Mandarin Essential

The flashcards below were created by user jaden on FreezingBlue Flashcards.

 1. China
  Zhōngguó
 2. USA
  Měiguó
 3. U.K.
  Yīngguó
 4. Your
  nǐ de
 5. You (respectful)
  nín
 6. Glad
  gāìxìng
 7. Very
  hěn
 8. To know
  rènshi
 9. Also / too
 10. Add at the end for a question
  ma
 11. Mr.
  xiānshēng
 12. Yes / correct
  duì or shìde
 13. Person
  rén
 14. To be
  shì
 15. To be called
  jiào
 16. It doesn't matter
  méi guānxi
 17. Polite
  kèqi
 18. You are welcome
  bú kèqi
 19. Good / well
  hǎo
 20. You
 21. Sorry
  Duìbuqǐ
 22. Thank you
  Xiè xie!
 23. 10000
  yī wàn
 24. 1000
  yī qiān
 25. 100
  yī bǎi
 26. 0
  ling
 27. 10
  • shí
  • (fist)
 28. 9
  • jiǔ
  • (thumb over fist, index as r)
 29. 8
  • (L, thumb up, index extended)
 30. 7
  • (tripod grip up)
 31. 6
  • liù
  • (horns)
 32. 5
 33. 4
  si
 34. 3
  sān
 35. 2
  èr
 36. 1
 37. That
  nà / nèi
 38. Vegetable
  cài
 39. This
  zhè / zhèi
 40. To buy
  mǎi
 41. Money
  qián
 42. Few / little
  shǎo
 43. Many / much
  duō
 44. How much / how many
  duōshao
 45. How much money?
  duōshao qián
 46. Altogether / Totally
  yígòng
 47. And
 48. Cup / Glass
  bēi
 49. Okay?
  hǒama
 50. Drink
 51. Okay
  hǎode
 52. Juice
  zhī
 53. To not have
  (méi)yǒu
 54. What
  shénme
 55. To want
  yào
 56. Very nice to meet you too
  Rènshi nǐ wǒ yě hěn gāoxìng
 57. Very nice to meet you
  Hěn gāoxìng rènshi nǐ
 58. Teacher
  lǎo shi
 59. To like
  xǐ huān
 60. Bread
  miān bāo
 61. dumpling
  jiáo zi
 62. Water
  shuǐ
 63. Rice
  mǐ fan
 64. Breakfast
  (li morning food)
  zǎo fàn
 65. English (language)
  yīng wén
 66. Tired
  lèi
 67. Good morning
  zǎo shàng hǎo
 68. So so
  (lit. horse horse tiger tiger)
  mǎ mǎ hū hū
 69. Wales
  weiershi
 70. Chinese (language)
  zhōng wén
 71. Eat
  chī
 72. Together
  yìqǐ
 73. Sunday
  xīngqītiān
 74. Month
  number yuè
 75. Any day except Sunday
  xīngqī number
 76. The day after tomorrow
  hòutiān
 77. Tomorrow
  míngtiān
 78. Today
  jīntiān
 79. Yesterday
  zuótiān
 80. Day before yesterday
  qiántiān
 81. Evening
  wānshang
 82. Afternoon
  xiàwǔ
 83. Midday
  zhōngwǔ
 84. Mid-morning
  shángwǔ
 85. Morning
  zǎoshang
 86. Minute
  fēn (fēn zhōng if no o'clock)
 87. To go to
 88. Quarter of an hour
 89. Hello (on the phone)
  wéi / wèi
 90. Restaurant / hotel
  fàndiàn
 91. To be in/at/on/etc.
  zài
 92. Half
  bàn
 93. See
  jiàn
 94. To meet
  jiànmiàn
 95. O'clock
  diǎn
 96. What time
  jǐ diǎn
 97. How many
  jǐ ge
 98. Meal
  fàn
 99. Eat
  chī
 100. To have a meal
  chīfàn
 101. Together
  yìqǐ
 102. Time
  shíjiān
 103. Evening / night
  wǎngshang
 104. Busy
  máng
 105. Today
  jīntīan
Author
ID
270260
Card Set
Mandarin Essential
Description
Essential Mandarin phrases
Updated
Show Answers