Palliativ tenta

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. vad kallas ämnen (substanser) som framkallar (ökar) smärta?
  Alogena substanser
 2. Nämn 2 alogena substanser?
  Prostaglandin & seratonin
 3. Vid nocebo ökar smärtupplevelsen. Vilket kroppseget ämne frigörs och ökar smärtupplevelsen?
  Opioidantagonisten cholecystokinin CCK
 4. Vid vilka tillstånd/situationer kan nocebo effekten öka?
  När man är negativt inställd till behandlingen, oro, oron kan öka pga anhöriga och oproffessionelt bemötande från terapeuter inom vården
 5. Varför är det viktigt att utföra kroppsundersökning eller att låta patienten ta god tid på sig berätta om sin smärtupplevelse?
  Du kan bilda dig en uppfattning om det är en nociceptiv eller neurogensmärta. Flyttar smärtan? Kanske metastaser om den också är rörelserelaterad. Finns det psykologiska, situationsbundna faktorer att beakta. Dygns och belastningsvariationer. Kroppsundersökning – visar om det finns ex hudförändringar, ev ömhet allodyni, nedsatt muskelstyrka men det allra viktigaste patienten blir tagen på allvar och ger en smärtlindring via placebo effekt
 6. Morfinpreparaten ger analgesi och eufori. Vad menas med dessa 2 ord?
  • Analgesi - smärtlindrande, smärtfrihet
  • Eufori - dämpar ångest och rädsla och ger känsla av välbefinnande.
 7. Nämn 3 biverkningar vid användande av NSAID preparat?
  Risk för ulcus, risk för ödembildning och därmed hjärtsvikt, risk för njursvikt samt allergiska reaktioner
 8. Hur motiveras att använda paracetamol även på who's smärttrappa steg 3?
  En del patienter får bättre smärtlindring mot cancerrelaterad smärta och andra sekundära smärtor som muskelsmärtor, vissa tycker också att sjukdomskänslan och cancerutlöst feber minskar
 9. Koliksmärtor i bukhålan pga metastaser, ges preparat med med en speciell verkan. Vilken?
  NSAID - för det är spasmogent
 10. Idag börjar man ofta med långtidsverkande preparat vilket ger fördelar. Nämn 2 fördelar?
  Jämnare dos och initiala biverkningarna blir mildare (lång terapeutisk nivå)
 11. Vilken svag opioid finns att tillgå idag?
  Kodein
 12. Hur kan smärtproblematiken se ut vid neurotisk smärta? 2 exempel
  Svårlokaliserad, traditionella smärtläkemedel fungerar oftast inte, behandlas istället med antidepressiva och antiepileptika
 13. Vad menas med följande ord…?
  - Opioidnaiv
  - NSAID
  - Initialt
  - Oxykodon
  • - Opioidnaiv - Inte tillvänd till opioider
  • - NSAID - Icke sterioida antiinflammatoriska läkemedel
  • - Initialt - Inledande
  • - Oxykodon - stark opioid som ger färre hallucinationer
 14. Wilke typ av smärtvandring är detta och vid vilket sjukdomstillstånd är detta vanligt...

  Skada centralt om receptorn , smärta uppfattas komma från perifert område...
  Projicerad smärta - skada i nervrötterna, ger ont där nervens nocireceptorer är belägna, tex fötter och händer
 15. Förklara vad refererad smärta är och ge exempel på sjukdomstillstånd när det förekommer?
  Refererad smärta - Smärtfibrer konvergerar med nervfibrer som kommer från andra delar i kroppen tex hudsegmenten, detta sker i ryggmärgens bakhorn. Leder till att smärtan förläggs till annat område än skadeområdet, oftast till huden.Ex hjärtinfarkt ischemi i hjärtmuskeln -> smärta i vänster arm
 16. Villen typ av smärtvandring och vid vilket sjukdomstillstånd är detta vanligt?

  Hjärtinfarkt eller märta på nnat ställe i kroppen än i den amputerade extremiteten. Blinkande lampor, oro, rädsla och ångest, starka ljud är andra exempel om kan utlösa smärta i den amputerade extremiteten
  Fantomsmärta - Förekommer bla hos patienter som amputerat bort underbenet pga nekrotiserande diabetessår
 17. Ange 4 kännetecken för nociceptiv smärta...
  • - innebär att man har skadad vävnad eller pågående vävnadsdestruktion
  • - molande, tryckande, pulserande
  • - analgetika fungerar
  • - receptorerna reagerar på värme, cellskador, inflammationer och mekaniskt tryck
 18. Ange 4 kännetecken för neuropatisk smärta...
  • - analgetika resistent
  • - vid neuropatisk smärta är nerverna skadade
  • - Allodyni
  • - brännande, huggande, skärnade
  • - man uppvisar antingen hyperfenomen eller hypofenomen
  • - smärt och temperatursensibiliteten påverkad
 19. När det gäller nociceptiv smärta så skiljer man på nociceptiv somatisk smärta och nociceptiv viceral smärta. Vad karaktäriserar dessa två typer av smärta?
