Testiranje hipoteza

The flashcards below were created by user danica_cv on FreezingBlue Flashcards.

 1. z-test, kada se koristi?
  • n>30 jedinica posmatranja
  • poznata je varijansa populacije
 2. Hkod t-testa uzorak-populacija?
  Kada je odbacujemo?
  H0: μ=μ0

  Odbacujemo je kada je t-vrednost veca ili jednaka onoj u tabeli (DF,nivo znacajnosti,smer testiranja).
 3. Levene's Test for Equalitity of Variances - gde se koristi i tumacenje?
  • Kod t-testa za 2 nezavisna uzorka.
  • Ako je p>0,05 varijanse su HOMOGENE i cita se t-vrednost iz prvog reda.
  • Ako je p≤0,05 varijanse NISU homogene i cita se t iz drugog reda.
 4. χ2 test za r x k tabele, koji vrste postoje?
  • 1. test NEZAVISNOSTI dve varijable (studija preseka, "postoji/ne postoji povezanost...")
  • 2. test HOMOGENOSTI dve populacije (case-control studija, "veca/manja je ucestalost toga i toga...")
 5. uslovi za primenu χ2 testa?
  • N<20  ↦ ne moze da se primeni (onda Fiser)
  • 20<N<40 ↦ f' ≥ 5
  • N>40 ↦ f' ≥ 1
 6. Kako se radi sazimanje tabela za χ2 test u SPSS-u?
  Transform - Recode into Differnet Variables - Name, Label, Old&New values (sada se ta varijabla koristi u analizi)
 7. Test sume rangova - drugi nazivi, kada se koristi?
  • Mann-Witney-U test, Wilcoxonov test sume rangova
  • neparametarska alternativa t-testu za 2 nezavisna uzorka
  • raspodela nije normalna
  • podaci su rangirani/ordinalni
 8. Test sume rangova - kako glasi nulta hipoteza?
  H0: meda=medb
 9. Kako se dobija vezani rank
  Kada su dve ili vise istih vrednosti, saberu se njihovi rangovi, pa se podele sa brojem ponavljajucih vrednosti. Npr:

  • (7+8+9)/3=24/3=8
  • sve 3 te iste vrednosti dobijaju rang 8.
 10. Kod Mann-Witney testa, sta je statistika testa? Kako se tumaci iz tablice?
  • U je manja suma manjeg uzorka (postoje dve sume, svaka se sabira u jednom smeru rangiranja)
  • Ako je U  vrednost iz tablice - prihvata se radna hipoteza (sve se vrti oko "manjeg").
 11. Sta od mera centralne tendencije navodim u zakljucku testa sume rangova?
  Medijanu i opseg.
 12. Test ekvivalntnih parova - drugi naziv, kada se koristi?
  • Wilcoxonov test ekvivalentnih parova
  • neparametarska alternativa za t-test sa 2 vezana uzorka (pre-posle, mecovani)
 13. Kod Wilcoxonovog testa, sta je statistika testa? Kako se tumaci iz tablice?
  • Z je manja od dve sume rangova (jedna je za +, druga za - razlike).
  • Ako je Z  vrednost iz tablice - prihvata se radna hipoteza (sve se vrti oko "manjeg").
 14. Sta testira Mek Nemarov test?
  znacajnost razlike ucestalosti dihotomnih podataka 2 vezana uzorka (pre-posle, mecovani).

  bitne su samo vrednosti b,c (one se menjaju!)

  Image Upload 1

  DF=1, za p<0,05 empirijska vrednost treba da je VECA od tablicne (>3,84)
 15. Kada se koristi Fiserov test? Gde se tumaci u SPSS-u?
  • Alternativa hi-kvadratu, kada su ucestalosti male.
  • Sve kao za hi (crosstabs), samo se cita Fisher.
 16. t-test za nezavisne uzorke
  • Mann-Witney (nepar.alteranativa)
  • ANOVA (ima >2 uzorka)
  • Kruskal-Wallisov test (nepar.altr. za ANOVU)
 17. t-test za zavisne (vezane) uzorke
  • Wilcoxonov test ekv.parova (nepar.alternativa)
  • ANOVA ponovljenih merenja (>2 uzorka)
  • Friedmanov test (>2 uzorka, nepar.alternativa; prosirenje Wilcoxona)
 18. nominalni podaci, vezani uzorci?
  • ako su 2 - Mek Nemar
  • >2 - Cochrane Q test
 19. kada se koristi ANOVA?
  testira znacajnost razlike aritmetickih sredina >2 nezavisna uzorka
 20. Koji test se koristi u ANOVI?
  F-test, to je odnos srednjih kvadrata (=suma kvadrata/DF)
 21. Gde se radi post hoc testiranje i koje?
  Kada je F<0,05 (kod ANOVE) i najcesce se radi Tukey.
 22. SPSS, sta gledam kod ANOVE?
  Options - Homogenity of Variances (ako je p>0.05 tada MOZE da se gleda rezultat anove)
 23. Koji test se koristi ako varijanse nisu homogene kod ANOVE?
  • Kruskal-Wallis
  • Mann-Witney za post hoc analizu!
 24. Post hoc kod Cochrane testa?
  Mek Nemar
 25. Post hoc kod Friedmana?
  Wilcoxonov test ekv.parova
 26. Sta ispituje Mantel-Haenszel i procedura u SPSSu?
  • kontrola confounding varijable
  • Crosstabs - Layers!
  • obavezno stiklirati ovaj test
 27. Dijagram rasturanja u SPSS?
  Graphs - Legacy Dialogs - Scatter/Dots - Simple Scatter (define)
 28. Kada se koristi Pirsonov koef. korelacije?
  • numericki, kontinuirani podaci
  • lineranost postoji
  • raspodela je normalna
 29. Kada se koristi Spirmanov koef.korelacije?
  • odnos varijabli nije linearan
  • bar 1 var ne podleze norm raspodeli
  • bar 1 var je u vidu ranga/ordinalna
 30. Kojim testom se testira r?
  t-testom
 31. Korelacija u SPSSu?
  • Analyze - Correlate - Bivariate - stiklirati Pirson/Spirman
  • tek ako je p<0,05 analiziram smer i jacinu povezanosti
 32. Objasni regresionu jednacinu.
  • y=a+bx
  • y - zavisna varijabla
  • x - nezavisna varijabla
  • a - konstanta
  • b - koef.nagiba
 33. Regresija u SPSSu?
  • Analyze - Regression - Linear
  • Model Summary! gledaj R-SQURE (koef.determinacije)

  • Coefficients: Constant = a
  • Ispod je b, a u produzetku p vrednost
 34. Linija regresije na dijagramu rasturanja?
  Chart Editor - Elements - Fit Line at Total - Linear (apply)
 35. Nabroj testove za vezane uzorke.
  • 1. t-test za 2 vezana
  • 2. Test ekvivalentnih parova (nepar.alt)
  • 3. ANOVA ponovljenih merenja (>2uzorka)
  • 4. Friedmanov test (>2 uzorka, nepar.alt)
  • 5. Mek Nemarov test
  • 6. Cochrane Q test (>2 Mek Nemar)
 36. Koji su koeficijenti korelacije?
  • Pirsonov (linerani) koeficijent
  • Spirmanov (koef.sume rangova)
 37. Koji su regresioni koeficijenti?
  • konstanta a (odsecak)
  • koef.nagiba b
 38. Sta znaci koeficijent nagiba b?
  Daje veličinu porasta zavisne variajble y, za jediničnu promenu nezavisne varijable x.
Author
ID
262680
Card Set
Testiranje hipoteza
Description
blaaaaa
Updated
Show Answers