114

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. translucent
  adj cho ánh sáng đi qua
 2. trepidation
  n sự sợ hãi, bối rối
 3. truculent
  adj tàn bạo, tàn nhẫn, hung hăng
 4. unanimous
  adj nhất trí
 5. undulate
  v chuyển động dạng sóng
 6. unerring
  adj ko sai, chính xác
 7. unprecedented
  adj not have precedent
 8. upbraid
  v quở trách, trách mắng
 9. usury
  n sự cho vay nặng lãi
 10. vacuous
  adj rỗng, trống rỗng, ngu ngốc
 11. vagrant
  n kẻ lang thang
 12. valedictory
  n diễn văn từ biệt
 13. veracity
  n tính xác thực
 14. viscous
  adj sền sệt, nhớt, dẻo, dính
 15. volatile
  adj dễ bay hơi/ hay thay đổi
 16. waive
  • v bỏ, từ bỏ, khước từ
  • n waiver (sự bỏ)
 17. warranted
  adj dc đảm bảo, dc chứng thực
 18. wastrel
  n ng phí phạm, hoang phí
 19. wax
  v to lên dần
 20. wither
  v làm khô héo đi, làm tàn úa
 21. wizened
  adj nhăn nheo (vì già)
 22. xenophobia
  n sự sợ hãi về những thứ ngoại lai
 23. yield
  v chịu thua, chịu nhường
 24. yoke
  v to link, join together; marry
 25. animosity
  n sự thù oán, hận thù
 26. apprehension
  n sự sợ, e sợ
 27. blasphemy
  n lời báng bổ
 28. blithe
  adj thanh thản, vô tư
 29. depravity
  n tình trạng/hđộng hư hỏng, đồi bại, sa đọa
 30. detached
  adj rời ra, tách ra, ko lệ thc
 31. deterrent
  n cái để ngăn cản, ngăn chặn
 32. devious
  adj loanh quang, ko ngay thẳng, láu cá, thủ đoạn, ranh ma
 33. diminution
  n sự hạ, giảm bớt
 34. disinclination
  n sự ko thích, ko ưa, miễn cưỡng, bất đắc dĩ
 35. disputatious
  adj thích tranh luận, bàn cãi
 36. dissonance
  n sự ko hòa hợp, bất hòa
 37. elaborate
  v nói thêm, cho thêm chi tiết (còn nghĩa khác)
 38. embryonic
  adj thc phôi thai, còn trứng nc
 39. engender
  v sinh ra, gây ra, đem lại
 40. execute
  v thực hiện, thi hành, chấp hành
 41. exhaustive
  adj thấu đáo, toàn diện
 42. facilitate
  v làm dễ hơn
 43. fanaticism
  n sự cuồn tín
 44. frivolity
  n sự nhẹ dạ; sự lông bông
 45. grandiose
  adj vĩ đại, quy mô; log trọng, phô trg
 46. hedonism
  n chủ nghĩa khoái lạc
 47. implement
  v thi hành, thực hiện
Author
ID
236305
Card Set
114
Description
114
Updated
Show Answers