  Nociceptiv somatisk smärta - skelett, bindväv, muskler och hud. Beskrivs som molande, stickande, skärande, tryckande, bultande, pulserande.

  Nociceptic veceral smärta -smärta från bukens inre organ. Beskrivs som djup, molande och svårlokaliserad.
 20. Vad menar man med att smärttypen bör styra valet av preparat?
  Därför att nociceptiv smärta kan du behandla med analgetika men vid neuropatisk smärta så fungerar inte analgetikan, då fungerar antidepressiva och antiepileptiska lm bättre
 21. Vilka fördelar har fentanylplåster mot att ge läkemedlet  (sc) eller (im)
  Om man tex är spruträdd
 22. Ange fyra centralnervösa/perifera effekter av morfingruppen?
  • Förändrat stämningsläge - eufori eller dysfori
  • kognitiva störningar
  • hallucinationer
  • bronkokonstriktion
 23. Nämn två positiva verkningar av NSAID
  • Analgetisk
  • antiinflammatorisk
  • antipyretisk
 24. Vad menas med trygghetsdos samt hur räknas denna ut?
  • Pat kan vid långverkande opioider ta kortverkande preparat om smärtan skulle bryta igenom. Beroende på mängd långtidsverkande opioider anpassas mängd trygghetsdos.
  • Måttlig mängd opioider = 1/6 av dygnsdos
  • Hög mängd = 1/10 av dygnsdos
 25. Nämn en bensodiazepin och som kan användas i palliativ vård mot ångest?
  Oxazepam
 26. Vilken är maxdosen för paracetamol?
  • 4g/dygn
  • 1g*4
 27. Förstoppning är ett tillstånd som försämrar patientens välbefinnande. Innan laxering påbörjas sk en maganamnes tas av sjuksköterskan. Vad frågar du patienten om?
  Fråga om normala avföringsvanor, hur mycket pat äter och dricker, och vad som är problemet för pat just nu
 28. Om du lyssnar efter tarmljud och inte hör något, vad gör du och varför, och vad kan pat ha drabbats av?
  Hörs inget tarmljud kontaktas läkare eftersom att det då kan handla om paralytisk ileus
 29. Annat ord för förstoppning?
  Obstipation
 30. Muntorrhet är ett besvärligt symtom för patienten. Hur dukar du upp en munvårdsbricka?
  • - Svabbar
  • - Kompresser + peang
  • - Vichy vatten
  • - Cerat
  • - Xylocain
  • - Salivstimulerande
  • - Ficklampa
  • - olja
  • - Spatel
 31. Hur kan en munhåla se ut när den drabbats av candida albicans?
  • - Vita beläggningar på kindernas insida samt på tungan.
  • - Rödaktig irriterad slemhinna samt sveda under en avtagbar protes.
  • - Sprickor med irritation i mungiporna.
 32. Sömnstörningar är ett vanligt problem för palliativa patienter. 
  Hur kartlägger du olika tänkbara orsaker till sömnstörningarna och hur kan du planera omvårdnadsåtgärder för att lindra sömnstörningarna för din patient?
  • Be pat att berätta om problemet, ha gärna med en närstående. Fråga hur mycket pat brukar sova i vanliga fall per natt.
  • - Fråga om pat har svårt att somna på kvällen?
  • - Vaknar på natten?
  • - Sover mycket på dagen?
  • Kartlägg störande moment
  • Ge allmänna råd om sömn, tex inte dricka kaffe på kvällen, varva ner på kvällen, kanske sysselsätta sig med något på dagen om personen orkar det
 33. Vad menas med alogena substanser? Ge exempel på två alogena substanser
  • Smärtframkallande
  • Serotonin och prostaglandin
 34. Vid smärtanalys ska du bilda en uppfattning om smärtan är nociceptiv eller neurogen.
  Beskriv vad nociceptiv smärta är...
