Longman Maturita Activator

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mohl byste to, prosím, zopakovat?
  Could you repeat that please?
 2. Promiňte, neslyšel jsem.
  Sorry, I didn't hear / catch that.
 3. Prosím?
  Pardon?
 4. Obávám se, že nerozumím.
  I’m afraid I don't understand.
 5. Nevím, co to znamená.
  I don't know what it means.
 6. Mohl byste mi vysvětlit tohle slovo?
  Could you explain this word to me?
 7. Nejsem si jist - znamená to... ?
  I'm not sure - does it mean... ?
 8. Já nevím.
  Well, I don't know.
 9. To je opravdu těžko říci.
  It’s hard to say, really.
 10. Je mnoho možností / způsobů, jak tomu rozumět / jak to vysvětlit / udělat.
  There are many possible ways in which you can understand / explain / do it.
 11. Jedna možnost / Jeden způsob je...
  One possible way is...
 12. Například...
  For example,...
 13. Mohu chviličku přemýšlet?
  May I think for a second?
 14. Nechte mne chvíli přemýšlet.
  Let me think for a moment.
 15. Těžko říci, ale...
  It’s difficult to say, but...
 16. Promiňte.
  Excuse me.
 17. Promiňte, že vás přerušuji, ale...
  Sorry for interrupting, but...
 18. Mohu vás přerušit?
  May I interrupt?
 19. Mohu něco říci?
  May I say something?
 20. Promiňte, ale chtěl bych něco důležitého říci / dodat.
  Sorry but there is something important I'd like to say / add.
 21. Obrázek ukazuje...
  The picture shows...
 22. Na obrázku vidíme...
  In this photo I can see...
 23. Na obrázku je / jsou...
  There is/are ... in this picture.
 24. Vlevo / vpravo je / jsou...
  On the right / left there is / are...
 25. V levém / pravém rohu...
  In the left / right hand corner...
 26. V popředí / v pozadí...
  In the foreground / background...
 27. V horní / dolní části obrázku je / jsou...
  In the top / bottom part of the picture there is / are...
 28. Lidé na obrázku jsou...
  The people in the picture are...
 29. Může / mohou být...
  It / They may be...
 30. Možná / Snad...
  Perhaps...
 31. Dále si myslím, že...
  Another idea is that...
 32. Také je možné, že...
  It is also possible that...
 33. Zdá se mi, že lidé na obrázku...
  It seems to me that the people in the picture...
 34. Lidé na obrázku vypadají / zdají se být šťastní / smutní, protože...
  The people in the photo look / seem happy / sad because...
 35. Lidé na obrázku nevypadají / nezdají se být šťastní, protože...
  The people in the picture don't look / seem happy because...
 36. Lidé na obrázku mohou být / jsou určitě (...), protože...
  The people in the picture can / must be (...) because...
 37. Atmosféra zachycená na obrázku je pozitivní / negativní, protože...
  The general atmosphere in the picture is positive / negative because...
 38. Myslím, že...
  I think that...
 39. Je jasné, že...
  It’s quite obvious that...
 40. Situace na obrázku je běžná / neobvyklá, protože...
  The situation in the picture is common / unusual because...
 41. Podle mého názoru (...), protože...
  In my opinion (...) because...
 42. Zdá se mi, že...
  It seems to me that...
 43. Na jednu stranu / Na druhou stranu...
  On the one hand / On the other hand...
 44. Celkem vzato...
  All in all,...
 45. Oba obrázky ukazují...
  Both photos show...
 46. Na obou obrázcích lidé...
  In both pictures the people are...
 47. Ale (muž / žena / místo) na obrázku A je víc ... než ten / ta / to druhý / druhá / druhé.
  But the [man / woman / place] in photo A is more... than the other one.
 48. Muž/žena/místo na obrázku A vypadá..., zatímco na obrázku B...
  The [man/woman/place] in picture A looks..., while the one in picture B is...
 49. Shodné jsou...
  The similarities are...
 50. Hlavní rozdíl je, (že)...
  The main difference is [that]...
 51. Na rozdíl od/Naopak...
  In contrast,...
 52. Já osobně bych dal přednost...
  Personally, I'd prefer...
 53. Budu mluvit o.../Řeknu vám něco o...
  I'm going to talk/tell you something about...
 54. Chtěl bych mluvit o.../zaměřit se na (tři) hlavní body...
  I would like to talk about/focus on [three] main points...
 55. Svoji řeč jsem rozdělil(a) do (čtyř) částí...
  I have divided my talk into [four] parts...
 56. Začnu s... /Nejprve mi dovolte pohovořit o...
  To begin with/First of all, let me tell you about...
 57. Zadruhé.../ Teď mi dovolte přejít k...
  Secondly,... /Let me now move on to...
 58. Teď se dostáváme ke (druhému/třetímu) bodu...
  This brings me to my [second/third] point...
 59. Zatřetí.../Další zajímavý aspekt je...
  Thirdly,... /Another interesting aspect is...
 60. Nakonec...
  Finally,...
 61. Závěrem...
  To conclude,...
