J Verbs 1

 1. eat
  tabemasu
 2. drink
  nomimasu
 3. buy
  kaimasu
 4. watch, look, see
  mimasu
 5. show
  misemasu
 6. write, draw, paint
  kakimasu
 7. use
  tsukaimasu
 8. send
  okurimasu
 9. make, produce, cook
  tsukurimasu
 10. go
  ikimasu
 11. come
  kimasu
 12. return
  kaerimasu
 13. be at, to exist (inanimate)
  arimasu
 14. be at, to exist (animate)
  imasu
 15. speak
  hanashimasu
 16. lie down, go to bed
  nemasu
 17. get up, wake up
  okimasu
 18. broken
  kowaremasu
 19. fix, repair
  naoshimasu
 20. give
  agemasu

  (google for good example)
 21. receive
  moraimasu

  (google for good example)
 22. borrow
  karimasu
Author
christopheraldo
ID
249316
Card Set
J Verbs 1
Description
List of Japanese Verbs part 1
Updated