anisokori og cushingsrespons ↑BT+ ↓puls

  • Undersøgelser:
  • CTC

  • Akut behandling (5 min):
  • Kontakt neurokirurg mhp evakuering

  Behandle evt. krampe med antiepeleptika

  • Stabiliserende/tryksænkende
  • behandling: Mannitol, hypeventilation (intubation), elevation af hovedgærde

  Læge-assisteret transport
 70. ”D”
  • 1. Bevidsthedsniveau
  • (capsulainterna, formatioreticularis, bilateral hemisfærlæsion)
  • – GCS

  2. Respiration

  3. Pupilforhold + øjenbevægelser

  • 4. Hjernestamreflekser
  • – okulocephale refleks (”hele jernestammens funktion” aff.: nc.Vestibularis,
  • inf. pons – eff.: n. III mesencephalon – via FLM og n. VI)

  - cornearefleks

  • 5. NRS
  • (meningitis, SAH)

  + fokalt / non-fokalt(systemisk)
 71. Tvangsindlæggelse
  1. Psykotisk (eller tilstand der kan ligestilles) og uforsvarligt at ikke frihedsberøve pt

  • 2. A. Udsigten til helbredelse ellers væsentlig forringet- behandlingsindikation
  • ”gule papir” (gyldig 7 dage)

  • B. Nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre ”røde papir”
  • (gyldig 24 t)

  Papirerne skal udfyldes af en "ikke-behandlende"-læge.

  • Tvangstilbageholdelse
  • Såfremt indlagt på psykiatrisk afd. kan pt tilbageholdes ved reservelæge, men pt. har krav på revurdering af psyk. ovl. indenfor 24 t, hvis kriterier for tvangssindlæggelse i øvrigt er opfyldte.

  Tvangsbehandling af somatisk lidelse

  Kriterier for tvangsindlæggelse opfyldte + akut livsfare pga somatisk tilstand ved somatisk BV og psyk. BV -> ”dobbelindlæggelse”

  72 timers betænkningstid
 72. Psykose
  Læderet realitetstestning, varighed <1 måned

  • Kliniske fund: >1
  • - Hallucinationer
  • - Formelle tankeforstyrrelser
  • - Vrangforestillinger

  (Eller tilstand der kan ligestilles)

  • Behandling:
  • Antipsykotika,
  • eks Risperidon, Abilify i 4-6 uger
  • (blokerer D2-receptorer).
  • Revurdering, bivirkninger.

  • Evt benzodiazepin, eks Clonazepam, Rivotril 2 mg x2-3 ved angst, motorisk uro,
  • aggressitivitet

  • Miljøterapi
  • Dd: Stofinduceret psykose: Debut <2 uger efter ophør af psykoaktivt stof,  48 t< varighed psykotiske symptomer <6
  • mdr + kan ikke forklares ved akut intoksikation eller abstinenstilstand.
  • Typisk hallucinationer (flere sansemodaliteter), forfølgelses-vrangforestillinger, psykomotoriske forstyrrelser, abnorm affekttilstand (eks frygt)
 73. Delir / Akut organisk psykosyndrom
  Ældre, indlagte, tidligere delir

  • Kliniske fund:
  • - Bevidsthed
  • - Kognition (orientering, korttidshukommelse)
  • - Psykomotorik (eks skift fra hypo- til
  • hyperaktivitet)
  • - Forstyrret nattesøvn (natlig forværring,
  • drømme/hallucinationer- typisk dyr)
  • - Akut debut og flukturerende forløb

  • Undersøgelser:
  • CAM-score

  • Akut behandling (5 min):
  • NB Akut delir (svær excitation/stupor, ↑puls, ↑BT, ↑tp) --> ECT

  • Antipsykotika,
  • Haloperidol, Serenase 0,5-2 mg/døgn

  • Evt
  • benzodiazepiner, Oxazepam 15-30 mg/døgn

  Genetablering af søvn!

  Efterfølgende behandling (1 - 24 timer)

  Find og behandle udløsende årsag!

  Rolige omgivelser, god belysning, enestue, fast vagt, pausér/sanér unødig medicin

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Årsager: Infektion, abstinens (alkohol,
  • benzodiazepiner, TCA), hypoglykæmi, traume/kirurgi, CNS-læsion, hypoxi,
  • blødning, forgiftning
 74. Alkoholabstinens, Delirium tremens
  Abstinenstilstand 6-24 timer efter ophør

  • Kliniske fund:
  • Grad 1, Abstinens: INDRE URO, SVED, TREMOR, SØVNLØSHED, TAKYKARDI

  Grad 2, Truende delir: + HALLUCINATIONER

  • Grad 3, Delirium tremens: + BEVIDSTHEDSPLUMRING, MOTORISK
  • URO, SUBFEBRILIA. Abstinenskramper hos 30% (-> hjerneskade)

  • Undersøgelser:
  • s-ethanol,
  • forgiftningsprøver, (A-pkt)
  • Abstinens-score

  • Akut behandling (5 min):
  • Mål- Somnolens

  Tiamin 400 mg iv + B-combin 2 ml iv

  Benzodiazepin: Risolid/Klopoxid, initielt 100 mg po, herefter afhængig abstinensscore.

  • Kontraindikation: Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning, svær respirationsinsufficiens. Antidot
  • Flumazenil  

  Efterfølgende behandling (1 til 24 timer)

  Rehydrering og korrigereing af elektrolytforstyrrelser

  • Diazepam, Stesolid ved kramper eller delirium tremens
  • (refrakte doser indtil søvn)

  • Udredning/behandling/prognose:
  • Varighed 1-3 døgn. Mortalitet ubehandlet 15%

  • Wernickes encephalopati:       
  • - Bevidsthedsfortsyrrelse
  • - Okulære symptom
  • (nystagmus, abducensparase)
  • - Ataksi

  • Beh.: Tiamin 300 mgx3 i 3 dage, B-combin. Vil ubehandlet medføre Korsakoffs psykose
  • (hukommelsestab, konfabulering)
 75. Vurdering suicidalrisiko
  1. Aktuelt selvmordstanker?

  2. Aktuelt selvmordsplaner?

  3. Fremstår pt forpint og i væsentlig grad præget af sortsyn og ude af stand til at angive årsager til at fortsat leve?

  4. Tidligere forsøgt selvmord?

  5. Præget af impulsitivitet?

  6. Formår pt på troværdig vis at tage afstand fra selvmordshandlinger?

  7. Nylige ændringer i livsomstændigheder eller psykiske tilstand?

  8. Har pårørende udtrykt bekymring over at pt vil forsøge selvmord?
Author
ID
276517
Card Set
Akut patient
Description
akut patient
Updated
Show Answers