Herodotos

 1. κατεργαζομαι
  • win
  • conquer, overwhelm
  • end
 2. ἐνπιπρημι
  set on fire
 3. ἀπομαστιγοω
  lash, scourge
 4. καθιημι
  throw down
 5. καταμενω
  remain
 6. ἀναπλασσω
  form anew
 7. προχωρεω
  advance
 8. ἐχομαι
  hold oneself
 9. προσχωρεω
  approach, join, surrender, agree to, believe
 10. περιημεκτεω
  be aggrieved
 11. ἀπειλεω
  drive
 12. ἀναμαχομαι
  retrieve a defeat
 13. ἀναλαμβανω
  take up, resume
 14. ἀνωθεω
  put away from oneself, shove off
 15. κομιζω
  take care of, provide, carry away (to safety), conduct/escort, fetch back
 16. ὑποδεχομαι
  receive, welcome
 17. περιλαμβανω
  possess
 18. ὑπαγω
  bring, lead
 19. μεμφομαι
  find fault with
 20. ἐπιτρεπω
  entrust
 21. πορευομαι
  travel
 22. ἀνατεινω
  stretch, spread out
 23. παραρταω
  prepare
 24. πυροω
  burn up
 25. κατορρωδεω
  be afraid
 26. ἐπαινεω
  thank
 27. συνεπομαι
  accompany
 28. πυλεω
  sell
 29. ὠνεομαι
  buy, purchase
 30. καθιστημι
  bring in
 31. ἀγινεω
  carry
 32. νομομαι
  dwell, inhabit
 33. ἐπιγιγνωσκω
  recognise
 34. βουλευομαι
  deliberate, resolve
 35. μεταμεμπομαι
  send for
 36. καταστρεφω
  subdue
 37. ὑποπτευω
  suspect, suppose
 38. ἀναγιγνωσκω
  persuade
 39. λυπεω
  grieve
 40. ἀντιοομαι
  resist, oppose
 41. ἐπισχω
  hold off
 42. ἀπελαυνω
  lead away
 43. δηλεομαι
  hurt, harm
 44. προσηκω
  concern
 45. παραμενω
  stay near, stay one's ground; arrive
 46. παρεχω
  hold in readiness
 47. ἀπολεγω
 48. ὑποτιθημι
  advise
 49. διαχωννυμι
  carry a mound across
 50. αῤτεομαι
  prepare
 51. παραγιγνομαι
  arrive at one's destination
 52. ἐργνυμι
  hinder
 53. κατανυω
  end a journey, arrive somewhere
 54. προκειμαι
  propose
 55. παραδιδωμι
  hand over
 56. ἐντελλω
  command
 57. τερπω
  please, delight
 58. στορεννυμι
  spread, strew
 59. ἐπεισερχομαι
  come in after
 60. συνεχω
  contain, keep together
 61. καταρρηγνυμι
  tear, rend
 62. χραομαι
  express, experience, indulge a feeling
 63. ἀχθομαι
  be vexed, burdened
 64. συμμιγνυμι
  meet, mingle; entangle, engage
 65. ὑπερδειδω
  be afraid
 66. προσφερομαι
  approach
 67. συμβαλλομαι
  infer, conclude
 68. ἀποστρεφω
  turn to flee
 69. καταπροδιδωμι
  betray
 70. ἀραομαι
  pray
 71. ἐπικρατεω
  rule over
 72. ἀπιστεω
  distrust, disbelieve
 73. ὁμηρευω
  be a hostage
 74. καταφονευω
  slaughter
 75. διαλυω
  break up; end
 76. κατερυω
  draw/haul down; launch
 77. ὑπολαμβανω
  catch up, take up
 78. ἀποπληροω
  fulfil, satisfy
 79. φρυγω
  roast, toast, cook
 80. ἀπελαυνω
  march off
 81. ὑπιστημι (ὑφιστημι)
  resist, withstand
 82. εἰσπιπτω
  fall foul
 83. προφυλασσω ἐπι
  keep guard over
 84. εἰλω
  • press hard
  • force together
  • smite, strike
  • shut up
 85. κατακοπτω
  cut up, kill
 86. ἐκπαγλεομαι
  be amazed, admire
