mandarin

The flashcards below were created by user jaden on FreezingBlue Flashcards.

 1. Shanghai
  Shànghǎi
 2. China
  Zhōngguó
 3. USA
  Měiguó
 4. U.K.
  Yīngguó
 5. Secretary
  mìshū
 6. Your
  nǐ de
 7. You (respectful)
  nín
 8. Glad
  gāìxìng
 9. Very
  hěn
 10. To know
  rènshi
 11. Also / too
 12. Engineer
  gōngchéngshī
 13. Computer
  diànnǎo
 14. Boss
  lǎobǎn
 15. Add at the end for a question
  ma
 16. Mr.
  xiānshēng
 17. Yes / correct
  duì or shìde
 18. Person
  rén
 19. To be
  shì
 20. To be called
  jiào
 21. I / me
 22. Goodbye / see you again
  zàijiàn
 23. It doesn't matter
  méi guānxi
 24. Polite
  kèqi
 25. No / not
 26. You are welcome
  bú kèqi
 27. Good / well
  hǎo
 28. You
 29. Sorry
  Duìbuqǐ
 30. Thank you
  Xiè xie!
 31. 10000
  yī wàn
 32. 1000
  yī qiān
 33. 100
  yī bǎi
 34. 0
  ling
 35. 10
  • shí
  • (fist)
 36. 9
  • jiǔ
  • (thumb over fist, index as r)
 37. 8
  • (L, thumb up, index extended)
 38. 7
  • (tripod grip up)
 39. 6
  • liù
  • (horns)
 40. 5
 41. 4
  si
 42. 3
  sān
 43. 2
  èr
 44. 1
 45. Jasmine
  mò li huā
 46. Red
  hóng
 47. Green
 48. Sell
  mài
 49. Tomato
  xīhóngshi
 50. 0.5 Kg
  jīn
 51. That
  nà / nèi
 52. Vegetable
  cài
 53. Chinese cabbage
  qīngcài
 54. This
  zhè / zhèi
 55. To buy
  mǎi
 56. Money
  qián
 57. Few / little
  shǎo
 58. Many / much
  duō
 59. How much / how many
  duōshao
 60. How much money?
  duōshao qián
 61. Altogether / Totally
  yígòng
 62. And
 63. Cup / Glass
  bēi
 64. Okay?
  hǒama
 65. Tea
  chá
 66. Drink
 67. Okay
  hǎode
 68. Watermelon
  xīguā
 69. Watermelon juice
  xīguāzhī
 70. Juice
  zhī
 71. Orange juice
  chéngzhī
 72. Beer
  píjiǔ
 73. Coffee
  kāfēi
 74. To not have
  (méi)yǒu
 75. What
  shénme
 76. To want
  yào
 77. Very nice to meet you too
  Rènshi nǐ wǒ yě hěn gāoxìng
 78. Very nice to meet you
  Hěn gāoxìng rènshi nǐ
 79. Teacher
  lǎo shi
 80. To like
  xǐ huān
 81. Take away
  wài mài
 82. Restaurant
  fān diàn
 83. Bread
  miān bāo
 84. Grape
  pú táo
 85. dumpling
  jiáo zi
 86. Banana
  xiāng jiāo
 87. Apple
  ping guǒ
 88. Pepper
  hú jiāo
 89. Salt
  yán
 90. Water
  shuǐ
 91. Pasta
  yì dā lì miàn
 92. Rice
  mǐ fan
 93. Tofu
  dòu fu
 94. Egg
  jī dàn
 95. Salad
  shā lā
 96. Cereal
  mài piàn
 97. Milk
  nìú nǎi
 98. Breakfast
  (li morning food)
  zǎo fàn
 99. Tomato Ketchup
  (lit tomato jam)
  xihóngshi jìang
 100. English (language)
  yīng wén
 101. Tired
  lèi
 102. Good morning
  zǎo shàng hǎo
 103. So so
  (lit. horse horse tiger tiger)
  mǎ mǎ hū hū
 104. Wales
  weiershi
 105. Chinese (language)
  zhōng wén
 106. Eat
  chī
 107. Together
  yìqǐ
 108. Sunday
  xīngqītiān
 109. Month
  number yuè
 110. Any day except Sunday
  xīngqī number
 111. The day after tomorrow
  hòutiān
 112. Tomorrow
  míngtiān
 113. Today
  jīntiān
 114. Yesterday
  zuótiān
 115. Day before yesterday
  qiántiān
 116. Evening
  wānshang
 117. Afternoon
  xiàwǔ
 118. Midday
  zhōngwǔ
 119. Mid-morning
  shángwǔ
 120. Morning
  zǎoshang
 121. Minute
  fēn (fēn zhōng if no o'clock)
 122. Gate / doorway
  ménkǒu
 123. School
  xuéxiào
 124. To go to
 125. Quarter of an hour
 126. Company
  gōngsī
 127. Hello (on the phone)
  wéi / wèi
 128. To get off work
  xiàbān
 129. Restaurant / hotel
  fàndiàn
 130. To be in/at/on/etc.
  zài
 131. Half
  bàn
 132. See
  jiàn
 133. To meet
  jiànmiàn
 134. O'clock
  diǎn
 135. What time
  jǐ diǎn
 136. How many
  jǐ ge
 137. Meal
  fàn
 138. Eat
  chī
 139. To have a meal
  chīfàn
 140. Together
  yìqǐ
 141. Time
  shíjiān
 142. Evening / night
  wǎngshang
 143. Busy
  máng
 144. Today
  jīntīan
 145. Hi
  hāi / hēi
 146. Hello
  nǐ hǎo
Author
ID
265595
Card Set
mandarin
Description
Bens Mandarin flash cards
Updated
Show Answers