tyr

The flashcards below were created by user Yuber on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad ingår i tyroideaanamnes?
  • Hereditet (tyr, APS)
  • Tidigare tyrsjd
  • tryck/smärta hals
  • hypo/hypersymtom
  • LM: Litium, amiodarone, jod
  • Graviditet: akutell / nyligen / planerad
 2. Vad ingår i tyroideastatus?
  • AT: tremor, oro, ögon
  • Puls: frekvens, regelbunden?
  • BT
  • Inspektion och palpation(storlek, konsistens, ömhet)
  • Ögon (vid hyper)
 3. US av tyroideafunktion?
  • S-TSH, fritt t4 t3
  • Spårjodsus
 4. Autoak tyr? För vad?
  • TPO-ak , stödjer vid klinik autoimmuna tyroiditer.
  • TRAk - Graves
 5. Morfologiska us?
  • Scint
  • Ultraljud
  • finnålspunktion (cytologi)
  • DT (utan kontrast)
 6. Tumörmarkörer?
  S-tyreoglobulin, calcitonin
 7. Isotopus?
  Vilka och för vad?
  Spårjod: för diff tyreotoxikos/tyreoidit. (131)I po mät efter 24h upptaget. Blockerat vid tyreoidit, ökat vid hypertyreos. Även för dosberäkning inför radiojod.


  99TC: IV, efter 20-30 min mäts upptag. Visar fördelningen, strumautredning. diffa vid hyper- graves eller knölstruma? Tyroideaadenom varmt eller kallt?
 8. Benign atoxisk struma:
  Orsak? Diagnos? Diffdiagnos? Behandlingsalternativ?
  • Jodbrist, rökning, tillväxtfaktorer, genetik, strumogener(kål, rovor, sojabönor, kassava)
  • Uteslutningsdiagnos: struma utan funktionsrubbning, inflammation eller tumör.


  • Diff: cystor, tumör utanför tyr, lymfkörtelförstoring, fettkudde på halsens framsida
  • Beh: Expektans, tyroxin? Kirurgi vid trycksymtom på trachea/esofagus / estetikst
 9. Olika tyreoiditer?
  • Akut
  • subakut
  • Postpartum
  • kronisk autoimmun
 10. Subakut tyreoidit? Orsak, symtom, fynd, behandling?
  • Virusorsakad.
  • Smärta på halsen, feber, sjukdomskänsla.
  • Palpöm lätt förstora tyr.
  • Hög SR.
  • Lindriga tyreotoxiska symtom pga utsvärming av t4/t3.
  • Blockerat upptag vid spårjod.
  • Beh: ASA, NSAID, steroider.
  • Läker i regel ut helt efter en övergående hypotyreos.
 11. Postpartumtyreoidit. När? Förlopp? Fynd? Progno
  s?
  • Under postpartumåret, ofta recidiv efter nästa graviditet.
  • Tyst tyreoidit med övergående hypertyreos --> övergående hypotyreos, ca 20% manifest hypo.
  • Pos TPO-ak, lymfocytär infiltration 
  • Blockerat spårjodsupptag.
 12. Kronisk autoimmun tyroidit? Typer? Klinik beroende av typ? Fynd? Beh?
  • Ej lokal smärta eller SR-stegring.
  • Atrofisk: Vanligast. Klinik/labb för hypotyreos, atrofisk tyroidea.
  • Hashimoto: struma med eller utan hypotyreos.
  • Positiva TPO-ak, lymfocytär infiltration.
  • Beh: Levaxin om hypotyreos (+ev vid struma)
 13. Hypotyreos prevalens? Symtom?
  • ~2% kvinnor. >3% >50 år kvinnor. 4-8x kvinnor >män.
  • Symtom: Trötthet
  • Tröghet
  • Nedstämdhet
  • Förstoppning
  • Illamående
  • Anorexi
  • Lågt BT, låg puls, blodfetter förhöjda
  • Torr gulblek hy, svullnad
  • Amenorre
  • Anemi
  • Prolaktinsegring med galaktorre mm
  • Karaptunnelsyndrom, polyneuropati
  • Kan vara temporär eller permanent.
 14. Orsaker hypotyreos, Primär? Sekundär?
  • Primär:
  • Autoimmun tyroidit med struma(hashimoto) eller utan(atrofisk)
  • Iatrogen (radiojod, tyroidektomi)
  • Kongenital
  • Jodbrist
  • LM; tyreostatika, cordarone, litium, interferon.
  • Hypotyreotisk fas efter tyroidit
  • Sekundär:

