LONGMAN LISTENING CON.

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definition
  n. belirtme, tanımlama, tanım, tarif, açıklama, belirleme; kesinleştirme; seçiklik
 2. jurisdiction
  n. yargı, yargılama yetkisi, yetki alanı
 3. proprietary (pröpayritery)
  s. mal sahipliğine ait, mülkiyet ile ilgili, şahsi, özel, kişiye özel, tescilli, müseccel
 4. proprietor
  n. sahip, mal sahibi, mülk sahibi
 5. grant
  • n. bağış, nasip, hibe, imtiyaz, burs, ödenek, devir, feragatname
  • v. vermek, nasip etmek, onaylamak, kabul etmek, bağışlamak, burs vermek
 6. charter
  • v. tanımak (ayrıcalık); vermek (patent), kiralamak, tutmak
  • n. patent, ayrıcalık; tüzük, sözleşme, kontrat, kiralama (toplu taşıma aracı)
 7. stockholder
  n. hissedar, hisse senedi sahibi
 8. comprehend
  v. anlamak, kavramak, algılamak, idrak etmek, kapsamak, ihtiva etmek
 9. syllabus
  n. ders programı, ders özeti, müfredat, liste, karara bağlanmış dosyaya eklenen not
 10. so far
  şimdiye kadar, buraya kadar, şimdiye dek, o kadar uzak
 11. unified
  s. birleşik, birleştirilmiş
 12. unify
  v. birleştirmek, aynı yapmak
 13. mood
  n. ruh hali, hava, kip
 14. deal with
  • 1. ile ilgilenmek.
  • 2. -i idare etmek.
  • 3. -in üstesinden gelmek, -in hakkından gelmek.
  • 4. -e değinmek, -den bahsetmek.
  • 5. -in müşterisi olmak, ile alışveriş etmek.
 15. initiated
  s. üyeliğe kabul edilmiş, sırları paylaşan kimse
 16. initiate
  f. başlatmak, önayak olmak, öğretmek, göstermek, üyeliğe kabul etmek, sunmak
 17. sting
  • f. sokmak (arı vs.), ısırmak, kışkırtmak, tahrik etmek, kazıklamak, içine oturmak, koymak
  • i. iğne (arı vs.), acı söz, ısırgan otu tüyü, batma, yakma, acı, ızdırap, ısırma, zehir dişi, sokma yarası, şiddet, güç, iğne
 18. venomous
  s. zehirli, haince, kin dolu
 19. ingest
  f. mideye indirmek, yemek, yutmak
 20. oak
  n. meşe, meşe odunu, ana kapı
 21. ivy (ayvi)
  sarmaşık (poison ivy: zehirli sarmaşık)
 22. acquainted
  s. tanışmış, tanışık
 23. acquaint
  f. bildirmek, bilgi vermek, haber vermek; tanıtmak
 24. horrendous
  s. dehşetli, korkunç, aşırı
 25. rash
  • s. düşüncesiz, aceleci, sabırsız, atak
  • i. isilik, kurdeşen, kaşıntı
 26. barb
  n. diken, ok ucu; kanca; iğneleyici söz, iğneli söz; sakal [bot., zool.], kuştüyünün bir kılı; mağrip atı
 27. dart
  • f. fırlatmak, atmak, atılmak, fırlamak, çıkıvermek, çıkarıvermek, vın diye geçip gitmek
  • n. dart oku, dart oyunu; cirit; mızrak; iğneleme; hamle; pens (elbisede)
 28. delicacy
  n. incelik, nezaket, duyarlılık, alçakgönüllülük; hassaslık; zayıflık; nefis yiyecek, leziz lokma
Author
ID
231866
Card Set
LONGMAN LISTENING CON.
Description
LONGMAN LISTENING CON.
Updated
Show Answers