Chinese Lesson 7

 1. 开学
  kāixué  -  school opens, term begins
 2. kāi  -  to open, to start
 3. kàn  -  to watch, to look at
 4. wèn  -  to ask
 5. 一下
  yíxià  -  (used after a verb to indicate a short, quick, random, informal action)
 6. 名片
  míngpiàn  -  business card
 7. à  -  ah, oh
 8. 教授
  jiàoshòu  -  professor
 9. jiào  -  to teach, to instruct
 10. shéi  -  who, whom
 11. lái  -  to come
 12. 介绍
  jièshào  -  to introduce
 13. 名字
  míngzi  -  name
 14. 中文
  Zhōngwén  -  Chinese
 15. 学习
  xuéxí  -  to learn, to study
 16. xué  -  to learn, study
 17. 专业
  zhuānyè  -  major, speciality
 18. 美术
  měishù  -  fine arts
 19. měi  -  beautiful
 20. 文学
  wénxué  -  literature
 21. xì  -  faculty, department
Author
bikenber
ID
258851
Card Set
Chinese Lesson 7
Description
Chinese . . . Lesson 7
Updated