  • Ovanligt
  • Hypofystumör / hypofyslesion -> hypofysutredning
  • t4t3 ner, tsh ner/normalt

  behandlas som primär
 15. Hypotyreos - diagnostiskt förlopp?
  • Klinik + Tsh > 10 + sänkt T4
  • Annars: efter 2-4v TSH, ft4, TPO-ak
  • TSH upp, ft4 ner, pos TPOak -> autoimmun hypotyreos.
  • Negativ Tpo-ak och prover åt "rätt" håll -> överväg diff, nya prover om 4v.
  • Pos TPO-ak fortsatt TSH upp, ft4 ner. -> hypotyrotisk fas efter tyroidit? Expektans m nya prover ev behövs period av levaxinbeh.
 16. Beh hypotyreos? Info till pat?
  • Levaxin, låg startdos 25-50 mikrog. Höj var 3-6e v. Följ tsh t4 efter 6-8v. Sikta på TSH 0,5-2,0
  • Vanlig slutdos 75-150.
  • Lägre startdos, långsammare upptrappning vid uttalad hypo, ssk vid samtidigt CAD.
  • Till pat: tar lång tid innan symtomen helt i regress ( minst 6mån)
  • Livslång beh vid permanent hypotyr.
  • Utsättningsförsök efter ca 6 mån vid temporär hypo.
 17. Uteblivin / otillräcklig effekt av levaxin? Orsaker?
  • Lång tid innan helt eutyroid.
  • Ev annan associerad autoimmun sjd? Addison, atrofisk gastrit/perniciös anemi, T1DM.
  • Nedsatt upptag av LM? - uteslut pga Kalk / järntabletter?
 18. Subklinisk hypotyreos?
  Behandlingsindikationer?
  • Förhöjt TSH normal t4t3. Ofta förstadium till hypotyreos, positiva TPO-ak talar för detta. Vanligt hos kvinnor, ökar med åldern. TSH-nivå samt pos TPO-ak avgör risk% att övergå till hypotyreos.
  • Behindikationer:
  • Symtom
  • Pos TPO-ak
  • Graviditet
  • Struma
  • TSH > 10
  • Annan autoimmun sjd
  • Infertilitet
 19. Myxödemkoma? Vad är? Utlösande faktorer? Klinisk bild?
  • Mycket sällsynt komplikation till långvarig hypotyreos, grav primär hypotyr ofta hos ädlre kvinna.
  • Utlösande faktorer: Slutat ta levaxin
  • Infektioner
  • Operation
  • GI-blödning
  • Nedkylning
  • CVD
  • Psykofarmaka, sedetiva, morfin
  • Cordarone
  • Klinisk bild:


