Psykiatri, obstretik och pediatrik

 1. En person som lider av psykos kännetecknas av... (?)
  Bristande förmåga att uppfatta och relatera till omgivningen.
 2. Vilka vanliga symtom kan man se vid en psykos?
  • Hallucination
  • Vanföreställningar
  • Förvirring
 3. Vilka är dom vanligaste störningarna inom gruppen psykoser?
  Schizofreni och Vanföreställningssyndrom (paranoia)
 4. Vad gör att en person kan drabbas av schizofreni?
  Schizofreni uppstår genom ärftlighet, hjärnskada eller belastande faktorer (stress sårbarhetsmodellen)
 5. Beskriv stress och sårbarhetsmodellen?
  Personlighets och miljöfaktorer kompletterar varandra i olika hög grad
 6. Vad är skillnaden mellan en psykosomatisk och somatoform sjukdom?
  - Psykosomatisk: sjukdomen är verklig tex: magsår men orsaken är psykologisk tex: stress!

  - Somatoform: ingen verklig sjukdom men man kan få kroppsliga symtom som om det vore en sjukdom tex: ansiktsförlamning som vid stroke men man har ej drabbats av en stroke!
 7. Hur stor är risken att drabbas av schizofreni?
  Ca 1% av befolkningen drabbas och det är den vanligaste psykotiska störningen
 8. Nämn några olika former av schizofreni och berätta lite om dom...
  Paranoid schizofreni - symtom uppkommer oftast i medelåldern med vanföreställningar och hallucinationer. Hallucinationerna är kommenterande eller diskuterande röster som är uppmanande eller hotfulla. Och vanföreställningarna är ofta bisarra och orimliga tex att man är förföljd.

  Sen parafreni - schizofrena symtom som uppkommer i samband med åldrandet. Grundar sig i ensamhet, syn och hörselnedsättning, misstänksamhet mm. Man tror att man är trakasserad och förföljd (värst nattetid) Personligheten ändras ej.

  Hebefreni - Startar i ungdomen, och dominerande symtom är hörselhallucinationer, tankestörningar och jagstörningar.

  Schizotypi - dessa personer är kyliga, egenartat beteende och vill hålla sig för sig själv.. Tror på tankeöverföring och att dom har ett sjättesinne.

  Schizofreni typ 1&2 - Typ 1 har symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Man tror typ 1 beror på genetiska faktorer. Typ 1 kan övergå till typ 2. Typ 2 har övervägande negativa symtom som apati, passivitet och affektiv avplockning. Typ 2 kan ej bli typ 1 men dom kan verka tillsammans och typ 2 har en sämre prognos.
 9. Vad menas med dubbeldiagnos?
  Många som lider av schizofreni använder droger för att självmedicinera, detta leder till att bahandlingen inte fungerar fullt ut
 10. Hur ska man vara i sitt bemötande mot en person som lider av någon sorts psykos?
  • Ge stöd åt patienten och närstående.
  • Ge information till patienten om sjukdomen och försöka hitta de utlösande faktorerna.
  • Försöka få en nära och medmänsklig relation för att bygga upp ett förtroende
 11. Vilka läkemedel behandlar man med vid psykoser?
  Antipsykotiska eller neuroleptika. Sänker inte vakenheten men minskar symtomen.
 12. På vilket/vilka fler sätt kan man behandla psykoser förutom läkemedel?
  Kognitiv beteendeterapi (KBT) - syftar till att höja den sociala funktionsförmågan.
 13. Vad är vanföreställningssyndrom och vilka är symtomen?
  Paranoia. Dominerande symtom är vanföreställningar men tillskillnad från schizofreni är dessa vanföreställningar möjliga att förstå utifrån personens personlighet. <tex att ens partner är otrogen, oro för obotlig sjukdom mm
 14. Nämn några vanföreställningssyndrom och berätta om dom...
  Svartsjukeparanoia - förekommer ofta hos män i övre medelåldern med alkoholproblem. Startar ofta efter längre tids konflikt där man glider isär från sin partner pga samlevnadsproblem. Man beskyller då frun för otrohet, behandling är att ta tag i alkoholmissbruket, parterapi.

  Hänsyftningsparanoia - Vanligare hos kvinnor. Man tycker att människor uppträder på ett menande sätt, talar bakom tyggen, gör miner vänder sig om på gatan mm. Personligheten kännetecknas av dåligt självförtroende. Behandling är neuroleptika och psykoterapi.

  Dysmorfparanoia - Man tycker själv att man har ett avvikande utseende, ofta är det näsan som det är fel på. Beror ofta på dåligt självförtroende.

  Erotomani - Stalkers. Förekommer oftast hos kvinnor som tror att dom är utvald och älskad av en man även fast dom kanske inte ens har träffats. Resulterar i  att man skickar blommor, presenter mm. Kan slå runt och vändas till hot och hat. Kan bli aktuellt med tvångsvård.

  Anosgnosi - Innebär att man förnekar sjukdom hos sig själv, ofta vid hjärnskador med nivåsänkning.

  Parasitoparanoia - Man tror att man fått ohyra på kroppen, vanligast hos kvinnor i medelåldern och äldre. Kan även vara ett tecken på demens eller begåvningshandikapp. Antidepressiva lm kan hjälpa mot vanföreställningarna om de är av depressiva inslag annars kan man prova neuroleptika.
 15. Vad är ångest?
  Ångest kan vara en normal reaktion med spänning och oro inför en fara eller ett hot till att ses som ett sjukligt tillstånd där ångesten är orimlig och obegriplig, och kan ge en känsla av kaos och kontrollförlust
 16. Vad kännetecknar ett paniksyndrom?
  Upprepade och oväntade attacker av panikångest som inte kommer i farliga eller livshotande situationer. Det känns som om att man håller på att dö och därför åker man ofta in på sjukhus.
 17. Hur ställer man diagnos på paniksyndrom?
  • Man ska ha minst 4 av dessa symtom
  • svettning
  • muntorrhet
  • svårigheter att andas
  • obehag/smärta i bröstet
  • dödsångest
  • yrsel och
  • illamående.
 18. Vad är agorafobi?
  Även kallat torgskräck. Är en ångest om att kollapsa, svimma, dö eller förlora kontrollen i en situation där hjälp inte är tillgänglig om en panikattack skulle inträffa. De med agorafobi har svårt för situationer som inkräktar på rörelsefriheten tex en hiss, buss, folksamlingar mm. För att kunna bli bättre måste man utsätta sig för sin fobi.
 19. Vilka är orsakerna till ångest och tvång?
  man anser att det är genetiskt och man kan även se i personligheten att det ofta handlar om låg självkänsla, ängslighet, att man har höga krav på sig själv.
 20. Hur bemöter man personer som känner ångest och tvång?
  • Bemöt med
  • empati
  • inge förtroende
  • var lyhörd
  • tala om att det är vanligt
 21. Vilken är behandlingen vid ångest?
  Dels läkemedel benzo och antidepressiva, psykoterapi (beteendeterapi - genomleva ångesten och inte fly ifrån den) kognitiv terapi (ändra uppfattningen och tankarna om symtomen) och sjukgymnastik.
 22. Vad är generaliserad ångest? Vilka är symtomen?
  • Generaliserad ångest saknar paniksyndromets attackvisa karaktär och är mer eller mindre ihållande. Dubbelt så vanligt som paniksyndromet. Symtomen är
  • Trött
  • irritabilitet
  • dystymi
  • nedstämd
  • hopplöshetskänslor olust mm
Author
miiis
ID
231691
Card Set
Psykiatri, obstretik och pediatrik
Description
frågor till tenta
Updated