Gruppbeslut

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. I vilka fem kategorier kan man dela in beslutsfattande i grupper i?
  • 1. Definition av grupp.
  • 2. Beslutsregler.
  • 3. Socialt inflytande.
  • 4. Kollektiva processer.
  • 5. Grupprocesser.
 2. Vad är en formell grupp?
  Ge exempel på en sådan.
  • En grupp som medvetet är skapad för ett speciellt syfte.
  • Ett säljteam.
 3. Vad är en informell grupp?
  Ge exempel på en sådan.
  • En grupp som skapats spontant utav medlämmarna själva för deras egna intresse.
  • Familj, kompisgäng i säljteamet.
 4. Vad är definitionen av en grupp?
  Två eller fler individer som delar en gemensam definition (och värdering) av sig själva och beter sig i enighet med denna definition.
 5. Ge exempel på 3 olika intressekonflikter som kan uppstå i en grupp.
  1. Konflikt mellan individers intressen.
  2. Konflikt mellan individs och grupps intressen.
  3. Koordinering av individ och gruppintresse.
 6. Hur kan man definiera gruppidentitet?
  Individer identifierar sig med gruppen så att de känner att gruppens intresse är deras eget.
 7. Beskriv Minimal Group Paradigm.
  Ett exempel är två olika fotbollslags supportrar.

  Bägge grupper anser att de är i den "inre" gruppen och   de andra i den yttre gruppen. Detta skapar ett vi mot dem scenario och båda grupperna försöker visa att de är överlägsna de utanför gruppen.
 8. Vilka sju delar hör till Gruppers egenskaper?
  Mål.

  Storlek.

  Struktur.

  Ledarstil.

  Rollfördelning.

  Kommunikationsmönster.

  Sammanhållning.
 9. Vilka tre steg ingår i att fatta en beslutsregel?
  • Beslutsproblem >
  • gruppkommunikation >

  Beslutsregel.
 10. Nämn sex olika gruppkommunikationsmetoder att fatta beslut genom.
  Brainstorming

  Delphi metoden

  Djävulens advokat

  Socialt inflytande

  Kollektiva processer

  Grupprocesser
 11. Vad innebär beslutsproceduren delphi?
  Man samlar anonymt experters åsikter, låter dem komentera varandras och skapar en sammanställning. Man ökar då chansen för att alla skall få lika mycket sagt och fler idéer kommer fram.
 12. Förklara beslutsregeln ”Truth wins”
  När man på något sätt kan bevisa att ett val faktiskt är det rätta.
 13. Nämn sex olika beslutsregler
  • Enkel majoritet
  • Acklamation
  • 2/3 majoritet
  • ”Truth wins”
  • Parvisa jämförelser
  • Medelvärde
 14. Vad innehåller en beskrivning av gruppkommunikation?
  Två saker.
  Struktur och innehåll.
 15. Vad ingår i en beskrivning av ett gruppbeslut?
  Tre saker.
  • Korrekthet
  • Beslutstid
  • Jämförelse med initiala individuella beslut
 16. Vad säger Condorcet’s paradox?
  • Att även om man kan anta att det finns transativitet hos individuella preferensers röster kan det uppstå intransativitet vid en grupps preferenser.
  • Det innebär att bara för att A>B och B>C måste inte A>C vara sant.
 17. Nämn två former av socialt inflytande.
  Informativt inflytande - man anpassar sitt betende efter de i en liknande situation.

