Immunologia 1.1

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. co robią limfocyty B?
  rozpoznają antygeny i produkują Ab
 2. co robią plazmocyty (komórki plazmatyczne) ?
  wytwarzają Ab
 3. co robią limfocyty Th?
  wspomagają odp. immunol. i wydzielają cytokiny
 4. co robią limfocyty Treg?
  hamują odpowiedź immunol., tak jak Th wydzielają cytokiny
 5. co robią limfocyty Tc?
  mogą zabijać komórki docelowe
 6. jakie własności mają komórki K?
  są zdolne do cytotoksyczności komórkowej zależnej od Ab
 7. co robią komórki NK?
  mogą spontanicznie zabijać komórki nowotworowe i te zakażone przez wirusy
 8. co robią komórki dendrytyczne?
  prezentują antygeny limfocytom Th
 9. jakie własności mają monocyty i makrofagi?
  są zdolne do fagocytozy i zabijania mikroorganizmów oraz innych obcych komórek; ponadto wydzielają cytokiny, tak jak Th i Treg
 10. co robią neutrofile?
  mogą fagocytować i zabijać mikroorganizmy
 11. co robią komórki tuczne i bazofile?
  biorą udział w nadwrażliwości I (anafilaksji)
 12. jakie własności mają eozynofile?
  są zdolne do fagocytozy i zabijania niektórych pasożytów z użyciem przeciwciał
 13. co robią megakariocyty?
  wytwarzają trombocyty uczestniczące w krzepnięciu krwi i reakcjach zapalnych
 14. co robią erytrocyty?
  poprzez receptor dla dopełniacza wiążą kompleksy immunologiczne i uczestniczą w ich usuwaniu
 15. jak dzielimy limfocyty ze względu na rozmiar?
  małe, średnie, duże
 16. jakie komórki prezentują antygen limfocytom T?
  • komórki dendrytyczne
  • limfocyty B
  • makrofagi
 17. z czego powstają makrofagi?
  z monocytów
 18. z czego powstają komórki dendrytyczne?
  z monocytów
 19. z czego powstają plazmocyty?
  z limfocytów B
 20. z czego powstają trombocyty?
  z megakariocytów
 21. czy makrofagi są jednojądrzastymi komórkami żernymi?
  tak
 22. jakie komórki docelowe mogą zabijać limfocyty Tc?
  • obce
  • nowotworowe
  • zakażone wirusem
 23. które dwie subpopulacje limfocytów mają zdolność regulowania odpowiedzi immunol.?
  • Th
  • Treg (regulatorowe/supresorowe)
 24. Co oprócz kontaktu z antygenem jest potrzebne, by limfocyt B zaczął produkować Ab?
  współpraca z limfocytem Th, wiążącym antygen i wydzielającym różne cytokiny pobudzające limfocyty B do działania
 25. wymień antygeny występujące na powierzchni wszystkich limfocytów T
  CD2, CD3
 26. wymień antygeny występujące na powierzchni limfocytów Th
  CD4
 27. wymień antygeny występujące na powierzchni limfocytów Tc i Treg
  CD8, CD4
 28. wymień antygeny występujące na powierzchni pobudzonych limfocytów T
  • cząsteczki MHC klasy II
  • CD25
 29. wymień antygeny występujące na powierzchni wszystkich limfocytów B
  CD19, CD20
 30. najbardziej charakterystyczne cechy limfocytów T
  • obecność TCR wiążących antygen
  • spontaniczne tworzenie rozet z erytrocytami owcy
 31. jakie cząsteczki na limfocytach T są związane z tworzeniem rozet?
  CD2
 32. jaka jest jeszcze prosta metoda wykrywania limfocytów B?
  posłużenie się przeciwciałąmi antyimmunoglobulinowymi wyznakowanymi np. fluoresceiną
 33. co ma zdolność do swoistego rozpoznawania i reagowania z antygenami?
  • przeciwciała produkowane przez limfocyty B (Ig)
  • TCR wiążące antygen
 34. jak łączą się z antygenem BCR, TCR i wolne Ig?
  swoiście
 35. jakie są 2 typy odpowiedzi immunologicznej?
  • komórkowa
  • humoralna
 36. na czym polega odpowiedź typu humoralnego?
  wytwarzanie i uwalnianie do środowiska Ab przez limfocyty B i plazmocyty
 37. na czym polega odpowiedź typu komókowego?
  w miejscu wniknięcia antygenu do organizmu gromadzą się komórki, głównie limfocyty (T), makrofagi, granulocyty
Author
ID
245968
Card Set
Immunologia 1.1
Description
Limfocyty i przeciwciała
Updated
Show Answers