9

 1. Anhedoni?
  Oförmåga att känna lust
 2. Anestesia dolorosa
  Smärtsam likgiltighet
 3. Depressionssymptom
  • Nedstämdhet
  • Ångest
  • Anhedoni - anestesia dolorosa
  • Depressivt tankeinnehåll
  • -skuldkänslor
  • -hopplöshetstankar
  • -självmordstankar
  • Kognitiva svårigheter
  • -koncentrationsproblem
  • -minnesstörningar
  • Ambivalens - obeslutsamhet
  • Oföretagsamhet - psykomotorisk hämning
  • -stupor
  • Sömnstörning, aptitförlust, viktnedgång
  • Kroppslig värk
 4. Stupor
  • Orörlig i sin säng, svarar ej på tilltal, blundar
  • Som medvetslös fast vaken
 5. Klassifikationssystem
  • CD-10
  • DSM-IV
 6. Svårighetsbedömningsskalor?
  • MADRS
  • HAM-D
 7. Axlar i DSM?
  • Axel I: kliniska störningar, ex depression och psykos
  • Axel II: personlighet- och utvecklingsstörning
  • Axel III: somatiska sjukdomar och skador
  • Axel IV: psykosociala
  • Axel V: global skattning av funktionsförmåga enligt GAF-skalan
 8. Kriterier för egentlig depression?
  • Första eller andra och minst fem totalt under en tvåveckorsperiod:
  • Nedstämdhet
  • Minskat intresse eller glädje
  • Viktuppgång eller nedgång
  • Sömnstörning, för lite eller för mycket
  • Psykomotorisk agitation eller hämning
  • Svaghetskänsla eller brist på energi
  • Känslor av värdelöshet eller obefogade skuldkänslor
  • Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, obeslutsamhet
  • Återkommande tankar på döden, suicidtankar/planer/försök
 9. Vitalsymptom, hypthalamiska symptom?
  • Viktförlust/anorexi
  • Hyposalivation
  • Förstoppning
  • Nedsatt tårsekretion
  • Sexuella störningar, sänkt libido
  • Sömnstörning
  • Dygnsvariation
 10. Kriterier för depressiv episod med melankoliska drag?
  • Endera av:
  • Förlust av glädje över alla eller nästan alla aktiviteter
  • Avsaknad av reaktion för vanligen angenäma stimuli

  • Minst tre av:
  • Distinkt kvalitet på depressionen
  • Värre på morgonen
  • Tidigt uppvaknande, minst två timmar tidigare än vanligt
  • Markant psykomotorisk hämning/agitation
  • Starkt minskad aptit eller viktminskning
  • Starkt överdriven eller inadekvat skuldkänsla
 11. Atypiska drag vid depression?
  • Lättar upp vid positiva händelser
  • Signifikant viktökning, ökad aptit
  • Hypersomni"Blytyngskänsla" i armar och ben
  • Socialt fobiska och sensitiva drag habituellt
 12. Postpartum-depression Debut? Prevalens? Risk?
  • Inom 4 veckor
  • 10% av nyförlösta kvinnor, kan även drabba fäder
  • Suicid och utvidgat suicid
 13. Kriterier för dystymi?
  • Nedstämd nästan varje dag under minst två års tid
  • Minst två av:
  • Ökad eller minskad aptit
  • Ökat eller minskat sömnbehov
  • Trötthet
  • Mindervärdeskänslor
  • Koncentrationssvårigheter eller svårighet att fatta beslut
  • Hopplöshetskänsla
 14. När räknas en depression som kronisk?
  När kriterierna för egentlig depression varit uppfyllda oavbrutet under de senaste två åren
 15. SAD Står för? Kriterier?
  • Seasonal Affective Disorder - årstidsbunden depression
  • Regelbundet återkommande depressioner vid en särskild tid på året, regelbundet tillfrisknande vid en särskild tid på året 
  • Två årstidsbundna depressiva episoder de senaste två åren
  • Under hela livet har betydligt fler årstidsbundna än icke årstidsbundna depressiva episoder förekommit
