Correspondance commerciale

 1. in het geval dat het nodig is
  le cas échéant
 2. naar mijn mening
  à mon avis
 3. de offerte
  l'offre
 4. de ontvangstbevestiging van de bestelling
  l'accusé de réception de la commande
 5. bericht van verzending
  l'avis d'expédition
 6. faxen
  télécopier
 7. de prijslijst
  le prix courant
 8. de huidige prijs
  le prix actuel
 9. daarom
  • c'est pourquoi
  • voilà pourquoi
 10. zonder te wachten
  sans tarder
 11. aannemen
  aggréer
 12. het briefhoofd
  l'en-tête
 13. het handelsregister
  le registre du commerce
 14. het opschrift
  la suscription
 15. de aanhef, aanspreking
  la vedette/l'appellation
 16. een bestek, een kostenraming
  un devis
 17. en in gebreken stelling
  une mise en demeure
 18. tijdswinst
  le gain de temps
 19. bewijskracht
  la force probante
 20. plaatsmaken voor
  s'effacer au profit de
 21. een bedrijf
  • une entreprise
  • une société
  • une firme
 22. een maatschappij
  une compagnie
 23. 'het gebouw'
  un établissement
 24. postrekening
  un compte courant postal
 25. bij volmacht
  par procuration
 26. de 10e van deze maand
  le 10 courant
 27. de 10e laatstleden
  le 10 passé/écoulé/dernier
 28. de 10e van de volgende maand
  le 10 prochain
 29. van ... tot ...
  de ... au ...
 30. de voorziene
  prévue
 31. latere datum
  une date ultérieure
 32. laattijdige levering
  livraison tardive
 33. in bewaring geven
  consigner
 34. uitbreiden
  étendre
 35. een commercieel afgevaardigde, een vertegenwoordiger
  un délégué commercial
 36. vragen naar een offerte
  solliciter une offre
 37. de gebruiken
  les usages
 38. een beursbezoek
  la visite d'une foire
 39. de aanbeveling van een collega
  la recommandation d'un collègue
 40. warm (bijw.)
  chaleureusement
 41. zou u zo goed willen zijn om
  voudriez-vous avoir l'obligeance de
 42. iets aanbevelen aan iemand
  recommander quelque chose à quelqu'un
 43. iemand dankbaar zijn voor iets
  être redevable(s) de quelque chose à quelqu'un
 44. de intentie hebben om
  avoir l'intention de
 45. iemand aanzetten tot
  inciter quelqu'un à
 46. overeenkomstig aan het hier bijgevoegde staaltje
  conforme à l'échantillon ci-annexé
 47. zich bevoorraden van/ zich voorzien van
  s'approvisionner en
 48. zich herbevoorraden
  se réapprovisionner
 49. uitbreiden
  • étendre
  • élargir
  • agrandir
 50. zo vlug mogelijk
  au plus vite
 51. we zijn van plan om
  comptant
 52. een filiaal
  une succursale
 53. de benodigdheden
  les founitures
 54. zeker
  • certainement
  • sans faute
 55. stof
  le tissu
 56. overeenkomstig met
  conforme à
 57. getrouwheidspremie
  une ristourne
 58. handelskorting
  une remise
 59. vrij van transportkosten
  franco de port
 60. koper betaalt transportkosten
  port dû
 61. bestellen
  commander
 62. de bestelling
  la comande
 63. opsturen, verzenden
  • envoyer
  • expédier
 64. de verzending
  • l'envoi (m)
  • l'expédition
 65. leveren
  • livrer
  • fournir
 66. de levering
  la livraison
 67. de leverancier
  le fournisseur
 68. aanbevelen
  recommander
 69. op aanbevelen van
  • à la recommandation
  • sur la recommandation de
 70. opsturen
  • envoyer
  • expédier
  • transmettre
  • faire parvenir
 71. meedelen, informeren
  • communiquer
  • annoncer
  • informer, renseigner
  • signaler
 72. een bestelling doen, doorgeven
  • passer une commande
  • transmettre un ordre
 73. in staat zijn om, mogelijk zijn om
  • être en état de
  • être en mesure de
  • être à même de
  • être dans la possibilité de
 74. de intentie hebben om
  • viser à + INF
  • avoir l'intention de + INF
 75. zo vlug mogelijk
  • aussitôt que possible
  • le plus tôt possible
  • dans le plus bref délai
  • dans les meilleurs délais
 76. binnenkort, weldra
  • sous peu
  • bientôt
  • d'ici peu
 77. in afwachting van uw schrijven
