farma neuroleptyki

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. zaburzenia w schizofrenii
  • w sygnalizacji dopaminergicznej
  • w szlaku mezolimbicznym:
  • odpowiedzialne za dodatnie objawy schizofrenii
  • z nakrywki śródmózgowia do jądra półleżącego, prążkowia, ciała migdałowatego i hipokampa
  • uczestniczy w powstawaniu emocji i pamięci
  • w szlaku mezokortykalnym:
  • objawy ujemne
  • z nakrywki śródmózgowia do kory przedczołowej
  • rola w planowaniu, skupianiu uwagi i motywacji
  •  
  • także zaburzenia szlaków serotoninergicznych i glutaminergicznych
 2. dodatnie (pozytywne) objawy schizofrenii
  • urojenia
  • omamy
  • zniekształcenie funkcji językowych
  • zdezorganizowana mowa i zachowanie
  • katatonia
  • pobudzenie
 3. ujemne (negatywne) objawy schizofrenii
  • bladość afektywna
  • wycofanie emocjonalne i socjalne
  • pasywność, apatia
  • myślenie stereotypowe
  •  
  • wyłączenie leków przeciwpsychotycznych może wywołać objawy ujemne
 4. leczenie schizofrenii
  • największe znaczenie ma zahamowanie nadmiernej sygnalizacji dopaminergicznej w ww szlakach
  • także hamowanie aktywności receptorów serotoninowych 5-HT2
  • nie jest możliwe modulowanie działania receptorów glutaminowych
  • typowe i atypowe:
  • typowe powodują zaburzenia motoryczne z układu pozapiramidowego
  • atypowe to próba znalezienia leków bez tych objawów ubocznych
 5. typowe (klasyczne) neuroleptyki
  • starsze
  • przede wszystkim antagoniści rec D2
  • mogą też działać na 5-HT2
 6. atypowe
  • nowe
  • przede wszystkim antagoniści rec. 5-HT2, też trochę D2
 7. typowe przykłady
  • 1. pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym: chlorpromazyna, lewomepromazyna, promazyna
  • 2. pochodne fenotiazyny z grupą piperazynową: perfenazyna, prochlorperazyna, perazyna, flufenazyna
  • 3. pochodne butyrofenonu: haloperydol
  • 4.pochodne tioksantenu: flupentyksol, chlorprotyksen i zuklopentyksol
 8. atypowe przykłady
  • pochodne diazepiny i oksazepiny: klozapina, olanzapina, kwetiapina
  • pochodne benzamidowe: sulpiryd, tiapryd i amisulpryd
  • pochodne indolowe: sertyndol i zyprazydon
  • pochodne chinolinowe: arypiprazol
  • pochodne benzoksazolowe: rysperydon
 9. metody podania
  • standardowo podawane doustnie
  • w razie nagłych wypadków niektóre mogą być podane domięśniowo bądź dożylnie
  • dostępne są też preparaty depot - do powolnego uwalniania, np. jeden zastrzyk na dwa tygodnie
  • najczęściej podawane w schizofrenii
  • także w depresji, autyzmie, zaburzeniach odżywiania, długotrwałej czkawki
 10. problemy leków typowych
  • nieskuteczne u 1/3 pacjentów
  • efekty pozapiramidowe i interakcja leków z innymi receptorami
  • po kilku tygodniach wygaszały dodatnie objawy schizofrenii, ale miały mały wpływ na objawy ujemne
 11. działania niepożądane neuroleptyków
  • pozapiramidowe działania niepożądane są związane z blokowaniem rec. dopaminowych, więc nie można się ich pozbyć syntetyzując leki bardziej wybiórcze w stosunku do tych receptorów
  • parkinsonizm polekowy: sztywność, zaburzenie ruchów zależnych od woli i drżenie
  • akatyzja: niepokój motoryczny, trudność pozostania w bezruchu
  • katalepsja: bezruch, niemożność inicjowania ruchów dowolnych (najbardziej pochodne fenotiazyny i butyrofenonu) - coś jak parkinsonizm tylko u zwierząt
  • dystonie: zwiększone napięcie mięśniowe
  • dyskinezy późne: rozplem postsynaptycznych receptorów dopaminowych w wyniku ich długotrwałego zablokowania; mogą być nioodwracalne
  • hamują receptory dopaminowe w szlaku wydzielania prolaktyny przez przysadkę; może prowadzić do hiperprolaktynemii (zniesienie hamującego działania dopaminy na przysadkę), ginekomastii, zab. płodności i nieregularnego miesiączkowania
 12. działania niep. związane z zahamowaniem receptorów innych niż dopaminowy
  • niedociśnienie ortostatyczne (blokada rec. alfa1)
  • sedacja (rec. histaminowy H1)
  • zab. perystaltyki i akomodacji (rec. muskarynowy)
 13. Nieneurologiczne działania niepożądane
  • kardiotoksyczność
  • spadki ciśnienia (osłabienie akt. ukł. adrenergicznego)
  • objawy cholinolityczne
  • zmiana progu drgawkowego (obniżają)
  • polidypsja (hiponatremia)
  • hiperprolaktynemia, bo zniesienie hamującego działania dopaminy na przysadkę (mlekotok)
 14. Chlorpromazyna
  • typowy
  • pochodna fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym
  • może działać depresyjnie, a z leki grupy tioksantenu działają przeciwdepresyjnie
 15. klozapina
  • pierwszy atypowy neuroleptyk
  • duża skuteczność w schiofrenii
  • silne działanie uspokajające
  • czasem wywoływała agranulocytozę, hipotonię ortostatyczną, zab. perystaltyki, akomodacji
  • u 1/100 osób zaburenia pracy szpiku - lek "ostatniej szansy"
 16. olanzapina
  • brak aktywności wobec rec. muskarynowych i adrenergicznych
  • przy dłuższym stosowaniu wzrost masy ciała i zespół metaboliczny
 17. rysperydon, sertyndol i zyprazydon
  wydłużają QT
 18. Haloperidol
  • typowy z grupy pochodnych butyrofenonu
  • brak wpływu cholinolitycznego i przeciwhistaminowegosilne działania niepożądane na układ pozapiramidowy i mogą nasilać depresję
  • wyraźne działanie uspokajające
Author
ID
263704
Card Set
farma neuroleptyki
Description
neuroleptyki!
Updated
Show Answers