plan

The flashcards below were created by user ver on FreezingBlue Flashcards.

 1. הסבר את התגובה הגרוויטרופית של השושר
  התגובה הגרוויטרופית מתרחשת ע"י פיזור מחדש של האוקסין. אוקסין מיוצר בנצר ומועבר לשורש. במצב בו השורש אנכי הסטטוליטים שבכיפה נודדים ומתישבים בצד התחתון של כיפת השורש וההתערכות מתרחשת למטה כי כמותו שווה. במצב אופקי הסטטוליטים נודדים לצד התחתון של הכיפה. במקום בו  רמת האוקסין גבוה תתרחש התארכות במקום הנגדי ע"י חלוקת תאים.
 2. מה הן ההשפעות הפיזיולוגיות של אוקסין?
  • 1. מווסת שלטון הקודקוד
  • 2.מעודד יצית שורשים צדדים ואדוונטיווים
  • 3. מווסת את התפתחות ניצן הפרח.
  • 4.משרה התפתחות פירות
  • 5. משרה התמיינות של רקמות הובלה
 3. כיצד משפיע האוקסין על התבטאות גנים דרך הקולטן TIR1?
  • הוא קולטן הבנוי מ-3 אוביקויטין ליגז במקרה זה האוקסין משמש כדבק המצמיד בין הטרודימר של ABF/TIR1 AUX/IAA ומייצב את המבנה. 
  • ע"י כך משמש כאות להפעלת הקולטן.
 4. מהוא שלטון קודקוד? הסבירו את המנגנון ההורמונלי.
  • ניצן קודקודי מעכב צמיחת ניצנים חקיים, כאשר מסירים את הניצן הקודקודי הניצנים החקיים מתפתחים.
  • אוקסין גורם להצטברות הציטוקינין מהשורש בניצן הקודקודי וכך הציטוקינין כמעט ולא מגיע לניצניים החקיים מה שמביא לעיכוב התפתחותם. הניצנים חקיים רדומים ישנה כמות גדולה של חומצה אבסצסית, לאחר הסרת הקודקוד יורדת רמת החומצה האבסצסית.
 5. איך משפיע היחס בין אוקסין לציטוקינין על תרביות רקמה?
  בתרביות רקמה בהן היה יחס גבוה של אוקסין גדלו שורשים ואילו בתרבית בהן יחס הציטוקינין גבוה יותר התפתחו ניצנים.ברמות ביניים התפתחו רקמות קלוס בלתי ממוינות.
 6. תארו מבחן ביולוגי שבעזרתו ניתן לקבוע את כמות האוקסין בדגימה
   הניסוי של ונט- עלמצע של ג'לטין הונחה חותלת לאחר מכן החותלת הוסרה וקובית הג'לטין הונחה על החלק של החותלת שנגדמה החותלת התכופפה לצד שהיה חסר הג'לטין לפי זווית הכיפות ניתן לדעת מה הייתה כמות האוקסין בג'לטין.
 7. גירוי סביבתי -רצפטור -מנגנון תגובה -תהליך ההתפתחות
  הסבירו את התגובה הפוטוטרופית של חותלות דגניים
  • גירוי סביבתי- אור כחול חד כיווני
  • רצפטור-פרוטאין קינז מזרחן עצמו pot1
  • מנגנון תגובה-חותלת מקבלת אור מכיוון מסוים האוקסין שנוצר אינו מועבר בכיוון הבזופילי אלה לרוחב החותלת לכיוון הצד המוצלץ בצד המוצל הוא מועבר בכיוון הבזופילי, אזור התארכות וגורם להתארכות יתר של הצד המוצל להשוואה לצד המואר.
  • תגובה- התכופפות החותלת לכיוון האור. 
 8. c4 לצמחי c3 הסבירו את ההבדל בין צמחי
  • * הבדל בעלים: ב-3 כלורופלסטים נמצאים בתאי מזופיל, ב-4 בתאי מזופיל ותאי נדן הצרור
  • * ב-4 יש מבנה אנטומי שונה בצורת ארגון של תאי נדן הצרור ביחס למזופיל ולרקמות ההובלה
  • *בהפעלת מעגל 4 יש צורך בהפעלת 2 סוגי תאי נדן הצרור ובמזופיל.
  • *ב-4 יש מרחק בין תאי מזופיל לנדן הצרור וישנה מערכת גמיצים מפותחת ופלסמודזמות המחברת בין 2 המערכות ומשמשת מסלול לזרימה מטבולית ביניהם.
  • *קרבוקסילציה ראשונית מתרחשת בתאים מזורזת ע"י PEP קרבוקסילז הנמצא בציטופלסמה של מזופיל ולא ע"י רוביסקו כמו ב-3. ב-4 רוביסקו נימצא רק בכלורופלסט של תאי נדן הצרור ומעגל קלווין מתרחש בציטופלסמה.
  • קרבוקסילז מופעל המנגנון תלוי אור של זירחון וביטול זרחון pep
 9. cAM לצמחי c4 הסבירו את ההבדל בין צמחי
  ב-4 יש הפרדה מרחבית בין סינטזת חומצה c4 לדקרבוקסילציה של החומצה וקיבוע מחדש של CO2 המשתחרר במעגל קלווין. בכאם ההפרדה היא בזמן ובמרחב. בלילה נאגר פחמן דו חמצני בציטוזול ע"י PEP קרבוקסילז והמלט שהתקבל מחיזור אוקסלואצטט נאגר בווקואולות ביום מועבר מלט לכלורופלסט עובר דקרבוקסילציה ופחמן דו חמצני משתחרר במעגל קלווין. בתנאים רגילים כאם יכול לעבור לפוטוסינטזה של c3.
 10. מהיא נק' הקונפנסציה של co2?
  נק' הקונפנסציה של פחמן דו חמצני היא נק' בה כמות הפחמן הדו חמצני המקובע בפוטוסינטזה שווה לכמות שנוצרת בנשימ. אין טנועת נטו אל מחוץ לצמח. (כמות הנכנסת שווה לכמות הוצאת).
 11. תארו מבנה כללי של מערכת אור 2
  • דימר בעל 2 קומפלקסים של מרכזי ריאקציהואליהם צמוד קומפלקס של אנטנה lhc2
  • הוא בנוי מחלבונים וצבענים פוטוסינתטיים בקומפלקס על גדול. במרכז הריאקציה D1ו D2 קשור לחלבון p680. 
  • Qb וQAל p680 אלקטרונים עוברים מ
Author
ID
260778
Card Set
plan
Description
פיזיולוגיה של הצמח
Updated
Show Answers