  • Kall, torr, sträv hud och ögonlocksödem
  • Vakenhetssänkning, desorientering
  • Hypotermi (32-35)
  • Resp insuff med Co2retention och acidos
  • Bradykard, hypotoni
  • Långsamma/bortfall av reflexer
  • Ascites / perikardexsudat
  • Struma eller är efter strumaop.
 20. Utredning av myxödemkoma?
  • Anamnes+status: Känd tyrsjd / anamnes talande för odiagnosticerad hypotyr.
  • T4/T3 ner, TSH oftast upp (primär) Diffdiagnos: svårt sjuk ivapat.
  • Elektrolyter: S-Na ofta ner (SIADH)
  • S-kortisol (uteslut samtidigt kortisolsvikt)
  • Artärgas pCO2 upp, pO2 ner (alveolär hypovent)
  • Glc: (ner)
  • CRP, blodstatus, ev odlingar
  • Lungröntgen (pneumoni, stas?)
  • EKG: low voltage, arytmier?
  • Hjärteko: Perikardvätska?
 21. Beh av myxödemkoma?
  • Oftast IVA med andingsstöd, ekg/btövervakning.
  • Hydrokortison 100 mg iv bolus -> 200mg/d i 1 vecka därefter nedtrappande dos.
  • levaxin 500 ug iv, efter 1 v start med 25-50 ug / dag med LÅNGSAM dosökning.
  • Hypotermi: Långsam uppvärming (snabb kan ge VD -> Btfall. Undvik avkylning.
  • Risk för övervätskning och LMbiverkningar pga långsam metabolism.
  • Infektionsprofylax/beh
  • Vid nedsatt trombocytfunktion och blödning: octostim(frisätter VIII, vWF), k-vitamin, ev blod.
 22. Hypertyreos, symtom?
  • Nervositet, irritabilitet, oro, sömnstörning
  • Hjärtklappning, förmaksflimmer, hjärtsvikt
  • Stirrig blick, ögonlocksretraktion
  • Värmeintolerans, svettning, feber
  • Viktnedgång, lös avföring
  • Finvågig tremor, hyperreflexi
  • Endokrin oftalmopati (vid Graves sjd)
 23. Hypertyreos orsaker? . Vad talar för respektive orsak?
  • Utsvämning eller ökad produktion.
  • Smärta på halsen, förhöjt SR, förlopp av TSH/T4 --> Talar för tyroidit.
  • Pos TRAK, endokrin oftamopati --> Talar för Graves
  • Knölstruma, Hög ålder --> Talar för toxisk knölstruma.
  • Palpabelt adenom, TSH ner, T3 Upp, t4 Normalt --> Talar för toxiskt adenom
 24. Dittandattan om Graves
  • ~2/3 av hypertyreos.
  • Positiva TRAk (99%) även ofta pos TPO-ak.
  • TRAk binder och aktiverar TSHreceptor. duh.
  • Vanligare hos yngre (20-50) vanligare hos kvinnor.
  • Rökning ökar risken.
  • OFtast mer uttalad toxikos
  • Risk för tyroideaassocierad oftalmopati
  • Associerad med andra autoimmun endokrina sjd.
  • Går i skov ( ett eller flera)
 25. Dittadattan Toxisk knölstruma.
  • Vanligare hos äldre >50 år.
  • Mildare toxikos (än graves)
  • Oftast multinodös, ibland solitärt toxiskt adenom. Bestående.
 26. Utredning av hypertyreos negativ för TRAK?
  • Spårjod och/eller scint. 
  • Hypertyreos = högt upptag. Upptag VAR = diff adenom, toxisk nodös, graves.
  • Blockerat/låg upptag: Akut tyroidit, subakut tyroidit, postpartumtyroidit, tyst tyroidit, hög jodtillförsel, fakitia, LM
 27. Tyroideaassocierad oftalmopati?
  När? Patofys? Symtom/fynd? Behandling?
  • Endast vid Graves (30-45%)
  • TRAK binder fibroblaster och extraokulära muskler i orbita - ger inflammation och svullnad.
  • Ökad risk vid rökning
  • Kan förekomma före, samtidigt eller efter hypertyreos.
  • Symtom/fynd:
  • Ögonlocksretraktion
  • Skav/gruskänsla
  • Rodnad
  • Ögonlocksödem
  • Exoftalmus
  • Stramningskänsla
  • Dubbelseende/skelning
  • Synnervspåverkan
  • Behandling:
  • Euthyroid, rökstopp.
  • Steroider, ev kirurgi,.
 28. Hypertyreosbehandling?
  • Betablockad för initial symtomlindring. Ffa minskad hjärtklappning.
  • Tyreostatika: Graves med låg-måttlig recidivrisk (mild-måttlig tyreotoxikos, liten struma, låg TRAKnivå), förbehandling inför kirurgi eller radiojod, gravida.
  • Kirurgi: Knölstruma eller graves med hög recidivrisk, stor struma, yngre.
  • Radiojod: Knölstruma eller graves med hög recidivrisk, medelålders/äldre, försöktighet vid endokrin oftalmopati, kontraindicerat vid graviditet.
 29. Subklinisk hypertyreos?
  • Vid lindrig eller begynnande Graves alt lindrig toxisk knölstruma.
  • Kan vara förenat med tyreotoxiska symtom, ökad risk för förmaksflimmer och osteoporos.
  • Behandling: vid symtom eller kvinna >65 år Radiojod alt tyreostatika.
 30. Tyreotoxisk kris? Vad är? Utlösande faktorer? Klinisk bild?
  • Mycket ovanligt, livshotande akut försämring av hypertyreos (vanligen graves)
  • Annan akut sjukdom oftast utlösande:
  • Infektion
  • Trauma (operation)
  • Förlossning
  • DKA
  • Radiojod
  • Jodtillförsel ( cordarone, hälsokost, rtgkontrast)
  • Abrupt utsättning av tyreostatika
  • Klinisk bild:
  • Feber > 38.5
  • CVS: takykardi, ffli, chf eller angina. BTfall eller chock.
  • GIsymtom: illamående, kräkningar, diarre.
  • CNSpåverkan: Rastlös, motorisk oro, sömnstörningar, desorientering, apati. Koma i uttalade fall.
  • Ögon: Exoftalmus kan förekomma.
 31. Utredning tyreotoxisk kris?
  • Initialt: TSh t3 t4 med akutsvar. (ej korrelation symtom-hormonnivå)
  • TRAK och TPO-ak
  • Blodstatus, crp, elstatus, glc, urinsticka, ekg
  • Ev odlingar + rtg vid misstanke
  • Uppföljning:
  • Kontinuerling bedömning av mentalt tillstånd
  • Puls, bt minst 1g/h
  • Följ temp, timdiures, vätskestatus ev bglc
 32. Behandling tyreotoxisk kris?
  • Tyreostatikum Tiotil 200mg x6 po /sond minska efter 1v.
  • Betablockare Inderal 40-80mg 4-6x eller iv. Få puls till 90. Se upp för hjärtsvikt Symtomlindrar och minskar konvertering t4>t3. Vid astma ev seloken.
  • Hydrokortison 100mg iv, sedan 400mg /dygn, minskat succesivt 1a veckan. mot frisättning samt konversion t4>t3
  • Vätska elektrolyter näring Högt kaloriintag, tex 10% glc med elektrolyter 1000ml x2/d
  • Febernedsättande, behandla utlösande orsak, undvik asa då det kan frigör tbgbundet t4.
  • Jod i sällsynda fall om ej ovan har effekt hämmar frisättning men omöjliggör radiojodbehandling.
Author
ID
249342
Card Set
tyr
Description
tyr
Updated
Show Answers