Beslutsfattande med sociala konsekvenser

The flashcards below were created by user Cexilius on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är en dupol förhandling
  • Du-två
  • - En förhandling mella två parter
 2. Beskriv förhandlingszon
  Köparens och säljarens reservationspris bestämmer förhandlingszonen

  • - Den är pos. när köparens högsta pris är högre än säljarens lägsta pris
  • - Den är neg. när köparens högsta pris är lägre än säljarens lägsta pris
 3. Förklara aspirationsnivå
  Graden (summan) som förhandlarna väntar sig få, alltså vad man ställer in sig på
 4. Förklara aspirationspris
  Det initiala förslaget (från dem alla)
 5. Nämn 4 metoder som änvänds för att studera förhandlingar
  • - Fallstudier
  • - Intervju med förhandlare
  • - Enkäter
  • - Experiment
 6. Hur går brainstorming till?
  • - Alla genererar nya idéer
  • - Ingen uttrycker åsiker om dessa idéer
  • - Gruppen ska inte bestämma vilken idé som är bäst
 7. Förklara oligopol förhanling
  • Oli-flera
  • En förhandling mellan fler parter än 2
 8. Nämn de 4 värdekategorierna
  • - Individualistisk
  • - Kollektivistisk
  • - Öppenhet mot förändring
  • - Konservativ
 9. Under vilka omständigheter påverkar värden, beteenden och val?
  • - När värdet är kogntivit aktivt i valsituationen
  • och
  • - När värdet är centralt för individens självuppfattning
 10. Vilka är de 2 formerna av socialt inflytande?
  • Normativt socialt inflytande
  • Informativt socialt inflytande
 11. Förklara konfirmitet
  Vår tendens att ändra vårt beteende grundat på inflytande av andras beteenden och förväntningar
 12. Redogör för informativt socialt inflytande
  Motiveras av vår önskan att göra rätt och fatta så bra beslut som möjligt

  Vi är som mest mottagliga när situationer är tvetydiga, under kris eller när vi är medvetna om och kan observera experter
 13. Redogör för normativt socialt inflytande
  Motiveras av vår önskan att passa in och att bli accepterade av grupper
 14. Att tänka på som minoritet vid övertygelse
  • - Vara konsekventa
  • - Göra personliga eller materiella uppoffringar för sin sak
  • - Undvika att framstå som stel och trångsynt
 15. Vad orsakar groupthink?
  • - Homogenta grupper
  • - Isolering
  • - Styrande ledare
  • - Stark gruppsammanhållning
 16. Redogör för gruppolalisering
  Individernas ursprungliga uppfattningar blir mer extrema tack vare gruppdiskussion
 17. Vad orsakar gruppolalisering?
  • - Vi tenderar att selektivt söka inf. som bekräftar våra ståndpunkter i enlighet med konfirmationsheuristiken och har svårt att uppmärksamma brister
  • - De som har samma åsikter som majoriteten får även sin åsikt bekräftad genom andras argument för samma ska
 18. Definiera sociala dilemman
  • Kollektivets, eller gruppens intresse strider mot individens intresse
  • Nödvändiga villkor:
  • - Individen tjänar alltid på att välja det alt. som gynnar hen mest
  • - Om alla handlade så, är förlusten större för alla individuellt sett, än om alla hade handlat kollektivistiskt
 19. Förklara allmänningens dilemma
  • - Exempel på socialt dilemma
  • Herdar, betesmark, hjordar, överkonsumtion, alla förlorar individuellt sett
 20. Problem med brainstorming
  • - Produktionsblockering: kan ej ta till oss info. och samtidigt producera egen ny info.
  • - För mkt tid och energi läggs på att tänka på och reflektera kring andras idéer, vilket förhindrar effektiviteten av att generera egna
  • - Kvantitet i fokus och inte kvalitet, vilket gör att dessa blri sällsynta
 21. Vad är en utfallsmatris
  En tabell som sammanfattar alla möjligs utfall av olika handlingar
 22. Hur kan man förändra en utfallsmatris?
  • Ett nytt utfall fås om man reglera de ingående komponenterna
  • - I sociala dilemman kan man få folk att handla på ett visst sätt (utfall) genom att t.ex. belöna sammarbetsvillighet och bestraffa avhopp (reglering av beteende)
