fizykochemia 1

The flashcards below were created by user olo12345 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Omów proces
  detergencji. definicja
  • Detergencja to ogół
  • zjawisk i procesów mający na celu usuwanie obcych substancji z powierzchni ciał
  • stałych za pomocą środków chemicznych  o
  • działaniu powierzchniowym.
 2. samorzutne odrywanie zanieczyszczen
  • Aby
  • proces odrywania zanieczyszczeń od powierzchni ciała stałego przebiegał
  • samorzutnie zmiana energii powierzchniowej musi mieć wartość ujemną.
 3. Co robi skuteczny detergent ?
  • Skuteczny
  • detergent powinien maksymalnie zwiększać napięcie powierzchniowe między
  • czyszczonym ciałem  stałym a ciałem obcym
  • oraz ciałem czyszczonym i wodą niewiele zmieniając napięcie powierzchniowe na
  • granicy ciało stałe – detergent.
 4. Jakie musi być napięcie powierzchniowe ?
  • Napięcie powierzchniowe
  • pomiędzy powierzchnią stałą a zanieczyszczeniem musi być większe (lub równe) od
  • sumy napięcia powierzchniowego pomiędzy powierzchnią cieczy i zanieczyszczeniem
  • oraz napięcia powierzchniowego pomiędzy powierzchnią ciała stałego i cieczy.
 5. proces chemisorpcji powód i opis
  • Proces chemisorpcji jest spowodowany
  • przez oddziaływania kowalencyjne. Następuje częściowa lub całkowity wymiana
  • ładunku pomiędzy powierzchnią a zaadsorbowaną cząstką. Tworzy się wiązanie
  • chemiczne.
 6. adsorpcja fizyczna
  • Adsorpcja fizyczna
  • (Fizysorpcja)- zachodzi na ogół szybko, i jest procesem odwracalnym

  • Zachodzi w wyniku
  • niespecyficznych sił oddziaływania (siły Van der Waalsa)
 7. Chemisorpcja
  • Chemisorpcja – polega na
  • tworzeniu wiązań chemicznych między adsorbatem a powierzchnią

  • Energia chemisorbcji może
  • być znaczna, porównywalna z energią wiązań atomowych Występuje energia aktywacji – praktycznie brak
  • chemisorbcji w niskich temperaturach
 8. Koloidy asocjacyjne (micelarne)
  • – tworzą się w wyniku
  • samorzutnego procesu asocjacji pojedynczych cząsteczek rozpuszczonych w cieczy
  • w asocjaty (agregaty, klastery) składające się z kilkudziesięciu i więcej
  • monomerów.
 9. cmc rozpoczyna sie
  • Proces
  • asocjacji (micelizacji) rozpoczyna się po przekroczeniu określonego stężenia
  • zwanego krytycznym stężeniem micelizacji (c.m.c. – critical
  • micelle concentration). Cząsteczki monomerów zachowują swoje
  • indywidualne własności chemiczne w agregatach micelarnych, zmieniają natomiast
  • swoją kinetykę.
 10. Izoterma Langmuira
  • Izoterma adsorpcji Langumira – zakłada, że może się tworzyć tylko 1
  • warstwa adsorbatu, poprzez fizysorpcję lub chemisorpcję.
 11. Izoterma BET
  • Izoterma BET – prosty model
  • adsorpcji wielowarstwowej z fazy gazowej (pary).
 12. warstwy powierzniowe na rysuku przewodnik
  półprzewodnik typu n

   

