Trafikskyltar4

 1. Vilket märke ser du bakifrån på vänster sida vid nästa vägkorsning när du kör på en gata med enkelriktad trafik?


  Which sign do you see from the rear on the left side at the next intersection when driving on a road with one-way traffic?
  • Image Upload 1
  • C1. Förbud mot infart med fordon

  Ban on entry of vehicles.
 2. Vilket märke anger att blixtlås- eller kugghjulsprincipen ska tillämpas?
  Which sign indicates that zipper or gear principle should be applied?
  • Image Upload 2
  • E15. Sammanvävning
  • Interlacing/interweaving

  Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen.

  The label informs that two lanes or carriageways converge to one and the drivers to adapt to the new conditions of the location.
 3. Vilka två märken varnar för respektive upplyser om övergångsställe?  Which two signs warn of upcoming pedestrian crossing?
  • Image Upload 3Image Upload 4
  • A13. Varning för övergångsställe
  •                               B3. Övergångsställe
 4. Vilket märke upplyser dig om hur du ska placera ditt fordon förre närmaste körsning?  Which sign tells you how to position your vehicle before closest intersection?
  • Image Upload 5
  • F21. Körfältsindelning före korsning
  • Lane division/classification before crossing.

  Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

  The sign shows the appropriate lane for continued driving. The mark is adapted to local conditions. Different color is not permitted.
 5. Du kör en personbil. Vilka märken upplyser om var omkörnings förbud börjar respektive slutar?  You drive a car. Which signs inform you where overtaking prohibition begins and ends?
  • Image Upload 6Image Upload 7
  • C27. Förbud mot omkörning
  • Forbidden against overtaking.
  • C28. Slut på förbud mot omkörning 
  • End of prohibition of overtaking
 6. Vilken märkeskombination används vid övergångställe där synskadade ofta passerar?

  What sign combination is used at the crosswalk where the visually impaired often passes?
  • Image Upload 8Image Upload 9
  • T9. Nedsatt syn                                           
  •                             B3.övergångställe
 7. Vilket märke får du inte passera om du kör en bil som är 260cm bred?  Which sign you must not pass if you drive a car that is 260cm wide?
  • Image Upload 10
  • C16. Begränsad fordonsbredd

  Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.

  Mark indicates the prohibition of the circulation of vehicles above a certain width. Maximum width specified on the label.
 8. Vilket märke anger färdriktningen till en motorväg eller motortrafikled?  Which sign indicating the direction to a motorway or dual carriageway?
  Image Upload 11F5. Vägvisare

  Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.

  The sign is placed in connection to a crossing. The distance is given in whole kilometers.
 9. Vilket märke anger begränsat axeltryck?  Which sign indicates limited axle load?
  • Image Upload 12
  • C23. Begränsat axeltryck

  Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

  Maximum axle load specified on the label.
 10. Vilken märkeskombination sätts upp vid en körsning med flervägsstopp?   What sign combination combined is set up at a crossing up with multiway stop?
  • Image Upload 13Image Upload 14
  • B2. Stopplikt
  • Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna trafikförordningen är tilllämpliga. Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla flervägsstopp.

  Mark indicates that the driver must stop before entering the crossing road, route or track area and the Highway Code provisions are applicable. If all accesses at an intersection must stop, this is indicated with additional panel multiway peak.

  •                                   
  • T14. Flervägsstopp
  • Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.

  Sign indicates that drivers of all driveways at an intersection must stop.
 11. Vilken vägmarkering visar var du ska stanna vid stopplikt?  Which road marking shows you where to remain at the stop?
  • Image Upload 15
  • M13. Stopplinje/stop line

  Markeringen anger var ett fordon skall stannas enligt ett vägmärke eller en trafiksignal.

  The mark indicates where a vehicle will stop by a road sign or a traffic signal.
 12. Vilken märkeskombination varnar för att det kan finnas älgar på vägen på en sträcka av 1.2km?


  What sign combination combined warns that there may be elk on the road for a distance of 1.2km?
  • Image Upload 16
  • T1. Vägsträckas längd
  • Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.
  • The sign insicates the beginning and end of a road.
  • Image Upload 17
  • A19. Varning för älg
  • Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.

  Mark indicates a location or stretch of road where there is particular risk of animals or by the road.
 13. I detta parkeringshus krävs en p-biljett.  In this parking garage is required a parking ticket.
  • Image Upload 18
  • F28. Parkeringshus

  Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

  Information on the parking area is fully occupied or if there are vacancies may be left in conjunction with the mark. Parking House names may be inserted into the mark. The label may be inserted in a locality label for directions.

  • Image Upload 19
  • T20. Parkeringsbiljett

  Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett skall användas vid parkering.

  The sign indicates that parking is free but parking ticket shall be used for parking.
 14. Vilket märke förbjuder trafik med motordrivna fordon som har fler än två hjul?

  What sign prohibits the use of motorized vehicles that have more than two wheels?
  • Image Upload 20
  • C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul.

  Prohibition of motor driven vehicles having more than two wheels.
 15. Vilken märkeskombination anger att parkering är tillåten högst 2 timmar dygnet runt?  What sign combination indicates that parking is allowed a maximum of 2 hours around the clock?
  • Image Upload 21Image Upload 22
  • E19. Parkering

  • T18. Tillåten tid för parkering
  • Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

  The sign specifies longest amount of time allowed for parking.
 16. Vilken märkeskombination betyder att det trots parkeringsförbud, är tillåtet att parkera under viss tid utan att använda p-skiva?  What sign combination means that despite the Parking prohibition, is allowed to park for some time without using a parking disc?
  • Image Upload 23
  • T7. Särskilda bestämmelser för stannande och parkeringSpecific rules for stopping and parking.  Image Upload 24

  • C35. Förbud mot att parker fordon.
  • Prohibition to park vehicles.

  Märket anger förbud mot att parkera fordon.

  Sign indicates prohibition to park vehicles.Author
marrzie
ID
232379
Card Set
Trafikskyltar4
Description
ya
Updated