Longman Minitest 2 Vocabulary

 1. stack
  • v. yığmak, istif etmek, yüklemek, çatmak (tüfekleri),
  • n. yığın, istif, kitap rafı, baca
 2. figure out
  v. halletmek, hesaplamak, çözmek, anlamak
 3. stand for
  v. anlamına gelmek, temsil etmek,
 4. unprecedented
  s. eşi görülmemiş, eşi benzeri görülmemiş, örneğine rastlanmamış, benzeri yaşanmamış
 5. immense
  s. engin, uçsuz bucaksız, muazzam, harika, mükemmel
 6. immensely
  zf. son derece, pek çok
 7. further
  • zf. daha ileri, daha fazla, ileri, ileride, öte, ötede, öteye, ayrıca, bundan başka
  • s. ileriki, ötedeki, ilerideki, ilave edilen, ek
 8. custom
  n. gelenek, görenek, adet, alışkanlık, töre, örf ve adetler hukuku; müşterisi olma; alışveriş
 9. revel
  v. eğlenmek, alem yapmak, zevk almak, mest olmak
 10. wistful
  s. istekli, arzulu, hasret çeken, özlemiş, dalgın, düşünceli
 11. ankle
  • n. ayak bileği, ayak bileği kemiği
  • v. yürümek
 12. mutual
  s. karşılıklı, iki taraflı, müşterek, ortak
 13. reticent
  s. suskun, ketum, ağzı sıkı, sessiz, bildiğini söylemeyen
 14. merit
  • v. değmek, layık olmak, hak etmek
  • n. değer, erdem, meziyet, fazilet, yararlık
 15. gleam
  v. ışın yaymak, parıldamak, ışıldamak, pırıldamak, parlamak, ışımak
 16. predominantly
  z. genelde, çoğu Ex: The representatives were predominantly European. Temsilcilerin çoğu Avrupalıydı.
 17. behalf
  taraf
 18. patronize
  (Amer.) v. korumak, himaye etmek, müşterisi olmak, desteklemek, küçük görmek
 19. impact
  • n. çarpışma, çarpma, vuruş, darbe, etki, şok
  • v. sıkıştırmak, pekiştirmek
 20. possession
  n. sahibi olma, mülk edinme, sahiplik, mülk, tasarruf, hakim olma, sahip olunan şey, varlık
 21. augmentation
  n. artırma, çoğaltma, artış, büyüme
 22. ostentatious
  s. gösterişli, azametli, havalı, fiyakalı
 23. proclaim
  v. ilan etmek, duyurmak, bildirmek, beyan etmek
 24. taste
  • v. tatmak, tadına bakmak, yaşamak, tadı olmak
  • n. tat, çeşni, lezzet, tad, zevk, beğeni, tadımlık miktar
 25. herald
  n. haberci, müjdeci, elçi, hanedan armacısıv. müjdelemek, haber vermek, bildirmek, yayınlamak, selamlamak, takdim etmek  grandioses. heybetli, görkemli, muazzam, göz alıcı, tantanalı  divinelygörkemli, (splendidly) cultivationn. tarım, ziraat, işleme, yetiştirme, yetişme, terbiye; görgü  base uponv. dayandırmak, dayamak  commissionn. görev, vazife, görevlendirme, atama; terfi, atama belgesi; sipariş, ısmarlama; talimat; komisyon, aracı kârı; heyet, kurul, komite  enablev. yetki vermek, olanak vermek, olanak tanımak, izin vermek  transactionn. işlem, muamele  in orderahenkli, düzenli, sıra ile, sıralı, usulüne göre, usule uygun  smoothlyzf. düzgünce, kolayca, pürüzsüzce, sarsıntısızca, yumuşacık bir şekilde  domainn. malikâne, mülk, memleket, ülke, alan, ilgi alanı, muhit, çevre, domain  broaderdaha geniş  gather upv. toplamak, biriktirmek arbitern. hakem, yargıcı, söz sahibi, efendi, belirleyici  exhibitorn. sergileyen kimse, sergici, sinemacı  sort oftür (ex. short of system) commercializationticarilestirme  come to lightkeşfedilmek
  • heraldn. haberci, müjdeci, elçi, hanedan armacısı
  • v. müjdelemek, haber vermek, bildirmek, yayınlamak, selamlamak, takdim etmek
 26. grandiose
  s. heybetli, görkemli, muazzam, göz alıcı, tantanalı
 27. divinely
  görkemli, (splendidly)
 28. cultivation
  n. tarım, ziraat, işleme, yetiştirme, yetişme, terbiye; görgü
 29. base upon
  v. dayandırmak, dayamak
 30. commission
  n. görev, vazife, görevlendirme, atama; terfi, atama belgesi; sipariş, ısmarlama; talimat; komisyon, aracı kârı; heyet, kurul, komite
 31. enable
  v. yetki vermek, olanak vermek, olanak tanımak, izin vermek
 32. transaction
  n. işlem, muamele
 33. in order
  ahenkli, düzenli, sıra ile, sıralı, usulüne göre, usule uygun
 34. smoothly
  zf. düzgünce, kolayca, pürüzsüzce, sarsıntısızca, yumuşacık bir şekilde
 35. domain
  n. malikâne, mülk, memleket, ülke, alan, ilgi alanı, muhit, çevre, domain
 36. broader
  daha geniş
 37. gather up
  v. toplamak, biriktirmek
 38. arbiter
  n. hakem, yargıcı, söz sahibi, efendi, belirleyici
 39. exhibitor
  n. sergileyen kimse, sergici, sinemacı
 40. sort of
  tür (ex. short of system)
 41. commercialization
  ticarilestirme
 42. come to light
  keşfedilmek
Author
Anonymous
ID
232560
Card Set
Longman Minitest 2 Vocabulary
Description
Longman Minitest 2 Vocabulary
Updated