 62. Máte nějaké otázky?
  Have you got any questions?
 63. Chtěli byste se něco zeptat?
  Are there any questions you’d like to ask?
 64. Promiňte.
  Excuse me.
 65. Mohu se na něco zeptat?
  Can/May I ask you something?
 66. Mohl byste mi udělat laskavost?
  Could you do me a favour?
 67. Mám problém...
  I've got a problem...
 68. Nemohl byste mi pomoci...
  I wonder if you could help me...
 69. Musím/potřebuji/chci...
  I must/need/want to...
 70. Rád bych věděl, zda...
  I wonder if...
 71. Nejsem si jist...
  I'm not sure...
 72. Nevím... (kdo/co/kde/kdy/zda...)
  I don't know/have no idea... (who/what/where/when/if...)
 73. Potřebuji (něco), ale ten obchod je zavřený/přístroj vypadá porouchaný...
  I need (something) but this shop is dosed/this machine looks broken...
 74. Můžete mi prosím říci/poradit/informovat o... ?
  Could you please tell/advise/inform me...?
 75. Můžete mi pomoci s... ?
  Could you help me with...?
 76. Chtěl bych vědět...
  I'd like to know...
 77. Problém je, že...
  The problem is that...
 78. Jak se dostanu k/do (nejbližší)...?
  How can I get to (the nearest)...?
 79. Můžete mi říci, kde najdu...?
  Can you tell me where I can find...?
 80. Co mám dělat?
  What shall I do?
 81. Máte nápad jak...
  Any idea how to go about it?
 82. Nevíte náhodou...?
  Do you happen to know...?
 83. Je možné...?
  Is it possible to...?
 84. Kde mohu...?
  Where can I...?
 85. Můžete mi doporučit...?
  Could you recommend...?
 86. Aha, ale pořád nevím...
  I see but I still don't know...
 87. Opravdu nemohu porozumět...
  I can't really understand...
 88. Znamená to, že bych měl/mohl...?
  Does this mean that I should/could...?
 89. Je ještě něco, co bych měl vědět/udělat?
  Is there anything else I should know/do?
 90. Můžete mi říci/poskytnout nějaké podrobnosti?
  Could you give me some more details?
 91. Myslíte, že bych měl/mohl...?
  Do you think I should/could...?
 92. A co když...?
  And what if...?
 93. Co (tím) myslíte?/Co myslíte, když říkáte... ?
  What do you mean (by this/saying...)?
 94. Velice vám děkuji.
  Thank you very much.
 95. Mnohokrát děkuji.
  Thanks a lot!
 96. Dobrá./Skvěle.
  Fine.
 97. Výborně!/Báječně!
  Great!
 98. Velmi jste mi pomohl.
  You've been a great help!
 99. Byl jste velmi ochotný.
  You've been very helpful!
 100. Bylo to od vás velmi laskavé.
  That was very kind of you.
 101. Mohu vám pomoci?
  Can I help you?
 102. Co pro vás mohu udělat?
  What can I do for you?
 103. Jak mohu pomoci?
  How can I help?
 104. Jaký máte problém/Co je problém? Vypadáte trochu zmateně/ustaraně/bezradně.
  What’s the problem? You look a bit confused/worried/puzzled.
 105. Mohu pro vás udělat ještě něco?
  Is there anything else I could do for you?
 106. Jistě.
  Certainly./Sure.
 107. Samozřejmě, že mohu.
  Of course I can.
 108. S radostí.
  With pleasure.
 109. To vůbec není problém.
  No problem at all.
 110. Nebojte se, to není tak těžké/složité/strašné.
  Don't worry, it’s not so difficult/complicated/horrible.
 111. Je to docela jednoduché.
  It’s quite simple.
 112. Myslím, že byste měl/ mohl...
  I think you should/could...
 113. Nejlepší, co můžete udělat, je...
  The best thing to do is...
 114. Co byste mohl udělat,...
  What you could do is...
 115. Zaprvé/zadruhé/pak/ nakonec...
  First/Second/Next/Finally...
 116. Myslím, že dobrý nápad je...
  I think it’s a good idea to...
 117. Radil bych...
  I'd recommend...
 118. Obávám se, že je to dost drahé/že to bude trvat dlouho.
  I'm afraid it’s quite expensive / it would take a long time.
 119. Myslím, že není dobrý nápad,...
  I don't think it’s a good idea to...
 120. Vzpomeň si/ nezapomeň...
  Remember/don't forget to...
 121. Pokus se... (něco nedělat)
  Try not to...
 122. Rádo se stalo.
  You're welcome./It’s (been) a pleasure.
 123. Na zdraví! (přípitek)
  Cheers!
 124. Není zač.
  Not at all.
 125. To nebyl problém.
  No problem.
 126. To je úžasné/bezvadné.
  That’s great/fine.
 127. Dobrá.
  All right.
 128. Naprosto/Samozřejmě/ Správně.
  Absolutely/Of course/Right.
 129. Nemohu souhlasit víc = Naprosto souhlasím.
  I couldn't agree more.