  • dans l'attent de votre lettre
  • à vous lire
  • au plaisir de vous lire
 78. wat betreft
  • quant à
  • au sujet de
  • concernant
  • en ce qui concerne
 79. aangezien
  • étant donné que
  • vue que/puisque
  • comme
 80. opdat
  • afin que + SUBJ
  • pour que + SUBJ
 81. om + INF
  • afin de + INF
  • en vue de + INF
  • dans le but de
 82. een zakenrelatie beginnen met
  entrer en relations d'affaires avec
 83. duurzaam
  • suivi
  • durable
 84. nauw
  • étroite
  • soutenu
 85. zakenrelaties beginnen met
  • nouer des relations
  • établir des relations
 86. zakenrelaties beëindigen
  • rompre les relations d'affaires
  • cesser les relations d'affaires
 87. een voordelige prijs
  un prix avantageux
 88. voordelige voorwaarden
  des conditions avantageuses
 89. een bescheiden prijs
  un prix modique
 90. een gunstig antwoord
  une réponse favorable
 91. het staaltje
  l'échantillon (m)
 92. ten laatste
  au plus tard
 93. ten vroegste
  au plus tôt
 94. hierbij/met deze brief
  par la présente (lettre, mail)
 95. per kerende, per omgaande
  par retour du courrier
 96. in dezelfde omslag
  par le même courrier
 97. op de hoogte brengen van
  mettre au courant de
 98. een korting toestaan aan iemand
  • consentir une réduction à qqn
  • accorder une réduction à qqn
 99. genieten van
  bénéficier de
 100. een proefbestelling
  un ordre d'essai
 101. bij wijze van proef
  • à titre d'essai
  • à titre d'introduction
 102. inderdaad
  en effet
 103. daarom
  c'est pourquoi
 104. trouwens
  d'ailleurs
 105. ergens anders
  ailleurs
 106. ten opzichte van
  à l'égard de
 107. ten gevolge van
  à la suite de
 108. in antwoord op uw schrijven
  suite à votre lettre
 109. in antwoord op ons telefonisch onderhoud
  suite à notre conversation téléphonique
 110. aanwakkeren
  éveiller
 111. aanzetten tot
  inciter
 112. een bestelling doorgeven
  transmettre un ordre
 113. hiervoor
  à cet effet
 114. aanhalen
  invoquer
 115. ten ondersteuning van
  à l'appui de
 116. opsommen
  citer
 117. per spoor
  par rail
 118. snel
  prompte
 119. toekennen
  consentir
 120. de balken
  les poutres
 121. een werf
  un chantier
 122. eenheidsprijs
  prix unitaire
 123. deze prijs is zonder btw
  ce prix s'entend Hors Taxes
 124. voor materiaal geleverd op de werf op een niet gelost vrachtwagen
  pour des éléments rendus chantier sur camion non déchargé
 125. het staal
  l'acier (m)
 126. zich haasten om
  s'empresser de
 127. de goedkeuring
  l'approbation
 128. ten laste van
  port incombent à
 129. het minste engagement
  le moindre engagement
 130. een staaltje stof, papier, wijn
  un échantillon de tissu, de papier, de vins
 131. een offerte met bijgevoegde staaltjes
  une offre échantillonnée
 132. een aanbieding zolang de voorraad strekt
  une affre sauf vente
 133. offerte die loopt van een bepaalde darm tot een bepaalde datum
  une offre ferme
 134. de ontvangst bevestigen, melden
  accuser bonne réception de
 135. zich haasten om iets te doen
  s'empresser de faire quelque chose
 136. iemand bedanken om iets te doen
  remercier quelqu'un de
 137. verwijzen naar
  se référer à
 138. verwijzing
  une référence
 139. in antwoord op
  en réponse à
 140. iemand tevreden stellen
  • donner satisfaction à quelqu'un
  • satisfaire quelqu'un de quelque chose
 141. vernemen
  apprendre
 142. de goedkeuring
  l'approbation
 143. veeleisend
  exigeant
 144. ten laste zijn van
  • incomber à
  • être à charge de
 145. iemand bezoeken
  rendre visite à quelqu'un
 146. iets toevoegen
  • annexer
  • joindre quelque chose à
  • ajouter
 147. in de bijlage, als bijlage
  • en annexe
  • ci-annexe
  • ci-joint
  • ci-inclus
 148. ingesloten
  sous ce pli
 149. iets apart versuren, per afzonderlijke post
  envoyer quelque chose sous pli séparé
 150. iets als aangetekende zending versturen