  1 – inwersja

  2- zubożenie

  3 – wzbogacenie
 13. Kataliza heterogeniczna (niejednorodna)
  • katalizator
  • występuje w innej fazie co substancje reagujące, najczęściej stanowi on fazę
  • stałą i styka się ze środowiskiem reagujących substancji tylko na swojej
  • powierzchni.
 14. Kataliza heterogeniczna opiera się na
  • Kataliza heterogeniczna opiera się na reakcjach
  • wywołanych działaniem na substraty pola sił ciała stałego. Zasięg tych sił jest
  • ograniczony do odległości rzędu średnic atomowych
 15. składa się z pięciu etapów:
  • Reakcja
  • katalizy heterogenicznej składa się z pięciu etapów: dyfuzji substratów do
  • katalizatora, adsorpcji, przemian chemicznych na powierzchni, desorpcji i
  • dyfuzji produktów reakcji.
 16. Flotacja
  • metoda rozdziału substancji stałych (odpowiednio
  • rozdrobnionych - zwykle jest to minerał użytkowy i złoże płone)
  • wykorzystująca różnicę zwilżalności tych substancji przez ciecze. Substancja
  • dobrze zwilżalna opada na dno naczynia, natomiast substancja źle zwilżalna
  • unosi się na powierzchni cieczy, silnie rozwiniętej dzięki odpowiednim związkom
  • pianotwórczym (np. krezole). Powstawaniu obfitej piany służy przedmuchiwanie
  • roztworu strumieniem powietrza
 17. Zjawisko kapilarne
  • to cały szereg zjawisk związanych z zachowaniem par i cieczy, a pojawiających
  • się dla wielu obiektów o małym wymiarze (np. rurki kapilarne) i silnie zależne
  • od tego wymiaru przy kącie zwilżania powyżej 90 stopni. W zależności od
  • zwilżania i średnicy rurki zjawisko może się pojawiać lub zanikać – zachodzi
  • ono od momentu, gdy ciężar słupa wody równoważy siły kapilarne.
 18. .
  Podaj co najmniej dwa przykłady zjawisk elektrokinetycznych występujących w
  roztworach. Jaki jest mechanizm tych zjawisk?
  • Występowanie
  • elektrycznej warstwy podwójnej na granicy roztwór - ciało stałe jest przyczyną
  • występowania szeregu zjawisk elektrokinetycznych, których cechą wspólna
  • jest ruch względny fazy roztworowej i powierzchni naładowanej.
 19. Elektroforeza
  • jest
  • to technika polegająca na rozdziale substancji w polu elektrycznym.
  • Wykorzystuje różnice w szybkości ruchu naładowanych substancji (fazy
  • rozproszonej) względem nieruchomego ośrodka.
 20. Elektroosmoza
  • zjawisko
  • odwrotne do zjawiska elektroforezy, pod wpływem zewnętrznego pola porusza się
  • ruchoma część warstwy dyfuzyjnej pociągając za sobą roztwór.
 21. Elektrokapilarność
  • zmiany
  • krzywizny powierzchni rtęci w zależności od jej naelektryzowania
 22. Za pomocą dwu jakich wielkości fizycznych (mechanicznych) możemy zdefiniować
  napięcie powierzchniowe?
  • napięcie
  • powierzchniowe, σ – fikcyjna siła działająca stycznie do
  • powierzchni cieczy i prostopadle do linii wyznaczającej granicę cieczy w
  • każdym punkcie tej linii, liczbowo równa właściwej powierzchniowej energii
  • swobodnej, wyrażona w N/m

  • Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo:
  • jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni,
  • lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę
  • jednostkę.
 23. Za pomocą dwu jakich w. fizycznych
  (mechanicznych) można zdefiniować napięcie powierzchniowe?
  • -
  • siły na jednostkę długości,

  • -
  • energii na jednostkę powierzchni.
 24. . Jaki jest wpływ powierzchni na
  przewodnictwo półprzewodników?
  • )  
  • Temperatura powierzchni – im wyższa temperatura, tym silniejsze ich
  • przewodnictwo,

  • 2) Skład powierzchni – półprzewodniki
  • samoistne (idealnie czyste, bez dodatków) często charakteryzują się dość
  • znaczną rezystancją. Dlatego też stosuje się domieszkowanie – wprowadza się
  • atomy pierwiastków, które zwiększają konduktywność,

  • 3) Stopień oświetlenia powierzchni – tzw.
  • fotoprzewodnictwo (na skutek oświetlenia półprzewodnika światłem o odpowiedniej
  • energii rośnie koncentracja swobodnych elektronów i dziur, co powoduje wzrost przewodności
  • właściwej)
Author
ID
262620
Card Set
fizykochemia 1
Description
pytania z zaliczenia
Updated
Show Answers