 23. Vad krävs för avslut vid en distributiv förhanling?
  En positiv förhandlingszon
 24. Redogör för diskontinueliga sociala dilemman
  Brist på sammanhang, en kritisk nivå eller tröskel måste passeras för effekt och effekten blir inte större ju mer man tillför eller tar bort när denna tröskel väl paserats (kritiskt läge)
 25. Redogör för Condorcents majoritetsregel
  • Alternativ ställs mot varandra i parvisa omröstningar, och ett vinnaralt. kan endast koras om någon vinner alla dessa
  • (kan leda till intransivitet)
 26. Hur kan effekterna av groupthink undvikas?
  • - Konsultera med utomstående
  • - Djävulens advokat
  • - Anonymitet
  • - Moderat ledare
 27. Beskriv attitydens inre struktur
  • Kognitva komponenter: fokus på objektiva och relevanta fakta
  • Känslokopplade komponenter: Utifrån grundläggande värderingar + sensoriska reaktioner
  • Beteende komponenter: "Resonerar baklänges" fokus på de faktiska beteendet när vi utvärderar
 28. Redogör för strukturen mellan attityder
  Styrs av vår önskan att upprätthålla mental balans, för att undvika kognitiv dissonans: ett obehagligt tillstånd som uppstår när man har flera motstridiga exempelvis attityder
 29. Hur kan man mäta attityder?
  • Direkta metoder: Självuppskattning, osgoods, likertskalor
  • Indirekta metoder: Registera beteende eller sensoriska reaktiner
 30. Namnge och beskriv de två modeller som beskriver attitydpåverkan
  • ELM och HSM
  • ELM: central och perifer bearbetning
  • HSM: systematisk och heuristisk bearbetning
 31. Redogör för the low cost hypothesis
  • Ger en förklaring till fenomenet att vi många gånger handlar emot våra övertygelser
  • - Gör en sammavägning av ekonomiska konstnader och hur obekväma och peronligt kostsamma beteenden är
  • -låga kostnader: rätt beteende
  • -höga kostnader: fel beteende
 32. Hur påverkar attidyder och beteenden varandra?
  • Upplevd inkonsistent mellan attityder och beteenden leder till att vi antigen ändrar beteende eller attityd
  • - Beteende kan även påverka attityder genom att vi prövar nya saker som vi aldrig gjort tidigare, vilket leder till en ny attityd
 33. Nämn 4 kognitiva faktorer som orsakar förhandlare att uppträda irrationellt
  • - Överkonfidens
  • - Fixed-pie perception: ser inte kompromissmöjligheter
  • - Ändra sin reervationspunkt
  • - Felbedömmer framtiden
 34. Nämn 3 motivationella faktorer vid distributiv förhandling
  • - Göra eftergifter
  • - Motstå eftergifter
  • - Problemfokusering
 35. Beskriv kontinueliga sociala dilemman
  Ett direkt samband mellan nyttjande av en resurs och uttömningen av densamma
 36. Vad är en attityd?
  En grad av gillande eller ogillade som ger uttryck för vår personliga utvärderning av värden och allt som vi stöter på i den

  - attitydobjekt (vad som helst) + värdering = attityd
 37. Beskriv värden!
  Ett begrepp eller en föreställning i form av en relativt stabil prioritet för grundläggande mål eller principer som styr livet.
 38. Nämn 4 alternativ till förhandling
  • - Medling: en utomstående part gör en sammanvägning och bedömning som de inblandade antigen kan acceptera eller förkasta
