Reading lvl 2 page 20 to 37

 1. volunteer
  (adj.) (n.)   tinh nguyen
 2. prereading
  doc truoc
 3. preparation
  (n.) su sua soan chuan bi truoc
 4. diagram
  (n.) bieu do , (vt.) trinh bay bang bieu do
 5. organize
  (v,) to chuc , lap thanh nghiep doan, cau tao, thiet lap
 6. reason
  (n.) ly do, ly tri, le phai (v.)suy luan, tranh luan, lap luan  (adj.)  reasonable.  hop ly, biet le phai, co ly tri, biet suy luan
 7. organization
  (n.) to chuc, co quan, su to chuc, su cau tao
 8. famous
  (adj.) noi tieng, tru danh, cu, chien
 9. former
  (adj.) xua, nguyen  (adv.) truoc day, thuo xua   (adj.) formfitting  quan ao vua voi than minh
 10. endanger
  (vt.) lam nguy hiem den, gay nguy hiem den
 11. manatee
  (n.) lon bien, hai nguu
 12. participate
  (v.) tham gia, cung gop phan, (+ to ) co phan nao
 13. domitory
  (n.) phong ngu tap the cua doan hoi.
 14. cultural
  • (adj.) van hoa, trong trot
  • (n.) culture:  su mo mang,van hoa, su tu duong, su khai hoa
  • (vt.) cay cay trong trot, nuoi tam, cay vi khuan, tu duong trao doi
  • (adj.) cultured : co van hoa, co hoc thuc, co giao duc
 15. solution
  • (n.) su hoa tan, giai phap, (toan) phep giai dap an.
  • (n.) solutionist : nguoi chuyen giai nhung cau do o tren bao.
  • (n.) sovability : tinh co the giai quyet duoc
 16. community
  • (n.) cong dong, nhan dan, doan the, phuong hoi.
  • community chest: quy cuu te tro cap dia phuong
  • community center: trung tam sinh hoat cong dong
  • community medicine: y te cong dong
 17. depend
  • (vi.) phu thuoc, tuy theo, dua vao, treo lung lang
  • (n.) dependability: tinh co the tin duoc, tinh co can cu
  • (adj.) dependable: co the tin duoc, co can cu
  • (adv.) dang tin cay, chac chan
 18. knowledge
  • (n.) su nhan biet, su hieu biet, kien thuc
  • (n.) knowledgeability: mot cach thong minh hieu biet
  • # knowledgebleness: mot cach kem thong minh
  • (adj.) knowledgeable: co kien thuc
  • (n.) knowledge- base: cac su kien va qui tac co ban de giai quyet van de
 19. instance
  • (n.) thi du, vi du ( chung minh )
  • (n.) instancy: tinh khan truong, tinh chat cap bach
  • (n.) luc, choc lat, do an uong dung ngay duoc
  • (adj.) xay ra ngay lap tuc, ngay tuc khac
  • (n.) instantane: anh chup nhanh, kich ngan vai dong
 20. healthier
  (v.) khoe manh hon
 21. education
  • (n.) su giao duc, trinh do hoc van
  • (adj.) educational: thuoc nganh giao duc
  • (adv.) educationally: ve phuong dien giao duc
 22. place
  • (vt.) de, dat, dau tu, giao cho, xep hang, danh gia, ( my) ve hang nhi
  • (n.) noi, nha, vi tri, thu tu, cho lam, nhiem vu, dia vi, doan sach
 23. statement
  (n.) su bay to, su phat bieu, loi tuyen bo, ban tuyen bo, ban bao cao tinh hinh
 24. chart
  • (n.) bang do di bien, ban do, do thi
  • (vt.) ve hai do, ghi vao hai do, lap bieu do
  • (n.) charter: hien chuong, dac quyen, hop dong thue tau, giay nhuong dat
  • (vt.) ban dac quyetn, thue muon ( tau, xe)
 25. analysis
  • (n.) su phan tich, ( ly, hoa) phep phan tich
  • (n.) analyst: nguoi phan tich
  • (adj.) analytic: phan tich.( toan) giai tich
 26. receive
  • (vt.) nhan, linh, tiep don, tiep thu, chua chap do gian
  • (vi.) tiep khach, nhan qua, linh tien
