Fosforany organiczne

 1. Wymień fosforany wysokoenergetyczne
  • -PEP
  • -karbamoilofosforan
  • -1,3-BPG
  • -fosfokreatyna
 2. Wymień fosforany niskoenergetyczne (pod ATP)
  • -ADP
  • -pirofosforan
  • -glukozo-1-fosforan
  • -fruktozo-6-fosforan
  • -AMP
  • -glukozo-6-fosforan
  • -glicerolo-3-fosforan
 3. Wymień 2 fosfoguanidyny
  • -fosfokreatyna
  • -fosfoarginina
 4. Czym jest acetylo-CoA w sensie chemicznym?
  Estrem tiolowym zawierającym CoA
 5. ACP
  białko przenoszące reszty acylowe kwasów tłuszczowych
 6. Wymień biologicznie ważne związki bogatoenergetyczne
  • -estry tiolowe zawierające koenzym A
  • -ACP
  • -estry aa uczestniczące w syntezie białek
  • -S-adenozylometionina
  • -UDP-Glc (urydynodifosfoglukoza)
  • -PRPP (5-fosforybozylo-1-pirofosforan)
 7. Jakie 3 procesy wychwytujące energię są źródłem fosforanów wysokoenergetycznych?
  • 1.fosforylacja oksydacyjna
  • 2.glikoliza
  • 3.cykl Krebsa
 8. Zapasowa forma fosforanów bogatoenergetycznych to...
  fosfageny
 9. Co należy do fosfagenów i gdzie te związki są obecne?
  fosfokreatyna w mózgu i mięśniach kręgowców oraz fosfoarginina w mięśniach bezkręgowców
 10. Co robi w mięśniach "czółenko fosfokreatynowe" ?
  Transportuje fosforan bogatoenergetyczny z mitochondriów do sarkolemmy i działa jako bufor bogatoenergetyczny.
 11. Kinaza adenylanowa to inaczej...
  miokinaza
 12. jaką reakcję katalizuje kinaza adenylanowa?
  ATP + AMP <-> 2ADP
 13. jaką rolę pełni reakcja kinazy adenylanowej?
  • 1. umożliwia użycie fosforanu wysokoenergetycznego znajdującego się w ADP do syntezy ATP
  • 2. umożliwia refosforylację AMP, który powstał z ATP, w różnych reakcjach aktywacji.
  • 3. umożliwia zwiększanie stężenia AMP wraz ze zmniejszającym się stężeniem ATP. AMP działa jako sygnał metaboliczny (allosteryczny) do zwiększania szybkości reakcji katabolicznych, które prowadzą do zwiększenia ilości ATP.
 14. Gdy z ATP powstaje AMP, to wytwarza się...
  pirofosforan nieorganiczny PPi
 15. W jakiej reakcji są aktywowane długołańcuchowe kwasy tłuszczowe?
  ATP + HS-CoA + R-COOH -> AMP + PPi + R-CO-SCoA pod wpływem syntetazy acylo-CoA
 16. Czy hydrolityczne rozszcepienie PPi to reakcja egzoergiczna?
  tak
 17. co katalizuje hydrolizę PPi?
  pirofosfataza nieorganiczna
 18. Co katalizuje reakcję: ATP+UDP->ADP+UTP?
  kinaza difosfonukleozydowa
Author
Magdalena
ID
231145
Card Set
Fosforany organiczne
Description
Fosforany organiczne biochemia harpera
Updated