Wordlist_2

 1. sultry   adj
  ร้อนอบอ้าว
 2. humid   adj
  ชื้น
 3. grazing
  ทุ่งเลี้ยงสัตว์
 4. alley
  ซอย
 5. poke   v
  แหย่,กระทุ้ง
 6. barrel
  ถังแกลอนขนาดใหญ่
 7. top   v
  เติมข้างบน
 8. root   v
  ขุดคุ้ย
 9. genius
  อัจริยะ
 10. scent
  กลิ่น
 11. tepid   adj
  อุ่น
 12. spoor
  รอยเท้า
 13. teeming   adj
  คับคั่ง
 14. holler  v
  ตะโกน
 15. boisterous   adj
  พล่าน,เอะอะ
 16. reek of   v
  ส่งกลิ่นออกมา
 17. astonishment
  ความประหลาดใจ
 18. incognito  adj
  ซึ่งไม่เปิดเผยตัว
 19. cabbie
  คนขับรถแท๊กซี่
 20. dismantle   v
  รื้อถอน
 21. demonlition
  การรื้อถอน
 22. decent   adj
  เหมาะสม
 23. terrified   adj
  กลัว
 24. frightful   adj
  ขนพองสยองกล้า
 25. tough   adj
  เหนียว, ยาก
 26. mound
  เนิน,กอง
 27. patriot
  คนรักชาติ
 28. scrub
  ป่าละเมาะ
 29. increase  n,v
  เพิ่มขึ้น
 30. decrease   n,v
  ลดลง
 31. beseech   v
  ขอร้อง,วิงวอน
 32. restrain   v
  ยับยั้ง
 33. provide   v
  จัดหา
 34. assist   v
  ช่วยเหลือ
 35. conservation
  การอนุรักษ์
 36. conservative   n, adj
  • คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์
  • ที่เป็นการป้องกัน
 37. fur
  ขนสัตว์
 38. whisker
  หนวดของสัตว์
 39. hamper   v
  ขัดขวาง
 40. contentious   adj
  ซึ่งเป็นที่ถกเถียง
 41. populous nation
  ประเทศที่มีประชากรมาก
 42. pest
  แมลงศัตรูพืช
 43. fungus, fungi
  เชื้อรา
 44. devastating   adj
  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
 45. harvest
  การเก็บเกี่ยว
 46. destructive   adj
  ซึ่งเป็นการทำลาย
 47. surveillance
  การสอดส่องดูแล
 48. appropriate   adj
  เหมาะสม,พอเหมาะ
 49. absence
  การไม่อยู่
 50. approximately   adv
  โดยประมาณ
 51. attendant   adj
  อยู่
 52. context
  เนื้อหาของข้อความ
 53. comprehension
  ความเข้าใจ
 54. difference
  ความแตกต่าง
 55. different   adj
  แตกต่าง
 56. quote
  เครื่องหมายคำพูด
 57. conservative   adj
  อนุรักษ์นิยม
 58. hypocrite
  คนหน้าไหว้หลังหลอก
 59. hypocrisy
  แสแสร้ง
 60. paranoia
  ภาวะจิตหวาดระแวง
 61. contradictive   adj
  ซึ่งปฏิเสธ,คัดค้าน
 62. contradict   v
  ปฏิเสธ,คัดค้าน
 63. revolting   adj
  น่ารังเกียจ
 64. violent   adj
  รุนแรง
 65. crucial   adj
  สำคัญมาก
 66. compensatory
  การชดเชย
 67. frenzy
  ความตื่นเต้น
 68. will
  ความประสงค์,พินัยกรรม
 69. be(is,am,are) on active service   v
  ประจำการ
 70. peninsula
  คาบสมุทร,แหลม
 71. centenary
  วันครบรอบ100ปี
 72. staggered   adj
  ตกใจอย่างมาก
 73. tuck   v
  สอดเข้าไป
 74. batch
  หมู่,กลุ่ม
 75. digitize   v
  แปลงเป็นดิจิทัล
 76. burst into tears   v
  ระเบิดน้ำตา
 77. pardon   n,v
  • การให้อภัยโทษ
  • ยกโทษ
 78. deterrent   adj
  ยับยั้ง
 79. flat   adj
  ราบเรียบ
 80. stubborn   adj
  ดือรั้น,หัวแข็ง
 81. contain   v
  ประกอบด้วย
 82. vapor
  ไอน้ำ
 83. sleet
  หิมะที่ตกเป็นฝน
 84. hail
  ลูกเห็บ
 85. liquid
  ของเหลว
 86. solid
  ของแข็ง
 87. preventable   adj
  สามารถป้องกันได้
 88. unsanitary   adj
  ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ
 89. sleeping partner
  ผู้ร่วมลงทุน
 90. couldn't careless   v
  ไม่ต้องสนใจ
 91. nomadic   adj
  พเนจร
 92. nomad
  ชนเผ่าพเนจร
 93. insurmountable   adj
  ซึ่งเอาชนะไม่ได้
 94. fervor
  ความร้อนรน
 95. incence   v
  ทำให้โกรธจัด
 96. sulkily   adv
  อย่างบูดบึ้ง
 97. sulky   adj
  บูดบึ้ง,หน้างอ
 98. clench   v
  ขบแน่น
 99. tremble   v
  สั่น
 100. palpable   adj
  ชัดเจน
 101. sane   adj
  มีจิตปกติ
 102. phony   adj
  ปลอม,เก๊
 103. unjustified   adj
  ไม่ยุติธรรม
 104. surpassable   adj
  ซึ่งเหนือกว่า
 105. gluttony
  ความตะกละ
 106. politeness
  ความสุภาพอ่อนโยน
 107. indifference
  ความไม่สนใจ
 108. passion
  ความหลงไหล
 109. argriculture
  การเกษตรกรรม
 110. frost
  น้ำค้างแข็ง
 111. indignent   adj
  ไม่พอใจ
 112. revise   v
  แก้ไข
 113. annualised   adj
  ซึ่งปรับตัวเลขประจำปี
 114. initial   adj
  เริ่มต้น,ขั้นแรก
 115. estimate  n,v
  • การประมาณการ
  • ประมาณการ
 116. spur   v
  กระตุ้น
 117. policymaker
  ผู้กำหนดนโยบาย
 118. fuel   v
  การกระตุ้น
 119. optimism
  การมองในแง่ดี
 120. trikle down   v
  หยด,ย้อย
 121. revision
  การปรับปรุงใหม่
 122. welfare
  สวัสดิการ
 123. ongoing   adj
  ต่อเนื่อง
 124. consumption
  การบริโภค
 125. refurbish   v
  ทำใหม่
 126. strike
  การโจมตี
 127. strengthen   v
  แข็งแรงขึ้น
 128. weaken   v
  อ่อนแอลง
 129. observer
  ผู้สังเกตการณ์
 130. pressure   v
  กดดัน,บับบังคับ
 131. suppress   v
  หยุดยั้ง
 132. suppression
  การปราบปราม,การหยุดยั้ง
Author
kaew080
ID
233767
Card Set
Wordlist_2
Description
english thai
Updated