Embryologi

 1. Befruktning
  • Spermier förs mha svans + muskler i vaginan till ampulladelen av tuban.
  • För att bli befruktningsdugliga genomgår de kapacitering vilket är att det skyddande glykoproteinhöljet försvinner från akrosomet (huvudet på spermien)

  Akrosomen fässterr vid vorona radiataceller. Då frisätts enzymer som bryter ner corona radiata. När spermier når zona pellucida binds de till proteinet zp-3 som stimulerar akrosomreaktionen kraftigt(artspecifik). Corona penetreras meha många spermier (300-500st) Zona pellucida penetreras till en början av ett flertal spermier men när en spermie når ägget förändras zona pellucida så att andra spermier inte kan penetrera.

  Spermien och ägget fuseras men endast en centriol kommer med från spermiens cytoplasma.
 2. Oocytreaktionen.
  • Ägget aktiveras snabbt av kalciumstegring via IP3-kaskad och PHförhöjning (kalciumvåg).
  • Membranet blir ogenomträngligt för andra spermier.
  • Frisättning av krtokala granula.
  • Zona pellucida blir ogenomsläppligt.
  • Äggets metabolism aktiveras.
  • 2:a meiosen fortsätter till definitiva oocyten med kvinnlig pronukleus.
  • Spermiens kärna blir manlig pronukleus.
 3. Corona radiata
  Yttersta lagret på tidiga ägget.
 4. Zona pellucida
  • Äggets "sköld". Penetreras först av flera spermier men efter befruktning görs den ogenomtränglig. Består av glykoproteiner.
  • Finns ett artspecifitk protein ZP-3 som hindrar att spermier från andra arter kan binda dit.
 5. Första veckan
  Cellerna blir fler men mindre. Embryot förflyttas in till livmodern och växer fast i slemhinnan.
 6. Första dygnet.
  • embryot befinner sig i tvåcellsstadiumefter
  • en celldelning befinner de sig i ett 4-cells-stadium (har samma omgivning).
  • Varje separat cell kan utvecklas till en hel individ, omnipotenta (embryonala
  • stamceller).
 7. Dag 3
  • Celldelningar fortsätter och cellklumpar bildas. Cellklumpar med minst 16 celler kallas morula.
  • Placeringen av cellerna i embryot spelar roll för framtida utveckling. De inre i cellen blir foster medan de yttre blir moderkaka (placenta).
  • Där polkroppen finns kommer huvudet att skapas. Spermiens ingångställe i ägget kommer också avgöra "bak och fram".
 8. Dag 4-5
  Zona pellucida bryts ner av proteaser (MMPs)
 9. Dag 5-6
  • Morulan når livmodern.
  • Vätska tränger in i embryot som nu börjar kallas blastocyt.
  • Den inre delen av embryot (som kommer bli foster) kallas embryoblast. Här sitter cellerna löst ihop med gap junctions.
  • Den yttre delen kallas trofoblast. De cellerna sitter tätt ihop (epitelliknande) med tight och adherens junctions.
 10. Dag 6
  • Nidatation. Trofoblastceller löser upp och penetrerar endomemtriepitelet på livmoderslemhinnan (yttre lagret).
  • Selektin och fibonektin interagerar med trofoblasterna så att embryot kan ta sig in.
  • Behövs för att komma undan det syrefattiga och låga PHt i livmodern.
  • Många embryon dör här.
 11. Andra veckan
  • Uppdelning i två lager.
  • Extraembyronalt mesoderm bildas.
  • Tre håligheter bildasl.
  • Näringsförsörjning till embryot säkerställs.
 12. Dag 8
  * trofoblasten delas upp i :

   cytotrofoblast(står för tillväxt) 

  • syncytiotrofoblast
  • (sköter funktionen med moderkakan (där alla blodkärl går), en jättecell) mitosen sker i cytotrofoblasten och vandrar
  • sedan ut i syncytiotrofoblasten

  • embryoblasten
  • delas upp i:

  •  hypoblast
  • , under (kubiska celler) 
  • epiblast
  • , över (cylindriska celler) (blir sen allt) kallas tillsammans för groddskiva

  • amniohålan:
  •  första hålrummet bildas på gränsen epiblast - cytotrofoblast
  • (över epiblasten) omsluts av epiblast + amnioblaster som kommer
  • från epiblasten bildar tex fosterhinnor och fostervatten

  • primitiva gulesäcken:
  •  andra hålrummet sker genom att platta celler från hypoblasten
  • bekläder cytotrofoblastens insida (under hypoblasten)

  • lakunerna börjar bildas i syncytiotrofoblasten
  • (framför allt över embryoblasten), är ett hålrum med mammans RB
 13. Dag 11 - 12:
  • Blastocyten är nu helt uppslukad av livmoderslemhinnan.
  • *  syncytioblasten tränger in i livmoderslemhinnan och bryter ner små kärlväggar, gör moderkakan blodfylld *  extraembryonalt mesoderm bildas eftersom cytotrofoblasten växer fortare än gulesäcken.
  • Bildas av epiblast (troligen).
  • Lägger sig mellan gulesäcken och cytotrofoblasten*  bildas håligheter i extraembryonalt mesodermen (chorionhålan):-   tredje hålrummet-   leder till att mesodermet uppsplittras i två skikt
  • -  yttre skiktet av extraembryonala mesodermet (mot cytotrofoblasten) kallas chorionplattan*  groddskivan växer långsamt och är nu 0.1 - 0.2 mm
 14. Dag 13
  • *  hypoblasten bildar ny kavitet inom chorionhålan som kallas sekundära gulesäcken* 
  • primära gulesäcken delas upp i mindre bitar som går upp i chorionhålan*  extraembryonala mesodermet går igenom chorionhålan bara i den förbindelsestjälk som senare utvecklas till navelsträngen*  håligheten som är närmast förbindelsestjälken bildar röven på embryot*  i främre (cephala) delen av groddlagret finns nu en förtjockning som kallas buccopharyngealmembranet (blir munhåleöppningen)
 15. Tredje veckans utveckling
  Tre groddblad bildas (grastrualbildning) och vi får lägesriktning.
Author
penkis
ID
253601
Card Set
Embryologi
Description
Embryologi
Updated