  • (adj.) received: duoc thua nhan, duoc coi la dung tieu chuan
 27. construct
  • (vt.) = build
  • (n.) vat lieu xay cat
 28. individual
  • (adj.) ca nhan, rieng biet
  • (n.) ca nhan, ca the
  • (v.) individualise: ca biet hoa
 29. entry
  (n.) su di vao
 30. context
  (n.) van canh, khung canh, boi canh
 31. appropriate
  • (vt.) chiem huu danh rieng
  • (adj.) (+to, +for) thich hop thich dang, thich hop voi
  • (v.) chiem doat
  • (adv.) appropriately: thich dang
  • (n.) appropriateness: su thich hop, su thich dang
 32. definition
  • (n.) su dinh nghia, loi dinh nghia, loi xac dinh
  • (adj.) definitive: cuoi cung, dut khoat
  • (n.) tinh dut khoat
  • (adv.) definitively: mot cach dut khoat
  • (n.) definitiveness: tinh dut khoat
 33. talent
  • (n.) tai, nhan tai, nang khieu
  • (adj.) talented: co tai
  • (adj.) talentless: bat tai
  • (n.) talent money: mon tien cho cau thu suat sac
  • (n.) talent scout: nguoi di tiem tai nang cho lang giai tri
  • (n.) talent show: buoi trinh dien tai nang
 34. plumbing
  • (n.) nghe han chi, thuat han chi, do han chi, he thong ong nuoc.
  • (n.) plumbism: chung nhiem doc chi
  • (adj.) plumbless: sau khong do duoc
 35. locate
  • (v.) tim cho, dinh cho, dinh cu
  • (vi.) xac dinh dung cho, dat vao mot vi tri
  • (n.) location: vi tri, khu dat duoc cam de chuan bi xay dung, hien tuong. (d. anh)
  • (adj) locative: ( ngon) thuoc cach vi tri
  • (n.) locator: nguoi quyet dinh ranh gioi ( mot khu dat, mot khu mo.)
 36. collect
  • (vt.) tap hop lai thu thap, su tam, lay
  • (adj.) (adv.) do nguoi nhan dien thoai tra tien
  • (n.) collectable: co the thu vao duoc
  • (n.) collectanea: suu tam tai lieu
 37. explain
  • (v.) giang giai, giai thich
  • (adj.) explainable: co the giang giai, co the giai thich.
  • (n.) explainer: nguoi giang giai, nguoi giai thich
  • (n.) explanation: su giang giai
  • (adv.) explanatorily: co tinh cach giang giai
  • (adj.) explanatory: de giai thich, thanh minh
 38. countable
  • (adj.) dem duoc
  • (n.) danh tu dem duoc
  • (n.) countdown: so dem nguoc tu 10 den 0
  • (n.) countenance: ve mat tan thanh, su khuyen khich
  • (vt.) ung ho, khuyen khich, cho phep
 39. uncountable
  • (adj.) khong dem duoc, khong tinh duoc, vo so
  • (adj.) uncounted: khong dem
  • (adj.) uncountenanced: khong duoc ung ho, khong duoc phep
  • (v.) uncouple: tha cho ra, khong buoc thanh cap nua, thao ra
  • (adj.) uncourteous: khong lich su, vo phep
 40. synonym
  • (n.) tu dong nghia
  • (adj.) synonymic: dung tu dong nghia
  • (v.) synonymise, synonymize: tao tu dong nghia cho 1 tu
  • (n.) synonymity: tinh dong nghia
  • (adj.) synonymous: dong nghia voi
 41. intransitive
  (adj.) noi dong tu
 42. transitive
  (adj.) (n.) ngoai dong tu
 43. solve
  • (vt.) giai quyet ( 1 van de, 1 bai toan)
  • (n.) solvency: tinh trang co the tra duoc no
  • (adj.) solvent: co kha nang hoa tan, co kha nang lam suy yeu (n.) dung moi, yeu to hoa tan
  • (n.)solver: nguoi tim ra loi giai dap
 44. solution
  • (n.) su hoa tan dung dich, giai phap
  • (n.) solutionist: nguoi chuyen giai nhung cau do ( o tren bao)
 45. crisis
  • (n.) su khung hoang, len con (benh )
