AJ nejen 7 lekce

 1. !!!Odpověď na nabídku = ano prosím Would you like something to drink?
  Yes, please.
 2. !!!Odpověď na nabídku = ne děkuji Would you like something to drink?
  No, thank you. No, thanks.
 3. podél (kudy?)
  along əˈlɒŋ

  Předložka ALONG se překládá jako 'po, podél'. Používá se při pohybu podél něčeho delšího, např. podél zdi, podél řeky. Také se používá při pohybu něčím delším, např. po ulici (ulicí), po chodníku along the street , along the sidewalk along the road along the fence , along the river along the wall prep-along-1.gif
 4. ulicí, po ulici
  along the street əˈlɒŋ
 5. budova
  building (ˈbɪldɪŋ)
 6. autobus
  bus bʌs

  Shall we walk or go by bus?
 7. při, vedle, u
  by baɪ

  May I pay by cheque? to travel by boat/bus/car
 8. jet autobusem
  go by bus
 9. hrad
  castle (ˈkɑːsl) Windsor Castle
 10. kostel
  church (tʃɜːtʃ) a church tower
 11. roh
  corner (ˈkɔːnə) the four corners of a square There's a hotel on (at) the corner of my street.
 12. na rohu
  at (on) corner (ˈkɔːnə)
 13. za rohem
  round the corner əˈraʊnd ˈkɔːnə(r)
 14. končit
  end
 15. omluvit, prominout
  excuse (ɪkˈskjuːs) Please excuse the mess.
 16. promiňte, pardon (oslovení neznámé osoby)
  excuse me (ɪkˈskjuːs)
 17. daleko (užívá se zejména v záporné větě a v otázce)
  far (fɑː(r))
 18. cizí
  foreign ˈfɒrɪn a foreign accent (in or from a country that is not your own)
 19. dostat, dostat se (někam)
  get (get something for somebody) Get a drink for John (get somebody/yourself something) Get John a drink.
 20. do, dovnitř chceme zdůraznit SMĚR KAM
  into ˈɪntə - ˈɪntuː Kam? - Do místnosti -into the room Come into the house.
 21. levý, doleva, vlevo
  left Look left and right before you cross the road.
 22. světlo, světlý
  light (laɪt)
 23. semafor
  traffic lights (ˈtræfɪk)
 24. dlouhý, dlouho
  long - longer - longest lɒŋ - ˈlɒŋɡə(r) - ˈlɒŋɡɪst How long is the River Nile? a long journey/walk/drive/flight It was the world's longest bridge. The table is six feet long.
 25. daleko
  a long way (lɒŋ)
 26. metro
  Metro - Tube ˈmetrəʊ - tjuːb The Metro is the name for the systems in Paris and Washington, D.C. London's system is often called the Tube
 27. jet metrem
  go on the Metro go by the Metro ˈmetrəʊ
 28. minout, zmeškat postrádat, stýskat se po
  miss (not hit, catch, etc.) Who missed me? Komu se po mě stýskalo? The bullet missed her by about six inches. We've missed you since you left. Odkdy si odešel, stýská se nám po tobě. Have you missed us since you left? Stýská se ti po nás, odkdy si odešel?
 29. hodně (nepočítatelné)
  much mʌtʃ

  How much is it(= What does it cost)? I don't have much money with me. How much water do you need? Much is used only with uncountable nouns. It is used mainly in questions and negative sentences: Do you have much free time? ◇ How much experience have you had? ◇ I don’t have much free time.
 30. národní
  national (ˈnæʃnəl)
 31. blízko, nedaleko adv.
  near nɪə(r)

  Jako příslovce lze použít near (blízko, nedaleko) i nearby (poblíž). POZOR: příslovce NEARLY neznamená 'blízko', ale 'téměř! You can leave your car here. It's quite near - Je to blízko. The post office is nearby - Je poblíž. They are building a new supermarket nearby - Poblíž. The car nearly hit him. - téměř, málem, skoro His house is very near. Where's the nearest bank? The adjectives near and close are often the same in meaning, but in some phrases only one of them may be used: the near future ◇ a near neighbour ◇ a near miss a close contest ◇ a close encounter ◇ a close call. Close is more often used to describe a relationship between people:a close friend ◇ close family ◇ close links. You do not usually use near in this way.
