Fookien

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. rat
  chi
 2. ox
  gu
 3. tiger
  ho
 4. rabbit
  toh (`)
 5. dragon
  leng
 6. snake
  zhua
 7. horse
  beh (-)`
 8. goat
  yu (:)
 9. monkey
  kaw (^)
 10. chicken
  kway
 11. dog
  kaw (`)
 12. pig
  ti (`)
 13. pork
  ti (`) ba`
 14. beef
  gu ba
 15. goat
  yu (:) ba
 16. vegetable
  • so cai
  • cai luy
 17. fruits
  ke tsi (`)
 18. spoon
  teng (-) si (^)
 19. fork
  chia (` cha) ma (/)
 20. chopsticks
  ti (`)
 21. menu
  cai tua
 22. drinks
  dim diao
 23. glass
  tsui pui (-)
 24. cup
  te pui (-)
 25. bowl
  ua
 26. bottle
  tsui kan (/)
 27. sweet
  ti (-)
 28. spicy
  dua
 29. sour
  seng
 30. bitter
  ko (`)
 31. salty
  kiam (- no air)
 32. Lasay
  chia (- teeth)
 33. order
  kio chai
 34. pineapple
  ong lai (^)
 35. juice
  tsap
 36. apple
  piang ko (/)
 37. mango
  sua na
 38. orange
  siam (^)
 39. papaya
  bok kua
 40. watermelon
  se gui
 41. coffee
  kape
 42. seafood
  • hi dui
  • hai xian
 43. shrimp
  he
 44. crab
  tsim (^)
 45. soup
  teng
 46. noodles
  mi
 47. egg
  neng (-)
 48. duck
  a
 49. vinegar
  cho (-)
 50. soy sauce
  tao yu (:)
 51. garlic
  seng tao (^)
 52. ginger
  kyu (-)
 53. breakfrast
  • cha chan
  • tsa ki
 54. lunch
  • go chan
  • ditaw
 55. dinner
  am teng (`)
 56. dessert
  • leng sit
  • ti teng
 57. seat
  ze
 58. bill
  siu tua
 59. hot
  sio
 60. cold
  • peng
  • leng
 61. ice
  seng
 62. instant noodles
  pao mi
 63. lights
  dian
 64. lugaw
  be (^)
 65. pillow
  tsim thaw
 66. blanket
  pe (-)
 67. camera
  siong ki
 68. cabinet
  tu (^)
 69. ballpen
  tsui pit
 70. pencil
  yan pit
 71. bag
  • pe pao
  • yi pao
 72. tissue
  zhua kun
 73. shirt, blouse
  teng sa
 74. short
  te koh
 75. pants
  teng koh
 76. socks
  beh (^ short)
 77. slippers
  tsian tuah
 78. shoes
  ue
 79. jacket
  kwa sa
 80. scissors
  ka qian
 81. towel
  • mo kun (- body)
  • bin (`) kun (face)
 82. handkerchief
  tsui kun
 83. computer
  dian lo
 84. cellphone
  tsui ki
 85. TV
  dian see
 86. telephone
  dian uey
 87. ref
  • ping du (^)
  • seng du (^)
 88. sala
  ke tia
 89. kitchen
  zao (`) ka (/)
 90. toothbrsh
  ki bin (-)
 91. toothpaste
  ki ko
 92. wallet
  pe bao
 93. comb
  dua a
 94. picture
  siong pi (`)
 95. desk
  sia di toh (short)
 96. toilet paper
  ce zhua
 97. electrical fan
  dian huang see
 98. paypay
  ke see
 99. stove
  zao (`)
 100. ?