 130. Ano, souhlasím, že...
  I do agree that...
 131. Mám podobný názor.
  I'm of a similar opinion.
 132. Dobrý nápad/Dobrá myšlenka.
  Good idea.
 133. Vím, co myslíte, ale...
  I see what you mean, but...
 134. Vím, co myslíte, ale...
  I see your point, but...
 135. Vůbec s vámi nesouhlasím.
  I'm afraid I don't agree at all.
 136. Nejsem o tom přesvědčen.
  I'm not convinced (about it).
 137. Mám naprosto jiný názor.
  I'm of a totally different opinion.
 138. Jsem si jist, že je lepší...
  I'm sure it’s better to...
 139. Myslím, že nejlepší nápad je...
  I think the best idea is to...
 140. Podle mého názoru...
  In my opinion,...
 141. Když se mne (ze)ptáte...
  If you ask me,...
 142. Nejdříve můžeme (...), pak/dále...
  First, we can (...), and then/next...
 143. První věc, kterou musíme udělat, je...
  The first thing to do is...
 144. Musíme si naplánovat (celý den/prázdniny) velmi pečlivě.
  We have to plan (the whole day/holiday) very carefully.
 145. Pak bychom mohli také...
  Later we could also...
 146. Bude-li čas, můžeme také...
  If we have time, we can also...
 147. Půjde-li vše podle plánu,...
  If everything goes as planned, we...
 148. Takže místo (...), můžeme...
  So instead of (...), we could...
 149. Proč... (něco neuděláme)?
  Why don't we...?
 150. A což...?
  How about...?
 151. Proč ne... (něco neudělat)?
  Why not...?
 152. Mohl bych/Mohli bychom...?
  Could l/we...?
 153. Myslíte, že bychom mohli... ?
  Do you think we could...?
 154. Myslím, že byste měl...
  I think you should...
 155. Musím říci, že jsem velmi překvapen.
  I must say I'm surprised.
 156. Jsem velmi zklamaný.
  I'm very disappointed.
 157. Já tomu prostě nemohu věřit.
  I just can't believe it!
 158. Jsem z toho rozčilený/ nadšený.
  I feel really excited about it.
 159. Je to ošklivá/ hrozná/neobvyklá myšlenka.
  It’s an awful/scary/unusual idea.
 160. Doufejme, že to dobře dopadne.
  Let’s hope it will turn out right.
 161. Nemohu se dočkat, až začnu.
  I can't wait to start.
 162. Je možné, že...
  It is possible that...
 163. Tohle je/není možná nejlepší myšlenka/nápad.
  This might (not) be the best idea.
 164. Mohlo by být příliš (pozdě/brzy) to dělat.
  It might be too (late/early) to do that.
 165. Možná se jim to nelíbí/nebude líbit.
  They may not like it.
 166. Být vámi/Být na vašem místě, tak bych...
  If I were you, I would...
 167. Rád bych, kdybyste tu myšlenku přijal.
  I'd like you to accept this idea.
 168. OK./Dobře.
  OK./AII right.
 169. Udělejme to tak, jak navrhujete.
  Let’s do as you suggested.
 170. Dobře./Výborný nápad.
  Good/Great idea.
 171. Dobře, udělejme to.
  OK, let’s do that.
 172. Ano./Samozřejmě!
  Yes./Sure!
 173. Nic proti tomu nemám./Vyhovuje mi to.
  That’s fine with me.
 174. Nemyslím, že je co nejlepší nápad/řešení/návrh.
  I don't think it’s the best idea/solution/suggestion.
 175. Myslím, že je to příliš...
  I think it’s too/not (...) enough.
 176. Nemyslím, že je to příliš...
  I don't think it’s (...) enough.
 177. Ne, nemyslím, že byste mohl/bychom mohli...
  No, I don't think you/we could...
 178. Bojím se, že co není možné.
  I'm afraid it’s not possible.
 179. Nemohu souhlasit, protože...
  I can't agree because...
 180. To je naprosto mimo diskuzi.
  That’s (absolutely) out of the question.
 181. Ale co budeme dělat, když...
  But what shall we do if/when ...?
 182. Mám o tom nějaké pochyby.
  I've got some doubts about it.
 183. Nejsem si jist.
  I'm not sure.
 184. Jste si jist, že tohle je správné/takhle je to správné?
  Are you sure it’s the right thing to do?
 185. V něčem/Do určité míry máte pravdu, ale...
  To some extent you're right, but...
 186. Dobře, takže nejdřív můžeme (...), a pak...
  OK, so we can first..., and then...
 187. Udělejme to podle mě/vás, ano?
  Let’s do it my/your way, OK?
 188. Správně. Já jsem o tom předtím nepřemýšlel.
  That’s right - I haven't thought about it before.
 189. Takže dohodněme se na...
  So let’s agree on...
 190. Dobře, když na tom trváte, ale...
  OK, if you insist, but...
Author
ID
256596
Card Set
Longman Maturita Activator
Description
na přípravu k ústní maturitě
Updated
Show Answers