 32. číslo
  number ˈnʌmbə(r)
 33. naproti, opak
  opposite ˈɒpəzɪt Používá se, když je něco naproti něčemu, např. na druhé straně místnosti, naproti přes ulici opposite the station -naproti nádraží Naproti postýlce je křeslo There is an armchair opposite the crib (krɪb) pp-opposite.gif
 34. poštovní úřad
  post office (pəʊst)
 35. pravý, správný, vpravo
  right (raɪt)
 36. jít doprava
  go to the right (raɪt)
 37. krátký, malý
  short (ʃɔːt )
 38. náměstí, čtverec
  square skweə(r)
 39. stanice
  station 'steɪʃn a tube - an underground station Can you tell me the way to the station?
 40. zastávka, stanice, zastavit, přestat
  stop (stɒp)
 41. ulice
  street striːt to walk along - down - up the street a street map
 42. přejít ulici
  cross the street krɒs to walk across something, e.g. street etc. cross = jít přes (across) něco - across je předložka !!!
 43. brát, vzít
  take - took - taken I'll take the grey jacket We took a room at the hotel for two nights. take something to choose, buy or rent to take away → s sebou jídlo v restauraci
 44. vzít metro (jet metrem)
  take the metro
 45. říci, vyprávět
  tell - told - told tel - təʊld I'll tell him → Já mu to řeknu, vyřídím I won't tell anyone → Nikomu to neřeknu
 46. ukázat cestu
  tell the way
 47. divadlo
  theatre ˈθɪətə(r) How often do you go to the theatre? He's still in theatre
 48. tam
  there ðeə(r) There's a restaurant around the corner There are two people waiting outside.
 49. tamhle
  over there
 50. město
  town (taʊn) They live in a rough part of town
 51. tramvaj
  tram (træm)
 52. zahnout, otočit, otáčet, obrátit, obracet
  turn (tɜːn) to move round
 53. dvacet dva
  twenty-two
 54. jít pěšky, procházka
  walk (wɔːk)
 55. jít na procházku
  go for a walk (wɔːk)
 56. cesta
  way (weɪ)
 57. zde, tady (místo, kde je mluvčí)
  HERE
 58. tam (jiné místo, o kterém mluvčí mluví)
  THERE
 59. tadyhle
  OVER HERE Where's Mitch? He's over there, by the river We're over here, behind the bushes! (Kde je Mitch? - Je támhle, u řeky.Jsme tady, za keřem!)
 60. támhle
  OVER THERE Where's Mitch? He's over there, by the river. We're over here, behind the bushes! Where's Mitch? He's over there, by the river. We're over here, behind the bushes! (Kde je Mitch? - Je támhle, u řeky. Jsme tady, za keřem!)
 61. tady dole
  DOWN HERE The TV down here is better than the one in my room.
 62. tam dole
  DOWN THERE He went down there in a cage, surrounded by hungry sharks.
 63. tady nahoře
  UP HERE
 64. tam nahoře
  UP THERE How did you get up there? I didn't know you could climb trees.
 65. tady, tam uvnitř
  IN HERE - IN THERE dítě zavřené ve skříni by říkalo: I'm in here! In the cupboard! Ten, kdo by dotyčného hledal by se ptal: Are you in there?
 66. přes ulici
  across the street prep-across-1.gif əˈkrɒs
 67. přejít přes ulici
  walk across the street prep-across-1.gif əˈkrɒs
 68. obejít jezero, jít kolem jezera
  walk around the lake walk round the lake əˈraʊnd leɪk kolem, okolo = ROUND i AROUND mají stejný význam, AROUND je běžnější v US angličtině.
 69. nastoupit do MHD (bus,..)
  get on the bus
 70. vystoupit z MHD (bus,..)
  get off the bus
 71. jdi směrem k náměstí
  walk towards the square předložka nemluví přímo o tom místě, ale pouze o směru. Přeložit ji tedy můžeme jako k, ke, směrem k təˈwɔːdz
 72. (směrem) ke kostelu
  towards the church předložka nemluví přímo o tom místě, ale pouze o směru. Přeložit ji tedy můžeme jako k, ke, směrem k təˈwɔːdz
 73. Můžete mi ukázat cestu na náměstí?
  Can you tell me the way to the square?
 74. Je to tudy
  It's this way
 75. Je to tamtudy
  It's that way
 76. Je to odtud daleko
  It's a long way from here.
 77. Je to správná cesta k Buckingham Palace?
  Is this the right way to the Buckingham Palace?
 78. Jak je to daleko?
  How far is it?