  lai kho
 101. clock
  see tseng
 102. thermos
  dian kuan
 103. young
  siao diyan
 104. fat
  puy
 105. thin
  san (-)
 106. strong
  iong (-)
 107. weak
  lam (-)
 108. good (amazing)
  (ya, tsin) gaw
 109. good (buot)
  kway (-)
 110. angry
  siu ki
 111. happy
  • hua hi (-)
  • kway lok
 112. excited
  hua hi (-)
 113. sad
  • siong sim
  • pi ai
  • pi siong
 114. shy
  pay se
 115. rude
  pay si (-)
 116. lazy
  pin tua (/ nose)
 117. afraid
  • kia
  • huan ho
 118. bad
  pay
 119. tall
  • dio (` person)
  • teng (things)
 120. short
  • uwe (- person)
  • te (things)
 121. scold
  ma
 122. ear
  hi ya (/)
 123. mouth
  tsui
 124. stomach
  pak to
 125. foot
  ka (-)
 126. neck
  am kuy
 127. arm
  tsui kho
 128. hair
  tao meng
 129. head
  tao
 130. nose
  pih
 131. fingernail
  tseng ka (short)
 132. eyebrow
  bak bay (/)
 133. ulcer
  uy (/)
 134. forehead
  taw hia (short)
 135. pusod
  pak tsay
 136. upper leg
  tua thuy
 137. lower leg
  sio thuy
 138. tongue
  tsi a
 139. teeth
  tsui ki
 140. gums (body)
  ki hun
 141. finger
  cheng thaw a
 142. skin
  pe
 143. "veins" on the skin
  tsia hun
 144. of course
  tong nian
 145. month
  ge (short)
 146. everyday
  tak dit
 147. next
  • sua (lo ki)
  • chiap (lo ki)
 148. last
  zui aw
 149. last (week)
  teng (le pay)
 150. next (week)
  e (le pay)
 151. usually
  po tong
 152. drive
  hua (tsia)
 153. airplane
  huy ki
 154. boat
  zun (^)
 155. borrow
  tsio (`)
 156. hot
  • dua
  • sio
 157. cold
  leng
 158. seldom
  han xi
 159. told
  kang *person* kong
 160. mall
  siong tiu
 161. store
  tiam
 162. minute
  hun

  kiam _ hun be _ tiam
 163. hour
  • tiam seng
  • see
 164. so long
  ya ku
 165. like _
  tsiu (^) ani
 166. meaning
  yi si (- easy)
 167. cut hair
  qian tao meng
 168. baby
  eng (/) di (-)
 169. go out
  tsut ki
 170. diba
  kiam m si
 171. sky
  ti (teeth & nose)
 172. ask
  meng
 173. kulang
  kiam (`)
 174. thirsty
  tsui ta
 175. haven't
  m pat
 176. halin
  si/tan/kiak (tsut ki)
 177. dark
  am
 178. go down
  lo ki
 179. come down
  lo lai
 180. go up
  • pe ki
  • ki ki
 181. come up
  ki lai
 182. upstairs
  • teng bin
  • teng ka
 183. downstairs
  • e bin
  • e ka
 184. heart
  sim
 185. husband
  • ang
  • tiong hu
 186. wife
  • bo
  • tai tai
 187. abi ko
  yi uy
 188. I've heard
  tia ki
 189. salesgirl
  tiam po
 190. pila mlng
  bo kuy e lang (person) ni
 191. practice
  dian sip
 192. before
  teng pay
 193. measureword for legs, arm, pencil (long things)
  ki (nose)
 194. measureword for bag
  ka (-)
 195. measureword for clothes
  nia (/)
 196. measureword for slippers, shoes (pair)
  sang
 197. measureword for paper
  tiu (-)
 198. measureword for book
  pun
 199. measureword for table, chair
  te (` short)
 200. measureword for set (sala, outfit)
  hu
 201. measureword for pants
  tsi nia (/)
 202. measureword for cp
  ki
 203. measureword for people
  • ge
  • uy (respectful)
 204. right
  • yu (:)
  • tsia (common)
 205. left
  • zo (/)
  • to (` common)
 206. front
  tsui bin (`)
 207. back
  aw bin
 208. lababu
  tsui o (-)
 209. tiles
  tsenga (/)
 210. wood
  cha
 211. metal
  tih (`) e
 212. plastic
  sok ka
 213. glass
  po leh
Author
ID
269988
Card Set
Fookien
Description
fookien
Updated
Show Answers