SOC week 1

The flashcards below were created by user swakan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sociologische verbeeldingskracht is het (leren) relativeren
  Leren het algemene in het bijzondere en het ongewone in het bekende te zien.
 2. Sociologische verbeeldingskracht is
  • Verbanden zien tussen
  • Heden en verleden, hier en elder, het persoonlijke en het algemene.
 3. Hoe moeten we dit inzicht werven? Door ontwikkelen van je eigen:
  sociologische verbeeldingskrachten
 4. Essentieel voor HR dus:
  Inzicht hebben in menselijk gedrag
 5. Waarom is sociologie belangrijk voor jouw (toekomstige) loopbaan?
  HR professionals werken met en voor groepen mensen: de werkgevers, leidinggevenden en personeel
 6. Sociologie als praktijkgerichte wetenschap: (3)
  • - Levert een beijdrage aan de totstandkoming van wetten en (overheids-) beleid.
  • - Draagt bij aan de ontwikkeling van instrumenten voor doelgerichte sociale interventie.
  • - De resultaten kunnen weer dienen als input voor verdere ontwikkeling van de theorie.
 7. Sociologie als theoretische wetenschap: (2)
  • 1 Een op objectieve wijze uitgevoerde studie van de organisatie en de betekenisgeving van de menselijke interactie op mico- meso en macroniveau.
  • 2 gericht op het leveren van een bijdrage aan de bestaande theoretische kennis.
 8. Afhankelijk van het sociologisch perspectief
  4 stromingen:
  • 1 Interpretatief symobolisch interactionisme
  • 2 Rationeel sociale ruiltheorie
  • 3 Kritisch conflictsociologen
  • 4 Positivistisch structureelfunctionalisme
 9. Inzicht krijgen in (delen van de ) samenleving d.m.v. onderzoek in de praktijk. Gebaseerd op een bepaald theorische perspectief kiezen voor een bepaald type onderzoek, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Soorten onderzoeken: (3)
  • 1 Positivistisch (Juridische methode waarbij men zich uitsluitend aan de wettekst houdt)
  • 2 Interpretatief (vertolkend)
  • 3 Kritisch
 10. Doel van sociologie?
  Inzicht krijgen in (delen van de) samenleving
 11. Wetschappelijke kennis is dus niet statisch maar
  dynamisch en voortdurend in ontwikkeling.

  Maar wel verbonden aan de 'wetenschappelijke spelregels.
 12. Wetenschappelijke en dus ook sociologische kennis ontstaat  omdat men een zich in de werkelijkehdi voordoend verschijndel/fenomeen niet kan verklaren.  In andere woorden
  niet begrijpt.
 13. Hoe vergaren mensen kennis? (algemeen)
  • Via Geloof of opvattingen. Niet geloven is op zich ook een geloof.
  • Via ervaring en deskundigheid.
 14. MARCO naar MICRO
  Het sociale handelen van mensen wordt bepaalt door: (4)
  • De maatschappij waarin zij leven (Structuur/cultuur)
  • De organisaties waarbinnen zij werken structuur/cultuur)
  • De groepen waar zij deel van uitmaken (primaire en sec. socialisatie)
  • De mensen met wie zij omgaan (the looking-glass zelf)
 15. MICRO naar MACRO
  Mensen creëren maatschappijen via: (2)
  • Sociale structuur
  • Cultuur
 16. MICRO naar MACRO
  Mensen creëren organisaties via: (1)
  Formeel / informeel.
 17. MICRO naar MACRO
  Mensen creëren groepen o.a. via: (1)
  Primaire en secundaire groepen: groepswaarden en groepsnormen
 18. MICRO naar MACRO
  Mensen creëren mensen o.a. via: (4)
  • 1 Stereotypen
  • 2 Vooroordelen
  • 3 Discriminatie
  • 4 Self-fulling / self-denying prophecy
 19. Van MACRO naar MICRO
  Sociale structuren en cultuur
  Oefenen voortdurend invloed uit op het handelen van mensen. Zo bepalend: (4)
  • - Maatschappijen en het gedrag van burgers
  • - Organisaties het gedrag van werknemers en werkgevers
  • - Groepen van gedrag van 'leden' en 'niet leden'
  • - Mensen mensen
 20. Van MICRO naar MACRO
  construeren hun eigen werkelijkheid en creëren: (4)
  • 1 Mensen
  • 2 Groepen
  • 3 organisaties
  • 4 Maatschappijen
 21. Van MICRO naar MARCO

  Wat doen mensen?
  Dagelijks contact=
  tijdens dat contact=
  geven betekenis=
  • Dagelijks contact=interactie
  • tijdens dat contact=beïnvloeding
  • geven betekenis= interpretatie
 22. Sociologie bestudeerd de invloed van al deze factoren (5) op groepen individuen. Welke factoren? PCoFFerS
  • 1 Fysieke factoren
  • 2 Psychische factoren
  • 3 Cultureel/spirituele factoren
  • 4 Fysiek geografische factoren
  • 5 Sociale factoren
 23. Wat betekend sociologie?
  De wetenschap of leer die gericht is op de menselijke samenleving en alles wat daarmee in verbinding staat
Author
ID
246117
Card Set
SOC week 1
Description
SOC week 1
Updated
Show Answers