 79. Není to daleko
  It isn't far
 80. Je to docela blízko
  It's quite near
 81. Kde je stanice busu?
  Where's the bus stop?
 82. Je to na rohu
  It's on (at) the corner
 83. Je to za rohem
  It's round the corner əˈraʊnd ˈkɔːnə(r)
 84. Jeďte busem, autem, metrem
  Go by bus, car, by the Metro
 85. Můžeme jít na procházku
  We can go for a walk
 86. Vemte (jeďte) metrem
  Take the Metro
 87. Jděte touto ulicí
  Walk along this street əˈlɒŋ
 88. Na křižovatce (u semaforu) zahněte doleva
  Turn left at the lights
 89. Na křižovatce (u semaforu) zahněte doprava
  Turn right at the lights
 90. Přejděte tu ulici
  Cross the street krɒs
 91. Je tady poblíž pošta?
  Is there a post office near here?
 92. Co je to za budovu?
  What building is that?
 93. Je to Národní muzeum
  It's the National Museum (ˈnæʃnəl mjuˈziːəm)
 94. muzeum
  Museum (mjuˈziːəm)
 95. Myslím, že ano.
  I think so.
 96. Myslím, že ne.
  I don't think so.
 97. Myslím, že je v pořádku.
  I think he's ok.
 98. Myslím, že není v pořádku.
  I don't think he's ok.
 99. Já tedy ne.
  Not me.
 100. Dnes ne.
  Not today.
 101. Teď ne.
  Not now.
 102. Tady ne.
  Not here.
 103. žádné peníze
  no money
 104. žádní psi
  no dogs
 105. žádný velký problém
  no big deal
 106. žádné drahé dárky
  no expensive gifts
 107. promiňte, mohl/mohla byste mi říci, jak se dostat na bus nádraží?
  Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?
 108. promiňte, nevíte kde je pošta?
  Excuse me, do you know where the post office is?
 109. promiňte, nevím
  I'm sorry, I don't know.
 110. promiňte, nejsem zdejší
  Sorry, I'm not from around here
 111. hledám tuto adresu
  I'm looking for this address
 112. máte mapu?
  Do you have a map?
 113. je toto správná cesta do Ipswich?
  Is this the right way for Ipswich?
 114. jak je to daleko na letiště?
  How far is it to the airport?
 115. je to daleko?
  Is it far?
 116. je to dlouhá cesta?
  Is it a long way?
 117. je to docela blízko
  It's quite close
 118. je to docela daleko
  It's quite a long way
 119. je to daleko na cestu pěšky (foot)
  It's a long way on foot fʊt
 120. je to daleko na cestu pěšky (walk)
  It's a long way to walk
 121. je to odsud asi míli (jedna míle je asi 1,6 kilometru)
  It's about a mile from here
 122. kde je prodejna jízdenek?
  Where's the ticket office?
 123. odkud se dostanu busem do Southamptonu? = odkud jede
  Where do I get the bus to Southampton from?
 124. odkud
  where - from
 125. Odkud jsi/jste?
  Where are you from?
 126. dostat se (pohybem dospět) kam
  get to sth
 127. Jak se dostanu na nádraží?
  How do I get to the station?
 128. Dostali se tam bez problémů.
  They got there without problems.
 129. V kolik hodin jede příští bus do Portsmouthu?
  What time's the next bus to Portsmouth?
 130. V kolik hodin?
  What time?
 131. Tento bus byl zrušen
  This bus has been cancelled
 132. Tento bus je zpožděn
  This bus has been delayed [dɪˈleɪd]
 133. opožděný vlak
  delayed train [dɪˈleɪd]
 134. mnoho počitatelné
  many ˈmeni How many children do you have? Many is used only with countable nouns. It is used mainly in questions and negative sentences: Do you go to many concerts? ◇ How many people came to the meeting? ◇ I don’t go to many concerts.
 135. blízký čemu
  close kləʊz Close má podobný význam jako 'near' a podobně jako 'near' také nemůže (ve významu 'blízký' stát před podstaným jménem. (Tedy nejde říci a close restaurant ale jen The restaurant is close.) The car was getting closer. - přibližovalo se Let's walk, it's close. - je to blízko close together - blízko sebe (těsně u sebe) close behind - hned za mnou, hned za ním.... a close friend - blízký kamarád a close relative - blízký příbuzný a close match - těsně vyhraný zápas a close examination - prohlídka z blízka, podrobná prohlídka close by - poblíž
 136. poblíž
  close to He lives close to our house - poblíž našeho domu
 137. blízký les
  nearby forest ˌnɪəˈbaɪ ˈfɒrɪst
 138. blízký ostrov
  nearby island ˌnɪəˈbaɪ ˈaɪlənd We spent a week on the Greek island of Kos.