  • envoyer quelque chose sous pli recommandé
  • une lettre recommandée
 151. aandacht trekken
  atterir l'attention de quelqu'un sur quelque chose
 152. aandacht weerhouden
  retenir l'attention de quelqu'un
 153. iets beseffen
  se rendre compte de quelque chose
 154. rekening houden met iets
  tenir compte de quelque chose
 155. ter beschikking staan/blijven van
  • être/se tenir à la disposition de quelqu'un
  • rester/demeurer au service de quelqu'un
 156. nota nemen van, opschrijven
  • enregistrer
  • noter
  • prendre bonne note de
 157. een informatie geven
  • procurer une info
  • donner une info
  • fournir une info
 158. concurreren
  • rivaliser avec quelqu'un
  • concurrencer quelqu'un
 159. de concurrentie het hoofd bieden
  faire face à la concurrence
 160. een prijs voorstellen
  • soumettre un prix
  • proposer un prix
 161. een prijs, offerte opstellen
  établir un prix, une offre
 162. een brief opstellen
  rédiger une lettre
 163. een factuur, een rekening, een balans opmaken
  dresser une facture, une compte, un bilan
 164. vrij van transportkosten tot aan de woonplaats
  nos prix s'entendent franco à domicile
 165. onze offerte verplicht u tot niets
  • notre offre ne vous engage à rien
  • notre offre est sans aucun engagement de votre part
 166. een termijn
  un delai
 167. zonder uitstel
  sans delai
 168. de ervaring
  l'expérience (f)
 169. ervaren personeel
  un personnel expérimenté
 170. dankzij
  grâce à
 171. uitvoeren
  exécuter
 172. de uitvoering
  l'exécution
 173. per kubieke meter
  par mètre cube
 174. de eenheidsprijs
  le prix unitaire
 175. btw inbegrepen
  tva comprise
 176. opsturen
  faire parvenir
 177. bereiken
  parvenir
 178. via het spoor
  par rail
 179. de kopie, het tweede exemplaar
  • le double
  • en double exemplaire
 180. bovendien
  • en outre
  • de plus
  • en plus
 181. snel uitvoeren
  exécuter promptement
 182. een snelle uitvoering
  une exécution prompte
 183. reizen op risico van de klant
  les marchandises voyagent aux risques et périls du client
 184. we hebben nog een tamelijke voorraad in stock
  il nous reste en stock une quantité considérable
 185. de voorraad is uitgeput
  le stock est épuisé
 186. overeenkomstig uw instructies
  conformément à vos instructions
 187. betaalbaar
  payable
 188. de som moet binnen de 90 dagen betaald worden
  la somme est payable à 90 jours
 189. een clausule
  une clause
 190. overmacht
  la force majeure
 191. een wisselbrief
  une lettre de change
 192. bloem
  la farine
 193. een bestelling toevertrouwen
  confier une commande
 194. de inhoud van een brief bevestigen
  confirmer le contenu d'une lettre
 195. wisselbrief trekken op
  • tirer une traite sur 
  • tirer une lettre de change
 196. spijtig vinden
  • regretter de + INF
  • être désolé de + INF
  • trouver regrettable + INF
 197. zo vrij zijn om
  se permettre
 198. daarom
  c'est pourquoi que
 199. bijgevolg
  • par conséquent
  • en conséquence
 200. de termijn naleven
  respecter le délai
 201. beschikken over
  disposer de
 202. bereid zijn om
  être disposé à
 203. voorwerp zijn van
  faire l'objet de
 204. goed zorgen voor de uitvoering van een bestelling
  apporter des soins à l'exécution d'une commande
 205. een bestelling noteren
  • enregistrer une comande
  • noter un ordre
 206. een bestelling doorgeven
  • passer une commande
  • transmettre un ordre
 207. affabriek
  une livraison départ usine
 208. binnen een week
  • dans la huitaine 
  • dans les 8 jours
 209. binnen de 14 dagen
  • dans la quinzaine
  • dans les 15 jours
 210. erop staan
  tenir à
 211. veel belang hechten aan
  attacher une grand importance à
 212. naar behoren ingevuld
  dûment rempli
 213. voordat
  avant que
 214. totdat
  jusqu'à ce que
 215. in afwachting dat
  en attendant que
 216. op voorwaarde dat
  à condition que
