farma ukł. adrenergiczny

 1. Gdzie znajdują sie ośrodki autonomiczne?
  w podwzgórzu -> regulacja ciśnienia, oddchyania i tempw rdzeniu przedłużonym -> odruchy
 2. co jest przekaźnikiem w zwojach autonomicznych?
  acetylocholina
 3. co jest przekaźnikiem zazwojowym w ukł. autonomicznym
  w ukł. współczulnym -> noradrwnalinaw przywsp. -> acetylocholina
 4. receptory adrenergiczne
  rec metabotropowe sprzężone z białkami G
 5. glowna rola receptorów alfa1
  skurcz m. gładkich, szczególnie w naczyniach krwionośnych i zwieraczyblokowane kompetytywnie przez PRAZOSYNĘ i nieodwracalnie przez FENOKSYBENZAMINĘagonistami są: FENYLEFRYNA i METOKSAMINA
 6. główna rola receptorów alfa2
  hamowanie funcji neuronów, w tym n. adrenergicznych(autoreceptorów)antagoniści->hamowanie wydzielanie NA z neuronów, osłabianie aktywności n. noradrenergicznych (SPRAWDŹ!)agoniści-> KLONIDYNA, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwalnianie czynności serca wskutek hamowania aktywności ukł. współ.
 7. receptory beta1
  głównie w mięśniu sercowympobudzenie-> działanie chrono- ino- dronotropowe (+)
 8. receptory beta2
  głównie mm. gładkie -> rozkurcz (oskrzela, naczynia krwionośne, jelita, śledziona, macica)występują też w sercu (chrono+)
 9. receptory beta3
  występuje w adipocytach, jelitach, pech. żółciowym i gruczole krokowymgłównie działania metaboliczne1> nasilenie lipolizy, rozkurcz p. żółciowego i jelit
 10. receptory beta4
  w ukł. przewodzącym serca, adipocytach i okrężnicyrola niejasna
 11. w jaki sposób receptory beta(prócz b3) podlegają zmianom regulacyjnym?
  długotrwałe pobudzannie powoduje regulację w dół,a blokada regulację w górę
 12. działanie adrenaliny (8)
  • 1.inotropowe(+)
  • 2.chronotropowe(+) (pobudzanie rec. b1). obie te rzeczy powodują zwiększenie CO serca   **UWAGA** rytm może ulec zwonieniu, szczególnie na szczycie wzrostu ciśnienia co jest wynikiem uruchomienia odruchu z baroreceptorów, jednak gdy ze zwiększeniem ciś. skurczowego następuje spadek ciś. rozk. to średnie ciśnienie krwi nie zmienia się, więc baroreceptory nie reagują.
  • 3.kurczy łożyska naczyniowe skóry i nerek
  • 4.rozkurcza naczynia m. szkieletowych i wątroby (rec b2)
  • 5.delikatny skurcz żył -> lepszy powrót żylny -> lepsze CO
  • 6.działanie na rec b2-> rozkurcz m. gładkich (oprócz zwieraczy,np odźwiernika), zmniejszony skurcz macicy podczas ciąży i w porodzie
  • 7.rozkurcz oskrzeli
  • 8.przez rec. b2 -> wzrost st. glukozy i mleczanów oraz wolnych kw. tł.
 13. dawkowanie, metoda podania i wskazania do podania epinefryny
  • małe dawki (0,05-0,1ug/kg mc.) -> rozkurcz niektórych łożysk naczyniowych -> obniżenie ciś. tętniczego
  • średnie i duże dawki (5-10 ug/kg mc) -> działanie dwufazowe -> ciśnienie skurczowe wzrasta, a rozkurczowe spada
  • podawana podskórnie (doustnie szybko jest rozkładana w ukł. pok.) w dawce 0,3-0,5 mg
  • dożylnie może powodować zbaurzenia rytmu serca
  • astma (lek z wyboru) -> dotchawiczo dawka 10x silniejsza
  • zatrzymanie krążenia(lek z wyboru)
  • ostre reakcje alergiczne (np. przy reakcji na penicylinę)
  • podawana wraz z lekami miejscowo znieczulającymi by zwiększyć czas ich działania
 14. działania niepożądane epinefryny
  • zab. rytmu komorowego
  • nadmierny zwrst ciśnienia tętniczego
  • zaburzenia oddychania
  • bóle głowy
  • drżenia mięśniowe
  • u osób biorących lekib-adrenolityczne -> działanie na niezablokowany rec. a1 -> nadmierne działanie hipertensyjne
  • martwica mięśni
 15. działanie noradrenaliny (4)
  • silny agonista rec. alfa, działa na rec. b1
  • 1.silny wzrost ciśnienia skur i rozkur (skurcz naczyń skóry, nerek, m. szkieletowych jak i wątroby) nawet w małych dawkach(ma mniejsze pow. do b2 niż epinefryna)
  • 2.zwolnienie rytmu serca w wyniku odruchowego pobudzenia n. błędnego
  • 3.zwiększony przepływ przez n. wieńcowe (czasem ZMNIEJSZONY, np. w anginie Printzmetala, przy zwiększonej wrażliwości rec. a1)
  • 4.wzrost st. glukozy, mleczanów i wolnych kw. tł. we krwi (przy podaniu dużych dawek)
 16. dawkowanie, metoda i wskazania do podania noradrenaliny
  • podawana we wlewie dożylnym w dawce 1-4mgwstrząs (OPRÓCZ KARDIOGENNEGO)
  • dodatek do śr. znieczulających
  • NIE w zatrzymaniu krążenia
  • NIE w reanimacji
 17. metody i wskazania do podania dopaminy
  podawana dożylnie w różnych fazach wstrząsu (2-5 ug/kg mc/min.)