 16. Vanliga symptom vid vinterdepression?
  Atypiska symptom
 17. Varför ökar risken att insjukna i depression med ålder?
  • Lägre halter av signalsubstanser i hjärnan
  • Vaskulär demens
  • Yttre påfrestningar, anhörigas bortgång, ensamhet, ekonomi
  • Somatisk sjukdom
  • Näringsbrist
  • Utan hjälp
 18. Symptom vid depression hos äldre?
  • Samma som hos yngre men oftare somatisering:
  • Stark trötthet
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Andfåddhet
  • Hjärtklappning
  • Smärtor
 19. Depressionssymptom hos unga?
  • Samma som hos vuxna men Irritabilitet räknas som nedstämdhet
  • Frånvaro av viktökning räknas som viktnedgång
 20. Somatisk komorbititet?
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Cancer
  • Metabola syndromet
  • Infektioner
  • Malabsorbtion
  • Sömnapné
  • Mb Parkinson
  • MS
  • Kroniska smärttillstånd
  • SteroidbehandlingP-piller
 21. Psykiatrisk komorbititet?
  • PMS
  • Ångestsjukdom
  • Tvångssyndrom
  • ADHD
  • Emotionell instabil personlighetsstörning
  • Ätstörning
  • Demens
  • Missbruk
  • Psykossjukdom
 22. Diffdiagnoser?
  • Diabetes
  • Hypo-/hyperthyreos
  • Hypo-/hyperparathyreos
  • Malignitiet
  • Vitamin B12- och folatbrist
  • Demens
  • Mb Parkinson
  • Wilsons sjukdom
  • MS
  • Hjärntumör
 23. Hypoteser bakom depression?
  • Monoaminhypotesen
  • Inflammation i hjärnan
  • Neurogeneshypotesen
  • Kortisonhypotes
  • Stressinducerade förändringar
 24. Funktion prefrontala cortex?
  • Känsloreglering
  • Flexibilitet
  • Vilja
 25. Funktion hypothalamus?
  • Aptit
  • Sexlust
  • Dygnsrytm
 26. Funktion amygdala?
  • Rädsla
  • Ångest
 27. Funktion hippocampus?
  Minne
 28. Behandlingsmodaliteter?
  • Farmaka
  • Psykoterapi
  • ECT
  • Ljusbehandling
  • (TMS - transkraniell magnetisk stimulering)
 29. Utredning?
  • Jämför med patientens normala stämningsläge
  • Sömnbrist
  • Manier eller hypomanier
  • Somatisk sjukdom
  • Suicidbedömning
  • Somatiskt status
  • Neurologiskt status
  • Psykiskt status
  • Lab
 30. Labprover?
  • TSH
  • Fritt T4
  • Hb
  • Glukos
  • CRP
  • B12/folat
  • Homocystein
  • Calcium
  • Kreatinin
  • Kalium
  • ALP
  • ALAT
  • Amylas
  • GT
  • CDT
  • PEth
 31. Första besöket, vad göra?
  • Uteslut annan sjukdom
  • Suicidriskbedömning
  • Sociala förhållanden
  • Lugnande besked att det går att behandla
  • Information om att pat kan ta kontakt eller söka psykakut om behov finns
 32. Förstagångsbehandling?
  • SSRI halv dos en vecka, därefter fulldos
  • Informera om att effekt dröjer, paradoxal ångest, vikten av att fortsätta
  • Ev anxiolytika, ex Oxascand eller Atarax
  • Överväg hypnotika, ex Zopiklon eller Propavan
 33. Uppföljning förstagångsbehandling?
  Återbesök inom ett par veckor, utvärdering
 34. När ska pat remitteras till psykiater?
  • Aktiva suicidtankar, suicidförsök
  • Ett behandlingsförsök utan effekt
  • Psykotiska symptom
  • Hypomana/maniska episoder i anamnesen
  • Komorbititet
  • Dålig compliance
  • Besvärande biverkningar vid låg dosering
  • Diagnostiska oklarheter
Author
colebra
ID
233763
Card Set
9
Description
Updated