 217. tenzij
  à moins que
 218. zodat (een doel)
  • de sorte que
  • pour que
 219. hoewel
  bien que
 220. zonder dat
  sans que
 221. nadat
  après que
 222. wanneer
  • quand
  • lorsque
 223. terwijl dat
  pendant que
 224. terwijl (met tegenstelling)
  • tandis que
  • alors que
 225. vanaf
  dès que
 226. telkens als
  • chaque fois que
  • tant que
 227. nu dat
  maintenant que
 228. sedert, sinds dat
  depuis que
 229. aangezien
  • étant donné que
  • vu que
  • comme
 230. omdat
  parce que
 231. want
  car
 232. bevestiging van ontvangst
  l'accuse de reception
 233. bericht van verzending
  l'avis d'expedition
 234. bij wijze van bevestiging
  a titre de confirmation
 235. tegenbestelling
  le contrordre
 236. vertraging in de levering
  un retard de livraison
 237. faut in de facturatie
  une erreur de facturation
 238. tekort
  une manque
 239. een fout
  un erreur
 240. schade
  dégâts
 241. ontevredenheid
  le mécontentement
 242. gescheurd
  déchiré
 243. losgemaakt
  décousue
 244. doorlaatbaar
  perméable
 245. een slechte lading
  un mauvais arrimage
 246. te harde aanpak
  une manutention trop brusque
 247. gebrekkigheid
  la défectuosité
 248. fingerspitsgevoel
  le doigté
 249. waken over
  veiller à
 250. kwetsen
  froisser
 251. er zijn geen meer
  dépourvu
 252. klacht
  • la réclamation
  • une plainte
 253. de gegronde klacht
  la plainte fondée
 254. de niet gegronde klacht
  la plainte non fondée
 255. de gegrondheid van de klacht
  le bien-fondé d'une plainte
 256. zijn beklag doen
  se plaindre
 257. klacht indienen tegen
  porter plainte contre
 258. een klacht formuleren
  formuler une plainte
 259. zijn klacht terugtrekken
  retirer sa plainte
 260. klacht neerleggen
  • introduite une réclamation
  • déposer une réclamation
 261. nadeel, schade lijden
  • subir un dommage
  • subir un préjudice
 262. schaden, benadelen
  préjudicier à
 263. benadeelde
  le préjudicié
 264. het nadeel
  le préjudice
 265. nadelig, schadelijk
  préjudiciable à
 266. het verborgen gebrek
  le vice caché
 267. het duidelijk gebrek
  le vice apparent
 268. bij het openen van
  à l'ouverture de
 269. beschadigen
  endommager
 270. de beschadiging
  l'endommagement
 271. ontbreken
  manquer
 272. het tekort
  le manque
 273. de ontbrekende joggings
  les joggings manquants
 274. schade vaststellen
  constater des dégâts
 275. de vaststelling
  la constatation
 276. last veroorzaken
  • causer des désagrément
  • entraîner des inconvénients
 277. iemand in een uiterst vervelende situatie brengen
  mettre quelqu'un dans une situation fort embarrassante
 278. overmacht
  un cas de force majeure
 279. etiket fout
  une erreur d'emballage ou d'étiquetage
 280. een fabricagefout
  une faute de fabrication
 281. bereid zijn om
  être disposé à
 282. de schadevergoeding
  l'indemnité
 283. iemand schadeloos stellen
  • indemniser quelqu'un
  • dédommager quelqu'un
 284. verkeerd leveren
  livrer erronément
 285. verhinderen
  empêcher
 286. zonder, geen meer hebben
  être dépourvu
 287. in dat geval
  • en l'occurrence
  • dans ce cas
 288. door middel van
  moyennant
 289. heel erg spijtig vinden
  • regretter vivement
  • être navré
 290. gebeuren
  • se produire
  • se passer
 291. tegenslag
  un contretemps
 292. storen/hinderen
  gêner
 293. ontzeggen
  priver
 294. verhelpen, oplossen
  • remédier à
  • corriger
 295. iets via sneldienst versturen
  • envoyer par courrier express
  • expédier en régime accéléré
  • envoyer par grande vitesse
 296. verantwoordelijk zijn voor
  être responsable de
 297. het vertrouwen van iemand behouden
  conserver la confiance de quelqu'un
 298. in de toekomst
  à l'avenir
 299. schaden
  nuire à
 300. bevallen, behagen
  plaire à
Author
celine
ID
275476
Card Set
Correspondance commerciale
Description
frans correspance
Updated