 139. blízká, nedaleká hospoda
  nearby pub ˌnɪəˈbaɪ pʌb We went to a nearby pub. - Do nedaleké hospody.
 140. kolem světa
  around the world əˈraʊnd
 141. kolem (kolem dokola) domu
  around the house prep-round-1.gif əˈraʊnd
 142. kolem naší vesnice
  around our village əˈraʊnd ˈvɪlɪdʒ
 143. za roh, za rohem
  round the corner
 144. přes řeku - napříč, jako když se jí třeba brodíme nebo ji přeplaveme
  across the river əˈkrɒs ALE: over the river - nad řekou, horem přes řeku, jako když ji třeba přeletí pták, nebo přes ni přejdeme po mostě.
 145. skrz nebo také jako 'přes'. Používá se tehdy, když se něco pohybuje skrze nějaké místo, tedy např. oknem, skrz zeď, lesem, parkem Prostě vejde jednou stranou a vyjde druhou
  through θruː
 146. skrz okno
  through the window prep-through-1.gif θruː
 147. branou (skrz bránu)
  through the gate θruː
 148. skrz kůži
  through the skin θruː
 149. (skrz) přes park - parkem
  through the park θruː
 150. (skrz) přes les - lesem
  through the forest prep-through-wood.gif θruː
 151. po chodníku
  along the sidewalk əˈlɒŋ
 152. po silnici
  along the road əˈlɒŋ
 153. podél zdi
  along the wall əˈlɒŋ
 154. podél řeky
  along the river əˈlɒŋ
 155. od, ze školy do školy
  from school to school
 156. k zubaři od zubaře
  to the dentist from the dentist
 157. (směrem) ke stromu
  towards the tree předložka nemluví přímo o tom místě, ale pouze o směru. Přeložit ji tedy můžeme jako k, ke, směrem k təˈwɔːdz
 158. ke stromu (až k němu)
  to the tree
 159. do školy
  to school
 160. do Itálie
  to Italy
 161. ke mě
  to me
 162. k doktorovi
  to the doctor
 163. na náměstí
  to the square
 164. domů (kam?)
  home
 165. doma (kde?)
  at home
 166. přejít v.
  cross krɒs
 167. jít přes
  go v. across předložka əˈkrɒs across =(předložka)
 168. přes (předložka)
  across əˈkrɒs
 169. dát, dávat
  GIVE - GAVE - GIVEN 20-give1.jpg
 170. dostat, dostávat
  GET - GOT - GOT 20-give1.jpg
 171. noha - nohy
  foot - feet fʊt - fiːt foot - stopa (míra) noun - a unit that measures length, it is 12 inches long (0.305 m) foot.gif
 172. pěšky adv.
  on foot fʊt not using a vehicle, walking
 173. Vezme to asi 30 minut pěšky, nebo 10 minut autem
  It takes about 30 minutes on foot, or 10 minutes by car.
 174. near
  Zde se objevuje první problém, protože NEAR se obvykle nepoužívá před podstatným jménem, jako např. ve spojeních 'blízký les, blízké ostrovy, nedaleká hospoda' apod. V tomto významu používáme spíše slovo nearby (nearby forest, nearby islands, nearby pub). Před podstatným jménem se objevuje především v superlativu (nearest - nejbližší): the nearest pub (nejbližší hospoda), the nearest equivalent (nejbližší ekvivalent). Dále je to ve frázích: near future (blízká budoucnost), a near miss (bylo to o vlásek), near here (poblíž) apod. Excuse me, where is the nearest post office? - Kde je nejbližší pošta? My final exams were getting nearer. - Přibližovaly se. We went to a nearby pub. - Do nedaleké hospody.
 175. zamilovat se
  fall in love
 176. odmilovat se
  fall out of love Cheryl Cole zpívala v jednom s vých největších hitů PARACHUTE I won't fall out of love, I won't fall out of I won't fall out of love, I won't fall out of
Author
pietro8
ID
236964
Card Set
AJ nejen 7 lekce
Description
AJ nejen 7 lekce
Updated