17,97

 1. abstract
  adj lý thuyết, ko rõ ràng
 2. abstruse
  adj khó hiểu
 3. accolade
  n sự tán tụng
 4. acclaim
  • v hoan hô
  • note acclaimation # acclimation
 5. acquiescent
  adj miễn cưỡng đồng ý
 6. affirmation
  • n sự xác nhận, phê chuẩn
  • v affirm
 7. alienate
  • v làm cho xa lánh
  • n alien, alienation
 8. ambidextrous
  adj thuận cả 2 tay
 9. amity
  n tình bạn
 10. amorphous
  adj ko có h/dạng xđịnh
 11. anarchy
  • n hỗn loạn
  • n anarchist (ng chủ trg vô c.phủ)
 12. antagonistic
  • adj đối nghịch, trái ngc
  • v antagonize
 13. apex
  n đỉnh
 14. appease
  • v làm cho khuây khỏa
  • n appeasement
 15. ascendance
  n sự thống trị
 16. assail
  • v tấn công (=smanh or lời)
  • adj assailable n assailant
 17. assuage
  v làm dịu, giải khuây
 18. auspicious
  adj có lợi trg tg lai
 19. effusive
  dạt dào (t.cảm)
 20. extrapolate
  đưa ra k.luận qua ngoại suy
 21. insinuate
  nói bóng gió, ám chỉ
 22. acumen
  sự nhạy bén, nhạy cảm
 23. circumspect
  thận trọng
 24. prospectus
  giấy quảng cáo, cáo bạch
 25. convoluted
  complex
 26. disaffected
  ko = lòng, bất mãn/ ko trung thành
 27. inscrutable
  khó hiểu
 28. staid
  nghiêm túc
 29. cosmopolitan
  thuộc toàn t.giới
 30. derivative
  n thứ phát sinh ra từ thứ khác
 31. gaffe
  câu nói hớ, lỗi mồm
Author
anti207
ID
235363
Card Set
17,97
Description
17,97
Updated