ch 7

 1. 语文
  • Yǔwén
  • language
 2. 汉语
  • Hànyǔ
  • chinese
 3. 外语
  • Wàiyǔ
  • foreign language
 4. 世界语
  • Shìjièyǔ
  • world language
 5. 历史
  • Lìshǐ
  • history
 6. 地利
  • Dìlì
  • geography
 7. 数学
  • Shù xué
  • math
 8. 科学
  • Kēxué
  • science
 9. 物理
  • Wùlǐ
  • physics
 10. 化学
  • Huàxué
  • chemistry
 11. 生物
  • Shēngwù
  • biology
 12. 音乐
  • Yīnyuè
  • music
 13. 美术
  • Měishù
  • art
 14. 体育
  • Tǐyù
  • physical education
 15. 自修
  • Zìxiū
  • self study
 16. 正在
  • Zhèngzài
  • to be doing
 17. 一 门 学 科
  • Yī mén xuékē
  • one school subject
 18. 选可
  • Xuǎnkě
  • select courses
 19. 需要
  • Xūyào
  • need
 20. 应改
  • Yīnggǎi
  • should
 21. 毕业
  • Bìyè
  • graduate
 22. 成绩
  • Chéngjī
  • grades;scores
 23. 学得会
  • Xuédéhuì
  • be able to learn
 24. 学不会
  • Xué bù huì
  • be unable to learn
 25. 越学越
  • Yuè xué yuè
  • the more you learn, the more..
 26. 有趣
  • Yǒuqù
  • interesting
 27. 对有兴趣
  • Duì yǒu xìngqù
  • be interested in
 28. 除了以外
  • Chúle yǐwài
  • besides/except
 29. 晚班车
  Wǎn bānchē
  late (shift) bus
 30. 第七课
  • Dì qī kè
  • lesson 7
 31. 课表
  • Kèbiǎo
  • class schedule
 32. 两节课
  • Liǎng jié kè
  • two periods
 33. 第二节课
  • Dì èr jié kè
  • the 2nd period
 34. 第几节课
  • Dì jǐ jié kè
  • which period
 35. 上一节课
  • Shàng yī jié kè
  • previous period
 36. 这一节课
  • Zhè yī jié kè
  • this period
 37. 下一节课
  • Xià yī jié kè
  • next period
 38. 每节课
  • Měi jié kè
  • every period
 39. 最后一节课
  • Zuìhòu yī jié kè
  • last period
 40. 有课
  • Yǒu kè
  • have class
 41. 没有课
  • Méiyǒu kè
  • do not have class
 42. 上课
  • Shàngkè
  • attend class
 43. 下课
  • Xiàkè
  • class is dismissed
 44. 中间
  • Zhōngjiān
  • middle
 45. 休息
  • Xiūxí
  • to rest/ a break
 46. 四十分钟
  • Sìshí fēnzhōng
  • 40 min
 47. 一个小时
  • Yīgè xiǎoshí
  • one hour
 48. 午餐
  • Wǔcān
  • lunch
 49. 午休
  • Wǔxiū 
  • lunch break
 50. 实验课
  • Shíyàn kè
  • lab class
  • Lèi
  • tired
  • Huàn
  • to exchange
 51. 对满意
  • Duì mǎnyì
  • be happy ab
 52. 有的
  • Yǒu de
  • some
 53. 有些
  • Yǒuxiē
  • some
 54. 学生会
  • Xuéshēnghuì
  • student council
 55. 会长
  • Huì zhǎng
  • council chairperson
 56. 中文社
  • Zhōngwén shè
  • chinese club
 57. 辩论社
  • Biànlùnshè
  • debate club
 58. 社员
  • Shèyuán
  • club member
 59. 合唱团
  • Héchàng tuán
  • chorus
 60. 团员
  • Tuányuán
  • club member
 61. 拉拉队
  • Lālāduì
  • cheer leading
 62. 队员
  • Duìyuán
  • team member
 63. 这些
  • Zhèxiē
  • these
 64. 比赛
  • Bǐsài
  • competition
 65. 课外活动
  • Kèwài huódòng
  • extracurricular activity
 66. 社团活动
  • Shètuán huódòng
  • club activity
 67. 认识
  • Rènshí
  • to recongize; to know
 68. 练习
  • Liànxí
  • practice
 69. 认真
  • Rènzhēn
  • conscientious
 70. 学校生活
  • Xuéxiào shēnghuó
  • school life
 71. 愉快
  • Yúkuài
  • happy
 72. 多彩多姿
  • Duōcǎi-duōzī
  • magnificent/ colorful
Author
sefee
ID
276266
Card Set
ch 7
Description
chinese
Updated