12

 1. Diagnostiska kriterier för konfusion?
  • Medvetandestörning
  • Kognitiva förändringar
  • Snabb uppkomst
  • Fluktuerande över dygnet
  • Hållpunkter för att störningen är en direkt fysiologisk följd av somatisk sjukdom/skada
 2. Riskfaktorer för konfusion?
  • Strukturella hjärnskador/demenssjukdom
  • Svåra samtidiga sjukdomar
  • Tidigare konfusionsepisoder
  • Syn-/hörselnedsättning
  • Polyfarmaci
  • Tablett- och alkoholberoende
  • Social isolering
 3. Exempel på utlösande orsaker till konfusion?
  • Trauma
  • Operation, sövning
  • Infektion
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Dålig nutrition eller vätskebalans
  • Urinretention
  • Obstipation
  • Nytt läkemedel
  • Alkoholabstinens
 4. Behandling av konfusion?
  • Åtgärda utlösande faktor
  • Lugn och trygg miljö

  • Symptomatisk behandling
  • -agitation, aggressivitet, hallucinationer: neuroleptika lågdos

  -ångest, oro: oxazepam-sömnstörning: zopiklon, zolpidem
 5. Vanligaste psykossymptom?
  • Vanföreställningar, vanligen paranoida, icke sällan megalomana
  • Hallucinationer
  • Frånvaro av sjukdomsinsikt
  • Förvirring
 6. Psykosbehandling?
  • Minska dopaminerga preparat
  • Antipsykotika minskar fr a positiva symptom
 7. BPSD?
  Behavioral and Psychological Signs and Symptoms of Dementia
 8. Åtgärder vid BPSD?
  • Utredning/kartläggning av symptom
  • Översyn av farmakologisk behandling
  • Optimerad vårdmiljö och bemötande
  • Vid otillräcklig effekt - farmakologisk behandling
 9. Dement patient med depressiva symptom, irritation, agitation och oro. Farmaka?
  SSRI
 10. Dement med främst agitation och aggressivitet. Farmaka?
  Ebixa (memantin)
 11. Dement med psykotiska symptom och aggressivitet. Farmaka?
  Risperidon (max 1,5mg/dygn)
 12. Dement med akut behov av sedering? Farmaka?
  Oxazepam
 13. Mätinstrument för depression hos äldre?
  • GDS-20 (Geriatric Depression Scale)
  • Cornell's (Depressionsskala vid demens)
  • HDRS (Hamiltons Depression Rate Scale)
  • MADRS
 14. Läkemedel som kan utlösa depression?
  • Betablockerare
  • Kortikosteroider
  • NSAID
  • Ca-antagonister
  • Neuroleptika
Author
colebra
ID
233756
Card Set
12
Description
12
Updated