  Nociceptiv smärta är vävnadsskada eller begynnande vävnadsdestruktion tex tar på en varm platta skärsår mm
 35. Ge exempel på somatisk och visceral nociceptiv smärta
  • - Somatisk smärta - smärta i skelett, bindväv, muskler och hud. Beskrivs som molande, stickande, skärande mm
  • - Visceral smärta - är smärta från bukens inre organ. Beskrivs som djup, molande och svårlokaliserad
 36. Vad kännetecknar neurogen smärta. Ge minst 4 typiska kännetecken eller karaktäristika för neurogen smärta
  • Hypo eller hyperfenomen
  • Allodyni
  • Analgetika resistent
  • Smärt och temperatursensibiliteten är påverkas
 37. Förklara vad refererad smärta är och ge ett exempel på sjukdomstillstånd när det förekommer
  Refererad smärta är när smärtfibrer konvergerar med nervfibrer som kommer från andra delar i kroppen, tex hudsegment, detta sker i ryggmärgens bakhorn. Vanligt vid hjärtinfarkt. Ischemi i hjärtmuskeln -> ont i vänster arm
 38. Förklara vad projicerad smärta är och ge ett exempel på sjukdomstillstånd när det förekommer?
  Skada centralt om receptorn, smärta uppfattas komma från perifiert område. Skada i ex nervrötterna (vid ryggmärgen) smärtan tolkas komma från foten
 39. Fantomsmärta kan förekomma hos patienter som har amputerat bort underbenet på grund av nekrotiserande diabetessår. Ge exempel på två faktorer som kan framkalla eller förvärra fantomsmärtan...
  Hjärtinfarkt eller smärta på annat ställe på kroppen än i det amputerade benet, blinkande lampor, oro, rädsla, ångest och starka ljud. Patienten får ingen bekräftelse Nocebo effekt. Sekundär sensitisering.
 40. Varför är det viktigt att utföra kroppsundersökning eller att låta patienten ta god tid på sig att berätta om sin smärtupplevelse?
  Du kan bilda dig en uppfattning om det är en nociceptiv eller neurogensmärta. Flyttar smärtan? Kanske metastaser om den också är rörelserelaterad. Finns det psykologiska, situationsbundna faktorer att beakta. Dygns och belastningsvariationer. Kroppsundersökning – visar om det finns ex hudförändringar, ev ömhet allodyni, nedsatt muskelstyrka men det allra viktigaste patienten blir tagen på allvar och ger en smärtlindring via placebo effekt.
 41. Ange 3 skäl till varför litteraturen anser att smärtanalys spelar en central roll hos den palliativa patienten?
  • - Förutsättning för att kunna ställa en diagnos
  • - Klassificera smärttillståndet
  • - Identifiera bakomliggande orsaker till smärtan
 42. Varför skickar A- fibrer information snabbare än C- fibrer?
  C- fibrerna saknar myelinskida och A- fibrerna är tjocka och myeliniserade, och här sker informationsöverföringen saltatoriskt (hoppande)
 43. Nämn 3 biverkningar av NSAID och vad kan du göra åt dom?
  • - Ulcus > tex omeprazol (ulcus profylax)
  • - Ödem/vätskeretention > håll koll så patient inte får ödem > röra sig >diuretika
  • - Förlängd blödningstid > avsluta beh i god tid innan kirurgiska ingrepp tex
 44. Villen typ av smärta används morfin till?
  Nociceptiv smärta
 45. Vilka fördelar anses oxikodin ha före morfin?
  Färre hallucinationer
 46. Vilka fördelar finns med fentanyl?
  Använder man fentanyl plåster, då vet man att upptaget blir säkert, det verkar i 72 timmar och jämvikt uppnås först vid första plåsterbytet. Mindre biverkningar, fettlöslig = snabb verkan
 47. Vad menas med…
  - Transdermalt
  - Adjuvanta farmaka
  - Tumörprogress
  - Hyperkalcemi
  • Transdermalt > genom huden , tex lm tillförsel genom plåster
  • Adjuvanta farmaka > tilläggsbehandling för att motverka återfall
  • Tumörprogress > 
  • Hyperkalcemi > för hög halt av kalcium i blodet
 48. Vad menas med multikonvergenta neuron?
  Att neuronen är multireceptiva > känsliga för flera olika typer av stimuli, tar ininkommande impulser av flera kvaliteter i ett stort område
Author
ID
255908
Card Set
Palliativ tenta
Description
frågor palliativa tentan
Updated
Show Answers