  • (n.) crisis management: bien phap quan ly trong truong hop khung hoang
 46. mystery
  • (n.) dieu huyen bi
  • (n.) mystery play: kich trung co ( giai thich hien tuong chua Giesu)
  • (adj.) mystic: than bi (n.) nguoi than bi
  • (adj.) mystical: than bi, huyen bi
 47. puzzle
  • (n.) su boi roi, van de kho xu, cau do
  • (vt.) lam boi roi, lam cho kho xu
  • (vi.) cam thay boi roi, lung tung
  • (adj.) puzzled: kho hieu, boi roi, lung tung
 48. attempt
  • (vt.) co gang, xam pham, thu danh chiem, gang vuot qua
  • (n.) su co gang, su muu hai, su xam pham
 49. best solution
  (n.) su hoa tan tot nhat, giai phap tot nhat
 50. peaceful solution
  (n.) giai phap hoa binh
 51. perfect solution
  (n.) giai phap tuyet nhat
 52. possible solution
  (n.) giai phap co the thuc hien
 53. practical solution
  (n.) giai phap thuc te
 54. temporary solution
  (n.) giai phap tam thoi
 55. easy solution
  (n.) giai phap de dang
 56. obvious solution
  (n.) giai phap ro rang, hien nhien
 57. simple solution
  (n.) giai phap don gian
 58. solution to a conflict
  • (n.) giai phap cho su xung dot
  • (+ prep)
 59. solution to a crisis
  (n.) giai phap co su khung hoang
 60. solution to a problem
  (n.) giai phap cho van de
 61. propose of solution
  • (n.)giai phap dat ra
  • (+v.) de nghi, dat ra
 62. reach to a solution
  (n.) di toi giai phap
 63. seek a solution
  tim giai phap
 64. find a solution
  tim giai phap
 65. compare
  • (vt.) so doi chieu
  • (vi.) co the so sanh duoc
  • (n.) su so sanh
 66. senior
  • (adj.) nhieu tuoi hon, cao cap hon
  • (n.) old people 65-year-old, tuoi huu tri
 67. immigrant
  • (n.) dan nhap cu
  • (adj.) (v.) nhap cu
  • (n.) immigration: su nhap cu
 68. improve
  • (v.) cai thien
  • (n.) improvement: su cai thien
  • (n.) improver: nguoi cai tien, chat gia tang
  • (n.) improvidence: tinh khong biet lo xa
  • (adj.) improvident: khong biet lo xa
 69. common
  • (adj.) pho bien, tam thuong
  • (n.) dat cong, su chung
  • (n.) commonage: quyen duoc chan tha tren dong co chung
  • (n.) commonalty: thuong dan, doan the dan chung
  • (n.) common appearance: dien mao thuong dan
 70. favorite
  • (adj.) duoc ua thich  (n.) nguoi duoc ua thich
  • (n.) favorite son: nguoi duoc dua ra lam ung cu vien tong thong, nguoi noi tieng duoc ham mo tai dia phuong
 71. journal
  (n.) bao hang ngay, tap chi
 72. provide
  • (v.) chuan bi day du, cung cap,(phap) quy dinh
  • (phr.) provide against: de phong
  • (conj.) provided: voi dieu kien la, mien la
  • (adj.) duoc chuan bi day du
 73. director of National Volunteer week
  (n.) giam doc cua  ...
 74. airfare
  ve may bay
 75. direction
 76. the clues
  • (n.) dau moi, manh moi, dong tu tuong
  • (adj.) clueless: khong manh moi
 77. cross word
 78. research
  • (n.) su nghien cuu
  • (vt.) nghien cuu
 79. previous: past former
  (adj.) truoc, voi vang, hap tap, xua
 80. endanger
  (vt.) lam nguy hiem den, gay nguy hiem cho
 81. characterize
  • (v.) tieu bieu cho, noi bat nho
  • (vt.) mo ta dac diem, truyen dac tinh cho ai
  • (adj.) characterless: tam thuong, khong co ca tinh
Author
nhatmoi
ID
233310
Card Set
Reading lvl 2 page 20 to 37
Description
20- 37
Updated