TTO E-N

The flashcards below were created by user bloembol on FreezingBlue Flashcards.

 1. Acute angle
  Addition with negative numbers
  Angles 
  Angles of a quadrilateral 
  Angles of a triangle 
  Area 
  Area measure 
  Area measurements 
  Area of a parallelogram 
  Area of a rectangle 
  Area of a triangle 
  Area of an obtuse triangle 
  Arrow chain 
  Axis of symmetry
  • Scherpe hoek
  • Optellen van negatieve getallen
  • Hoeken
  • Hoeken van een vierhoek
  • Hoeken van een driehoek
  • Oppervlakte
  • Oppervlaktemaat
  • Oppervlakte van een parallellogram
  • Oppervlakte van een rechthoek
  • Oppervlakte van een driehoek
  • Oppervlakte van een stomphoekige driehoek
  • Pijlenketting
  • Symmetrie-as
 2. Bearing 
  Between brackets 
  Brackets
  • Koers
  • Tussen haakjes
  • Haakjes
 3. Calculating angles
  Calculating area
  Calculating backwards
  Capacity
  Cards
  Central angle
  Centre
  Circle
  Collecting terms
  Comparing formulas
  Comparing graphs
  Comparing tables
  Compass rose
  Computation arrow
  Constant
  Constructing polygons
  Constructing triangles
  Construction with compass and ruler
  Converting area measurements
  Converting length measurements
  Converting volume measurements
  Coordinate system
  Coordinates
  Cube
  Cube constructions
  Cubic centimetre
  Cubic decimetre
  Cubic metre
  Cuboid
  Cut-out 116, 126
  • Hoeken berekenen
  • Oppervlakte berekenen
  • Terug rekenen
  • Inhoud
  • Bordjes
  • Middelpuntshoek
  • Middelpunt
  • Cirkel
  • Termen samennemen
  • Formules vergelijken
  • Grafieken vergelijken
  • Tabellen vergelijken
  • Kompasroos
  • Rekenpijl
  • Constant
  • Veelhoeken construren
  • Driehoeken construeren
  • Constructie met passer en liniaal
  • Omrekenen van oppervlaktematen
  • Omrekenen van lengtematen
  • Omrekenen van inhoudsmaten
  • Assenstelsel
  • Coördinaten
  • Kubus
  • Kubusbouwsel
  • Cubieke centimeter
  • Cubieke decimeter
  • Cubieke meter
  • Balk
  • Uitslag
 4. Decimal numbers
  Decimal place
  Degree
  Denominator
  Depth
  Diagonal
  Difference
  Direction
  Distance from a point to a line
  Distance from a point to a point
  Dividing up
  Double table
  Drawing angles
  Drawing coordinate systems
  • Decimale getallen
  • Cijfer achter de komma
  • Graad
  • Noemer
  • Diepte
  • Diagonaal
  • Verschil
  • Richting
  • Afstand van een punt tot een lijn
  • Afstand van een punt tot een punt
  • Verdelen
  • Dubbele tabel
  • Hoeken tekenen
  • Assenstelsels tekenen
 5. Edges
  Egyptian fractions
  Elevations
  Equations
  Equilateral triangle
  Estimating further the course
  Estimating in between values
  Estimating length
  • Ribben
  • Egyptische breuken
  • Aanzichten
  • Vergelijkingen
  • Gelijkzijdige driehoek
  • Schatten van het verdere verloop
  • Schatten van tussenliggende waarden
  • Lengte schatten
 6. Faces
  Fall
  Formulas
  Formulas of sequences
  Fractions
  Front-elevation
  Full rotation
  Further course
  • Vlakken
  • Dalen
  • Formules
  • Formules bij rijen
  • Breuken
  • Vooraanzicht
  • Volle hoek
  • Verder verloop
 7. Geo-triangle
  Graph paper
  Graphs
  Greater than
  Grid lines
  Grid points
  • Geodriehoek
  • Grafiekenpapier
  • Grafieken
  • Groter dan
  • Roosterlijnen
  • Roosterpunten
 8. Handy units of measure
  Height
  Horizontal axis
  • Handige maten
