Longman Early Radio Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. commercial
  s. ticari, mesleki, ticaret yapan; kârlı; reklâm yayını yapan
 2. precede
  v. önce gelmek, önce olmak, önce davranmak, önünde gitmek, üstün olmak, önde olmak
 3. further
  • zf. daha ileri, daha fazla, ileri, ileride, öte, ötede, öteye, ayrıca, bundan başka
  • s. ileriki, ötedeki, ilerideki, ilave edilen, ek
 4. specialize
  v. uzmanlaşmak, ihtisas yapmak, özelleştirmek, ayırmak, değiştirmek (söz vb.), özel olarak yapmak, özel amaçla yapmak
 5. niche (niic)
  • n. oyuk, uygun yer
  • v. oyuğa koymak, uygun bir yere yerleştirmek, işe yerleştirmek
 6. ocean going
  okyanusta işleyen, okyanusa uygun
 7. vessel
  n. kap, tas, damar, kanal, alet, tekne, gemi
 8. precedings. önceki, önce gelen  controversyn. tartışma, çekişme, anlaşmazlık, ihtilaf  competitionn. yarışma, rekabet, çekişme  seekv. aramak, aranmak, araştırmak, kazanmaya çalışmak, peşinde koşmak, çıkarmaya çalışmak, istemek, uğraşmak, öğrenmeye çalışmak  garnerv. depolamak, istiflemek, stoklamak, almak, kazanmak n. tahıl ambarı, stok  take overv. devralmak, üstlenmek, yönetimini almak, ön plâna çıkmak  facilityn. kolaylık, rahatlık, olanak, imkân, tesis, vasıta, fırsat, araç, yetenek, ustalık  suspendv. asmak, askıya almak, ertelemek, görevden uzaklaştırmakleadv. başında olmak, yol göstermek, öncülük etmek, önde gitmek, önderlik etmek, yönetmek, yönlendirmek, etkilemek, başı olmak, sürdürmek, sürmek, açmak (kartlarını), götürmek  jointlyzf. birlikte, ortaklaşa, müşterek olarak  indicationn. gösterme, belirtme, belirti, işaret, bulgu, ölçüm, çıtlatma  pick upv. toplamak, toparlamak, yerden kaldırmak, almak, arabaya almak, arabayla almak, kaldırmak, adam seçmek (oyun), tutuklamak, algılamak, kavramak, kafası almak, toparlanmak, iyileşmek, dostluk kurmak, hızlanmak, hız kazanmak, kazmak
  s. önceki, önce gelen
 9. controversy
  n. tartışma, çekişme, anlaşmazlık, ihtilaf
 10. competition
  n. yarışma, rekabet, çekişme
 11. seek
  v. aramak, aranmak, araştırmak, kazanmaya çalışmak, peşinde koşmak, çıkarmaya çalışmak, istemek, uğraşmak, öğrenmeye çalışmak
 12. garner
  • v. depolamak, istiflemek, stoklamak, almak, kazanmak
  • n. tahıl ambarı, stok
 13. take over
  v. devralmak, üstlenmek, yönetimini almak, ön plâna çıkmak
 14. facility
  n. kolaylık, rahatlık, olanak, imkân, tesis, vasıta, fırsat, araç, yetenek, ustalık
 15. suspend
  v. asmak, askıya almak, ertelemek, görevden uzaklaştırmak
 16. lead
  v. başında olmak, yol göstermek, öncülük etmek, önde gitmek, önderlik etmek, yönetmek, yönlendirmek, etkilemek, başı olmak, sürdürmek, sürmek, açmak (kartlarını), götürmek
 17. jointly
  zf. birlikte, ortaklaşa, müşterek olarak
 18. indication
  n. gösterme, belirtme, belirti, işaret, bulgu, ölçüm, çıtlatma
 19. pick up
  v. toplamak, yerden kaldırmak, almak, arabayla almak, kaldırmak, adam seçmek (oyun), tutuklamak, kavramak, iyileşmek, dostluk kurmak, hızlanmak, kazmak
Author
ID
232027
Card Set
Longman Early Radio Vocab
Description
Longman Early Radio Vocab
Updated
Show Answers