 87. ἐπικερτομεω
  jeer at, insult
 88. ὀνειδιζω
  reproach
 89. περιγιγνομαι
  • prevail over
  • survive
  • escape from
 90. ἀποριπτω
  throw aside, renounce
 91. παρακελευομαι
  give orders
 92. στρατευομαι
  serve as a soldier
 93. διανεω
  swim across
 94. περιπιπτω
  fall in with; be wrecked against
 95. ἀπαρασσω
  strike, sweep off
 96. ἐπιβαινω
  mount, board, attacj
 97. ῥυομαι
  save
 98. ἀποταμεω
  cut off
 99. άποδεικνυμι
  produce
 100. ἀναπυνθανομαι
  inquire
 101. ὑπερλυπεομαι
  be furious
 102. κεραιζω
  ravage, plunder; (of ships) disable
 103. συμφερω
  • happen
  • assist, be useful
 104. δειμαινω
  be afraid
 105. ἐυδοκιμεω
  be popular, favoured, in high esteem
 106. συγκυρεω
  come together by chance
 107. ἐπισταμαi
  • know
  • believe, be assured
 108. ἀποσῳζω
  save
 109. διαφαινω
  shine through
 110. προηγορεω
  speak for others
 111. ἐγγιγνομαι
  arise, happen, grow
 112. παραινεω
  advise, recommend
 113. ἐπικειμαι
  set out
 114. ὀκελλω
  beach
 115. ἐξαναγω
  press forward
 116. ἐμβαλλω
  • ram
  • lay in
  • rush in
 117. συμπλεκω
  entangle
 118. ἀπαλλασσω
  free
 119. ὀνειδιζω
  reproach, object
 120. ἐθελοκακεω
  deliberately play coward
 121. αἱρεω
  seize
 122. περιεχομαι
  be surrounded
 123. ἀμειβω
  answer, reply
 124. διακελευω
  exhort, direct
 125. κατιστασθαι
  to put down
 126. παριστημι
  • cause to stand
  • overcome, bring over by force
 127. πλασσω
  form, mould, fabricate, invent
 128. ἐφορμεω
  blockade
 129. ἀλεξεω
  defend oneself
 130. μεθιστημι
  withdraw
 131. αὐτομολεω
  desert
 132. ἐγγραφω
  mark, write on, inscribe
 133. καθαιρεω
  overpower, take down
 134. ἐκπληροω
  • fill up
  • man completely
 135. καταδεω
  want, need, lack
 136. παραρτεομαι
  prepare, get ready
 137. ἀποκοιμαομαι
  • sleep away from home
  • get a little sleep
 138. γεφυροω
  bridge over
 139. περθω
  waste, ravage, destroy, kill
 140. σβεννυμι
  quench, quell
 141. μαιμαω
  be very eager
 142. δοκευω
  watch closely
 143. πειθω
  overwhelm
 144. φοινισσω
  to redden, make red
 145. ἐπαγω
  • lead on
  • bring in
 146. τολμαω / εω
  • undertake
  • endure
  • take courage
 147. ἐνδεχομαι
  • accept
  • admit
  • allow
 148. συνιστημι
  • engage
  • battle
  • dispute
 149. ἐξοστρακιζω
  banish by ostracism
 150. ἀμυνω
  med. defend oneself
 151. ἑσσομαι
  be beaten
 152. ἐντελλω
  command
 153. ἐπιδεχομαι
  admit besides
 154. κατορρωδεω
  dread, fear, be dismayed
 155. ἐξεργαζομαι
  • complete, accomplish
  • destroy
 156. περιειδον
  let pass
 157. διαδιδρασκω
  escape
 158. ὁμοφρονεω
  be of one mind
 159. σημαινω
  show, point out
 160. ἀποβιβαζω
  disembark
 161. κατεχω
  occupy
 162. ἀπολαμβανω
  cut off
 163. ἐκφερω
  carry away
 164. ἐλινυω
  take rest
 165. ὑπεραρρωδεων ?