  L-DOPA podawana w leczeniu choroby Parkinsona
 18. działanie dopaminy (6)
  • 1. prekursor NA i adrenaliny
  • 2.rozszerzenie łożyska naczyniowego, szczególnie nerek poprzez rec D1 -> leczenie wstrząsu hipowolemicznego i sercowego
  • 3. w większych dawkach działa na b1 -> stymulacja serca
  • 4.w maksymalnych dawkach działa na a1 -> skurcz łożyska naczyniowego
  • 5.w organizmie 75% dawki jest przekształcane w nieaktywny kw. homowanilinowy a 25% w NA i adrenalinę, a później w kw. wanilinomigdałowy
  • 6.długotrwałe podawanie prowadzi do tachyfilaksji
 19. agoniści a1 (5)
  • fenylefryna
  • metoksamina,
  • mefentermina,
  • metaraminol,
  • mitodryna
 20. agoniści a2 (4)
  • klonidyna
  • guanfacuna
  • guanabenz
  • alfa-metylo
  • norepinefryna
 21. antagoniści o działaniu niewybióryczym
  • fengolamina
  • fenoksybenzamina
  • tolazolina
  • alkaloidy sporyszu
 22. antagoniści a1 (8)
  • prazosyna
  • terazosyna
  • doksazosyna
  • tamsulosyna
  • alfuzosyna
  • indoramina
  • urapidil
  • bunazosyna
 23. antagoniści a2 (3)
  • idazoksan
  • johimbina
  • rauwolscyna
 24. sposób działania selektywnych agonistów rec a1
  • kurczenie naczyń krwionośnych -> zwiększenie oporu naczyniowego -> wzrost ciśnienia i równocześnie rzadkoskurcz serca spowodowany odruchowym pobudzeniem n. błędnego
  • wzrost zużycia tlenu w sercu
  • bladość skóry
  • stosowane miejscowo w celu obkurczania naczyń krwionośnych nosa(Xylometazolin) i dodatek do leków znieczulających
  • jako że a1 umiejscowione są przede wszystkim w skórze i dystalnych częściach ciała -> ból i mrowienie palców
 25. działania niepożądane dopaminy (5)
  • hipotensja
  • arytmia komorowa
  • migotanie przedsionków
  • przy przedawkowaniu bradykardia
  • spadek TSH
 26. wskazania do podania selektywnych agonistów a2
  • nadciśnienie
  • tłumienie obajwów abstynencyjnych u osób uzależnionych od opioidów i alkoholu
  • stymulacja receptorów w obrębie j. pasma samotnego -> hamowanie neuronów układu współczulnego
 27. leki sympatykomimetyczne o działaniu pośrednim (3)
  powodują uwalnianie endogennych amin katecholowych

