Great Wall Chinese 3 Unit 1

 1. 阴天
  • yīntiān
  • cloudy
 2. 天气
  • tiānqì
  • weather
 3. 天气 预报
  • tianqì yùbào
  • weather forecast
  • huì
  • will
 4. 下雨
  • xiàyǔ
  • to rain
 5. 大雨
  • dàyǔ
  • heavy rain
 6. 小雨
  • xiǎoyǔ
  • light rain, drizzle
 7. 为什么
  • wèishénme
  • why
  • measure word for umbrella
  • sǎn
  • umbrella
 8. 这里
  • zhèli
  • here
 9. 风景
  • fēngjǐn
  • scenery
  • měi
  • beautiful
 10. 空气
  • kōngqì
  • air
 11. 新鲜
  • xīnxiān
  • fresh
 12. 可惜
  • kěxī
  • pity
 13. 爬山
  • páshān
  • to climb a mountain
  • le
  • auxiliary word
  • tíng
  • to stop
 14. 野餐
  • yěcān
  • picnic
  • fēng
  • wind
 15. 下山
  • xiàshān
  • to get down a mountain
 16. 彩虹
  • cǎihóng
  • rainbow
 17. 周六
  • zhōuliù
  • Saturday
 18. 植物园
  • zhíwùyuán
  • botanical garden
 19. 刮风
  • guāfēng
  • the wind blows
 20. 晴天
  • qíngtiān
  • fine day
 21. 白天
  • báitiān
  • daytime
  • qíng
  • sunny
  • zhuǎn
  • to change
  • yīn
  • cloudy
 22. 中午
  • zhōngwǔ
  • noon
 23. 阵雨
  • zhènyǔ
  • shower
 24. 北风
  • běifēng
  • north wind
  • force
  • zuì
  • most
 25. 气温
  • qìwēn
  • temperature
  • degree
 26. 夜间
  • yèjiān
  • night time
Author
IngaF
ID
258656
Card Set
Great Wall Chinese 3 Unit 1
Description
Great Wall Chinese 3 Unit 1 flashcards
Updated