  Normativt inflytande - Man följer ett beteende endast för att få erkännande av de man följer inte för att man nödvändigt vis tycker så. Applåderar trots att man inte gillar ett spel.
 18. Vad är Majoritetsinflytande?
  Det är när man anpassar sitt beteende, attityd eller värderingar efter majoriteten efter att ha blivit "utsatt" för deras värderingar eller beteende.
 19. Vad är Minoritetsinflytande?
  När de som motsatt sig majoriteten av något och då blivit en minoritet påverkar en majoritet.
 20. Vad motiverar informativt socialt inflytande?
  Motiveras av en vilja att göra rätt.
 21. Vad motiverar normativt socialt inflytande?
  Motiveras av önskan att accepteras av gruppen.
 22. Vad visade Aschs experiment?
  Man använde olika långa sträck och deltagaren som man testade detta på fick höra hur andra svarade fel helatiden och man testade sedan hur personen svarade. det riktigt svaret var uppenbart.
 23. Vad säger "Social Comparison Processes"?
  Om en majoritet har samma ståndpunkt (och personerna i majoriteten har kommit fram till sin ståndpunkt oberoende av varandra) så är det förnuftigt att anta att majoriteten har rätt.
 24. Law of large numbers
  Ju fler samples desto större chans att resultatet även representerar majoritetens åsikt.
 25. Konsensus‐heuristik vad innebär det.
  Att det är lätt att tro att ens egna värderingar och åsikter är de som anses som normala.
 26. Ge exempel på två Majoritetsinflytande.
  • 1. Social Comparison Processes.
  • 2. Law of large numbers
 27. Majoritets‐ vs. Minoritetsinflytande.
  Nämn tre punkter.
  • ‐ Majoriteter påverkar generellt mer än minoriteter.
  • ‐ Minoritetsinflytande är lättare att åstadkomma när minoritetens åsikt finns representerad hos majoriteten.
  • ‐ Minoritetsinflytande ökar om minoriteten har ”rätt”.
 28. Vilken ide bygger Brain stormning på?
  • Kvantitet snarare än kvalitet.
  • för lite tid på att generera nya idéer och lösningar och för mycket tid på att evaluera och kritisera vad andra tycker.
 29. Nämn fyra saker som skall gälla vid brainstorming.
  • ‐ Varje gruppmedlem ska generera nya idéer.
  • ‐ Ingen ska ge åsikter om idéerna som genereras.
  • ‐ Tillåtet att bygga vidare på någon annans idé.
  • ‐ Gruppen ska inte bestämma vilken idé som är bäst.
 30. Nämn tre vanliga misstag folk gör gällande hur många som är inblandade i ett beslut.
  • ‐ ”Fler personer = mer jobb gjort”
  • ‐ ”Fler personer = Lättare att vara objektiv”
  • ‐ ”Fler personer = fler lösningar på problem”
 31. Vilken fråga ställer man kring kollektiva processer?
  Hur påverkar andras närvaro enskilda individers beteende?
 32. Ge exempel på fyra kollektiva processer.
  • 1. Social facilitering: Andras närvaro ökar den egna aktiveringsnivån.
  • 2. Social loafing: Enskilda individers prestation minskar när deras insats vägs samman med andras (Free riding)
  • 3. Social matchning: Bättre (sämre) gruppdeltagare väljer att
  • prestera som sämre (bättre).
  • 4. Deindividualisering: Känslan av att vara enskild individ förloras, samt normala hämningar upphävs.
 33. Beskriv 3 negativa kollektiva precesser.
  • 1. Production blocking.
  • ‐ Andra gruppmedlemmar stör enskilda personers tänkande

  • 2. Evaluation apprehension.
  • ‐ Låter bli att framföra idéer som befaras vara mindre populära

  • 3. Domineras av majoriteten.
  • ‐ Få nya idéer kommer fram, ”hidden profiles” förblir dolda.
 34. Vilken fråga kan man ställa kring grupprocesser?
  • Hur påverkas individer och gruppen när interaktionen mellan
  • medlemmarna är direkt och meningsfull?
 35. Vad är Gruppolarisering?
  Gruppmedlemmarnas ursprungliga uppfattningar blirmer extrema genom gruppdiskussion.
 36. Vilka kan orsakerna vara till Gruppolarisering?
  • ‐ Selektivt urval av argument
  • ‐ Social jämförelse/social önskvärdhet
  • ‐ Konformitet med in‐gruppsnorm
 37. Vad innebär är grupprocessen Group Think?
  En överdriven tendens att söka samstämmighet inom gruppen.
 38. Vilka är riskfaktorerna som följer med Group Think precessen?
  fem stycken.
  • ‐ stark sammanhållning
  • ‐ homogenitet
  • ‐ yttre press, stress
  • ‐ Isolering
  • ‐ styrande ledarskap
 39. Vilka symtom riskfaktorerna i Group think leda till?
  • ‐ Överskattning av gruppen.
  • ‐ Trångsynthet.
  • ‐ Ökat krav på uniformitet.
 40. Vilka konsekvenser kan Group Think leda till?
  5 stycken.
  • ‐ Ofullständig sökning av alternativ och mål
  • ‐ Ignorerar många tänkbara alternativ
  • ‐ Undersöker inte riskerna med det valda alternativet (selektivt sökand)
  • ‐ Alternativ plan saknas
  • ‐ Bristande beslutsfattande leder till dåliga beslut
 41. Hur kan man undvika de negativa konsekvenserna vid Group Think?
  • ‐ Konsultera utomstående.
  • ‐ Uppmuntra kritik.
  • ‐ Undvik tidiga uttalanden om uppfattning.
  • ‐ Gör individer personligen ansvariga för följder‐ Djävulens advokat.
Author
ID
256282
Card Set
Gruppbeslut
Description
Gruppbeslut
Updated
Show Answers