  • tyramina
  • efedryna
  • amfetamina
 28. sposób działania amfetaminy
  • ma silne działanie ośrodkowe
  • pobudza ośrodek oddechowy, ośrodki ruchowe i struktury korowe mózgu
  • powoduje uwalnianie amin katecholowych i serotoniny i hamuje wychwyt neuronalny neuroprzekaźników
  • działa anoreksjogennie
  • powoduje powyższone ciśnienie częstoskurcz i zaburzenie rytmu serca
  • prowadzi do rozwoju psychozy toksycznej z omamami
 29. działanie i wykorzystanie efedryny
  • jest lakiem sympatykomimetycznym o działaniu pośrednim, coraz rzadziej stosowanym
  • działa na rec a i b
  • aktywna po podaniu doustnym
  • wzrost ciś. tętniczego, częstoskurcz i wzrost CO oraz poprzez rec b i (?) rozkurcz m. gładkich oskrzeli (astma)
 30. wskazania do stosowania antagonistów receptorów alfa
  • nadciśnienie
  • choroby naczyniowe, szczególnie OUN (ch. otępienne na tle naczyniowym)
  • antagoniści a1 (tamsulosyna, doksazosyna i fenoksybenzamina) -> przerost prostaty
  • antagoniści a2 (mitrazapina) lek przeciwdepresyjny -> pobudzanie n. noradrenergicznych i serotoninergicznych
 31. niewybiórczy agoniści rec. beta - przykłady, zastosowanie
  • izoproterenol -> działania chrono- i inotropowe +.
  • leczenie zab. przewodnictwa, często przed wszczepieniem rozrusznika
 32. dobutamina
  • analog dopaminy
  • względnie wybiórczy agonista rec. b1 (w stosunku do dopaminy słabiej działa na naczynia)
  • podawany zwykle w formie racemicznej (izomer + na b1 a - na a1)
  • pobudzenie czynności serca we wstrząsie lub podczas operacji kardiochirurgicznych
  • krótki okres półtrwania, długie podawanie -> tachyfilaksja
  • i.v.
  • Działania niepożądane: nadmierne przyspieszenie czynn. serca, extrasystolie komorowe
 33. wybiórczy agoniście b2: przykłady(5), zastosowanie, dz. niepożądane
  • salbutamol,
  • terbutalina,
  • fenoterol,
  • prokaterol,
  • ritodryna(tylko gineksy)...

  leczenie astmy (inhalacje) i w celu zahamowania nadmiernej czynności skurczowej macicy
 34. ksamoterol
  częśniowy agonista rec. b1 zaliczany do agoantagonistów(słabe efekty mimetyczne) rec. beta
 35. antagoniści rec b - właściwości farmakologiczne
  • ch. niedokrwienna serca,
  • nadciśnienie(działanie nie jest do końca wyjaśnione, uwalnianie reniny jest związane z rec. beta,ale nie każde nadciśnienie jest związane z nadprodukcją reniny),
  • niewydolność m . sercowego
  • chrono- i inotropowe (-) -> zmniejszenie energetycznego wydatku serca
  • nie zalecane u osób z astmą i POChP (zwężają drogi oddechowe)
  • leki te opóźniają reakcję na hipoglikemię u cukrzyków (zmniejszając objawy drżenia,tachykardii i drażliwości), dlatego choroba ta jest przeciwskazaniem
  • obniżanie poziomu HDL i podwyższanie LDL i wolnych kw. tłuszczowych
 36. działania niepożądane leków b-adrenolitycznych (4)
  • 1.rzadkoskurcz
  • 2.utrudnienie przewodnictwa wewnątrzsercowego (przeciwskazane w zaburzeniach tego typu)
  • 3.zwiększenie oporu naczyniowego
  • 4.skurcz oskrzeli: przede wszystkim leki niewybiórcze bez właściwości agoantagonistycznych
 37. podział leków b-adrenolitycznych
  • I gen: działanie niewybiórcze na oba rec. beta, niektóre posiadają działanie sympatykomimetyczne, a propranolol ma działanie błonowe
  • II gen: kardiowybiórcze (rec. beta1)
  • III gen: dodatkowo blokują rec. a1, uwalniają NO -> rozkurcz mm. gładkich
 38. b-adrenolityczne leki I gen
  • propranolol (dodatkowe dz. błonowe)
  • timolol,
  • nadolol,
  • sotalolpindolol,
  • oksprenolol,
  • alprenolol,
  • penbutolol (agoantagoniści)
 39. leki b-adrenolityczne II gen
  • metoprolol
  • bisoprolol
  • betaksolol,
  • praktolol,
  • acebutolol (nieznacznendziałanie agonistyczne)
  • cliprolol (silne działanie agonistyczne na rec. b2)
 40. leki b-adrenolityczne III gen.
  • labetalol
  • karwedilol
  • dilewalol (blokada rec. a1)
  • nebiwolol (największa wybiórczość wobec rec. b1)
  • bucindolol(niewyjaśniony mechanizm działania rozkurczowego m. gładkich)
 41. rezerpina
  zmniejsza zdolność gromadzenia katecholamin w pęcherzykach synaptycznych