  • - Öppen konflikt: våld eller hot om våld
  • - Implicit koordination: formell regel eller norm bestämmer
  • - Skiljedom: överordnad fattar beslut
 39. Ge 2 exempel på värden tillhörande varje värdekategori!
  • Indivudalistiska: Makt och framgång
  • Kollektivistiska: Universalism och Genorositet
  • Öppenhet mot förändring: Hedonism och Självstyre
  • Konservatism: Tradition och Säkerhet
 40. Vilka funktioner har attityder?
  • Kunskapsfunktioner: organisera våra uppfattningar om tillvaron
  • Nytta/anpassningsfunktioner: orientera oss i tillvaron
  • Värdeuttryckande: säger något om vem personen är
 41. Nämn 4 skäl till varför en förhandling inte leder till avslut tros positiv förhandlingszon
  • - Ultimatumbud ges utanför den pos. förhandlingszonen
  • - Misstro att motparten är motiverad att ta hänsyn till parten
  • - Ge bud som klart avviker från reservationspriserna
  • - Gör bedömningar under osäkerhet
 42. Hur påverkar förankrings- och referenspunkter förhandlingar?
  • Förankringspunkter: styr nivån, genom att de första t.ex. priserna sätter standarden för förhandlingen
  • Referenspunkter: avgör hur pos. eller neg. ett bud uppfattas, vilket påverkar hur stor eftergift som görs och därmed hela förhandlingen (ex. reservationspris)
 43. Beskriv fenomentet grupp-identitet
  Individen identifierar sig med gruppen till den grad att de känner att gruppens intresse är deras eget
 44. Ge 5 exempel på lösningar på sociala dilemman
  • - Informera om konsekvenser
  • - Förändra utfallsmatrisen
  • - Skapa förutsättningar för relevant komunikation
  • - Privatisera delar av resersen
  • -Välja en ledare som får fatta beslut å gruppens vägnar
 45. Nämn 4 beslutsregler
  • - Majoritesregeln
  • -Pluraritetsregeln: Majo även om alternativet får mindre än hälften av alla röster
  • - Medelvärde
  • - Acklamation: gemensamt ja
 46. Ge exempel på gruppkomunikation som kan användas för att fatta beslut!
  • Delphi-modellen: Endast skriftlig komunikation
  • Brainstorming
  • Djävulens advokat
 47. Redogör för aggregeringsprincipen!
  • Sambandet mellan en allmän attityd och ett specifikt beteende ökar om man ser till fler specifika beteenden av samma slag.
  • - Ex. pos. attityd till motion och endast undersöka attityd till löpning ger inte nödvändigtvis ett samband, kanske gillar man just inte löpning, MEN andra motionsformer.
 48. Resursdilemman
  • Ta-dilemman, hur mycket ska man ta av en resurs?
  • T.ex. fiske, eller köra bil till jobbet
 49. Public good dilemman
  • Ge-dilemman, hur mycket ska man ge till en gemensam resurs som alla får nyttja, oavsett hur mycket man bidrar?
  • T.ex. skatter eller tv-avgift
 50. Skillnader mellan en förankrings- och en referenspunkt?
  • Förankringspunkt: Det eller de första värdet som presenteras för oss
  • Referenspunkt: Värdet man har förväntat sig
 51. Beskriv fångens dilemma!
  • - Beskriver en intressekonflikt mellan två parter:
  • Två fångar ställs inför ett val: vittna mot den andra eller hålla tyst
  • Fångarna antas bry sig mest om sig själva
  • Känner ej till vad den andre gör med känner till spelreglerna: om båda är tysta får de 6 mån var, om a vittnar och b är tyst går a fri och b får 10 år, omvänt, och om båda vittnar får de 2 år var.
  • - Det vore alltså bättre i indivdualistiska termer att handla i kollektivets intresse, men det är mest rationellt att handla i egenintresse, då man inte vet vad den andre gör
 52. Ge ett exempel på hur värdeorientering kan påverka val och beteenden!
  • - Har man en individualistisk värdeorientering gör man en förändring eller motverkar en effekt först det hotar en själv i någon utsträckning
  • - Har man en kollektivistisk värdeorientering gör man en förändring eller motverkar en effekt när det hotar mänsligt liv i någon utsträckning
  • - Tex. göra en miljöförändring först jag förstår att de negativa konsekvenserna påverkar mig eller mänsligheten
 53. Nämn 4 faktorer som kan påverka i sociala dilemman
  • - Gruppens storlek
  • - Resursosäkerhet
  • - Möjlighet till komunikation
  • - Kunskap
 54. Redogör för SVO (Social VärdeOrientering)
  • Kategoriseringsmall som uttrycker individers preferenser i resursfördelningar
  • - Individualistisk (own gain)
  • - Tävlingsinriktad (relevant gain)
  • - Sammarbetsinriktad (joint gain)
 55. Vad är groupthink?
  Ett fenomen då gruppens sammanhållning och solidaritet ses som viktigare än att överväga fakta på ett realistiskt sätt
 56. Nämn de 3 vanligaste symptom av groupthink!
  • - Överskattning av gruppen
  • - Trångsynthet: åsidosätter varningstecken och utomstående källor ses som mindre trovärdiga
  • - Tryck på konfirmitet: gruppen vill hålla fast vid enade åsikter, så medlemmar självsencurerar sig
 57. Konsekvenser av groupthink
  • - Ofullständig sökning av alternativ
  • - Misslyckats undersöka risker med favoriserat alt.