  • Hoogte
  • Horizontale as
 9. In-between values
  Intersection
  Isosceles triangle
  • Tussenliggende waarden
  • Snijpunt
  • Gelijkbenige driehoek
 10. Kite
  Vlieger
 11. Length measurements
  Less than
  Litres
  • Lengtematen
  • Kleiner dan
  • Liters
 12. Magic squares
  Maps
  Measure of volume
  Measuring angles
  Measuring distance
  Mirror symmetry
  Multiplication sign
  Multiplication with negative numbers
  Multiplying fractions
  • Tovervierkanten
  • Kaarten
  • Inhoudsmaat
  • Hoeken meten
  • Afstand meten
  • Spiegelsymmetrie
  • Vermenigvuldigingsteken
  • Vermenigvuldigen met negatieve getallen
  • Breuken vermenigvuldigen
 13. Negative coordinates
  Negative numbers
  Number line
  Numerator
  • Negatieve coördinaten
  • Negatieve getallen
  • Getallenlijn
  • Teller
 14. Obtuse angle
  Octahedron
  Opposite angles
  Origin
  • Stompe hoek
  • Achtvlak
  • Tegenoverliggende hoeken
  • Oorsprong
 15. Pair of compasses
  Parallel
  Parallelogram
  Per cent
  Percentage
  Perimeter
  Perpendicular
  Plan
  Plotting a graph
  Polyhedron
  Positive numbers
  Prisms
  Product
  Properties of quadrilaterals
  Pyramid
  • Passer
  • Evenwijdig
  • Parallellogram
  • Procent
  • Percentage
  • Omtrek
  • Loodrecht
  • Plattegrond
  • Tekenen van een grafiek
  • Veelvlak
  • Positieve getallen
  • Prisma's
  • Product
  • Eigenschappen van vierhoeken
  • Piramide
 16. Quadrilateral
  Vierhoek
 17. Radius
  Ratio
  Ratio table
  Reading off from a graph
  Reasoning with angles
  Regular polyhedra
  Relation
  Rhombus
  Right angle
  Right-angled triangle
  Rise
  Rotational symmetry
  Rounding down
  Rounding off
  Rounding up
  Rules in words
  • Straal
  • Verhouding
  • Verhoudingstabel
  • Aflezen uit een grafiek
  • Redeneren met hoeken
  • Regelmatige veelvlakken
  • Verband
  • Ruit
  • Rechte hoek
  • Rechthoekige driehoek
  • Stijgen
  • Draaisymmetrie
  • Afronden naar beneden
  • Afronden
  • Afronden naar boven
  • Regels in woorden
 18. Scale
  Scale in a graph
  Section
  Sequences
  Shortening formulas
  Side-elevation
  Sides
  Sides of an angle
  Solids
  Solution
  Solving equations
  Square
  Square centimetres
  Stalactites and stalagmites
  Stem fractions
  Straight angle
  Subtraction with negative numbers
  Sum
  Symmetry
  • Schaal
  • Stapgrootte
  • Vak op een kaart
  • Rijen van getallen
  • Formules korter schrijven
  • Zijaanzicht
  • Zijden
  • Benen van een hoek
  • Ruimtefiguren
  • Oplossing
  • Vergelijkingen oplossen
  • Vierkant
  • Vierkante centimeters
  • Stalactieten en stalagmieten
  • Stambreuken
  • Gestrekte hoek
  • Aftrekking met negatieve getallen
  • Som
  • Symmetrie
 19. Terms of the same type
  Top-view
  Train graphs
  • Gelijksoortige termen
  • Bovenaanzicht
  • Trein-grafieken
 20. Vertex
  Vertical axis
  View-line
  Volume
  Volume measure
  Volume of a cube
  Volume of a cuboid
  Volume of a prism
  Volume of a pyramid
  • Hoekpunt
  • Verticale as
  • Kijklijn
  • Inhoud
  • Inhoudsmaat
  • Inhoud van een kubus
  • Inhoud van een balk
  • Inhoud van een prisma
  • Inhoud van een piramide
 21. x-axis
  x-coordinate
  • x-as
  • x-coördinaat
 22. y-axis
  y-coordinate
  • y-as
  • y-coördinaat
 23. Zero-line
  Zigzag
  • Nullijn
  • Scheurlijn
Author
ID
263453
Card Set
TTO E-N
Description
tto
Updated
Show Answers