  znosi działanie agonistów działających pośrednio ale nie o działaniu bezpośrednim! mogą nawet je wzomocnić! (poprzez zmiany kompensacyjne po utracie noradrenaliny w postaci zwiększonego stężenia receptorów)
 42. klonidyna
  • obniża ciśnienie krwi, zmniejsza pojemność minutową i zwalnia rytm serca
  • jej analogiem jest moksonidyna
  • szybko przenikają do OUN ze względu na lipofilność
  • działają na receptory a2 w j. pasma samotnego(ośrodek przekazywania odruchów z baroreceptorów) -> osłabienie aktywności ukł. współczulnego
  • pobudzanie obwodowych rec. a2 -> zmniejszone wydzielanie NA
  • działanie agonistyczne na rec. imidazolinowe(szczególnie moksonidyna) w rdzeniu przedłużonym -> zmniejszona aktywność ukł. wsp.
  • wskazanie: nadciśnienie, łagodzenie objawów odstawiennych
  • dz. n. : sedacja, xerostomia, zab. ortostatyczne, obrzęki (retencja sodu), osłabienie libido i potencji,
  • OBJAW REBOUND(przy nagłym odstawieniu->skoki ciśnienia)nasilają działanie leków neuroleptycznych, nasennych i alkoholu
 43. alfa-metylodopa
  • metabolizowana do alfa-metylonoradrenaliny w OUNlek przeciwnadciśnieniowy u kobiet w ciąży
  • podawana często w małych dawka ze względu na krótki t1/2
  • dz. n.:jak u innych agonistów rec. a2 + gorączka polekowa, anemia hemolityczna, uszk. wątroby
  • nie zalecana w guzie chromochłonnym!
 44. przykłady alkaloidów sporyszu
  ergotamina, ergokrystyna, ergokortyna, ergokryptyna
 45. fenoksybenzamina
  • nieselektywny antagonista rec. a nieodwracalnie wiążący się z receptorem (długi czas działania) dlatego leki alfa-sympatykomimetyczne jako antidotum są nieskuteczne
  • nieznaczny antagonizm w stosunku do ACh, 5-HT i histaminy
  • stosowany w: neurogennym zatrzymaniu moczu, w nadciśnieniu spowodowanym guzem chromochłonnym(szczególnie przed operacją)
  • dz.n.:tachykardia,zab.ortostatyczne,zwężone źrenice,suchy nos,zab.wytrysku,wymioty
 46. prazosyna
  • selektywny antagonista rec. a1
  • szybko się wchłania,
  • w 95% wiąże się z białkamidługi
  • t1/2 (można brać tylko 2x dziennie)
  • analogi (terazosyna,bunazosyna,doksazosyna) mogą być podawane jeszcze rzadziej bo 1x dziennie
  • obniżenie oporu n. obwodowych i ciśnienia krwi
  • działa słabo stymulująco na serce (bo nie działa na rec. a2)
  • wskazania:nadciśnienie (lek drugiego wyboru) ch. Raynauda, łagodny przerost prostaty
  • dz.n.:efekt pierwszej dawki -> zab.ortostatyczne(terapię zaczyna się od małych dawek),obrzęki,zawroty głowy,senność,sedacja
  • przeciwskazania:karmienie piersią,ciąża,niewydolność serca,zab.f.wątroby
 47. wskazania do podania alfulozosyny i tamsulosyny
  przerost gr. krokowego
 48. urapidil
  oprócz antagonistycznego działania na obwodowe rec. a1, działa również na ośrodkowe rec. 5-HT1a co również wiąże się z obniżeniem ciśnienia
 49. propranolol
  • nieselektywny antagonista rec. beta
  • rzadko już stosowany w zab. sercowo-naczyniowych
  • leczenie drżenia,zaburzeń lękowych,profilaktyka migreny
 50. sotalol
  • nieselektywny antagonista rec. beta
  • lek antyarytmiczny
 51. selektywni antagoniści rec. b1
  acebutolol, betaksolol, metoprolol,bisoprolol