  • - Alternativ plan saknas
 58. GEF-hypotesen
  • Motiv som styr vår sammarbetsvilja:
  • Girighet, effektivitet, rättvisa
 59. Vad menas med pareto-optiamala överenskommelser?
  (Tänk en punkt på en linje) där tillgänliga resurser inte kan omfördelas utan att en vinst för ena parten blir en förlust för andra parten
 60. Nämn 4 konsekvenser av att interagera i grupp
  • - Social facilitation: presterar bättre på enkla uppg. och sämre på mer komplexa uppg. när vi befinner oss i en grupp om vår prestation utvärderas
  • - Social loofing: slappnar av i grupp om vår prestation inte bedöms
  • - Deindividuation: Normala hämningar upphör i en grupp om vi inte kan bli identifierade
  • - Social matching: De bättre och sämre individerna justerar sitt beteende så att de närmar sig medel för att hålla sig till gruppens norm
 61. Integrativa förhandlingar
  Fler utfallsdimensioner (når inte ett dödläge lika enkelt)
 62. Distributiv förhandling
  En utfallsdimension (en rersurs som ska distruberas mellan parterna)
 63. Vad händer när förhandlare avviker från rationalitet?
  • - Når inte uppgörelse trots pos. förhandlingszon
  • - Når inte paretooptimala lösningar
  • - Uppgörelsen tar längre tid än nödvändigt
  • - Använder fler resurser än nödvändigt (t.ex. medling)
 64. 4 saker förhandlare bör göra för att öka kompromisser under intergrativa förhandlinar
  • - Sträva efter ömsesidigt utbyte av relevant info.
  • - Förhandla om fler saker samtidigt
  • - Bygga upp förtroende genom att visa trovärdighet
  • - Motverka låsning genom att ge flera bud samtidigt som motparten kan välja mellan
 65. Man skiljer mellan problemfokusering (”creating value”) och ”claiming value” i förhandlingar. Vad menas med dessa två begrepp?
  • Creating value: innebär att man försöker hitta andra, underliggande intressen hos parterna. Genom kommunikation kan man hitta fler intresseområden utöver själva huvudfrågan, och man kan på så vis lättare komma till överrenskommelse.
  • Claiming value: handlar om att dela upp den totala andelen “value” parterna emellan. För att få så mycket av kakan som möjligt används olika taktiker
 66. Nämn 4 olika sätt att claim value
  • - Övervärdera det du erbjuder
  • - Straff som mildras
  • - Ställa ultimatumbud
  • - Övertalning
 67. Nämn 2 sätt att create value
  • - Utöka kakan (se om det finns mer saker de båda vill ha och i såfall inkludera dessa i förhanlingen)
  • - Lösa underliggande intressen alternativt
 68. Viktiga förutsättningar för att kunna create value
  • - Öppen komunikation
  • - Relation mellan förhandlarna
  • - Önskan om fortsatt god relation
 69. 4 förutsättningar för att claiming value ska lyckas!
  • Förhandlaren måste engagera sig i hårda förhandlingsmetoder:
  • - Starta högt
  • - Ge efter långsamt (tålamod)
  • - Hålla information dåld
  • - Överdriva värdet av vad man erbjuder och minimera värdet av andra eftergifter (ljuga)
 70. Beskriv 2 typer av värden som generellt är i konflikt med varandra
  Framgång och hjälpsamhet, många gånger svårt att uppnå båda samtidigt
 71. Beskriv 2 typer av värden som genrellt inte är i konflikt med varandra
  Jämlighet och måttlighet, många gånger måste man begränsa egen fördelar för att det ska finnas kvar till andra
 72. Likheter/Skillnader mellan värden och attityder
  • - Värden och attityder guidar vårt beteende
  • - Värden avgör vad vi tycker är rätt och fel
  • - Attityder är våra gillanden och ogillanden mot ting
  • - Attityder är ett resultat av våra värderingar
  • - Attityder ger uttryck för våra grundläggande värdering
  • - Värden är mer permanenta än attityder som ändras med nya upplevelser
Author
ID
275460
Card Set
Beslutsfattande med sociala konsekvenser
Description
Beslutsfattande psykologi, gruppbeslut, förhandlingar, värden&attityder, sociala konsekvenser
Updated
Show Answers