Aansprakelijkheidsrecht

The flashcards below were created by user Ivan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wanneer ontstaat er een verplichting tot schadevergoeding?
  Slechts indien er sprake is van de onrechtmatige gedraging.
 2. Wanneer kan aan de dader een onrechtmatige gedraging kan worden toegerend?
  Pas als de dader de 'schuld' heeft.
 3. Hoe kan een rechtspersoon aansprakelijk gesteld worden ?
  • - Ten eerste als door een formeel bevoegd orgaan ( bijvoorbeeld een burgemeester) namens de rechtspersoon onrechtmatig wordt gehandeld.
  • Ten tweede als de gedragingen van een niet-formeel bevoegde persoon toch aan die rechtspersoon worden toegerekend omdat zij in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van die rechtspersoon hebben te gelden (vereenzelvigingstheorie)
 4. Wat zijn de 6 rechtvaardigingsgronden?
  • overmacht
  • noodweer
  • uitvoering van een wettelijk voorschrift
  • bevoegd gegeven ambtelijk bevel 
  • Zaakwaarneming 
  • ongeschreven rechtvaardigingsgronden
 5. Wat houdt het relativiteitsvereiste in?
  Ondanks de overtreding van een wettelijke norm kan er soms toch geen aansprakelijkheid wordt aangenomen omdat de overtreden norm niet geacht wordt de belangen te beschermen die in het concrete geval geschonden zijn.
 6. In art. 6:162 lid 2 staan de onrechtmatigheidsgronden aangegeven, aan hoeveel van de criteria moet er voldaan zijn om aan te geven of het onrechtmatigheid van de gedraging vast te stellen is?
  Is er aan één van deze criteria (6:162) voldaan is dan staat daarmee in beginsel de onrechtmatigheid van de gedraging vast.
 7. Is het algemeen aanvaard dat in beginsel ieder handelen, doen of nalaten, in strijd met een wettelijke plicht onrechtmatig ?
  Ja, het is algemeen aanvaard dat in beginsel ieder handelen, doen of nalaten, in strijd met een wettelijke plicht onrechtmatig. Het kan daarbij gaan om verdragen of wetten in formele en tevens materiële zin
Author
ID
247377
Card Set
Aansprakelijkheidsrecht
Description
Universiteit Aansprakelijkheidsrecht
Updated
Show Answers