  • mają większe powinowactwo do rec.b1 niż do b2 (różnica ta zanika po podaniu większej dawki)
  • można podawać cukrzykom bo nie zaburza gosp. glukozowej w organizmie (robią to rec.b2)
  • mają działanie tokolityczne ale nie są stosowane do tego
  • stosowanie może prowadzić do pogorszenia stanu chorych z POChP
 52. efekt tokolityczny
  leki hamujące skurcze macicy podczas porodu
 53. fenylefryna
  • selektywny agonista a1
  • w dużych stężeniach aktywuje rec. beta
  • zastosowanie oftalmologiczne (rozszerza źrenice)
  • obkurcza błonę śluzową
 54. zalecenia we wstrząsie kardiogennym
  • dopaminama
  • działanie inotropowe+ z b. małym działaniem chrono+ które zwiększa zapotrzebowanie serca na O2
  • nie zwęża naczyń co również zwiększałoby obciążenie serca
  • poszerza tt. nerkowe
 55. wskazania do zab. ortostatycznych
  midodryna
 56. fentolamina
  tolazolina
  • selektywny antagonista kompetycyjny rec. alfa (1i2) obniżają opór obwodowy naczyń i ciś. krwi
  • stymuluje serce(odruch serciwy i uwalnianie NA w wyniku działania na rec.a2)
  • dodatkowo działanie cholinomimetyczne,adrenomimetyczne i histaminopodobne
  • antagonista 5-HT
  • i.v i p.o.
  • dz.n.:zab. ortostatyczne, tachykardia,zwężenie źrenic,onrzęk bł.śl. nosa,upośledzenie wytrysku zab. przew. pokarmowego(rec. histaminowe i cholinergiczne)pheochromocytoma, ch. naczyń obwodowych
 57. dodatkowe działania antagonistów rec. beta IIIgen
  wytwarzanie NO: celiprolol, nebiwolol, karteolol

  agonistyczne dz. na rec. b2: celiprolol, karteolol

  antagonistyczne na rec. a1: karwediol,bucindolol,bewantolol

  • blokowanie napływu jonów Ca:karwediol,betaksolol,bewantolol
  • otwieranie kan. K+:tilisolol
  • aktywność antyoksydacyjna:karwedilol
 58. propranolol
  • nieselektywny antagonista rec. beta (jednakowe powinowactwo do b1 i b2)
  • silnie lipofilny
  • p.o. (dobrze się wchłania)
  • silny efekt pierwszego przejścia
  • leczenie nadciśnienia i dusznicyarytmia/tachykardia nadkomorowa, komorowa, extrasystolii kom.
 59. pindolol
  • nieselektywny antagonista rec. beta z wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną
  • działanie stabilizujące błony
  • p.o.
  • wydalany przez nerki
  • drono-, ino-, chronotropowe (-)
  • spadek kurczliwości
  • skurcz oskrzeli
  • hipokaliemia
  • zastosowanie:dusznica, arytmie, nadciśnienie, jaskra...
 60. metoprolol
  • selektywny antagonista rec. b1
  • BEZ akt. wewnętrznej sympatykomimetycznej i stabilizującej błony
  • p.o.
  • duży efekt pierwszego przejścia
  • zastosowanie:leczenie nadciśnienia, dusznica, przewlakła niewydolność serca
 61. esmolol
  • selektywny antagonista b1
  • b. krótki okres działania
  • niewielka aktywność sympatykomimetyczna NIE działa na błony
 62. bisoprolol
  • wysoce selektywny antagonista b1
  • NIE posiada wew. akt. sympatykomimetycznej czy też działania nabłonylek z wyboru przy nadciśnieniu(?)wraz z inhibitorami ACE i lekami moczopędnymi przy umiarkowanej niewydolności serca
  • dz.n.:dobrze tolerowany,zawroty głowy,bradykardia
 63. DOKOŃCZ WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA ANTAGONISTOW BETA !!!!
  DOKOŃCZ WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA ANTAGONISTOW BETA !!!!
Author
Maja
ID
252088
Card Set
farma ukł. adrenergiczny
Description
adrenergiczny farma
Updated