 166. παροιχομαι
 167. ἱδρυω
  settle
 168. ἐκδωριευομαι
  become thoroughly Dorian
 169. μηδιζω
  side with the Medes
 170. ἐλλαμπω
  win glory
 171. ἐξαρασσω
  bring out
 172. περι του παντος δρομον θεω
  Ι work for all I possess
 173. ἀνηνειχθησαν
  reported
 174. καταδοκεω
  suspect, suppose
 175. ἐθελοκακεω
  be slack in duty, cowardly
 176. παραγγελλω
  give the command
 177. διατασσω
  be posted in battle order
 178. καθημαι
  be stationed
 179. πολιορκεω
  blockade, besiege
 180. μηχαναομαι
  make, do
 181. τετελευτηκεναι
  to have been killed
 182. συντρεχω
  run together
 183. συμμεχω
  mingle
 184. προιζω  ομαι
 185. ἀποπειρομαι
  test
 186. ἀποδεικνυμι
 187. φειδομαι
  spare
 188. ὁρμαω
  • set out
  • move
 189. ἀπαλλασσομαι
  • get off with
  • depart with
 190. πρεπω
 191. ἐπειγω
  hurry
 192. ἀντεχω
  withstand
 193. διασκεδαννυμι
  scatter
 194. ἀτρεμεω
  stay still
 195. δειμαινω
  fear
 196. προσδηλεομαι
  be injured
 197. κατασκωπτω
  rush down, descend
 198. ἀγω
  celebrate
 199. ἀναφερω
  bring back
 200. μεταρσιοομαι
  rise into the air
 201. φερω
  float
 202. καθαπτω
  appeal to one as a witness
 203. τασσω
  • draw up
  • station
  • be in order/rank
 204. διαβαινω
  step across
 205. ἐπεχω
  hold back, pause
 206. εἰσβαλλω
  invade
 207. ἀντιτιθημι
  set against; compare; oppose
 208. ἑπομαι
  follow
 209. ἐπιμιμνησκομαι
  mention
 210. ὑπολειπω
 211. καραδοκεω
  wait for the outcome of
 212. ἀποβαινω
  • end
  • turn out
 213. διαβαινω
  stand firm
 214. ἐπιστρεφω
  • turn towards
  • Pf Part. = earnest, vehement
 215. ἀνατρεπω
 216. ἀναλαμβανω
  gather up
 217. κομιζω
  carry away
 218. κτιζω
  found a city
 219. ἀναδιδρασκω
  • interpret
  • change mind
 220. ἀπολιμπανω
  desert
 221. ἀκροβολιζομαι
  skirmish
 222. παρασκευαζω
  prepare
 223. ἀποστελλω
  despatch
 224. κειρω
  ravage, waste
 225. ἀποθωμαζειν
  to wonder at
 226. ἀναζευγνυμι
  set sail, move off
 227. ἀναπεταννυμι
  • spread out
  • open
 228. περιγιγνομαι
  survive
 229. ὑπεκκειμαι
  Pass: put safe away
 230. περιεχω
  surround, embrace
 231. προβαινω
  advance
 232. προσχωρεω
  agree to
 233. ἐπιφερω
  attack
 234. ἐπιψηφιζω
  put to the vote
 235. συμβαλλω
  contribute
 236. παρεχομαι
  provide
 237. ἀποκρουω
  beat back, repel
 238. ἐπειμι
  attack
 239. κερδαινω
  benefit, gain
 240. ἐξαγγελλω
  announce
 241. κυροω
  confirm
 242. προκειμαι
  set before, propose
 243. ἀειρω
  lift, raise up
 244. ἀποθεω
  run away
 245. ὑπολειπω
  leave remaining
 246. τρεπομαι
  turn, return
 247. διαχεω
  • dissolve, disperse
  • relax
 248. μεταβουλευω
  change one's mind
 249. ἀρεσκω +dat
  be pleasing to..
 250. ἀμειβομαι
  med. Reply, answer
 251. συμμιγνυμι
  talk with
 252. παριζω
  sit beside
 253. χρηιζω
  • need, lack
  • desire, crave
  • ask
 254. συλλεγω
  call together
 255. προτιθημι
  put forward, announce
 256. συναγω
  assemble
 257. προεξανισταμαι
  start too soon
 258. ῥαπιζω
  thrash
 259. ἀπολυω
  med. Defend oneself
 260. ἐγκαταλειπω
  leave behind
 261. στεφανοω
  win crowns
 262. διασκεδαννυμι
  disband
Author
RedEdison
ID
239037
Card Set
Herodotos
Description
the verbs
Updated