Värden och attityder

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nämn fem punkter som beskriver värden.
  - är begrepp eller föreställningar
  - anspelar på önskvärda slutmål eller handlingar
  - överskrider specifika situationer  (abstraktion)
  - guidar våra val och beteenden
  - varierar i relativ betydelse
 2. Varifrån kommer värden?
  • - individens behov som biologisk organism.
  • - förutsättningar för koordinerad social interaktion.
  • - gruppers överlevnads- och välfärdsbehov.
 3. Nämn de 5 värdekategorierna.
  • 1. Självbetonande
  • 2. Själv‐överskridande
  • 3. Öppenhet för förändring
  • 4. Konservativa
 4. Ge två exempel till varje värdekategori.
  1. Makt (inflytande) & Framgång (ambition)

  2. Universalism (Jämlikhet) & Generositet (hjälpsamhet)

  3. Stimulans (spänning) & Självstyre (frihet)

  4. Säkerhet (ordning) & Tradition (respekt för tradition)
 5. Beskriv Schwartz värdestruktur.
  Image Upload 1
 6. Hur kan man mäta värderingar?
  Med en värdetabell.
 7. Vad visade Verplanken & Hollands stude på?
  Man använde sig av priming av miljövärderingar genom att låta dem läsa en personbeskrivning av en person som gillade miljön.
 8. När påverkar värden val enligt V&Hs studier?.
  Nämn tre stycken och hur de kan aktiveras(2).
  • 1. När de är centrala i självuppfattningen.
  • 2. När de är aktiverade i val situationen.
  • 3. Genom att påverka uppfattningen om viktiga konsekvenser.
  • Kan aktiveras av priming, självfokus.
 9. Beskriv hur Beteendedeterminanter hänger samman.
  4 rutor.
  • Värden/Värdestruktur > Attityder >
  • (Situation>)
  • Beteende/Beslut.
 10. Hur kan man definiera en attityd?
  Attityder är en psykologisk tendens som
  yttrar sig genom att man evaluera någonting/
  någon med någon grad av positiv alternativt
  negativ inställning gentemot denna företeelse
  (attitydobjektet).
 11. Vad krävs för att en attity skall skapas?
  Vad ingår i den mittersta rutan?
  Tre rutor.
  • Attitydobjekt + Värdering > Attityd
  • Minne av attitydobjektet samt värdestrukturer
 12. Beskriv en attityds tre funktioner
  • 1. Värdeuttryckande
  • 2.  Kunskap, Göra förutsägningar ang. tex beteende, kristen går till kyrkan.
  • 3. Anpassning, kan användas för att passa in hos en grupp. tex en president som pussar ett barn.
 13. Hur ser strukturen ut inom attityder?
  • - Sammanvägning av föreställningar (A=be).
  • - Konsistens (ambivalens).
 14. Hur ser strukturen ut mellan attityder?
  • Mellan attityder
  • - Balans
  • - Värdeförankring
 15. Föreställningar om
  konsekvenser...
  Image Upload 2
 16. Hur kan man mäta attityder?
  Två exempel.
  • Direkta mätningar & indirekta mätningar
  • Självskattningar  Beteende (preferens, svarstid)
 17. Hur fungerar de två mest använda självskattning metoderna?
  • Osgoods
  • Dåligt -3-2-1 0 1 2 3 Bra
  • Likertskalor
  • Instämmer inte alls 12345 Instämmer helt
 18. Vad menas med attityd beteende gap?
  Att ens beteende inte ligger i linje med ens värderingar. Behandla alla som du själv vill bli behandlad men gör de inte alls.
 19. Vad säger Aggregeringsprincipen?
  Samband mellan en allmän attityd och specifikt beteende ökar när man slår ihop flera specifika beteenden inom samma område.
 20. Ge exempel på indirekta fysiologiska mätningar av attityder.
  • Galvanic Skin Response (GSR)
  • Puls/blodtryck
  • ElectroMyoGraphy (EMG)
  • ElectroEncaphaloGraphy (EEG)
  • fMRI (functional magnetic resonance imaging)
 21. Vad beskriver Low cost hypotsen?
  Image Upload 3
 22. Beskriv Elaboration Likelihood Models två delar.
  • Beskriver hur attityder formas och förändras.
  • Perifer information - inte lika cog ansträngande tar inte hänsyn till allt.
  • Central information - tar in så mycket som möjligt och processerar denna information.
  • köpa bil- läsa lyssna massa / lyssna på kompisar och ta en.
 23. Beskriv Heuristic-Systematic Model (HSM) två delar.
  Heuristisk informationsbehandling - man kan lita på experter.

  Systematisk informationsbehandling - mer analytisk, kognitivt  ansträngande
 24. Påverkar beteende attityd/värde?
  • 1. Direkt erfarenhet
  • 2. ”Reactance” (motsätter sig)
  • 3. Självperception (”overjustification effect”)
  • 4. Kognitiv dissonans (man vill minska genom att tro på ideer som ligger i samma linje)
 25. Hur kan man sammanfatta värden?
  Värden är abstrakta principer eller ideal som guidar mer specifika attityder, beteenden och val.
 26. Vad kan man säga om ”Altruistiska” värden
  • Främjar pro‐sociala ochmiljövänliga val och attityder.
  • Motsatsen till egoism.
 27. Sambandet mellan värden (attityder) och beteende är starkare när:
  • ‐ Värdet är aktiverat (attityden är tillgänglig)
  • ‐ Värdet är centralt i självuppfattningen (attityden är värdeförankrad och konsistent)
  • ‐ Beteendet är relativt enkelt att utföra
  • ‐ (om mätprinciper beaktas)
Author
ID
256319
Card Set
Värden och attityder
Description
Värden och attityder
Updated
Show Answers